Ana səhifə

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser


Yüklə 97.5 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü97.5 Kb.

Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser


Termin

December 2015/ Januar 2016

Institution

VUC Storstrøm, Vordingborg

Uddannelse

Hf-e

Fag og niveau

Psykologi C

Lærer(e)

Marie-Louise Vedfelt Stouenborg

Hold

6psc2d70-PsykologiC


Oversigt over gennemførte undervisningsforløb


Titel 1

Introduktion til psykologi

Titel 2

Udviklingspsykologi, omsorgssvigt og resiliens

Titel 3

Ungdom, identitet, socialpsykologi og kulturmøder

Titel 4

Kognitiv psykologi og læring

Titel 5

Stress


Titel 1

Introduktion til psykologi

Indhold

Kort introduktion til: fag, underviser og medkursister. Fælles forventningsafstemning samt gennemgang af faglige mål.


Kort introduktion til metoder i psykologi – eksperimenter

Millgrim eksperimentet

https://www.youtube.com/watch?v=xOYLCy5PVgM

Forskere angriber klassisk psykologi eksperiment, Videnskab.dk, 22.11.2012

http://videnskab.dk/kultur-samfund/forskere-angriber-klassisk-psykologi-eksperiment
Hukommelseseksperiment – korttidshukommelse (Ebbinghaus)

Inddragelse af pointer fra Klik dig til en bedre hjerne, Hardisken, P1, 14.08.2015 (forbedrer spil og Apps hukommelsen)Introduktion til fagets kerneområder.

I det følgende er der taget udgangspunkt i materialet ”Hvorfor ryger Nille” http://www.liv.dk/undervisning/laerere/psykologi/tekster/ samt Psykologiens Veje (2015, 1. udgave, 11. oplag) eller I-bogs versionen Psykologiens veje, Systime (2015)


Psykoanalytisk psykologi:

http://www.liv.dk/fileadmin/user_upload/undervisning/psy08.pdf

PV s. 47-54 og 68. I-bog: p4890, p4889, p4888, p4887, p4886, p4880


Adfærdspsykologi:

http://www.liv.dk/fileadmin/user_upload/undervisning/psy12.pdf

Watson Lille Albert https://ibog-psykologiensveje.systime.dk/?id=p5148Skinner: https://www.youtube.com/watch?v=MOgowRy2WC0

PV s. 127-130. I-bog: p5135, p5163

Eksistenspsykologi:

http://www.liv.dk/fileadmin/user_upload/undervisning/psy16.pdf

PV s. 261. I-bog: p5389


Postmoderne psykologi:

http://www.liv.dk/fileadmin/user_upload/undervisning/psy28.pdf
TV-Klip, Aftenshowet 12.08.2015

https://www.dr.dk/tv/se/aftenshowet/aftenshowet-2015-08-12
Internettet skaber de unges identitet, Berlingske, 29.07.2009

http://www.b.dk/danmark/internettet-skaber-de-unges-identitet
Gymnasieelev: Min generation har angst, Politiken, 24.11.2013 http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2141147/gymnasieelev-min-generation-har-angst/


Omfang


24 lektioner

Særlige fokuspunkter

Fokus på gruppedynamik og at lære kursisterne lærer hinanden at kende.


Kort introduktion til eksperimentet som en metode. Visning af Milgram eksperimentet – efterfølgende diskussion: Følger forsøgsdeltagerne en autoritet eller deltager de i eksperimentet for en god sags tjeneste. Pligtetik, nytteetik samt Maslows behovspyramide. Testning af kursisternes korttidshukommelse.
Introduktion til (kerneområdet) udviklingspsykolog, behaviorisme, eksistentialisme samt postmoderne psykologi (med fokus på identitet) og deres styrker/svagheder i forhold til casen om Nille.

Psykoanalyse: Gennemgang af Freud forståelse af bevidst/ ubevidst, drifter, opdeling af personligheden (det, jeg, over-jeg), faser (oral, anal, ødipal), Freuds betydning og kritik af hans teori.

Behaviorisme: Pavlov: Klassisk betingning (betinget og ubetinget respons). Watsons eksperiment med Lille Albert (frygt og klassisk betingning) Skinner: Operant betingning (positiv og negativ forstærkning). Forsøg og fejl-læring, imitation og straf. Seligman: Indlært hjælpeløshed.

Eksistenspsykologi: Eksistens, valg, frihed, fremmedgørelse. Sartre (ansvar og mening). Frankl (Selvrealisering)

Postmoderne psykologi: Identitet og iscenesættelse


Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning, Padlet, gruppearbejde, eksperiment, fællesdiskussioner, kursistfremlæggelser (bl.a. som dukketeater og traditionelle fremlæggelser), quiz, CL-struktur
Titel 2

Udviklingspsykologi, omsorgssvigt og resiliens

Indhold

PV Kap. 6: ”Udviklingspsykologi” s. 73 – 81 + 96-101. I-bog: p4966, p5052, p5051, p5043

PV Kap. 8: ” Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt” s. 113 – 126. I-bog hele kap 8.


Anvendt psykologi, Levander m.fl., 2011, Systime, 5. udgave, 3. oplag, s. 182-183 samt 204-205
Dokumentar:

Er du mors lille dreng?, TV2 dok, 10.04.2008 (omsorgssvigt, arv og miljø)

Min barndom i helvede, DR1, 10.05.2012 (omsorgssvigt, resiliens og mønsterbrud)
Artikler:

Forskningsnyt: Kan spædbørn lære at frygte fremmede? Thomas Nielsen fra PV side ID p5035

Når de voksne slår med ord, Information, 23.06.2011 fra PV side ID p5120

Klip:


Lorenz, prægning: https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=4768

Harlows abeforsøg: https://psykologiensveje.systime.dk/?id=4907&redirect_url=%2Findex.php%3Fid%3D5132&pageId=5098

Fremmedsituationstesten: https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=4982

Cases:


Heide

Sam


”Indre arbejdsmodeller”

PolleOmfang


25 lektioner


Særlige fokuspunkter

Erikson: Psyko-social udviklingsteori. Fokus på de tre faser: Tillid kontra mistillid. Selvstændighed kontra skam og tvivl. Initiativ kontra skyldfølelse.

Mahler: den normale autistiske fase, den normale symbiotiske fase samt separations-individuationsfasen og dens fire underfaser: differentierings-; øvelses-; gentilnærmelses- og konsolideringsfasen. Særlig vægt blev lagt på den symbiotiske fase og på henholdsvis forceret og hæmmet separation samt på fremmed- og separationsangst som symptom på en dårlig symbiose.

Bowlby: prægning, tilknytningsteori: før-tilknytning, begyndende tilknytning og selektiv tilknytning samt begreberne: separationsangst, den trygge base og udforskningsadfærd, indre arbejdsmodeller.
Ainsworth: Fremmedsituationstesten, tryg-tilknytning, utryg-undgående tilknytning, utryg-ængstelig tilknytning (utryg-desorganiseret tilknytningstype)
Tilknytningens betydning: hospitalisme (manglende tilknytning), spædbarnsdepression (brudt tilknytning), typer af omsorgssvigt: vanrøgt, fysiske-, psykiske- og seksuelle overgreb samt reaktioner på omsorgssvigt:

Kontaktforstyrrelser, depression, dissociation, forsinket udvikling, vokse børn, hyperaktivitet og destruktiv adfærd samt ansvar, skyld og hemmeligholdelse. Samt på risikofaktorer og resiliens.
Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning, Padlet, gruppearbejde, fællesdiskussioner, kursistfremlæggelser, rollespil.
Titel 3

Ungdom, identitet, socialpsykologi og kulturmøder

Indhold

PV kap. 17: ”Ungdom og senmodernitet” (s. 281 – 301) samt p5414. I-bog også hele kap. 17

PV kap. 21: ”Socialpsykologi” ( s. 347 – 370 og 373-379). I-bog hele kap 18 undtagen afsnittet om Ledelsesteorier.

PV kap 22: ”Kulturmøder” 381 – 389 I-bog: p5539, p5557, p5556


Artikler:

Generationen, der gør sin værdi op i tal, Information, 01.12.2014

Unge skal opdages til at modstå presset fra konkurrencestaten, Information, 31.10.2014

Jeg skriver jo ikke selv jeg er smuk, Information, 04.08.2012
Film:

Konfrontation, TV2 dok (2006)

Hjernevask – Flokdyr eller egotripper, DR3, 20.02.2013

Mobning https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5512Omfang


24 lektioner


Særlige fokuspunkter

Fokuspunkter i kap. 17:
Ziehe, Bourdieu, Erikson, Gergen, Giddens, Riesman samt begreberne kulturel frisættelse, selviscenesættelse, sociale arenaer (kontekster), jegidentitet, socialidentitet, multiple selv, refleksive selv, ungdoms- og kropsfiksering, individualisering, habitus, kapitaler, usynlig arv, narcissisme og socialkarakter, konkurrencestat/ velfærdsstat.
Fokuspunkter i kap. 21:

Milgram´s lydighedseksperiment, Asch´s konformitetsøvelser, Sherif´s ”Robbers Cave” eksperiment samt Sunsteins eksperiment om politisk ekstremisme (gruppepolarisering). Grupper: primær- og sekundærgrupper, formelle- og uformelle grupper, medlems- og reference grupper og egen- og fremmedgruppe (”os og dem” eller ”in- og outgroup”). Gruppepres, konformitet, gruppepolarisering, gruppetænkning, uformelle og formelle roller, rolle-accept/distance, intra- og interrollekonflikt, mobning (individuelt eller gruppeperspektiv), holdninger, kognitiv dissonans/ konsonans, fordomme og stereotyper samt


Fokuspunkter i Kap 22:

Etnocentrisme, kulturrelativisme. Minoriteter og majoriteter: Assimilation, integration og segregation. Kontaktteorien.
Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde, fællesdiskussioner, rollespil.
Titel 4

Kognitiv psykologi og læring

Indhold

Kap. 11: ”Kognitiv psykologi” s. 155–171 og 174-182. I-bog: Også kap. 11 (undtagen afsnittene om ”Den eksplicitte hukommelse” og ”Den implicitte hukommelse”)

Kap. 12: ”Tænkningens udvikling” s. 183 – 197. I-bog: Også hele kap. 12.

Kap 13: ”Viden, læring og undervisning” s. 199-204 og 209-210 (samspilsprocesser). I-bog: p5276, p5295, p5294, p5291(undtagen afsnittet om ”Mesterlære”.
Anvendt psykologi, Levander m.fl., 2011, Systime, 5. udgave, 3. oplag, s.225-228
Artikler

Læringsstile indskrænker læringen, Uddannelsesbladet, 19.02.2009
Film:

Test din hukommelse, PV p5214Hjernevask – Kan du stole på din hukommelse? DR3, 08.01.2013

Skammelsen på skolen – reportage fra Gauerslund skolen, TV2, 22.10.2008
Cases:

Lene


Pia


Omfang


20 lektioner

Særlige fokuspunkter

Tolmanns kritik af behaviorismen
▪ Ebbinghaus og hans eksperiment som lagde grundstenen til antagelsen om at vores korttidshukommelse har en kapacitet på 7 +- 2 enheder.

▪ Bartlett og hans antagelse om at vi rationalisere, dvs. vi selekterer og tolker ud fra interesse, baggrund og kognitive skemaer.

▪ Werheimer og gestaltlovene.
Særlig fokus på de kognitive processer:

▪ Opmærksomhed: selektiv og styret af indre og ydre faktorer. Automatiske og kontrollerede processer

▪ Perception: Gestaltlovene, Rosenthaleffekten. Bbottom-up – og top-down- processer. Social perception (stereotyper og fordomme)

▪ Hukommelsen: den sensoriske hukommelse, korttidshukommelsen og langtidshukommelsen.

▪ Falske erindringer, automatiske negative tanker, kognitive forvrængninger og dysfunktionelle basale antagelser.
Fokus i kapitel 12:

Piagets kognitive udviklingsteori (adaptionsteori) og vekselvirkningen mellem assimilation og akkommodation, dens fire modningsfaser: den senso-motoriske fase (objektpermanens), den præ-operationelle fase (intuitiv, irreversibel, egoistisk og animistisk), den konkret-operationelle fase (decentrering, konservation, reversibel tænkning) og den abstrakt-operationelle (syllogisme forståelse) fase samt på kritikken af Piaget (Luria og Vygotsky) og situeret læring.


Fokus i kapitel 13:

Tavs og sproglig viden. Behavioristisk læringsteori (klassisk betingning, operant betingning, imitation). Piaget (kognitive skemaer, adaption, assimilation, akkommodation). Vygotsky (Zonen for nærmeste udvikling, stilladsering)


Læringsstile (Dunn og Dunn)


Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde, fællesdiskussioner, perceptionsøvelser, langtidshukommelsestest, Kahoot, CL-strukturTitel 5

Stress

Indhold

PV: Kap. 23: ”Stress, livsforandringer og arbejdsliv” (psykologiens veje s. 399 – 409). I-bog:

Anvendt psykologi, Levander m.fl., 2011, Systime, 5. udgave, 3. oplag, s. 161-163

Jeg troede jeg var lavet af jern, Kristeligt dagblad, 02.11.2007


Omfang

7 lektioner

Særlige fokuspunkter

Fokus på akut og kronisk stress, forskellige teorier om hvem, der er i risikogruppen for at udvikle stress og hvem, der ikke er (den forsigtige- versus den risikovillige personlighedstype, den pessimistiske versus den optimistiske forklaringsstil samt Antonovskys teori om oplevelsen af sammenhæng (OAS), hvad der forårsager stress (diverse krav, livsforandringer og daglige gener) Karasek og Theorells krav-kontrolmodel samt på henholdsvis den problemfokuserede- og den følelsesfokuserede coping strategi

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde, fællesdiskussioner, Kursist fremlæggelser, Kahoot
Side af


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət