Ana səhifə

TÜRKİye cumhuriyeti devlet demiryollari iŞletmesi genel müDÜRLÜĞÜne ait taşinmazlarin satişi ve değerlendiRİlmesi hakkinda yönetmeliK


Yüklə 222 Kb.
səhifə2/4
tarix27.06.2016
ölçüsü222 Kb.
1   2   3   4

İstisnalar

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen taşınmazlarda;

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösterenler de dâhil kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri ile sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, meslekî kuruluşlar hariç özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, TCDD bünyesindeki spor kulüpleri, TCDD’nin şirket ve iştirakleri ile yapılacak kiralama, devir, protokol, intifa veya irtifak hakkı tesisi, tahsis, trampa ve benzeri konularda,

b) Özellik arz eden ve rekabet imkânı olmayan taşınmazlar için yapılacak kiralamalarda,

c) Yük, yolcu ve liman işletme faaliyetleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan ya da bu faaliyetleri tamamlayıcı, destekleyici nitelikteki açık alan, mevcut hangar, rampa, bina ve benzeri tesislerin kiraya verilmesi ile taşınmazların ilgili tarifelerine göre yapılacak ve işletme faaliyetini destekleyici kalıcı yapı içermeyen kiralamalarda,

ç) Taşınmazların değerlendirilmesine yönelik düzenlemelerle, gelir getirici yönde değerlendirilmesi kapsamında kentsel dönüşüm projeleriyle yapılacak düzenlemeler için belediye, kamu kurum ve kuruluşları ile akdedilecek sözleşme ve protokollerle satış, devir, intifa veya irtifak hakkı tesisi, trampa ve benzeri konularda,

bu Yönetmelikte belirtilen ihale yöntemleri uygulanmayarak, ihalesiz doğrudan verilebilir ve onayda bu hususlar gerekçeleriyle belirtilir.

(2) Güvenlik hizmetlerini kapsayan ve ticari nitelik içermeyen konularda gerekçeleri belirtilerek ücretsiz yer tahsisi yapılmasına Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre Genel Müdürlük yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhaleye Hazırlık İşlemleri

İhale işlem dosyası

MADDE 15 – (1) Kuruluş için her ihaleye ait bir ihale işlem dosyası düzenlenir. İhale işlem dosyası, ihale ön onayı belgesi, varsa tahmin edilen bedellere ilişkin belgeler, ihale ile ilgili şartnameler, sözleşme taslağı ve ekleri, varsa imar durumu, vaziyet planı ve projeler, ihale ilanına ilişkin belgeler, dosyada olmasında yarar görülen diğer belge ve bilgiler konularak hazırlanır.

Bedel tespiti

MADDE 16 – (1) Tahminî bedel TCDD tarafından tespit edilir veya ettirilir.

(2) Taşınmazların tahminî bedelinin değerlendirme ve değer tespit komisyonları marifetiyle tespit edilmesinde; taşınmazlarla ilgili her türlü bilgi ve belge, ilgili mercilerden temin edilir. Taşınmazın değerini etkileyebilecek tüm hususlar göz önünde bulundurularak mahallinde noter, tapu, belediye, emlakçı ve mülk sahiplerinden temin edilecek bilgilerle taşınmazın bulunduğu yerdeki pazarlık veya kamulaştırma yoluyla daha önce satın alınan ve bedelleri kesinleşen taşınmazların mevkii, yüzölçümü, cinsi, verimi ve arazi yapısı itibarıyla yapılacak inceleme ve araştırma ile taşınmazın rayiç bedeli tespit edilir. Tahminî bedelin değerlendirme şirketlerine yaptırılması hâlinde ise, satış bedelinin tespitinde şirketin Sermaye Piyasası Kurumuna kayıtlı bir ekspertiz şirketi olması zorunludur.

(3) Gerekli görülmesi hâlinde tahminî bedel tespiti, Genel Müdürlük ilgili birimlerince yapılır. Çeşitli nedenlerle bedel tahminînin mümkün olmadığı durumlarda bedel tahmini yapılmadan kapalı teklif usulüyle ihale yapılabilir.

Yaklaşık maliyet

MADDE 17 – (1) İhale yapılmadan önce Kuruluş tarafından bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre ihtiyaç konusu hizmet alımının yaklaşık maliyeti tespit edilir.

(2) Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. İhale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve isteklilere veya ihale süreciyle resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.Şartnameler

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik esasları çerçevesinde hazırlanacak şartnamelerde ihale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten özel ve teknik şartlar ve varsa ekleri ihaleyi yapan ilgili birimlerce hazırlanır ve ihale evrak dosyasına eklenir.

Şartname ve sözleşmede bulunması gerekli hususlar

MADDE 19 – (1) Şartname ve sözleşmelerde, işin özelliğine göre özel ve teknik şartlardan başka aşağıdaki hususlardan ilgili olanları belirtilir.

a) Taraflar,

b) İşin konusu,

c) Taşınmazların satış ve değerlendirilmesinde, tapu kayıtlarına göre, yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu, binalarda arsa veya arsa payı, inşaat alanı, kat adedi, yapım tarihi, inşaat tarzı ve sınıfı ve benzeri diğer hususlar,

ç) Ebat, evsafı, ihale konusu taşınmazın görülmesi,

d) Miktar ve varsa artırma/eksiltme haddi, süre uzatımı hükümleri,

e) İhaleye katılabilme şartları, ihale ve teklif verme şekli, müddeti ve yeri, ihaleden vazgeçme şartları,

f) Fiyat, opsiyon ve kısmi teklif verilip verilemeyeceği,

g) Devir, teslim yeri ve şartları,

ğ) Tarafların yükümlülükleri,

h) Sözleşme süresi,

ı) Ödeme şartları,

i) Geçici ve kesin teminat miktarı ve teminat olarak nelerin kabul edilebileceği, istenebilecek diğer belgeler,

j) Teminat ve belgelerin iadesi,

k) Mevcut ve muhtemel her türlü vergi, resim, harç, pay, fon ve ihale masrafları ile teminat masrafları ve diğer kanunî yükümlülüklerin kime ait olacağı,

l) Ceza şartları,

m) Sözleşmenin feshi ve tasfiyesi,

n) Gerektiğinde ihaleye katılacaklarda aranan malî ve teknik yeterlikler ve nitelikler,

o) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olunup olunmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbest olunduğu,

ö) Anlaşmazlıkların çözüm yeri,

p) Kanunî ikametgâh ve tebligat adresleri,

r) İşin tahminî bedeli,

s) Sözleşmenin noterlikçe onaylanıp onaylanmayacağı,

ş) İsteklinin veya alıcının ağır hastalığı, ölümü, iflası, hüküm giymesi, tutukluluk hâli ve/veya özel hukuk tüzel kişilerin iflası, tasfiyesi, devri ve birleşmesi ile özel durumlarda nasıl davranılacağının açıklanması,

t) İş ve işle ilgili hakların tapuya şerh edilip edilemeyeceği,

u) Gerekli görülecek diğer hususlar.

(2) Bunların yanında işin özelliğine göre gereken hususlar Genel Müdürlükçe ilave edilir veya çıkarılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale İşlemleri

İhaleye katılabilme şartları

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanunî ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Sahte veya yanıltıcı belge vererek ihaleye katıldıklarının sonradan anlaşılması hâlinde, teklifi verenin üzerine ihale yapılmış olsa bile teklifleri geçersiz sayılır ve geçici teminatları irat kaydedilir.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 21 – (1) Aşağıda belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

a) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak, onaylamak veya denetlemekle görevli olanlar,

b) (a) bendinde belirtilen kişilerin eşleri ile ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

ç) Kanunlardaki ilgili hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,

d) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini, ön tespit ve değerlendirmesini yapanlar.

(2) Yukarıda belirtilenlerin ihaleye katıldıklarının anlaşılması hâlinde teklifleri geçersiz sayılır ve geçici teminatları irat kaydedilir.

İhale ilanı ve süreleri

MADDE 22 – (1) İhale ilanları Resmî Gazete ile yapılabileceği gibi, gazete, belediye hoparlörü, ilan tahtası, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme ağı ve/veya uygun görülecek diğer yayın vasıtalarıyla da yapılabilir.

(2) Satış, intifa veya irtifak hakkı tesisi, arsa veya arsa payı karşılığı inşaat işleri ihalelerinin, ihale usulünün elvermesi kaydıyla, Resmî Gazete’de veya en yüksek tirajlı üç gazeteden birinde ilan edilmesi zorunludur.

(3) İlan yapıldıktan sonra gerek görülmesi durumunda ilgili birimler ihaleye katılımın artırılması amacıyla adaylara her türlü yöntemle ihale ilanı konusunda bilgi verebilirler.

(4) İlan yapıldıktan sonra ihale koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, zorunlu nedenlerle değişiklik yapılmak istenildiğinde, yetkili makamın onayını müteakiben bu değişiklik aynı usulle duyurulur ve gerekirse son teklif tarihi uzatılır.

(5) İlanların ihale gününden en az 14 gün, birden fazla ilan yapılması durumunda son ilanın, ihale tarihinden en az 5 gün önce yayımlanması gerekir.

İlanlarda bulunması zorunlu hususlar

MADDE 23 – (1) İlanlarda aşağıdaki hususlar belirtilir.

a) Kuruluşun adı, adresi, telefon ve faks numarası,

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı,

c) İşin yapılacağı yer,

ç) İhale konusu işin başlama ve bitiş tarihi,

d) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,

e) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler,

f) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,

g) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,

ğ) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

h) Tekliflerin teklif verme saatine kadar nereye verileceği,

ı) Sözleşme türü,

i) Geçici teminat miktarı,

j) Tekliflerin geçerlilik süresi,

k) İşin özelliğine göre diğer hususlar,

1) TCDD’nin, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olup olmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbest olduğu.Ortak girişimler ve alt yükleniciler

MADDE 24 – (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak oluşturulabilir. İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği ihale dokümanında belirtilir. İhale aşamasında, ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması hâlinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir.

(2) ihtiyaç duyulması hâlinde, ihale konusu işin özelliği nedeniyle isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini TCDD’nin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.İhale gününden veya saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 25 – (1) Kuruluş tarafından gerek görüldüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hâllerde, ihale gün veya ihale saatinden önce ihale iptal edilir.

(2) İhalenin iptal edilmesi hâlinde, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği hemen ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

(3) İhalenin iptal edilmesi hâlinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle TCDD’den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(4) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılır.Yasak olan fiil ve davranışlar

MADDE 26 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil ve davranışlarda bulunmak yasaktır.

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, taahhüdünü yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken TCDD’ye zarar verecek işlemler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme araç veya yöntemler kullanmak,

ç) Alternatif teklif verebilme hâlleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek,

d) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği hâlde ihaleye katılmak.İhalenin tatil gününe rastlaması

MADDE 27 – (1) İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale tekrar duyuruya gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır.

İhale dokümanlarının verilmesi

MADDE 28 – (1) İhale dokümanları Kuruluşta bedelsiz görülebilir. İşin özelliğine göre ihale dokümanlarının onaylı suretleri takdir edilecek bir bedel karşılığında veya bedelsiz olarak isteklilere verilebilir. Doküman bedeli ihale ön onayında belirtilir.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 29 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

(2) İhale dokümanlarını almış olan isteklilere ayrıca duyuru yapılır ve değişen dokümanlar bedelsiz olarak verilir.


ALTINCI BÖLÜM

Tekliflerin Sunulması ve Geçici Teminat

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 30 – (1) Kapalı teklif usulünde;

a) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan birimin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

b) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması gerekir. Teklif bedelinin yazı ve rakamlarında farklılık olması hâlinde yazılı olan bedel esas alınır.

c) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında TCDD’ye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar TCDD’ye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(2) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hâli hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

(3) Pazarlık ve açık teklif usulüne göre yapılan ihalelerde, teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.Başvuru belgelerinin sunulması

MADDE 31 – (1) İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak TCDD’ye sunulur.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 32 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir.

Geçici teminat ve iadesi

MADDE 33 – (1) Geçici teminat olarak;

a) Kiralama ihalelerinde, belirlenen veya tahmin edilen yıllık kira tutarının %10’undan az olmamak,

b) İntifa veya irtifak hakkı modeline göre yaptırılacak işlerde ve arsa veya arsa payı karşılığı inşaat işlerinde, yatırım tutarının %3’ünden az olmamak,

c) Hizmet alımlarında, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak,

ç) Taşınmazın satışı ihalelerinde, taşınmaza ait teklif edilen bedelin veya tahminî bedelin %3’ünden az olmamak,

üzere geçici teminat alınır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen tutarlardan daha az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(3) İsteklinin iş ortaklığı olması hâlinde, ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri gibi toplam geçici teminat miktarı, en az teminat miktarının altında kalmamak koşuluyla ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

(4) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu süre, teklif geçerlilik süresinden itibaren altmış günden az olmamak üzere şartnamesinde belirtilir.

(5) Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, TCDD tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

(6) Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur.

(7) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınmaz. Bunların TCDD banka hesabına veya veznesine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

(8) Geçici teminat aşağıdaki hâllerde iade edilir.

a) Üzerinde ihale kalan istekli ile ekonomik açıdan en uygun ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra tutulur, Malî İşler Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise iade edilir.

b) Üzerinde ihale kalan isteklinin geçici teminatı; peşin satışlarda bedelin tamamını yatırması, vadeli satışlarda ve ihale sonucu düzenlenecek sözleşmelerde ise gerekli olan kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması hâlinde iade edilir.

c) Ekonomik açıdan en uygun ikinci teklif sahibine ait geçici teminat; üzerinde ihale kalan isteklinin, peşin satışlarda bedelin tamamını yatırması, ihale sonucu düzenlenecek sözleşmelerde ise gerekli olan kesin teminatı verip sözleşmeyi imzalaması hâlinde iade edilir.

(9) Geçici teminatın iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılır.

(10) Özellik arz eden işlerde geçici teminat alınmayacak durumlar, Genel Müdürlükçe ön onayda belirtilir.Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 34 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır.

a) Tedavüldeki Türk parası.

b) Bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(3) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(5) TCDD tarafından alınan teminatlardan, bankalar tarafından verilen teminat mektupları hiçbir şekilde, diğerleri ise teminat niteliğini taşıdığı sürece haczedilemez.Teminat alınması zorunlu olmayan hâller

MADDE 35 – (1) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun (I) ve (II) sayılı cetvellerinde yer alan idareler, belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ile müessese ve bağlı ortaklık ile bunların iştiraklerinden ve benzeri kamu kuruluşlarından Genel Müdürlük onayı ile teminat istenmeyebilir.
YEDİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Tekliflerin alınması ve açılması

MADDE 36 – (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar TCDD’ye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Zarflar alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 37 – (1) İhale komisyonunun talebi üzerine TCDD; tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere, net olmayan hususlarla ilgili olarak isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak, bu açıklama hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hâle getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgelerin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatın usulüne uygun olmadığı bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

(3) Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması hâlinde, TCDD tarafından belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.

(4) Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir ve uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(5) Kapalı teklif usulünde, birden fazla istekli tarafından aynı bedeli ihtiva eden uygun teklif verildiği takdirde aynı teklifte bulunan birden fazla isteklinin hazır olması durumunda bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun olana ihale yapılır.

Aşırı yüksek ve düşük teklifler

MADDE 38 – (1) İhale komisyonu verilen teklifleri bu Yönetmeliğin 37 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya TCDD’nin tespit ettiği yaklaşık maliyet, miktar veya yüzde oranına göre aşırı olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenleriyle ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu yapılacak işe ait işlemlerin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve isteklinin kullanacağı avantajlı koşullar, işin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(3) Düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.

1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət