Ana səhifə

TÜRKİye cumhuriyeti devlet demiryollari iŞletmesi genel müDÜRLÜĞÜne ait taşinmazlarin satişi ve değerlendiRİlmesi hakkinda yönetmeliK


Yüklə 222 Kb.
səhifə1/4
tarix27.06.2016
ölçüsü222 Kb.
  1   2   3   4
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞI VE

DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
(Danıştay 13. Dairesinin 07.12.2007 tarih ve 2007/5183 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.)
(Yönetim Kurulunun 19.10.2006 tarih ve 21/176 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 09.11.2006 tarihli ve 26341 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.)


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki taşınmazların satışı, intifa veya irtifak hakkı tesisi, arsa veya arsa payı karşılığı inşaat yaptırılması veya kiralama modelleriyle değerlendirilmesi, planlanması ile satışı ve değerlendirilmesi yapılacak taşınmazların belirlenmesi, rayiç bedelin tespiti, ilan, reklam, proje, kontrollük, danışmanlık veya pazarlama gibi konularda hizmet satın alınması işlemleri ve ihale ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; satış veya devir bedelleri yeni demiryolu inşaatı veya mevcut demiryollarının bakım ve onarımı ile iyileştirilmesinde kullanılmak üzere T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan işletmecilik fazlası taşınmazların satışını veya devrini, satışı ve değerlendirilmesi uygun görülen taşınmazlara ilişkin hizmet alımı ile diğer taşınmazların intifa veya irtifak hakkı tesisi, arsa veya arsa payı karşılığı inşaat yaptırılması veya kiralama modelleriyle değerlendirilmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arsa veya Arsa Payı Karşılığı İnşaat: Yüklenicinin TCDD’ye karşı yüklendiği kendi gereçleriyle yapı yapma edinimine karşılık TCDD’ye ait taşınmazın teklif ve kabul edilecek oran veya miktarda ya da tamamının mülkiyetinin devredilmesini,

b) Bölge/Taşra: Merkezdeki birimlerin dışında kalan Bölge Müdürlükleri ile bunlara bağlı olan birimleri,

c) Danışmanlık: Satışı veya değerlendirilmesi yapılacak taşınmazların en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla, ekspertiz şirketleri veya konunun uzmanı gerçek veya tüzel kişiler aracılığıyla değerlendirme analizi, fizibilite etüdü, mühendislik hizmetleri gibi gerekli hizmetlerin yaptırılması ile satışı, planlanması veya değerlendirilmesi yapılacak taşınmazların tespiti, taşınmazların satışına etki edecek faktörlerin tespiti ve benzeri hizmetleri,

ç) Değerlendirme: TCDD mülkiyetindeki taşınmazların özellikleri ve piyasa koşulları dikkate alınarak; gerekli ekonomik inceleme, analiz ve araştırmalar sonucunda bu taşınmazların, intifa veya irtifak hakkı tesisi, arsa veya arsa payı karşılığı inşaat yaptırılması veya kiralanmasını,

d) Değerlendirme ve Değer Tespit Komisyonu: Taşınmazların hangi yöntemle değerlendirilebileceğinin tespitini yapan, ihale konusu taşınmazla ilgili gerekli bilgi ve belgeleri toplayarak yapacakları araştırma ve inceleme ile ihale konusu taşınmazın satış, intifa veya irtifak hakkı tesisi, arsa veya arsa payı karşılığı inşaat yaptırılması veya kiralama modelleriyle değerlendirmeye esas bedelini tespit eden komisyonu,

e) Geçici Teminat: İhaleye çıkıldığında teklif alınan veya teklif veren gerçek veya tüzel kişilerin tekliflerinden vazgeçmemeleri ve tekliflerde ciddiyeti sağlamak için ihaleden önce alınan, ihalenin konusuna göre değişen oranlardaki parasal güvenceyi,

f) Genel Müdür: TCDD Genel Müdürünü,

g) Genel Müdürlük/Merkez: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

ğ) Gün: Takvim gününü,

h) Hizmet: 5335 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmaksızın, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi ekspertiz şirketlerine rayiç bedel tespit ettirilmesi, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine her ölçekteki imar planlarının yaptırılması, ilan, reklam, proje, kontrollük, danışmanlık veya pazarlama gibi konularda alınan hizmetleri,

ı) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve esaslar çerçevesinde belirtilen şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili makamın onayı ile tamamlanan, sözleşmeden önceki işlemleri,

i) İhale İşlem Dosyası: İhaleye esas olmak üzere teknik, idarî ve özel şartname, sözleşme taslağı, plan, proje varsa keşif gibi belge ve dokümanları ihtiva eden dosyayı,

j) İhale Komisyonu: Bu Yönetmelikte belirtilen işlemlerle ilgili ihale prosedürünü yürütmek, hazır hâle getirmek ve karara bağlamak üzere yetki limitlerine göre oluşturulan komisyonu,

k) İhale Onay Tarihi: TCDD yetkili organlarının ihale sonucunu onayladığı tarihi,

l) İhale Saati: Tekliflerin açılacağı saati,

m) İhale Tarihi: Tekliflerin açılacağı tarihi,

n) İhale Yetkilisi: Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulunca yetki devri yapılmış görevlileri,

o) İntifa Hakkı: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununda tanımlanan, TCDD’ye ait olan taşınmazların üzerinde bulunan bina, yapı ve tesislerin yüklenici lehine tesis ve tapuya tescil edilecek hakka dayanılarak yüklenici tarafından aynen veya esaslı onarım ve restorasyon veya gerektiğinde tadilat yapılmak suretiyle belli bir bedel ve süre karşılığı kullanılmasını, sözleşme süresi sonunda taşınmazın üzerindeki bina, yapı ve tesislerin sağlam ve işler durumda ve hiçbir hak talep etmeden TCDD’ye iadesini,

ö) İrtifak Hakkı: 4721 sayılı Türk Medenî Kanununda tanımlanan, TCDD’ye ait olan taşınmazların üzerinde yüklenici lehine kurulacak hakka dayanılarak yüklenici tarafından bu taşınmazın altında veya üstünde inşa edilecek bina, yapı ve tesislerin belli bir bedel ve süre karşılığı kullanılmasını ve sözleşme süresi sonunda sağlam ve işler durumda, bedelsiz olarak ve hiçbir hak talep etmeden TCDD’ye devredilmesini,

p) İstekli: Teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,

r) İşletici: Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere TCDD’ye ait bir taşınmazın işletme hakkını yükümlenen istekliyi,

s) Kesin Teminat: İhalenin kesinlik kazanmasından sonra alınan, taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun yapılmasını teminen yüklenici tarafından verilebilecek tüm zararları karşılamak üzere ihale bedeli üzerinden alınan, ihalenin konusuna göre değişen parasal güvenceyi,

ş) Kira: Taşınmazların ve bunlarla ilgili hakların belli bir bedel ve süre karşılığı kullandırılmasını,

t) Kiracı: Kira sözleşmesinin taraflarından olan, bir taşınmaz veya hakkı belli bir ücret karşılığında kiralayan özel veya tüzel kişiyi,

u) Kuruluş: TCDD’yi,

ü) Planlama: TCDD’ye ait taşınmazlara ilişkin parselasyon ve harita yapımını da içeren her ölçekteki imar planı işlemlerini,

v) Proje: Satışı veya değerlendirilmesi yapılacak taşınmazların üzerinde yapılacak yapı ve tesislerin inşa ve kullanımına ilişkin gerekli hesap, çizim ve diğer dokümanları,

y) Protokol: Taşınmazların kullandırılması, planlanması ve değerlendirilmesi için yapılacak her türlü yazılı mutabakat metnini,

z) Satış: TCDD mülkiyetinde olan işletmecilik fazlası taşınmazların bedeli karşılığında mülkiyetinin devrini,

aa) Sözleşme: TCDD ile taraflar arasında kuralları düzenleyen yazılı anlaşmayı,

bb) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idarî esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,

cc) Tahminî Bedel: Yapılacak işlerin tahmin edilen yaklaşık bedelini,

çç) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

dd) Teklif Saati: Teklifin son verilme saatini,

ee) Teklif Tarihi: Teklifin son verilme gününü,

ff) Trampa: 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan, TCDD’ye ait taşınmazların kamu kurum ve kuruluşlarına veya gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmazlarla başa baş veya değer farkı verilmek veya alınmak suretiyle değiştirilmesini,

gg) Yönetim Kurulu: TCDD Yönetim Kurulunu,

ğğ) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin ve güvenilirliğin sağlanması, piyasa şartlarının dikkate alınması, yapılacak işlere ilişkin özel düzenlemeler bulunması hâlinde bu özel düzenlemelerin dikkate alınması esastır.

(2) TCDD, bu Yönetmelik kapsamında yapacağı taşınmazların satışı, intifa veya irtifak hakkı tesisi, arsa veya arsa payı karşılığı inşaat yaptırılması veya kiralama modelleriyle değerlendirilmesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

(3) 5335 sayılı Kanun kapsamında satışı ve değerlendirilmesi uygun görülen taşınmazlar için 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi ekspertiz şirketlerine rayiç bedel tespit ettirilmesi, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine her ölçekteki imar planlarının yaptırılması işlerinde ve ilan, reklam, proje, kontrollük, danışmanlık veya pazarlama gibi konularda hizmet satın alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonlar, Oluşumu, Görevleri ve Yetkileri

Komisyonlar, komisyonların oluşumu ve görevleri

MADDE 6 – (1) Değerlendirme ve değer tespit komisyonları, konu hakkında deneyimli iki personel olmak üzere en az üç üyeden Genel Müdürlükçe merkezde veya taşrada oluşturulur. İşletmecilik faaliyetlerinin bulunduğu alanlarda, gerektiğinde ilgili ünitelerin de katılımıyla komisyonlar oluşturulur. Komisyon eksiksiz olarak toplanır. Başkan ve üyelerin yokluklarında yerlerine vekâlet edenler komisyona katılır.

(2) Değerlendirme ve değer tespit komisyonları; mahallinde noter, tapu, belediye, emlakçı ve mülk sahipleri ile görüşmelerde bulunarak gerekli bilgi ve dokümanları temin etmek, taşınmazın bulunduğu yerdeki pazarlık veya kamulaştırma yoluyla daha önce satın alınan ve bedelleri kesinleşen taşınmazların mevkii, yüzölçümü, cinsi, verimi, arazi yapısı ve gerekli görülen diğer özelliklerinin araştırılarak söz konusu taşınmazların değer tespitini yapar. Kuruluş ihtiyaçları, planlama kararları ve programları göz önüne alınarak satış, intifa veya irtifak hakkı tesisi, kiralama, arsa veya arsa payı karşılığı inşaat yaptırılması modellerinden uygun değerlendirme yöntemini belirler ve değerlendirmesine yönelik gerekli kararlarını oy çokluğuyla alır. Ayrıca, kiralık yerlerle ilgili kendilerine verilen görevleri yapar. Alınan kararlar yetki limitine göre yetkili mercinin onayıyla kesinleşir.

(3) İhale komisyonları

a) Merkez taşınmaz ihale komisyonları

1) Genel Müdürlükçe belirlenecek yetki limitleri dâhilinde satış, intifa veya irtifak hakkı tesisi, arsa veya arsa payı karşılığı inşaat ve kiralama işlerinde; Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanı, Yol Dairesi Başkanı, Malî İşler Dairesi Başkanı, İnşaat Dairesi Başkanı olmak üzere beş kişiden oluşur.

2) Parasal değerleri daha düşük veya süresi de daha az olan ve yetki limitleri Genel Müdürlükçe belirlenecek limitler dâhilinde satış, intifa veya irtifak hakkı tesisi, arsa veya arsa payı karşılığı inşaat ve kiralama işlerinde; Taşınmaz Mallar Dairesi Başkan Yardımcısı başkanlığında, Kiralama Şube Müdürü, İhale ve Değerlendirme Şube Müdürü, Emlak Şube Müdürü ve malî işler konusunda uzman bir personel olmak üzere beş kişiden oluşur.

b) Taşra taşınmaz ihale komisyonları

1) Satış, intifa veya irtifak hakkı tesisi, arsa veya arsa payı karşılığı inşaat işlerinde; Taşınmaz Mallar Servis Müdürlüğünün bağlı olduğu Bölge Müdür Yardımcısının başkanlığında, Taşınmaz Mallar Servis Müdürü ve konunun uzmanı bir kişi, Yol Servis Müdürü, Malî İşler Servis Müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

2) Kiralama işlerinde; Taşınmaz Mallar Servis Müdürü başkanlığında, Malî İşler Servis Müdür Yardımcısı ve Kira Şefi olmak üzere üç kişiden oluşur.

(4) Hizmet alım komisyonu

a) Merkez taşınmaz hizmet alım komisyonu; Taşınmaz Mallar Dairesi Başkan Yardımcısının başkanlığında, İhale ve Değerlendirme Şube Müdürü, konunun uzmanı iki kişi ve malî konularda uzman bir personel olmak üzere beş kişiden oluşur.

b) Taşra taşınmaz hizmet alım komisyonu; Taşınmaz Mallar Servis Müdürlüğünün bağlı olduğu Bölge Müdür Yardımcısının başkanlığında, Taşınmaz Mallar Servis Müdürü, Malî İşler Servis Müdürü ve konu ile ilgili iki uzman kişi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(5) İhale ve hizmet alım komisyonlarının görevleri ve çalışması

a) Komisyonlar, tekliflerin değerlendirilmesini ve uygun teklifin seçimini, ihale dosyası, şartname ve ilan metinleri doğrultusunda yapar. Komisyon kararları yetki limitlerine göre ilgili mercilerin onayı ile yürürlüğe girer.

b) Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır. Başkan ve üyelerin yokluklarında yerlerine vekâlet edenler komisyona katılır. Komisyon kararları oy çokluğuyla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(6) Tüm komisyonlarca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(7) Yukarıda belirtilen komisyonların oluşumunda, işin özelliğine göre gerekçeleri belirtilerek, Genel Müdürlükçe ihale konusu olan taşınmazın ilgili biriminden elemanların katılımı sağlanabilir.

Yetki limitleri ve yetki devri

MADDE 7 – (1) Taşınmazların satışı ve değerlendirilmesine yönelik;

a) İntifa veya irtifak hakkı tesisi ile kiralama ve protokol yapılması işlemlerinde Genel Müdür yirmi yıla kadar (yirmi yıl dâhil), Yönetim Kurulu ise kırk dokuz yıla kadar yetkilidir.

b) Satış, yirmi yıldan fazla süreli intifa veya irtifak hakkı tesisi, arsa veya arsa payı karşılığı inşaat, devir, trampa, taşınmazların devrine ilişkin protokol yapma ve taşınmazlar üzerine her türlü şerh, takyidatların konulması ve terkininde Yönetim Kurulu, bunlara ait tüm iş ve işlemlerin yürütülmesinde Genel Müdürlük yetkilidir.

(2) Kentsel dönüşüm niteliğindeki gar ve istasyon sahalarının imar planlamalarının tamamlanması sonucu, satış ve devirler ile bu hususları içeren protokol akdedilrnesinde, Yönetim Kurulu yetkilidir.

(3) 5335 sayılı Kanunun 32 nci maddesi kapsamındaki taşınmazların satışı ve değerlendirilmesi ve benzeri konulara ait hizmetlerin yürütülmesi için ekspertiz şirketlerine değerlendirme analizi yaptırma, rayiç bedel tespit ettirme, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine her ölçekteki imar planlarını yaptırmaya, ilan, reklam, proje, kontrollük, danışmanlık veya pazarlama gibi konulardaki işlemlerinin yürütülmesinde Genel Müdürlük yetkilidir.

(4) İntifa veya irtifak hakkı tesisi, kiralama ve protokol işlemlerinde; kullanım amacının değiştirilmesi, devir, şirketleşme, ortak alma, ortaklıktan ayrılma, ilave yer talebi, fesih ve benzeri işlerle, kira ve kiracılarla ilgili taleplerin değerlendirilmesi, kiracılarla ilgili sorunların hâllinde, alacakların taksitlendirilmesinde ve kiracılarla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar dâhilinde Genel Müdürlük yetkilidir. Alacakların terkininde, kesinleşmiş mahkeme kararlarının uygulanmasında Yönetim Kurulunun belirleyeceği limitler dâhilinde Genel Müdürlük yetkilidir.

(5) Yönetim Kurulu ve Genel Müdür kendilerine verilen yetkileri, sınırları açıkça belirtilmek kaydıyla ve ilgili kanunların öngördüğü ölçüde devredebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri, Uygulaması ve İstisnalar

İhale usulleri

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak taşınmazların satışı, intifa veya irtifak hakkı tesisi, arsa veya arsa payı karşılığı inşaat ve kiralama ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır.

a) Kapalı teklif usulü,

b) Açık teklif usulü,

c) Pazarlık usulü,

ç) Belli istekliler arasında ihale usulü.

(2) Yapılacak ihalenin niteliğine göre, bu usullerden hangisinin veya hangilerinin uygulanacağı yetki limitleri çerçevesinde yetkili birimden alınacak onay ile belirlenir.

(3) İhale komisyonu, ihale ön onayı ile duyuru ve şartnamede belirtilmek koşuluyla; yukarıda belirtilen usullerden biri ile başlayan ihaleyi diğer usullere dönüştürerek sonuçlandırabilir.

Kapalı teklif usulü

MADDE 9 – (1) Taşınmazların satış, intifa veya irtifak hakkı tesisi, arsa veya arsa payı karşılığı inşaat ve kiralama ihalelerinde, yetki limitleri çerçevesinde alınacak onayda belirtilmek kaydıyla kapalı teklif usulü uygulanabilir.

(2) Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihaleler aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır.

a) Tekliflerin hangi kriterlere uygun olarak verileceği şartnamesinde belirtilir.

b) Kapalı teklif usulü, bütün isteklilerin teklif verebileceği usuldür. Bu usulde tekliflerin kapalı zarf ile verilmesi zorunludur.

c) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan birimin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

ç) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması gerekir. Teklif bedelinin yazı ve rakamlarında farlılık olması hâlinde yazılı olan bedel esas alınır.

d) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında TCDD’ye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar TCDD’ye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

e) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hâli hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.Açık teklif usulü

MADDE 10 – (1) Taşınmazların satış, intifa veya irtifak hakkı tesisi, arsa veya arsa payı karşılığı inşaat ve kiralama ihalelerinde, yetki limitleri çerçevesinde alınacak onayda belirtilmek kaydıyla açık teklif usulü uygulanabilir.

(2) Açık teklif usulü ile yapılacak ihaleler aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır.

a) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

b) İhale komisyonu, ilanda belirtilen ihale saati gelince, ihaleye katılacakların şartname, geçici teminat ve diğer belgelerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. İhaleye katılamayacakların geçici teminatlarının ve diğer belgelerinin iade edilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir.

c) Tutanaktan sonra, ihaleye katılamayacaklar ihale yerinden çıkartılır. İhaleye iştirake hak kazanan istekliler şartnameyi imzaya ve daha sonra sırası ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler, ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

ç) İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma formuna yazılır ve imzalattırılır. İlgilinin imzadan çekinmesi hâlinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar ve ihale yerinden çıkartılırlar.

d) Tekliflerin yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa, isteklilerden son tekliflerini, ihale yerini terk etmeksizin yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

e) Açık teklif usulünde, isteklilerin rekabetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması, ihalenin doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve münakaşalar yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı gelenler, ihale komisyonu kararı ile artırma yapılan yerden uzaklaştırılır ve durum bir tutanakla tespit edilir.

f) Açık teklif usulüne göre yapılan ihalelerde posta ile de teklif gönderilebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Pazarlık usulü

MADDE 11 – (1) Pazarlık usulü, kapalı teklif veya açık teklif usulleriyle yapılan intifa veya irtifak hakkı tesisi, arsa veya arsa payı karşılığı inşaat ve kiralama ihalelerinde sonuç alınamaması durumunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen tutara kadar olan hizmet alımlarında veya Yönetim Kurulunca belirlenecek işlerde yetki limitleri dâhilinde uygulanabilir.

(2) 5335 sayılı Kanunun 32 nci maddesi kapsamında satışı ve değerlendirilmesi yapılacak taşınmazlarla ilgili anılan maddenin son fıkrasında belirtilen konularda Genel Müdürce her yıl belirlenecek tutara kadar olan hizmet alımlarında en az beş istekli çağırılır. Diğer işlemlerde bu şart aranmaz.

(3) İhale komisyonu tarafından işin nitelik ve gereğine göre, isteklilerden yazılı ve/veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle pazarlık yapılır.

(4) Pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde posta ile de teklif gönderilebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 12 – (1) Yapılacak işin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle kapalı teklif veya açık teklif usullerinin uygulanamadığı veya bu ihale yöntemlerinin uygulanmasına rağmen sonuç alınamadığı işlere ait ihaleler, teklif verebilecek nitelikte adayları seçmek üzere yeterlilik değerlendirilmesi yapılması suretiyle belli istekliler arasında yapılabilir. Kurum menfaatleri doğrultusunda ve işin özelliğine göre, intifa veya irtifak hakkı tesisi ve arsa veya arsa payı karşılığı inşaat işlerinde Yönetim Kurulunca uygun görülen yerler için belli istekliler arasında ihale usulü uygulanabilir.

(2) İhaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması veya sadece bir isteklinin teklif vermesi hâlinde ihale iptal edilir. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması veya sadece bir isteklinin teklif vermesi nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle sayıya bakılmaksızın davet edilebilecek istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

(3) Bu maddenin uygulanmasında ihale ön onayında belirtilmek kaydıyla yeterli görülen istekliler için kapalı teklif usulü veya açık teklif usulünden biri uygulanır.

Doğrudan temin

MADDE 13 – (1) 5335 sayılı Kanunun 32 nci maddesi kapsamına giren satışı ve değerlendirilmesi uygun görülen taşınmazlar için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmaksızın, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi ekspertiz şirketlerine rayiç bedel tespit ettirilmesi, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine her ölçekteki imar planlarının yaptırılması, ilan, reklam, proje, kontrollük, danışmanlık veya pazarlama gibi konularda Genel Müdürce her yıl belirlenecek tutara kadar olan hizmet alımlarında doğrudan temin usulü uygulanır.

(2) Doğrudan temin usulünde; teminat alınması, şartname hazırlanması ve ilana çıkılması zorunlu değildir. Doğrudan temin usulünün uygulanması gerekçeleriyle birlikte alınacak olurda belirtilir.


  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət