Ana səhifə

TÜRKİye cumhuriyeti HÜKÜmeti İle umman sultanliği arasinda güMRÜk konularinda iŞBİRLİĞİ ve karşilikli yardim anlaşmasi


Yüklə 65.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü65.5 Kb.

Pc Gümrük Külliyatı.....www.arslannet.com....

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UMMAN SULTANLIĞI ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASI

Karar Sayısı : 2013/4778

27.06.2013 tarih ve 28690 sayılı Mükerrer R.G.
13 Nisan 2010 tarihinde Maskat’ta imzalanan ve 2/1/2013 tarihli ve 6365 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 29/4/2013 tarihli ve 75642 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bundan sonra "Taraflar" olarak adlandırılan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı;

Gümrük mevzuatına karşı işlenen suçların, Devletlerinin ekonomik, ticari, mali, sosyal ve kültürel çıkarlarına zarar verdiğini dikkate alarak;

Yasaklama, kısıtlama ve kontrol hükümlerinin uygulanmasının yanı sıra, eşyanın ithalatında veya ihracatında gümrük vergi, resim ve diğer harçlar ile ücretlerinin doğru tahakkuku ve tahsilinin sağlanmasının önemini dikkate alarak;

Gümrük mevzuatına karşı işlenen suçların önlenmesine ve ithalat veya ihracat vergi, resim ve diğer harçlarının doğru bir şekilde tahsilinin sağlanmasına yönelik çabaların, Tarafların Gümrük İdarelerinin işbirliği ile daha etkin hale getirilebileceğini dikkate alarak;

Kamu sağlığı ve toplum için bir tehlike teşkil eden uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı trafiğinin mevcut çapından ve artma eğiliminden endişe duyarak;

İki taraflı karşılıklı yardımı teşvik eden ilgili uluslararası sözleşmelere ve Gümrük İşbirliği Konseyi'nin (Dünya Gümrük Örgütü) Tavsiyelerine de atıfta bulunarak;

Aşağıdaki konularda mutabakata varmışlardır:TANIMLAR

MADDE 1

Bu Anlaşmada geçen:

a) "Gümrük Mevzuatı" deyimi, eşyanın ithalatı, ihracatı, transitine, ya da Gümrük İdarelerinin topladığı Gümrük vergi, resim, ya da diğer harçlarıyla veya Gümrük İdarelerinin uyguladığı yasaklama, kısıtlama ya da kontrol önlemleriyle ilgili olan diğer Gümrük prosedürlerine ilişkin kanun ve yönetmeliklerle belirlenen hükümler;

b) "Gümrük Vergi ve Resimleri" deyimi, eşyanın ithalatı veya ihracatında veya eşyanın ithalatı veya ihracatıyla bağlantılı olarak tahsil edilen ancak verilen hizmetlerin yaklaşık maliyeti ile sınırlı miktardaki ücret ve harçların, dâhil edilmediği gümrük vergileri ve diğer tüm vergiler, resimler, ücretler veya diğer harçlar;

c) "Gümrük Suçu" deyimi, Gümrük mevzuatının ihlali veya ihlaline yönelik teşebbüs;

d) "Uyuşturucu Maddeler" deyimi, 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi'nin I ve II. Listelerinde belirtilen doğal veya sentetik maddeler;

e) "Psikotrop Maddeler" deyimi, 1971 tarihli BM Psikotrop Maddeler Sözleşmesi'nin I, II, III ve IV. Listelerinde belirtilen doğal veya sentetik maddeler;

f) "Prekürsörler" deyimi, 1988 tarihli BM Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Ticareti ile Mücadele Sözleşmesi'nin I. ve II. Listelerinde sıralanan uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretiminde kullanılan kontrollü kimyasal maddeler;

g) "Gümrük İdaresi" deyimi, Türkiye Cumhuriyeti'nde Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı; Umman Sultanlığı'nda ise, Umman Gümrük İdaresi anlamına gelir.

ANLAŞMANIN KAPSAMI

MADDE 2

1. İşbu Anlaşma uyarınca tarafların sağladığı tüm yardımlar, tarafların iç mevzuatına uygun olarak ve Gümrük İdarelerinin yetkileri ve mevcut kaynaklan dâhilinde gerçekleştirilir.

2. Tarafların Gümrük İdareleri, gümrük suçlarının önlenmesi, soruşturulması ve bu suçlarla mücadele edilmesi hususlarında, işbu Anlaşma'nın hükümlerine uygun olarak birbirleriyle işbirliği yapar ve birbirlerine yardım sağlarlar.

YARDIMIN KAPSAMI

MADDE 3

1. Taraflardan birinin Gümrük İdaresi'nin talebi üzerine, diğer Tarafın Gümrük İdaresi, aşağıdaki hususlar da dâhil olmak üzere gümrük mevzuatının uygulanmasının sağlanmasında yardımcı olabilecek, elinde mevcut bulunan tüm bilgileri iletir:

a) Gümrük vergi ve resimlerinin doğru bir şekilde tahakkukunun sağlanması;

b) Eşyanın kıymetinin gümrük amaçları doğrultusunda doğru tahakkuk ettirilmesi;

c) Eşyanın tarife sınıflandırılmasının ve menşeinin belirlenmesi.2. Bu Anlaşma'da öngörüldüğü şekliyle yardım, bunlarla sınırlı olmamakla beraber, aşağıdaki konulara ilişkin bilgileri kapsar;

a) Suçların önlenmesinde yararlı olabilecek kolluk faaliyetleri ve özellikle de suçlarla mücadelede kullanılan özel yöntemler;

b) Suç işlemede kullanılan yeni yöntemler;

c) Kolluk alanındaki yeni yardım ve tekniklerin başarılı bir şekilde uygulanmasından kaynaklanan gözlem ve bulgular;

d) Yolcu ve yük işlemlerine ilişkin teknikler ve geliştirilmiş yöntemler.

BİLGİ VE BELGELERİN KARŞILIKLI DEĞİŞİMİ

MADDE 4

1. Taraflardan birinin Gümrük İdaresinin talebi üzerine, diğer Tarafın Gümrük İdaresi, gümrük ve sevkıyat belgelerinin örneklerini; talep edildiğinde bunların onaylı suretlerini ve Talepte bulunan Tarafın ülkesinde yürürlükte bulunan Gümrük mevzuatına karşı suç teşkil eden veya teşkil edebilecek olan, halen uygulanmakta olan veya planlanan faaliyetlerle ilgili bilgileri temin eder.

2. Taraflardan birinin Gümrük İdaresinin talebi üzerine, diğer Tarafın Gümrük İdaresi, Talepte bulunan Tarafın Gümrük İdaresine yapılan beyanı desteklemek amacıyla ibraz edilen resmi belgelerin gerçekliğiyle ilgili bilgileri iletir.

MADDE 5

1. Taraflardan birinin Gümrük İdaresinin talebi üzerine, diğer Tarafın Gümrük İdaresi, aşağıdaki hususlara ilişkin bilgileri iletir:

a) Talepte bulunan Tarafın ülkesine ithal edilen eşyanın diğer Tarafın ülkesinden yasalara uygun olarak ihraç edilip edilmediği.

b) Talepte bulunan Tarafın ülkesinden ihraç edilen eşyanın Talepte Bulunulan Tarafın ülkesine yasalara uygun olarak ithal edilip edilmediği.

2. Bu bilgilerde, eşyanın gümrüklenmesiyle ilgili gümrük işlemleri de belirtilir.

MADDE 6

1. Talep edilen bilgiye sahip olmaması halinde, Talepte bulunulan Tarafın Gümrük İdaresi, kendi hesabına hareket ediyormuş gibi ve kendi Devletinin ülkesinde yürürlükte olan mevzuata uygun olarak bu bilgiyi elde etmek için gerekli adımları atar.

2. Talepte bulunan Tarafın Gümrük İdaresi, Talepte bulunulan Tarafın kendisinden yapabileceği benzer bir talebi karşılayamayacak olması halinde, talebinde buna dikkat çeker. Bu talebin karşılanması, Talepte Bulunulan Tarafın Gümrük İdaresinin takdirindedir.

MADDE 7

1. Belgelerin asılları, ancak belgelerin onaylı ya da tasdikli nüshaları yeterli olmadığında talep edilir. Belgelerin temin edilen asılları, mümkün olan en kısa zaman içinde iade edilir.

2. Talep edilen bilgiler, Talepte bulunan Tarafın belgelerin asıllarını ya da nüshalarını özellikle talep etmemesi halinde, bilgisayar ortamında iletilebilir. Bilgisayar ortamındaki bilgiler temin edildiğinde, bu bilgiler, bilgilerin yorumlanması ve kullanılması için gerekli bütün açıklamaları kapsar.

YARDIMA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR

MADDE 8

Taraflardan birinin Gümrük İdaresinin talebi üzerine, diğer Tarafın Gümrük İdaresi, yetkisi ve mevcut kaynakları dâhilinde aşağıdakiler üzerinde kontrol sağlar:

a) Gümrük mevzuatına karşı suç işlediği bilinen veya suç işlediğinden şüphelenilen kişiler;

b) Gümrük suçlarına konu olduğu bilinen veya olduğundan şüphelenilen eşya;

c) Gümrük suçu işlemede kullanıldığı bilinen veya kullanıldığından şüphelenilen taşıma araçları.

HASSAS EŞYANIN YASADIŞI TİCARETİNE İLİŞKİN BİLGİLER

MADDE 9

1. Gümrük İdareleri, kendi inisiyatifleri çerçevesinde ya da talep üzerine, aşağıdakilerin yasadışı ticaretiyle ilgili olmak üzere, bir Akit Tarafın Gümrük mevzuatına karşı suç teşkil eden veya edebilecek olan, tasarlanan veya gerçekleştirilen her türlü faaliyet hakkında birbirlerine bilgi temin ederler:

a) Silah, füze, patlayıcı ve nükleer maddeler;

b) Önemli tarihi, kültürel veya arkeolojik değer taşıyan sanat eserleri;

c) Uyuşturucu, psikotrop maddeler, prekürsörler ve zehirli maddeler ile çevre ve kamu sağlığı için ciddi ölçüde tehlikeli olan maddeler.2. Bu Madde kapsamında alınan bilgiler, Talepte Bulunan Tarafın ilgili hükümet birimlerine iletilebilir. Ancak, bu bilgiler, üçüncü ülkelere aktarılamaz.

TALEPLERİN İLETİLMESİ

MADDE 10

1. İşbu Anlaşma ile öngörülen işbirliği ve yardım, Tarafların Gümrük İdareleri tarafından sağlanır. Gümrük İdareleri, bu amaçla belgelendirme konusunda karşılıklı mutabakata varırlar.

2. Bu Anlaşma uyarınca talepler yazılı olarak yapılır. Talepler, taleplerin yerine getirilmesi için gerekli ekleri de içerir. İstisnai durumlarda, talepler sözlü olarak da yapılabilir, ancak sözlü talepler ivedilikle yazılı olarak teyit edilir.

3. Bu Maddenin 1. paragrafı gereğince yapılan talepler aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Talepte bulunan Gümrük İdaresi;

b) Varsa; talep edilen tedbirler;

c) Talebin konusu ve gerekçesi;

d) Talebin konusu ile ilgili mevzuat ve diğer yasal düzenlemeler;

e) Soruşturmaya dâhil olan gerçek ve tüzel kişilerle ilgili bilgi;f) Talebin konusu ile ilgili hususların özeti.

4. Talepler, Talepte Bulunulan Tarafın resmi dilinde, İngilizce ya da Fransızca dillerinde yapılır.

5. İşbu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda, Tarafların Gümrük İdareleri, iletişimden sorumlu görevlileri tayin eder ve bu görevlilerin ad, unvan, telefon ve faks numaralarını içeren bir listeyi birbirlerine verirler. Gümrük İdareleri, soruşturma birimlerinin birbirleri ile doğrudan irtibat halinde olmaları için gerekli düzenlemeleri de yapabilirler.

GÜMRÜK SORUŞTURMALARI

MADDE 11

1. Taraflardan birinin Gümrük İdaresi'nin talep etmesi halinde, diğer Tarafın Gümrük İdaresi, Talepte bulunan Tarafın ülkesinde yürürlükte bulunan Gümrük mevzuatını ihlal eden veya ihlal edebilecek olan faaliyetlerle ilgili soruşturma başlatabilir. Soruşturmayı başlatan Taraf, bu soruşturmanın sonuçlarını, Talepte bulunan Tarafın dikkatine sunar.

2. Bu soruşturmalar, Talepte bulunulan Devletin ülkesinde yürürlükte bulunan Gümrük mevzuatı uyarınca yürütülür. Talepte bulunulan Gümrük İdaresi, soruşturmaları kendi hesabına hareket ediyormuş gibi yürütür.

3. Özel durumlarda, Taraflardan birinin Gümrük İdaresi'nin görevlileri, diğer Tarafın Gümrük İdaresinin rızasıyla, Talepte bulunan Tarafın Gümrük mevzuatına ilişkin suçlarla ilgili soruşturmalarda yer almak üzere, diğer Tarafın ülkesinde hazır bulunabilir.

4. 3. Fıkra uyarınca Talepte bulunulan Tarafın ülkesinde hazır bulunan Talepte bulunan Tarafın Gümrük İdaresinin görevlisi, sadece danışman sıfatıyla hareket eder ve hiç bir şekilde soruşturmalara aktif olarak katılamadığı gibi, sorgulanan kişilerle görüşemez ya da soruşturma ile ilgili her hangi bir faaliyete iştirak edemez.

BİLGİ VE BELGELERİN KULLANIMI

MADDE 12

1. Bu Anlaşma kapsamında alınan bilgi ve belgeler, idari, soruşturmayla ilgili ve adli işlemler sırasında kullanılabilir. Bu bilgi ve belgeler, işbu Anlaşma'da belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Söz konusu bilgi ve belgeler, başka amaçlar için, sadece bilgi ve belgeleri sağlayan Gümrük İdaresi'nin yazılı rızası ile kullanılabilir.

2. Bu Anlaşma uyarınca yapılan talepler ve hangi şekilde olursa olsun verilen bilgiler, gizlilik niteliğine sahiptir. Bu talep ve bilgiler gizli tutulur ve Talepte bulunan Tarafın ülkesinde yürürlükte olan mevzuat kapsamında aynı tür bilgi ve belgelere sağlanan korumadan yararlanır.

UZMAN VE TANIKLAR

MADDE 13

1. Taraflardan birinin Gümrük İdaresinin talebi üzerine, diğer Tarafın Gümrük İdaresi, görevlilerinin, diğer Tarafın ülkesinde yürütülen adli işlemlerde uzman veya tanık olarak hazır bulunmalarına ve bu işlemlerde zaruri olabilecek dosyaları, belgeleri ya da diğer materyalleri ya da bunların onaylı suretlerini temin etmelerine izin verebilir.

2. Talepte bulunan Tarafın Gümrük İdaresi, bu Maddenin 1. Paragrafı uyarınca ülkesinde bulunan diğer Taraf görevlilerinin, orada bulundukları süre içerisinde kişisel güvenliklerinin korunması için gerekli bütün tedbirleri almakla görevlidir. Bu görevlilerin seyahat ve günlük masrafları, Talepte bulunan Tarafın Gümrük İdaresi tarafından karşılanır.

YARDIMLA İLGİLİ İSTİSNALAR

MADDE 14

1. Talepte bulunulan Gümrük İdaresi, yardımın kendi Devletinin egemenliğini, güvenliğini veya diğer asli çıkarlarını ihlal edeceği ya da iç mevzuatıyla uyumsuz olacağı kanaatine varması halinde, bu Anlaşma çerçevesinde talep edilen yardımı sağlamayı tamamen veya kısmen reddedebilir veya talep edilen yardımı belirli şartlara bağlı olarak sağlayabilir.

2. Yardımın reddedilmesi halinde, reddetme nedeni, Talepte bulunan Tarafa gecikmeden yazılı olarak bildirilir.

TEKNİK YARDIM

MADDE 15

Gümrük İdareleri, üzerinde karşılıklı mutabakata vardıkları bir programla aşağıdaki hususlarda birbirlerine teknik yardım sağlarlar:

a) Teknik kontrol ekipmanının kullanımında bilgi ve deneyim paylaşımı;

b) Gümrük görevlilerinin eğitimi;

c) Gümrük konularında karşılıklı uzman değişimi;

d) Gümrük mevzuatının etkili bir biçimde uygulanması ile ilgili spesifik, bilimsel ve teknik bilgilerin paylaşımı.MASRAFLAR

MADDE 16

1. Taraflar; hükümet görevlileri dışındaki tanıkların masrafları, uzmanların ücretleri ve çevirmenlerin masrafları haricinde, işbu Anlaşma'nın uygulanması sonucu ortaya çıkan masrafların geri ödenmesine ilişkin tüm taleplerinden genel olarak vazgeçerler.

2. Talebin yerine getirilmesi için önemli ve olağandışı mahiyette masrafların gerekmesi ya da gerekecek olması halinde, Taraflar, talebin yerine getirileceği koşulların yanı sıra masrafların karşılanma şeklini tespit etmek amacıyla istişarede bulunurlar.

3. Bu Anlaşma'nın 15. Maddesi'nin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan masraflar, Gümrük idareleri arasında yapılacak ilave müzakerelere tabidir.

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ VE FESİH

MADDE 17

1. İşbu Anlaşma, Tarafların, Anlaşma'nın yürürlüğe girmesi için gerekli ulusal formalitelerin tamamlandığım birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri günü takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girecektir.

2. İşbu Anlaşma, belirsiz bir süre için yürürlükte kalacaktır. Anlaşma, Taraflardan birinin, Anlaşmayı feshetme isteğini diğer Tarafa diplomatik kanallarla yazılı olarak bildirdiği tarihten üç ay sonra fesih olur. Fesih sırasında devam etmekte olan işlemler ise, işbu Anlaşmanın hükümleri gereği tamamlanır.

Bu Anlaşma Maskat'ta 13 Nisan 2010 tarihinde, tüm metinler eşit derecede geçerli olmak üzere Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha halinde imzalanmıştır. Yorum farklılığı olması halinde, İngilizce metin esas alınır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UMMAN SULTANLIĞI

HÜKÜMETİ ADINA ADINA


M. MEHDİ EKER MALIK BİN SULEIMAN BİN SAID

AL-MA’AMARI

TARIM VE KÖY İŞLERİ POLİS VE GÜMRÜKLER GENEL

BAKANI MÜFETTİŞİ


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UMMAN SULTANLIĞI ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6365 Kabul Tarihi: 2/1/2013

17.01.2013 tarihli ve 28531 sayılı R.G.
MADDE 1 – (1) 13 Nisan 2010 tarihinde Maskat’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/1/2013


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət