Ana səhifə

TÜRKİye cumhuriyeti devlet demiryollari iŞletmesi genel müDÜRLÜĞÜne ait taşinmazlarin satişi ve değerlendiRİlmesi hakkinda yönetmeliK


Yüklə 222 Kb.
səhifə4/4
tarix27.06.2016
ölçüsü222 Kb.
1   2   3   4

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Hizmet Alımları

Hizmet alımları

MADDE 53 – (1) 5335 sayılı Kanunun 32 nci maddesi kapsamına giren satışı ve değerlendirilmesi uygun görülen yerler için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmaksızın, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi ekspertiz şirketlerine rayiç bedel tespit ettirilmesi, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine her ölçekteki imar planlarının yaptırılması, ilan, reklam, proje, kontrollük, danışmanlık veya pazarlama gibi konularda her yıl doğrudan temin için belirlenen sınırları aşan hizmet alımları bu Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen usullerle yapılır veya yaptırılır.
ONİKİNCİ BÖLÜM

Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu

İhaleye katılmaktan yasaklananlar

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı hâlde mücbir sebep hâlleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar TCDD ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.

(2) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması hâlinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları hâlinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

(3) İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar TCDD tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

(4) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir ve yetkili makamın onayıyla kesinleşir. İhalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaşıldığı takdirde, gereğinin yapılması için bu durum Ulaştırma Bakanlığına bildirilir.Gizlilik

MADDE 55 – (1) İlgililer, ihale dosyası hazırlanmasıyla ilgili işlemleri, ihale komisyonunun karara dönük çalışmalarını ve ihale kararı kesinleşinceye kadarki gizli kalması gereken bilgi, belge ve işlemleri ifşa edemezler. Bu hususlarla ilgili işlemleri açıklayan, gizlilik icaplarına riayet etmemek suretiyle bunların duyurulmasına sebebiyet veren ve lüzumsuz bir surette işlemleri geciktiren şahıslar ilgili mevzuata göre cezalandırılır ve TCDD’nin uğradığı zarar şahıs ve/veya şahıslardan müteselsilen tahsil edilir.
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uyulması gereken diğer kurallar

MADDE 56 – (1) İhaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur.

a) İhalede isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet ve/veya oranlar ve/veya katsayılar isteklilere duyurulmaz.

b) Kuruluş personelinin alınacak hizmete ilişkin yeterli nitelik veya sayıda olmaması hâlinde, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Yönetmelikte belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir.

c) İhale dokümanı hazırlanmadan ilan yapılmaz. İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz.

ç) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen ilan sürelerine uyulmak üzere, ilan yapılmasına kadar geçecek süre de göz önüne alınarak ilan yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilan metinlerinin gönderilmesi zorunludur.

d) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.Yerli isteklilerle ilgili düzenlemeler

MADDE 57 – (1) İhalelerde yerli istekliler lehine fiyat, oran, süre avantajı sağlanmaması esastır. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanmasının söz konusu olması hâlinde bu durum ihale dokümanında belirtilir.

Sürelerin hesabı

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında, Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Tebligat

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Sorumluluk

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerle ilgili her seviyedeki uygulayıcı ve yönetici, bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumludur. Yetki devri, yetki devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İhale dokümanları

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işlerle ilgili standart formlar ve ihale dokümanları Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 62 – (1) 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Taşınmaz İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Devam eden işler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başlanmış ve hâlen sonuçlandırılmamış işler, düzenlendiği mevzuata göre sonuçlandırılır.

Mevcut sözleşmelerin değiştirilmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Borçlar Kanununun açık alanlarla ilgili kiralamalara ilişkin hükümlerine göre sözleşme yapılan taşınmazlardan, 18/5/1955 tarihli ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun kapsamına giren ve bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte kiracı konumunda bulunanlar hakkında yapılacak incelemeler sonucu uygun görülenlerin sözleşmeleri, üzerindeki tesisleri hiçbir hak, bedel ve tazminat talep etmeksizin TCDD’ye bıraktıklarına dair noter tasdikli taahhütname vermeleri kaydıyla, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren onsekiz ay içinde değiştirilebilir.

Yürürlük

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət