Ana səhifə

TÜRKİye cumhuriyeti HÜKÜmeti İle macar halk cumhuriyeti HÜKÜmeti arasinda uluslararasi karayolu nakliyatina mütedair anlaşMA


Yüklə 61 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü61 Kb.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MACAR HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU NAKLİYATINA MÜTEDAİR ANLAŞMA
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macar Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında, ülkelerinde kayıtlı ticari motorlu araçlarla, römorklar da dahil olmak üzere, iki memleket arasında ve ülkeleri üzerinden yapılacak yolcu ve eşya nakliyatını düzenlemek arzusu ile aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
I. YOLCU NAKLİYATI

Madde 1

Karayolu taşıtları ile iki memleket arasında ve iki ülke üzerinden transit olarak yapılacak yolcu nakliyatı için bu Anlaşmanın ikinci maddesinde öngörülen nakliyat hariç, müsaade gerekli değildir.


Madde 2

İşbu Anlaşmanın amacı bakımından, muayyen güzergahlar üzerinde iki akit tarafın yetkili makamları arasında karşılıklı mutabakat ile önceden kararlaştırılan saat ve ücret tarifeleri uyarınca hareket, varış ve ara istasyonlarında yolcu indirip bindirmek suretiyle yapılan nakliyat muntazam hatlar üzerinde yolcu nakliyatıdır.


Madde 3

1. İki ülke arasında yolcu nakliyatına müteallik muntazam hatlar, iki akit taraf yetkili makamlarının karşılıklı mutabakatı ile tasvip olunur.

2. Akit tarafların yetkili makamları hattın kendi ülkelerindeki kısmı için ruhsat vereceklerdir. Muntazam transit nakliyatı, milli mevzuat aksini gerektirmedikçe müsaade rejimine tabi tutulmayacaktır.

3. Yol güzergahı, saat ve ücret tarifeleri ve bu hatların tesisi ve işletilmesi ile ilgili diğer bütün hususlar akit taraflar yetkili makamlarınca karşılıklı mutabakat ile kararlaştırılacaktır.


Madde 4

Bir akit taraf yetkili makamı, ülkesindeki nakliyatçılar tarafından muntazam seferler ihdası için yapılan ve diğer hususlar meyanında aşağıdaki malumatı da kapsaması gereken talepleri, kendisinin bunları tasvibini müteakip, diğer akit taraf yetkili makamına intikal ettirir:

- Nakliye müessesesinin ismi

- Yol güzergahı

- Saat tarifesi

- Ücret tarifesi

- Yolcu indirme ve bindirme yerleri

- Nakliyat süresi

Böyle bir talep alan yetkili makam kararını, diğer akit taraf yetkili makamına zamanında bildirecektir.
Madde 5

Transit yolcu nakliyatı sırasında, akit taraflarca aksine karar verilmedikçe, diğer akit taraf ülkesinde yolcu alınmasına veya indirilmesine müsaade edilmeyecektir.


II. EŞYA NAKLİYATI

Madde 6

İki ülke arasında veya iki ülke üzerinden transit olarak yapılan bütün eşya nakliyatı, müsaade itasına müteallik olanlar da dahil olmak üzere akit tarafların kendi milli mevzuatlarına göre yapılacaktır.Madde 7

Aşağıdakilerin nakliyatı için müsaade belgesi talep olunmayacaktır;  1. Naklihane eşyası

  2. Cenaze

  3. Fuar ve sergiler için gönderilecek eşya ve malzeme

  4. Spor faaliyetleri için gönderilecek yarış atları, taşıt araçları ve diğer spor malzemeleri

  5. Tiyatro dekor ve aksesuarları

  6. Radyo ve televizyon yayını ve film yapımı için müzik aletleri ve malzeme

  7. Tabii afetlerde yardım olarak gönderilen maddeler

  8. Acil tamir ve çekme araçları


Madde 8

1. Her sefer ve her vasıta için (römorklar dahil) ayrı bir müsaade belgesi verilecektir. Aynı müsaade belgesi, dönüş seferi için de muteber olacaktır.

2. Müsaade belgeleri devredilemez.
Madde 9

1. Müsaade belgeleri, akit taraflar yetkili makamlarınca her yıl müştereken kararlaştırılacak kotalar çerçevesinde, diğer akit taraf yetkili makamı adına aracın kayıtlı olduğu akit taraf yetkili makamı adına aracın kayıtlı olduğu akit taraf yetkili makamı tarafından verilecektir.

2. İki ülkenin yetkili makamları, yekdiğerine, bu Anlaşma uyarınca, yeterli miktarda müsaade belgesi temin edeceklerdir.
Madde 10

1. Bu Anlaşma tahtında ücret mukabilindeki mal nakliyatı için konşimento gereklidir.

2. Kendi hesabına mal nakleden araçların, aracın kayıtlı olduğu ülkenin milli mevzuatı uyarınca bir taşıt mektubunu veya nakliyat belgesini haiz olmaları gereklidir.
Madde 11

8. maddede zikredilen müsaade belgeleri diğer akit taraf ülkesinde yapılan her sefer esnasında araçta bulundurulmalıdır.


III. GENEL HÜKÜMLER

Madde 12

Nakliyat için kullanılan vasıtaların ağırlık ve/veya boyutları, nakliyatın yapıldığı ülkede müsaade edilen ağırlık ve/veya boyutları aştığı takdirde, nakliyatın yapıldığı akit taraf yetkili makamından özel bir müsaade istihsal etmek gereklidir.


Madde 13

Taşıtların hizmet erbabı, hamuleye refakat eden şahıslar ve taşınan yolcuların taraf ülkelerin hudutlarından geçiş için gerekli seyahat belgelerini haiz olmaları gereklidir.


Madde 14

Motorlu kara taşıtlarının, imalatçı tarafından temin edilmiş mutad depolarındaki benzin, vergi ve diğer bütün resim ve harçlardan muaftır.


Madde 15

Taşıtların ve malların pasaport kontrolü, gümrük ve sağlık muayenesi ve gümrük teminatı konusunda akit tarafların milli mevzuatlara ve taraf oldukları milletlerarası sözleşmeler uygulanacaktır.Madde 16

Bir taraf ülkesinde kayıtlı olup da diğer taraf ülkesine giren araçlar bu ülkede geçerli olacak 3. şahıslara ika edilecek zararları karşılayan sigortaya sahip olacaklardır.


Madde 17

Bir taraf ülkesinde kayıtlı bulunan araçlar, diğer taraf ülkesinde bulunan iki nokta arasında yolcu ve eşya nakliyatı yapmakta kullanılamazlar.
Madde 18

İşbu Anlaşma çerçevesinde yolcu ve mal nakliyatı yapan araçlar, karşılıklı olarak, gerek plaka ve seyrüsefer ile ilgili olan vergi ve resimlerden, gerek idari ve bakım masraflarını karşılamak üzere alınan vergi ve resimlerden muaf tutulacaktır.


Madde 19

1. İşbu Anlaşmanın hükümleri gereğince yapılacak ödemelerde, iki ülke arasındaki ödeme anlaşması hükümleri uygulanacaktır.

2. İki ülke arasında bir ödeme anlaşması mevcut bulunmadığı, veya mevcut anlaşmada bu konuda hüküm bulunmadığı takdirde yukarıda sözü geçen ödemeler her akit tarafın kendi milli mevzuatına göre yapılacaktır.
Madde 20

Biletlerin tanzim, kullanılış ve satışı, yolcu ve mal nakliyatı için gerekli belgelerin ibrazı usulü, yetkili makamlar arasında istatistiki bilgi teatisi ve aynı zamanda nakliyat belgelerini ilgilendiren diğer bütün hususlar, akit tarafların yetkili makamlarınca karşılıklı mutabakatla tespit olunacaktır.


Madde 21

Akit taraflar, Karayolu ile milletlerarası yolcu ve eşya nakliyatını geliştirmek maksadı ile, araçların hudutlardan gereksiz kesintiler ve gecikmeler olmaksızın geçişini sağlayacaklardır.


Madde 22

Akit taraflardan her biri, trafik güvenliğini ve milli güvenliği sağlamak bakımından gerekli gördüğü tedbirleri almak hakkını saklı tutar.


Madde 23

Akit taraflardan her birinin, nakliyatı yasak olan veya özel bir müsaade gerektiren eşyalarla ilgili milli mevzuatı veya akit tarafların taraf bulundukları milletlerarası sözleşmelerle bu konuda yüklendikleri vecibeler saklıdır.


Madde 24

İşbu Anlaşma hükümlerinin ihlali halinde, aracın kayıtlı bulunduğu ülke yetkili makamı, ihlalin vuku bulduğu ülkedeki yetkili makamların talebi üzerine, nakliyatçı hakkında gerekli tedbirleri alacak ve bu tedbirlerden diğer akit taraf yetkili makamı haberdar edecektir.


Madde 25

İşbu Anlaşma hükümlerince veya iki ülkenin taraf bulundukları milletlerarası sözleşmeler hükümlerince öngörülmemiş bulunan hususlar, akit taraflardan her birinin milli mevzuatına tabi olacaktır.


Madde 26

1. Akit taraflardan her biri diğerine, işbu Anlaşmanın uygulanması ile görevli makamı bildirecektir.

2. nakliyat faaliyetlerinin düzenlenmesi ve işbu Anlaşmanın tatbikinden doğacak meselelerin halli maksadıyla, gerektiği takdirde akit taraflar yetkili makamları temsilcileri bir karma komisyon meydana getireceklerdir.

3. Karma Komisyon tarafından alınacak kararlar, gerektiği takdirde, akit taraflar yetkili makamlarının tasvibine sunulacaktır.


Madde 27

1. İşbu Anlaşma, akit tarafların yekdiğerine, anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile ilgili Anayasa formalitelerinin tamamlandığını bildirdiği tarihte yürürlüğe girecek ve imza tarihinden itibaren de geçici olarak uygulanacaktır.

2. İşbu Anlaşma yürürlüğe giriş tarihinden itibaren bir yıl süre ile muteber olacak; muteberlik süresinin hitamından üç ay önce akit taraflardan biri tarafından yazılı olarak feshedilmediği takdirde her yıl kendiliğinden yenilenmiş olacaktır.
Budapeşte’de, 14 Eylül 1968 tarihinde, iki orijinal İngilizce nüsha olarak ve her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere yapılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Macar Halk Cumhuriyeti Hükümeti

Adına Adına

Rahmi Gümrükçüoğlu Jozcef PandiTürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Budapeşte’de 14 Eylül 168’de yapılmış olan Uluslararası Karayolu Nakliyatına

İlişkin Anlaşmayı Tadil

ANLAŞMASI
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki değişiklikleri yapmak hususunda mutabık kalmışlardır.
MADDE 1

Anlaşmanın 6, 9 ve 18’inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


A/ “Madde 6 – Madde 7’de belirtilenler dışında, iki ülke arasında ve iki ülke üzerinden, ücret mukabili veya kendi hesabına yapılan tüm eşya nakliyatı müsaade rejimine tabidir.”
B/ “Madde 9 –

1/ İzin belgeleri, Akit Taraflar yetkili makamlarınca her yıl müştereken saptanan kotalar çerçevesinde, diğer Akit Taraf yetkili makamı adına taşıtın kayıtlı olduğu ülke yetkili makamı tarafından verilecektir.

2/ İki ülke yetkili makamları, birbirlerine, bu Anlaşma uyarınca, yeterli miktarda izin belgesi sağlayacaklardır.

3/ Madde 8’de belirtilen izin belgesi sahibi ülke taşıyıcısı:

a/ diğer ülke topraklarındaki herhangi bir noktada teslim edilmek üzere vya diğer ülke üzerinden transit olarak eşya taşıyabilir;

b/ diğer ülke topraklarına eşya taşımışsa dönüş yolunda ülkeden, oturduğu ülkeye götürmek üzere mal alabilir.

4/ Akit Taraflardan birinin ülkesinde kayıtlı taşıtlar diğer Akit Tarafın ülkesinden üçüncü ülkeye veya üçüncü ülkeden diğer Akit Taraf ülkesine, diğer Akit Taraf makamlarınca verilmiş özel izin olmaksızın, eşya nakliyatı yapamazlar.”
C/ “Madde 18 –

1/ Bu Anlaşma çerçevesinde yolcu nakliyatı yapan taşıtlar ve bu taşıtların boş olarak geçişleri, karşılıklı olarak, diğer Akit Taraf ülkesinde motorlu bir taşıta sahip olma hakkı veya yolların kullanımı için konabilecek veya nakliye işlerine ilişkin olarak ödenebilecek vergi, resim ve ücretlerden muaf tutulacaktır.

2/ İki Akit Taraf ülkesi arasında eşya nakliyatı yapan taşıtlar ve bu taşıtların boş olarak geçişleri, diğer Akit Taraf ülkesinde motorlu bir taşıta sahip olma hakkı veya yolların kullanımı için konabilecek veya nakliye işlemine ilişkin olarak ödenebilecek vergi, resim ve ücretlere tabi olmayacaktır.

3/ Diğer Akit Taraf ülkesi üzerinden transit olarak eşya nakliyatı yapan taşıtlar ve bu taşıtların boş geçişleri, diğer Akit Tarafın ulusal mevzuatı uyarınca izin verilen azami ağırlıkları aşan taşıtlar için ödenmesi gereken ücretler ve nakliye ile ilgili olarak ödenebilecek ücretler de dahil olmak üzere; yolların bakım ve onarım masraf ve maliyetlerini kapsayacak vergi, resim ve ücretlere tabi olacaktır.


MADDE 2

Bu Anlaşma, Akit Tarafların, yürürlüğe giriş için gerekli anayasal formalitelerin tamamlandığını birbirlerine bildirdikleri tarihte yürürlüğe girecek ve 28 Haziran 1976 tarihinden itibaren geçici olarak uygulanacaktır.

Budapeşte’de, 21 Haziran 1976 tarihinde, her ikisi de aynı şekilde muteber olmak üzere, iki orijinal İngilizce nüsha halinde tanzim edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Macaristan Halk Cumhuriyeti HükümetiAdına Adına

Behiç HAZAR Dr. Dezsö KUZSEL


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət