Ana səhifə

Turkish economic association international conference on economics


Yüklə 1.42 Mb.
səhifə9/18
tarix27.06.2016
ölçüsü1.42 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Understanding fiscal and monetary policy in the global financial crises

KENÇ, Turalay (Central Bank of Turkey)


The financial crisis that erupted in mid-2008 led to an explosion of public debt in many advanced economies. Should we be concerned about high and sharply rising public debts? I use the valuation equation of government debt to answer this question and to understand fiscal and monetary policy in and following the global financial crises. I will also examine the interaction of prices and sovereign debt.

2 Eylül, Perşembe Thursday, September 2

Seçilmiş Oturum 20- Küresel Kriz ve Politika Seçenekleri Workshop 3

Türkiye Ekonomisinde Yaşanan 2001 ve 2008 Kriz Süreçleri Sonucunda İlgili Otoritelerin Değişen Rolleri ve Sorumlulukları: Kaçırılan Fırsatlar ve Yeni Zorluklar

BELET, Nuran H. (Gazi Üniversitesi)

BAŞAK, Ramazan (Kadir Has Üniversitesi)

nbelet@gmail.com

Türkiye ekonomisinde 24 Ocak 1980 tarihinde yürürlüğe giren Kararlar ve sonrasında gelen dönüşüm süreci ile birlikte gerek makroekonomik yapıda, gerek Türk bankacılık sektöründe önemli değişimler başlatılmıştır. Bankacılık kesimine kamu borçlanma ihtiyacını karşılamada rol verilmiş, sektörün yurt dışı borçlanması önündeki engeller kaldırılmıştır. Bankacılık sektöründe ciddi büyüklüklerde açık pozisyon görülmeye başlamıştır. Ancak alt yapısı hazırlanmadan uygulamaya geçirilen bu kararların sonucunda 1994 yılındaki kriz ile bankacılık sistemi ciddi bir biçimde tahrip olmuştur. Türk bankacılık sektöründe artan faiz ve kur riskleri yanında kuruluşların mali bünyelerinin iyileştirilmesi için etkin önlemlerin alınamaması gibi nedenlerle de, 2000 ve 2001 yıllarında Cumhuriyet tarihinin en önemli ekonomik krizleri yaşanmıştır. Bunlarla birlikte, küresel krizlerin sağduyulu bir biçimde analiz edilememesi sonucunda ise, Bankacılık Sektörü, önemli ölçüde tahrip olmuş; 21 banka daha sistem dışına çıkartılmıştır. Bankacılık sektörünün kredi hacmi ciddi oranlarda daralmış; özellikle 2004 yılından itibaren Türk Bankacılık Sektörü’nde yabancılaşma eğilimi de güçlenmeye başlamıştır. Bu süreçte Türk Bankacılık Sektörü’nün asli işlevi olan kredilendirme işlevi kaybolmaya başlamıştır. Reel ekonominin gelişmesinin itici unsuru olan KOBİler bankacılık sektöründen yeterince ve uygun şartlarda kaynak bulamayarak finanse edilememiştir. Bütün bunların olumsuz sonuçları 2008 yılında yaşanan küresel mali krizle daha da ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu durumun başlıca nedeni kriz süreçlerinde ilgili otoritelerin yanlış yaklaşım tarzıdır. Bu doğrultuda, çalışmamızda ülkemizde özellikle 2001 ve 2008 ekonomik krizlerinde bankacılık sektörünün ve “karar verici otoritelerin” krizlere dayalı değişen “rolleri ve sorumlulukları”; özellikle 2008 yılı küresel mali krizinin Türkiye ekonomisindeki etkileri ve Türk bankacılık sektöründe krizler karşısında sonuçları ile birlikte ele alınacaktır. Çalışmadan beklenilen olası sonuçlar: Özellikle 2001 sonrasında bankacılılık sektöründe karar verici ve uygulayıcı otoritenin krizi algılama ve buna yönelik politika uygulamalarındaki yanılgıları ve zorlukları nedeniyle 2008 ve 2009’da Türkiye’de de hissedilen küresel krizin büyüme üzerindeki daraltıcı rolü, reel sektör için 2001 krizinden daha derin olduğudur. Gerek ihracattaki, gerekse kredi kanallarındaki daralmayla birlikte tüm sektörlerde üretim ve istihdam kayıpları yaşanmıştır. Bu sonuç, 2008 krizinin etkilerinin Türkiye’de daha iyi anlaşılmasına katkı sunmak amacıyla önce 2001 krizi ile genel bir karşılaştırma yapıp daha sonra krizin değişik sektörler üzerindeki etkilerini sektörel verilerle desteklenerek ortaya konulacaktır.

JEL kodları: E44, G01

2 Eylül, Perşembe Thursday, September 2

Seçilmiş Oturum 20- Küresel Kriz ve Politika Seçenekleri Workshop 3

Küresel Kriz Sonrası Mikro Ekonomilerin Politika Seçenekleri: Kuzey Kıbrıs Örneği

BESİM, Mustafa (Doğu Akdeniz Üniversitesi)mustafa.besim@emu.edu.tr

Bu çalışmada, küresel ekonomik krizden çıkma sürecine girildiği bu dönemde, uluslararası ekonomik faktör ve ürün piyasalarına siyasi ve belli ekonomik nedenlerden dolayı erişim zorlukları olan Kuzey Kıbrıs ekonomisinin krizden süratle çıkabilmesi için politikalarının neler olması gerektiği üzerinde durulacaktır. Zorlukları fırsata çevirmek için geliştirilecek politikaların doğru belirlenmesi için çalışmada öncelikle mikro ekonomilerin küreselleşme sürecindeki konumları üzerinde durulacaktır. Bunun devamında mikro ekonomilerde büyüme kaynaklarının neler olduğu ampirik literatür taranarak ortaya konulacaktır. Son yaşanan küresel krizin hangi kanallarla ekonomiyi etkilediği ödemeler dengesi, kamu dengesi ve bankacılık sektörü gibi göstergelerle ülkede yaratılan toplam katma değer çerçevesinde incelenerek belirlenmeye çalışılacaktır. Bu tespitler üzerine, özellikle ekonominin krizden hızlı çıkışını sağlayacak, kırılgan yapısını da asgariye indirecek ve sürdürülebilir büyümenin başarılması için kalkınma modelinin hangi temel ekonomik politikalara dayandırılması gerektiği, bir yol haritası ile ortaya konulacaktır. Eylem için politikalar bir taraftan ekonomide istikrarın tesisi için makroekonomik politikaları ortaya koyarken, bu politikaları destekleyici olarak mikro ekonomik unsurlar üzerinde de durulacaktır.2 Eylül, Perşembe Thursday, September 2

Seçilmiş Oturum 20- Küresel Kriz ve Politika Seçenekleri Workshop 3

2008 Küresel Finans Krizinde Para Politikalarının Başarısı ve Değişimi: Merkez Bankalarının Değişen Rolü

ERDEM, Ekrem (Erciyes Üniversitesi)

DUMRUL, Cüneyt (Erciyes Üniversitesi)

cdumrul@erciyes.edu.tr

2008 yılında ABD konut kredileri piyasasında başlayan ve sonrasında uluslararası yayılma etkileri ile hem gelişmiş hem de gelişmekte olan birçok ekonomiye bulaşan küresel kriz söz konusu ekonomileri farklı boyutlarda etkilemiştir. Küresel krizin dünya genelinde ülke ekonomilerini farklı boyularda etkilemesi, para politikası uygulamalarına bağlı olabilecek bir durumdur. Başka bir deyişle, 2008 krizinin öncesinde ve sonrasında merkez bankalarının amaç-araç bağlamında aldıkları konum krizin ülke ekonomilerine etkisi üzerinde farklılık yaratabilen bir durum olarak düşünülebilir. Belirtilen durumu irdelemek için bu çalışmada ilk olarak 2008 yılında başlayan küresel krizin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile Türkiye’de merkez bankalarının amaç-araç seçenekleri üzerindeki etkileri ve yayılma mekanizmaları incelenecektir. Bunların yanı sıra, söz konusu ülkelerin krizden önce ve sonra uygulamış oldukları para politikaları incelenerek bu ülkelerin merkez bankalarının kriz yönetiminde gösterdikleri başarı değerlendirilecek ve ileriye dönük politika önerileri geliştirilecektir. Belirtilenler itibariyle bu çalışmanın amacı küresel finansal krizlere karşı merkez bankaları tarafından para politikalarının nasıl yönlendirilmesi gerektiğinin ortaya konulmasıdır.

Beklenen Sonuçlar

- 2008 finans krizinde finans sistemi daha sağlam olan ülkeler daha az kayıpla atlatmıştır. Finans sistemi daha sağlam olan ülkeler ise, merkez bankalarının bu yönde amaç-araç bileşimleri olan ülkelerdir.

- Ulusal finans sisteminin sağlamlığı, finansal izleme, düzenleme ve denetleme politikalarına bağlıdır. Bu politikaların başarısı ise, merkez bankalarının para politikalarına bağlıdır. Para politikaları ulusal finans sisteminin sağlamlığına katkıda bulunacak bir şekilde uygulanması küresel düzeyde yaşanan ve yayılma etkileri ile tüm ulusal ekonomileri olumsuz etkileyen krizlerin daha rahat bir şekilde atlatılmasına katkıda bulunacaktır.

JEL kodları: E52, E582 Eylül, Perşembe Thursday, September 2

Seçilmiş Oturum 20- Küresel Kriz ve Politika Seçenekleri Workshop 3

Küresel Kriz Sonrası Bankacılık Sektöründeki Yapısal Değişimlerin Kamu Finansman Dengesi Üzerindeki Etkisi; Türkiye ve AB Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme

ERDEM, Ekrem Erciyes Üniversitesi)

İLGÜN, M. Fatih (Erciyes Üniversitesi)

mfilgun@erciyes.edu.tr

Yaşanan küresel finansal kriz ülke ekonomilerini birçok açıdan etkilemiştir. Krizin bankacılık sisteminin yapısı üzerinde yıkıcı etkileri yanında, ekonomide yaşanan durgunluk genişletici politikaları gündeme getirmiş buna ek olarak, finansal kesime yönelik kurtarma paketleri kamu finansmanı üzerinde yük oluşturarak borçlanma ihtiyacını artırmıştır. Bu çalışmada bankacılık sisteminin yapısında meydana gelen değişiklikler ile kamu finansman dengesi arasındaki karşılıklı etkileşim, krizin bankalar ve kamu borçlanma yapısı üzerindeki etkileri kapsamında incelenecektir. Konu kamu ve özel bankacılık ayrımı kapsamında da ele alınarak kriz karşısında bankacılık sisteminin güçlü ve zayıf yanları ile kamu finansmanı açısından etkileri daha net bir şekilde ortaya konabilecektir. Türkiye ve AB ülkeleri açısından yapılacak karşılaştırma ise üyelik sürecinde Türkiye'nin finansal sisteminin temel dayanaklarının belirlenmesi anlamında önem arz etmektedir.

JEL kodları: H63, E44

2 Eylül, Perşembe Thursday, September 2

Contributed Session 21- Volatility in Energy Prices Workshop 4

Economic Impact of Oil Price Shocks on Turkish Economy in the Coming Decades: a Dynamic CGE Analysis

AYDIN, Levent (T.C. Enerji Bakanlığı)

ACAR, Mustafa (Kırıkkale University)

laydin@pigm.gov.tr

Being a small and open economy, Turkey depends on both imported oil and natural gas for roughly 2/3 of its total use of primary energy. It is thus particularly vulnerable to sharp increases in world prices of crude oil. The crude oil prices have increased dramatically in recent years with pricing benchmarks such as Brent and Texas intermediates crude oil jumping from 30 USD a barrel in early 2004 to 100 USD a barrel in early 2008. A rise in world oil prices represents both an opportunity and a challenge for developed and developing economies. This paper analyzes the impact of world oil price shocks on real economic activity in a small-open and oil and gas importing country using Turkey as a case study. In order to analyze the potential long term impacts of the oil price shocks on aggregate macro indicators and sectoral variables of interest such as GDP growth, welfare, employment, investment, imports and exports, trade balance, terms of trade and electricity prices in terms of percent deviation from baseline of 2004 in the horizon of 2020, we specifically developed TurGEM-D (Turkey General Equilibrium Model-Dynamic) which is a dynamic, multi-region, multi-sector general equilibrium model of the Turkish economy. Using TurGEM-D, we conduct our analyses under two distinct oil price scenarios: reference and high oil price cases. We expect that more severe adverse economic impact of higher oil prices on Turkish economy due to the more dependent on imported oil and more energy-intensive in coming decade.

JEL codes: Q43, C68

2 Eylül, Perşembe Thursday, September 2

Contributed Session 21- Volatility in Energy Prices Workshop 4

The Time-varying Causality Between Crude Oil Spot and Futures Prices: a Regime Switching Approach

BALCILAR, Mehmet (Eastern Mediterranean University)

GÜNGÖR, Hasan (Eastern Mediterranean University)

mehmet.balcilar@emu.edu.tr

One puzzling result in the literature on the linkages between crude oil spot and futures prices is the sensitivity of causality tests with respect to the sample period that one considers. In order to overcome this difficulty, we propose a model that allows time varying Granger causality. The model is used to investigate the time varying causal linkages between daily spot and futures prices for maturities of one, two, three and four months of West Texas Intermediate (WTI) crude oil over the period January 2, 1986-July 14, 2009. Results indicate that causal links between crude oil spot and futures prices are strongly temporal. Both variables have predictive power for each other during various sub-periods. Further, these periods coincide with major influential changes in oil and stock markets, implying that the findings are not statistical artifacts, but reflect real economic regime changes. The full sample conditional Granger causality tests based on the MS-VEC model rejects both the causal impact of lagged futures prices on spot prices and the causal impact from spot prices to futures prices. These results encompass the previous findings and offer new insights into the nature of lead lag relationships between spot and futures markets.

JEL codes: G14, C32

2 Eylül, Perşembe Thursday, September 2

Contributed Session 21- Volatility in Energy Prices Workshop 4

The Effects of Oil Price Changes on the Industry-Level Production in Turkey

ÖZTÜRKLER, Harun (Afyon Kocatepe University)

DENİZ, Pınar (Marmara University)

ozturker@aku.edu.tr

Oil is one of the most important sources of energy. During the period from 1991 to 2006, the share of oil in total energy consumption was the largest: 46% in 1991 and 36% in 2006. In addition, oil cost constitutes a significant portion of energy cost in industrial production. Therefore, there is a broad consensus that higher oil prices impose a significant and negative effect on the industrial production. However, the effect of the volatility of oil prices is controversial in the literature. The way oil price affects production in sub-sectors of the industry depends on several important factors. The most important one of these factors is the oil intensity of the relevant sub-sector. Second factor is the size and direction of the oil price change. The effect of the oil price change on production is assumed not to be symmetric. The third factor is the volatility of the oil price. The fourth important factor is the structure of the market for the goods produced in the relevant sub-sector. This paper provides insights for industrial energy policy design by studying the effects of oil price and its volatility on the industry level-production in Turkey by using Paseran et. al. (2001) bound test for the period from 1990 to 2006. These insights are important because industry constitutes about one-third of gross domestic product (GDP) in Turkey and as a result fluctuations in industrial production lead to fluctuations in GDP and employment. It is expected that the volatality effect is greater than the level effect because higher volatality implies higher uncertainty, which deters investment.

JEL codes: Q43, E32

2 Eylül, Perşembe Thursday, September 2

Contributed Session 21- Volatility in Energy Prices Workshop 4

An Evaluation of International Oil Prices Volatility in Global Financial Crisis Terms

URAL, Mert (Dokuz Eylül University)

ADAKALE, Türker (Dokuz Eylül University)

mert.ural@deu.edu.tr

Oil markets, has always been one of the most distractive topics of the economy. This importance is resulted from the fact that that market and the prices specified in it not only concern the economic decision units but also they affect the geo-political and geo-strategic formations. Hence, understanding the structure, the variety and the causes of variation of prices, enable to figure out the source of important geo-politic and economic metamorphoses. Particularly, the quantative analysis and models that designed for understanding why these prices show a wide range of volatility in the financial crisis periods, guide to the decisions of investors and enable to determine the optimum economic decisions during and after crisis. From this point of view, in this paper it is aimed to ascertian how and on which level international oil prices effect financial markets and economic units, by analyzing them. For quantative methods, different heteroskedasticity models are used for analyzing the volatility. The datas are consist of international oil prices. It is expected to find that the market prices have a wide range of volatility and this volatility causes different type of risks.

JEL codes: C22, C52

2 Eylül, Perşembe Thursday, September 2

Contributed Session 22-Financial Systems and Banking I Workshop 5

Analyzing the Mean Reverting Behaviour of the Difference between CDS and EMBI Spreads

AKDOĞAN, Kurmaş (Central Bank of Turkey)

ONGAN, Meltem Gülenay (Central Bank of Turkey)

kurmas.akdogan@tcmb.gov.tr

In theory, the risk premium captured by Credit Default Swap (CDS) and bond yield spreads should be equal. However, data reveals a significant difference between the two spreads. In this respect, we analyze the time series behavior of selected sovereign CDS and EMBI spreads, using a non-linear framework. We explore if there is a mean-reverting behavior of the difference between these two spreads. To this end, we employ alternative threshold models (TAR and ESTAR) to take into account possibility of a transaction cost band that rules out arbitrage opportunity. Our preliminary results indicate that the presence of conditional heteroscedastity, which is a common characteristic of financial data, has an impact on the power of the nonlinearity tests we employ. Therefore, we extend our analysis in line with an emerging literature that suggests alternative non-linearity tests taking GARCH structure into account.

JEL codes: C32; G12

2 Eylül, Perşembe Thursday, September 2

Contributed Session 22-Financial Systems and Banking I Workshop 5

Observing the Crisis: Characterising the Spectrum of Financial Markets with High Frequency Data, 2004-2008

DUNGEY, Mardi (University of Tasmania, CFAP, University of Cambridge)

HOLLOWAY, Jet (University of Tasmania)

YALAMA, Abdullah (Eskisehir Osmangazi University)abdullah.yalama@gmail.com

Financial market data in crises are usually modelled as possessing common characteristics with non-crisis data with some additional peculiarities. Recent advances in the analytical tools available for high frequency data make it possible to characterise which components of the data generating process change in crisis, and which do not. Using data from US Treasury and equity futures markets this paper provides a thorough examination of the behaviour of financial markets during the crisis of 2007-2008. A comparison of the data properties in the pre-crisis and global financial crisis period clearly reveals increased identification of price discontinuities during the crisis, and confirms the stability of other characteristics of the data generating process. This has important implications for developing models of financial market contagion.

JEL codes: G12

2 Eylül, Perşembe Thursday, September 2

Contributed Session 22-Financial Systems and Banking I Workshop 5

The ANN Approach for Measuring the Financial Failure Risk of Turkish Commercial Banks

KILIÇ, Süleyman Bilgin (Çukurova University)

LOPCU, Kenan (Çukurova University)

klopcu@cu.edu.tr

This paper measures the financial failure risk of Turkish commercial banks before and after the world economic crisis. We utilize 66 financial ratios of 25 Turkish commercial banks across 2002-2008. The principal component analysis is used to determine significant changes in the financial conditions of banks through the period of 2002-2008. These financial conditions, which are captured in factor scores, are then used in the Artificial Neural Network (ANN) model to estimate the probabilities of banks to fail. Results of the model show that all 25 Turkish commercial banks are extremely far from financial failure in spite of the world economic crisis.

JEL codes: G21, C45

2 Eylül, Perşembe Thursday, September 2

Contributed Session 22-Financial Systems and Banking I Workshop 5

Good Sound? Turkish Banking Sector during the Global Financial Crisis

ÖZDEMİR, Bilge Kağan (Anadolu University)bilgeko@anadolu.edu.tr

Effects of the global financial crisis, which began in 2007 in USA mortgage and financial sector and then hit Europe with full force in September 2008, have become increasingly felt also in the financial sectors of developed and emerging countries. However, mainly because of the Banking Restructuring Program that was put into effect in the aftermath of the 2001 financial crisis, Turkish Banking Sector has not been dramatically affected by the global financial crisis comparing to the banking systems of the other developing countries. (see Okonjo-Iweala (2009),Uygur (2010), Yılmaz (2009), Yuce (2009)). The purpose of this paper is twofold: first to identify the change in the Turkish Banking Sector overall financial performance following the restructuring process after 2001 crisis. In this context, financial characteristics revealed by the standard bank efficiency indicators are analyzed by using traditional accounting approach. The second aim is to investigate the determinants of the efficiency and productivity of the Turkish Banking Sector during the period between 1990 and 2009. In order to estimate the efficiency scores and to construct the Malmquist productivity index, input-oriented Data Envelopment Analysis (DEA) is utilized for two periods: before the 2001 crisis (between the period 1990 and 2000) and after the 2001 crisis (between the period 2003 and 2009). Following Phochathan et.al. (2009), the calculated values of the Malmquist indexes are regressed against the explanatory variables of a banks’ performance evaluation (i.e., non-performing loans, ratio of foreign owners, BIS ratio, return on assets (ROA), return on equity (ROE), and liquid assets to total assets) to identify the influence of determinants on productivity change in the Turkish Banking Sector. In so doing, we also aim to draw a path of reforms to increase the technical efficiencies to be applied by the financial sectors of the emerging countries which are suffered from the negative impacts of global financial crisis. The initial empirical results suggest that the restructuring process that was put into effect in the aftermath of the 2001 financial crisis have a significant impact on the overall efficiency of the Turkish Banking System. The foreign owned banks have higher efficiency scores in both terms of utilizing their resources and producing outputs for a given input than the local banks. Finally, a strong relationship between Liquid Asset/Total Asset and productivity has founded. Thus emerging market economies need to regulate the selection of the type liquid assets suitable for investment to sustain the recovery process in their financial sector.

JEL codes: G21, C14

2 Eylül, Perşembe Thursday, September 2

Seçilmiş Oturum 23-Makroekonomik Analizler Workshop 6

Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Modellerle Reel Faiz Paritesi Koşulunun Test Edilmesi: G7 Ülkeleri Analizi

ARISOY, İbrahim (Utah Üniversitesi)

UÇAN, Okyay (Çukurova Üniversitesi)

UÇAK, Harun (Niğde Üniversitesi)oucan@cu.edu.tr

1970’li yıllardan bu yana dünya finans piyasalarındaki gözle görülür değişikliklerden en önemlisi birisi de, finansal sermaye hareketlerindeki kısıtlamaların kaldırılmasına paralel olarak ülkeler arasındaki bütünleşme derecesindeki ve sermaye akımlarının miktarındaki artıştır. Uluslararası piyasaların bütünleşme derecesi ise ampirik olarak, uluslararası finansın köşe taşlarından birisi konumunda olan ve Güvencesiz Faiz Paritesi(UIP) ile Beklenen Satın Alma Gucu Paritesi (PPP)’ni kapsayan Reel Faiz Paritesi Hipotezi (RIP) vasıtasıyla ölçülebilir ve gözlemlenebilir. Dolayısıyla, RIP’den sapmalar piyasaların bütünleşme derecesinin bir göstergesidir. Bu çalışmada ise, 1974:Q1–2008:Q4 dönemine ait üçer aylık verilerle gelişmiş G7 ülkelerinde kısa ve uzun vadeli faizlerden hareketle Reel Faiz Paritesi Koşulunun geçerliliğinin birim kök testleriyle sınanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla analizlerde, geleneksel birim kök testleriyle yapısal değişime olanak veren birim kök testlerinin yanı sıra doğrusal olmayan birim kök testleri kullanılmıştır. Reel faiz paritesi hipotezinin (RIP) geçerliliğini yapısal değişime olanak tanıyan doğrusal ve doğrusal olmayan birim kök testleri çerçevesinde ele almak çalışmamızın önemli bir yönünü oluşturacaktır. Analiz sonuçları özellikle eşik otoregresif birim kök testleri kullanıldığında G7 ülkelerinde piyasa entegrasyonu olduğu yönündedir.

JEL kodları: F32, C22

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət