Ana səhifə

Ulusal meslek standardi


Yüklə 379 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü379 Kb.

ULUSAL MESLEK STANDARDI
MAKİNA BAKIMCI

SEVİYE 4


REFERANS KODU / 09UMS0010-4
RESMÎ GAZETE TARİH-SAYI: 25/8/2009 - 27330 (Mükerrer)


Meslek:


MAKİNA BAKIMCI

Seviye :


4I

Referans Kodu:


09UMS0010-4

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):


TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Otomotiv Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:


24.06.2009 Tarih ve 2009/29 Sayılı Karar

Resmî Gazete Tarih/Sayı:


25/8/2009 - 27330 (Mükerrer)

Revizyon No:


00


TERİMLER, SİMGELER ve KISALTMALAR
AYAR KALLERİ: Birbirine hassas biçimde geçen veya temas eden makina veya donanım parçaları arasındaki boşlukları tespit etmeye yarayan, 0,01 milimetreye kadar çeşitli kalınlıklarda olan metal malzemeden yapılmış kontrol aletini,
BAKIM: İlgili makina, donanım, alet ya da sistemlerin aşınmış, periyodik değişmesi gereken veya ömrü biten parçalarının değiştirilmesini, yağlama, temizlik türü işlemlerin gerçekleştiril­mesini ve ayarlarının teknik talimatlara ve kullanım kılavuzlarına göre yapılmasını kapsayan çalışmaları,
ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,
ENERJİ VERİMLİLİĞİ: Makina ve donanımların daha az enerji kullanılarak çalışmalarını sağlamak amacıyla alınan önlemleri,
GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,
HİDROLİK: Basınçlı sıvılar ile gücün üretimi, kontrolü, kullanımı ve iletimi ile ilgili teknolojiyi,
İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,
KALİBRASYON: Belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer ölçüm veya test aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisini,
ONARIM: İlgili makina, donanım, alet ya da sitemlerde meydana gelen arızaların tespit edilme­sini ve giderilmesini ifade eden işlemler bütününü,
PNÖMATİK: Gaz basıncıyla çalışan sistemlerin hareket ve kontrolünü gerçekleştiren teknolojiyi,
TEKNİK AYARLAR: İlgili aygıtın beklenilen işi yapabilmesi için gereken ölçümsel düzenleme ve seçimleri,
ifade eder.


 1. GİRİŞ

Makina Bakımcı (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır.
Makina Bakımcı (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Otomotiv Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. 1. MESLEK TANITIMI

  1. Meslek Tanımı

Makina Bakımcı (Seviye 4) işyerindeki karmaşık olmayan makina, alet, donanım ve sistemlerde oluşan aksaklıkları gideren ve bunların istenilen şekilde çalışması için gerekli bakımlarını ve rutin arızaların onarımlarını gerçekleştiren kişidir. Bakım ve onarım işlemlerinde, makina, alet, donanım ve sistemlerin mümkün en uzun sürede ve verimli bir şekilde çalışmalarının sağlanması esastır.


Bakım ve onarım işlemleri sırasında ayarlama, montaj-demontaj, sıkma ve çeşitli talaşlı işlemler ile ölçme, kaynak yapma (elektrik ark, oksi asetilen ve toz/gaz altı kaynağı) ve yağlama gibi tipik işlemlerin yanında hidrolik, pnömatik ayarlar ile hizalama, dengeleme ve merkez­leme türünden mekanik ayarları yapma gibi işlemler, uygun bilgi ve beceriler kullanılarak sağlanır.
Makina bakımcı, kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği bakım ve onarım işlemlerinde, yaptığı işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından ve kalitesinden sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan makina, alet, donanım ya da sistemlerin uygun şekilde çalışması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması makina bakımcının sorumlulukları arasında yer alır.


  1. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri


ISCO 88 : 7233

NACE Rev. 2 : 33.12

ISCED : 52


  1. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Makina Emniyeti Yönetmeliği

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Titreşim Yönetmeliği  1. Meslek ile ilgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.
  1. Çalışma Ortamı ve Koşulları

Bakım ve onarım işlemleri, her türlü açık veya kapalı atölyede veya açık havada uygulanır. Bakım ve onarım işlemleri sırasında kişinin uygun iş elbisesi, iş ayakkabısı, maske, baret, koruyucu gözlük ve eldiven kulla­narak çalışması söz konusudur. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, koku, gürültü, nem, sıcaklık farkı, toz, gaz, titreşim, kaygan zemin, yağlı ortam, kısıtlı hareket alanı, zorlamalı vücut pozisyonları, ağır yük kaldırma, yüksekte çalışma ve çeşitli kimyasal maddelere maruz kalma sayılabilir.

  1. Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Makina bakımcının, ağır malzeme kaldırabilmesi, kuvvet uygulayabilmesi, işitme ve görme yetisinde yetersizlik olmaması, tüm uzuvlarının sağlam olması, akaryakıt, yağ ve kimyasal maddelere karşı allerjisi olmaması, yükseklik ve kapalı alan korkusu olmaması gerekmektedir.
 1. MESLEK PROFİLİ

  1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri
Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

A.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için, işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır.

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

A.2.2

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır.

A.3

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bil­dir­ir.

A.3.3

Makinaya özel acil durum prosedürlerini uygular.

A.4

Acil çıkış prosedürlerini uygulamak

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır.

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır.

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuç­ların önlenmesi çalışmalarına katılır.

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıf­lama­yı yapar.

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.

B.2.3

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

B.2.4

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır veya diğer­le­ri­­ne kullandırır.

B.2.5

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

B.3

Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

B.3.2

Doğal kaynakların daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışma­la­rı­na katılır.


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

C.1.2

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

C.1.3

Makina, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

C.2.3

Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır.

C.3.2

Makina, alet, donanım ya da sistem üzerinde yapılan ayarların kullanım kılavuzlarına uygunluğunu denetler.

C.3.3

Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen makina ya da sistemin teknik özelliklere uygunluğunu denetler.

C.4

Proseslerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere sürekli bildirir.

C.4.2

Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili temel uygulama ve yöntemleri uygu­lar.

C.4.4

Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Çalışılan yeri düzenlenmek

D.1

Çalışma alanının özelliklerini belirlemek

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını inceler.

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

D.1.4

Çalışma alanının genişliğini ve ilgili çalışma noktalarının kapsamını belirler.

D.2

Gerekli makina, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak seçer ve hazırlar.

D.2.2

Belirlenen işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D.2.3

Çalışma için gerekli aparat, makina ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu denetler.

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

D.3.2

Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

D.3.3

Kullanılan makina ve ekipmanları iş bitiminde kaldırır ve temizler.

D.3.4

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

D.3.5

Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.
Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

E.1

Çalışma donanımlarının çalışabilirlik durumlarını denetlemek

E.1.1

Çalışma donanımlarının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde periyodik olarak denet­le­­r.

E.1.2

Çalışma sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezil­diğin­de çalışmayı durdurur.

E.1.3

Arızalı donanımların ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber verir.

E.1.4

Araç, gereç ve donanımların yetkisi dahilindeki sorun ve arızalarını giderir.

E.2

Çalışma donanımlarının bakımını yapmak

E.2.1

Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım aşama­­larını uygular.

E.2.2

Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygula­r.

E.2.3

Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder ve uygun şekilde depolar.

E.2.4

Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının sistematik olarak yapılmasını takip eder.

E.3

Çalışma donanımlarının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri aktarmak

E.3.1

Kullanılan alet ve donanımların arızalarını belirler, bozulma ve yıpranmaları zamanında fark eder.

E.3.2

Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımlardaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları oluşturur ve ilgililere aktarır.

E.3.3

Donanımın genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere uygun yapar.

E.3.4

Parçaların çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde değiştirir ve amirlerine bildirir.


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Bakım ve onarım işlemlerinden önce hazırlıkları tamamlamak

F.1

İş organizasyonunun ve dokümantasyonunun hazırlığını yapmak

F.1.1

Bakım ve onarım faaliyetlerine ilişkin iş planlarını okur.

F.1.2

İş planına ilişkin günlük ve haftalık programların ve makina kontrol kartlarının olup olmadığını kontrol eder.

F.1.3

Bakım ve onarım faaliyetlerinin tahmini işlem sürelerini amirlerine danışarak tespit eder.

F.1.4

İş planına göre çalışır.

F.2

Makinaların teknik özeliklerini incelemek

F.2.1

Makinalara ait kullanım kılavuzlarını ve teknik resimleri inceler.

F.2.2

Makinaların çalışma prensiplerini ve teknolojisini inceler.

F.2.3

Makinaların yedek parça ve sarf malzemelerinin özelliklerini inceler.

F.2.4

Makinaların temel özellikleriyle ilgili eğitimlere katılır ve alınan belgeleri saklar.

F.3

Kullanılacak alet, araç, gereç ve donanımları hazırlamak

F.3.1

Yapılacak işlemin özelliğine göre kullanılacak aletleri temin eder.

F.3.2

Kullanılacak aletlerin çalışma durumunu kontrol eder, sistematik kalibrasyonlarını yapar.

F.4

Makinaların fiili çalışmasını sistematik olarak kontrol etmek

F.4.1

Makina kontrol kartlarını inceler.

F.4.2

Makina operatöründen makinanın çalışmasına dair bilgi alır.

F.4.3

Makinaların performansını sistematik olarak denetler, ölçülen değerleri teknik talimatlarda bulunan değerler ile karşılaştırır.

F.5

Makinalardaki normal olmayan durumları fark etmek amacıyla gözlem yapmak

F.5.1

Makinaların çalıştığı ortamda iş güvenliğini etkileyecek olumsuzlukları denetler.

F.5.2

Ses, sıcaklık, koku ve kirlilik gibi durumların kontrolünü yapar.

F.6

İşlemlere başlamadan önce güvenlik önlemlerini almak

F.6.1

Yetkili olmayan kişileri ve yabancı/tehlikeli maddeleri uzak tutmak gibi çalışma ortamının güvenliğini sağlayacak önlemleri alır.

F.6.2

Elektrik, su, basınçlı hava, buhar ve gaz tesisatlarının bağlantılarını kapatır veya kontrol altına alır.

F.6.3

Makinanın çalışmasını kendi denetimi altında tutar.

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Makinalar ile ilgili bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek

G.1

Makinaların parça değişimini gerçekleştirmek

G.1.1

Çalışma ömrü limitli olan (filtre, conta, kayış, rulman v.b.) parçaları takip eder, zamanında değiştirir.

G.1.2

Temel makina parçalarını muayene eder, aşınmış parçaları tespit eder ve değiştirir.

G.1.3

Değişen parçaların temel ayarlarını yaparak istenen şekilde çalışmalarını sağlar.

G.2

Koruyucu bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek

G.2.1

Makinaların mekanik, hidrolik ve pnömatik parçalarını sistematik olarak denetler ve gerekli düzeltmeleri yapar.

G.2.2

Oluşabilecek kaçak ve sızıntılara karşı muayene ve ölçümler yapar, gerekli yalıtım ve sızdırmazlık işlemlerini gerçekleştirir.

G.2.3

Sistematik olarak makinaların hareketli aksamlarını talimatlarda belirtilen yağ çeşidi ve seviyesini gözeterek yağlar.

G.2.4

Hidrolik, pnömatik ve soğutma sistem sıvılarının ve gazlarının seviyelerini periyodik olarak kontrol eder ve değişimini yapar.

G.2.5

Gevşemesi muhtemel parçaları ve bağlantıları kontrol eder, gerektiğinde sıkma işlemini talimatlara göre gerçekleştirir.

G.2.6

Makinayı yağ, toz, pas, metal parçaları türünden yabancı maddelerden temizler.

G.2.7

Makinaları verilen talimatlara göre enerji verimliliği yönünden denetler.

G.3

Makina ayarlarını yapmak

G.3.1

Düzenli olarak makinaların ayarlarının spesifikasyonlara uygunluğunu denetler, teknik talimatlara uygun olarak temel ayarları düzeltir.

G.3.2

Makinaların ölçme işlevi gören parçalarını muayene eder, gerektiğinde basit kalibrasyonlarını yapar.


Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Makinalar ile ilgili rutin onarım faaliyetlerini gerçekleştirmek

H.1

Arızayı tespit etmek

H.1.1

Makina operatörü ile konuşarak arıza hakkında bilgi alır.

H.1.2

Makinaya ait kullanım kılavuzunu inceler .

H.1.3

Öncelikli olarak arızayı oluşturabilecek parçaların çalışmalarını kontrol ederek, arızaya sebep olan parçaları tespit etme çalışmalarına katkıda bulunur.

H.2

Rutin arızaları gidermek

H.2.1

Arızaya neden olan parçalara ulaşmak için sökülmesi gereken parçaları talimatlara ve kullanım kılavuzlarına göre güvenle ve zarar vermeden söker.

H.2.2

Arızalı parçayı inceleyerek arıza sebebini tespit etme çalışmalarına ve parçanın onarılması veya değiştirilmesi kararına katkıda bulunur.

H.2.3

Amirlerinin talimatları doğrultusunda, değiştirilmesine ihtiyaç duyulmayan parçalar üzerinde gerekli onarım işlemlerini gerçekleştirir.

H.2.4

Değiştirilmesine ihtiyaç duyulan parçaların işyeri stokunda bulunma durumunu kontrol eder.

H.2.5

Onarımı veya satın alma işlemleri tamamlanan parçaların uygunluğunu kontrol etme çalışmalarına katılır.

H.2.6

Uygun görülen parçaları talimatlara ve kullanım kılavuzlarına göre yerlerine geri takarak makinayı çalışır hale getirir.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I

Son kontrol ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek

I.1

Son kontrol işlemlerini gerçekleştirmek

I.1.1

Mekanik, pnömatik ve hidrolik bağlantıları kontrol eder, kullanım kılavuzları ve talimatlara göre temel ayarları yapar.

I.1.2

Makinanın çalışmasını test eder, uygunsuzlukları tespit ederek gerekli düzeltme işlemlerinin gerçekleştirmesine katkıda bulunur.

I.1.3

Makinanın güvenli çalışması için kontroller yapar, gerekli önlemleri alır.

I.1.4

İşlemler sırasında kullanılan tüm malzemeleri çalışma alanından kaldırır.

I.2

Bakımı veya onarımı tamamlanan makinalar hakkında bilgi vermek ve formları doldurmak

I.2.1

Yapılan bakım/onarım işlemlerini makina kontrol kartlarına işler.

I.2.2

Yapılan bakım/onarım işlemleri ile ilgili makina operatörünü bilgilendirir.

I.2.3

Yapılan bakım/onarım işlemlerini iş planına işler.

I.2.4

Makina yedek parça stok seviyelerini kontrol eder, yetkili kişileri bilgilendirir.

I.2.5

Arızanın tekrarlanmaması için öneriler geliştirir.

I.2.6

Yapılan bakım/onarım işlemleri ile ilgili amirlerine bilgi verir.
  1. Kullanılan Araç, Gereç, Malzeme ve Ekipmanlar

  1. Ampermetre

   Halat ve zincirler

   Makina yağı

   Taşlama-polisaj

   Anahtar takımı

   Hassas ölçü aletleri

   Manometre

   Teknik resimler

   Ayar kalleri

   İş ayakkabıları

   Mastarlar

   Telsiz

   Baret

   İş elbisesi

   Matkap

   Temel boyutsal ölçme aletleri

   Bezler, emici malzemeler

   İş eldiveni

   Mengene

   Temel el aletleri

   Bilgi ve değerlendirme formları

   İş gözlüğü

   Merdiven

   Temizlik malzemeleri

   Ceraskal

   Kaynak elektrotları

   Mihengir

   Termometre

   Civatalar

   Kaynak makinası

   Mikrometre

   Testere

   Conta

   Kazıma aletleri

   Mil

   Tesviyeci masası

   Çeşitli filtreler

   Komparatör

   Motor

   Tiner

   Çeşitli motorlu el aletleri

   Kompresör

   Motor yağı

   Torna

   Çeşitli borular

   Kriko

   Pas önleyici kimyasallar

   Voltmetre

   Çeşitli şablonlar

   Krokiler

   Planya

   Yağ çözücü maddeler

   Çeşitli tesisat bağlantı malzemeleri

   Kulak koruyucuları

   Pompa

   Yağdanlık

   Çeşitli vanalar

   Kullanım kılavuzları

   Rulman

   Yapı iskelesi

   Dişliler

   Kumpas

   Segman

   Yapıştırıcı malzemeler

   Forklift

   Lehim makinası

   Soğutma sıvıları

   Yaylar

   Freze

   Levye

   Somun

   Zımpara makinası

   Gaz detektörü

   Makaralar

   Takım arabaları

   Zımpara taşları ve kağıtları

   Giriş-çıkış kartları

   Makina kontrol kartları

   Taşıma-kaldırma ekipmanı   Bilgi ve Beceriler
Acil durum bilgisi

Kaynak bilgi ve becerisi

Teknik resim anlayabilme becerisi

Basit maliyet hesapları yapabilme becerisi

Kendini ifade etme yeteneği

Temel akışkanlar bilgisi

Bilgisayara veri girme becerisi

Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

Temel elektrik/elektronik bilgisi

Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi

Koruyucu bakım prosesi bilgisi

Temel hidrolik bilgisi

Çevre koruma özel standartları bilgisi

Kullanılan malzeme ve ürünlerin genel özellikleri bilgisi

Temel malzeme bilgisi

Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

Kusur belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

Temel mekanik bilgisi

Ekip çalışması yeteneği

Makina bilgisi

Temel ölçme ve muayene araçları kullanım bilgi ve

becerisi


El becerisi

Makina ve gereçlerin kullanım bilgi ve becerisi

Temel pnömatik bilgisi

Geri dönüşümlü atık bilgisi

Makinaların olası hata çeşitlerini tanıma bilgi ve becerisi

Temel üretim proses bilgisi

İnsan ilişkileri yeteneği

Manipülasyon, taşıma ve sabitleme donanımları

kullanım becerisiUlusal kalite yönetmelikleri-teknik standartlar bilgisi

İş sağlığı ve güvenliği standartları bilgisi

Montaj proses bilgisi

Yangın bilgisi

İşlem dokümantasyonu ve çeşitli teknik spesifikasyonlar bilgisi

Muayene ve test teknikleri bilgisi

Yüzey temizleme malzemelerinin kimyasal kullanım bilgisi

İşyeri düzenleme bilgisi

Öğrendiğini aktarabilme yeteneği
İşyerine özgü mevzuat ve çalışma prosedürleri bilgisi

Ölçme ve kontrol bilgisi
Kalite güvence/yönetim sistemleri bilgisi

Takım tezgahlarını kullanabilme becerisi
Kalite kontrol metotları bilgisi

Tehlikeli atık bilgisi
  1. Tutum ve Davranışlar

Amirlerine doğru bilgi aktarmak

İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

Arıza tespitinde deneme ve uygulama yapmak

Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

Arızalı donanımların rutin onarımını sağlamak

Malzeme hazırlıklarını yaparken dikkatli olmak

Bilgi ve tecrübesi dahilinde karar vermek

Olumsuz çevresel etkileri belirleyebilmek

Çalışma donanımları ve makinalarının durumunu dikkatle denetlemek

Risk faktörleri konusunda duyarlı olmak

Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

Sorumluluklarını yerine getirmek

Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

Süreç kalitesine özen göstermek

Ekip içinde uyumlu çalışabilmek

Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

Gerekli temizlik malzemelerinin seçimini dikkatle yapmak

Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını durdurmak

Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

Grup toplantılarına katılmak

Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

İş devirlerinde doğru iletişim kurmak ve bilgi aktarmak

Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek 1. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve BELGELENDİRME

Makina Bakımcı (Seviye 4) meslek standardına göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, çalışma şartlarının oluşturulduğu test merkezlerinde yazılı veya sözlü teorik sınav ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.


Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.


I Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət