Ana səhifə

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava Národný projekt


Yüklə 4.7 Mb.
tarix24.06.2016
ölçüsü4.7 Mb.

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava

Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávaniaPrioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia
Písomná správa

zo zahraničnej pracovnej cesty konanej v dňoch 24. až 25. júna 2015 vo vzdelávacích inštitúciách a u zamestnávateľov v rakúskej obci ZistersdorfZískavanie skúseností s duálnym vzdelávaním

Účastníci ZPC, SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom: RNDr. Beata Tóthová, riaditeľka školy, Ing. Lenka Kováčová, učiteľka odborných predmetov, Mgr. Marta Mikušová, učiteľka nemeckého jazyka, Ing. Pavel Žabenský, zástupca riaditeľky pre praktické vzdelávanie a koordinátor COVP

Dátum konania: 24. - 25. Jún 2015

Miesto konania: Zistersdorf, Rakúsko

Cieľ ZPC: Porovnanie duálneho systému vzdelávania v krajine so zavedeným systémom so zavádzaným systémom u nás a možnosti využitia skúseností rakúskych škôl a zamestnávateľov v našich podmienkach.

Abstrakt:

V rámci projektu RSOV bola naša škola vybratá ako jedna z 21 škôl na Slovenku, ktorá mala overiť zavádzanie duálneho systému vzdelávania u nás. Hlavným zámerom zavedenia duálneho systému aj v našich podmienkach, tak ako je to v krajinách s už zabehnutým systémom duálneho vzdelávania je zvýšenie podielu praktického vyučovania a jeho presunutie z dielní školy do reálneho prostredia zamestnávateľov, teda vyššej miery zapojenia sa zamestnávateľov do vzdelávania na stredných odborných školách. Dôležitou súčasťou overovania duálneho systému vzdelávania bolo aj overenie jeho administratívnej súčasti – overenie obsahu zmluvy medzi školou a firmou t.j. duálnej zmluvy, firmou a žiakom – učebnej zmluvy, overenie náboru žiakov na základe učebných miest vypísaných firmou a spolupráca školy s firmami pri nábore, realizácia podpisovania zmlúv medzi žiakom a rodičmi, výber žiakov firmami pred prijímacími skúškami. Ďalšou súčasťou overovania bolo aj nastavenie spolupráce školy so zamestnávateľmi pri vypracovávaní obsahu vzdelávania a nadväznosť teoretického a praktického vyučovania. Zoznámiť sa so spôsobom ako tieto činnosti vykonávajú školy a zamestnávatelia v Rakúsku bolo cieľom zahraničnej pracovnej cesty účastníkov zo SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom.Kľúčové slová: duálne vzdelávanie, učebná zmluva, duálna zmluva, stredné odborné školy, zamestnávatelia

Úvod:

V rámci aktivity NP RSOV 1.1.2. mobility sme sa zúčastnili na zahraničnej pracovnej ceste v rakúskej obci Zistersdorf, kde sme navštívili Landesberufsschule a Polytechnische Schule, školy s technickým zameraním, vzdelávacie centrum ABZ Ausbildungszentrum a firmu Dürr Anlagenbau Ges.m.b.H. 1. Príprava zahraničnej pracovnej cesty

Pre realizáciu mobilít sme využili kontakty s  organizáciami uvedenými v úvode tejto správy z predchádzajúcich rokov. LBS Zistersdorf a Ausbildungszentrum sme navštevovali v rokokch 2002 -2007 v rámci projektu Leonardo da Vinci a realizovali tu vzdelávacie pobyty študentov. Po rozhodnutí absolvovať v rámci projektu RSOV mobility, oslovili sme tieto organizácie ako aj Polytechnische Schule a firmu Dürr so žiadosťou o možnosť navštíviť ich a prekonzultovať s nimi ich skúsenosti s duálnym vzdelávaním. Všetky oslovené organizácie súhlasili s návštevou. Po ich súhlase  sme im zaslali okruh tém, ktoré sme s nimi chceli prekonzultovať. Pôvodný zámer s účasťou zástupcov vedenia školy, ktorí by prerokovali systém vykonávania duálneho vzdelávania a učiteľov odborných predmetov, ktorí by sa zoznámili hlavne s metodikou výučby, v počte 10 – 12 účastníkov sa nám nepodarilo zrealizovať. Na mobilite sa teda zúčastnila riaditeľka školy RNDr. Beata Tóthová, zástupca riaditeľky a zároveň koordinátor COVP Ing. Pavel Žabenský, učiteľka odborných predmetov Ing. Lenka Kováčová a učiteľka nemeckého jazyka Mgr. Marta Mikušová. Obsah mobilít sme teda zamerali viac na zistenie všeobecných princípov duálneho vzdelávania uplatňovaných v týchto organizáciách a v krajine celkovo ako aj na konkrétnu realizáciu krokov pri duálnom vzdelávaní, ktoré sme v rámci overovania uskutočnili na našej škole.

Miesto pre túto mobilitu, bolo veľmi vhodné z viacerých dôvodov: obec Zistersdorf sa nachádza v tesnej blízkosti hraníc, je to neveľká obec s počtom obyvateľov cca. 5400 s dvomi technickými školami, vzdelávacím centrom a stredne veľkou strojárenskou firmou. Tieto podmienky nám umožnili v pomerne krátkom čase navštíviť viacero inštitúcií a získať tak pre nás potrebné informácie, ktoré môžeme v rámci duálneho vzdelávania aplikovať aj na našej škole.

Z oslovenými inštitúciami sme sa dohodli na nasledovných termínoch stretnutí:

24.6. 2015 PTS Zistersdorf 11,00 – 13,00 hod.

LBS Zistersdorf 13,00 – 15,00 hod.

25.6.2015 Dürr Anlagenbau Ges.m.b.H 10,00 – 12,00 hod.

ABZ Ausbildungzentrum 12,00 – 15,00 hod.

(firma s Ausbildungzentrom sídlia v jednej budove). 1. Program rokovaní

Pred pracovnou cestou sme osloveným inštitúciám zaslali nasledovné okruhy tém, ktoré sme s nimi chceli prerokovať:

LBS Zistersdorf: • Ako sa hlásia žiaci na štúdium

 • Kedy podpisujú zmluvy so zamestnávateľmi

 • Koľko žiakov má zmluvy so zamestnávateľmi

 • Ako si hľadajú zamestnávatelia žiakov

 • Má škola zmluvu so zamestnávateľmi, s koľkými

 • Koľko žiakov má v priemere jeden zamestnávateľ

 • Kto robí učebné plány a osnovy pre jednotlivé odbory

 • Kto robí učebné plány pre odborný výcvik u zamestnávateľa

 • Má každý zamestnávateľ svoje učebné plány, alebo sú spoločné plány

 • Majú zamestnávatelia vyčleneného pracovníka, ktorý sa stará len o žiakov na odbornom výcviku

 • Kto pripravuje záverečné skúšky Kde robia žiaci záverečné skúšky, v škole, alebo u zamestnávateľa Kto tvorí skúšobnú komisiu

ABZ Ausbildungzentrum:

 • Pre koho v prevažnej väčšine robíte vzdelávacie kurzy (nezamestnanaí,..)

 • Spolupracujete so zamestnávateľmi

 • Spolupracujete so školami

 • Bola by možná spolupráca s našou školou v budúcnosti

Dürr Anlagenbau Ges.m.b.H

Otázky a okruhy tém boli podobné ako pre školu LBS, so zameraním na konkrétnejšiu realizáciu odborného výcviku žiakov v ich firme. 1. Priebeh rokovaní

  1. Polytechnische Schule Zistersdorf

V škole nás prijala riaditeľka školy p. Gerlinde Artner. Po krátkom zvítaní sme predstavili našu školu, odbory aké sa u nás vyučujú a oboznámili sme riaditeľku so spôsobom zavádzania duálneho systému u nás. Následne nás riaditeľky PTS p. Artner zoznámila s ich školou a jej miestom a miestom polytechnických škôl v systéme odborného vzdelávania v Rakúsku. Škola vznikla v roku 2005 a v tomto školskom roku mala 67 žiakov a 13 učiteľov. Učitelia majú vo väčšine prípadov všeobecné vzdelanie a absolvované odborné kurzy pre vyučovanie príslušného odboru. Žiaci si v tejto škole plnia posledný ročník povinnej školskej dochádzky, ale absolvujú už odborné vzdelávanie vo viacerých odboroch, kde získavajú praktické zručnosti a vedomosti, ktoré im umožňujú buď pokračovať v štúdiu na odbornej škole podľa odboru, ktorý žiaci absolvujú, alebo ísť priamo po jej ukončení do praxe. Na záver štúdia získajú vysvedčenie o absolvovaní povinnej školskej dochádzky na tomto type školy. Zo skúseností riaditeľky pokračuje  v ďalšom štúdiu asi 10 % absolventov školy, ostatní sa zamestnajú. Zároveň nám riaditeľka školy vysvetlila systém odborného školstva a jeho nadväznosť a prepojenie na základné školy. Schému tohto školského systému prikladáme v prílohe. Všeobecne možno konštatovať, že žiaci už počas základnej školskej dochádzky získavajú väčšie praktické zručnosti a sú orientovaní podľa ich predpokladov na konkrétny typ odbornej školy i odboru. Zároveň riaditeľka konštatovala, že aj v Rakúsku je citeľný pokles záujmu o technické remeselné odbory, čo sa prejavuje hlavne vo väčších mestách, kde prevláda záujem o štúdium všeobecnovzdelávacích a humanitných odborov. Ich škola získava žiakov podobne ako u nás propagáciou v masmédiách, nábormi na základných školách v okolí Zistersdorfu.

Škola pripravuje žiakov v nasledovných odboroch:

Drevárstvo, Služby – zdravie – sociálne veci, Elektrotechnika, Obchod – kancelária, Kovoobrábanie, Turizmus. Pomer teoretického a praktického vyučovania je 60%:40% a žiaci absolvujú dvojtýždňovú prax u zamestnávateľa. Zamestnávateľov pre absolvovanie praxe si žiaci hľadajú sami a vo veľa prípadoch sa po ukončení školy u nich aj zamestnajú.

Po prebratí tém k danej problematike sme absolvovali prehliadku školy. Dielenské priestory pre jednotlivé odbory boli vybavené základnými výrobnými zariadeniami, na ktorých žiaci vykonávali praktické činnosti. Väčšina pracovných úloh bola zameraná na reálne využiteľný výrobok slúžiaci ako pomôcka pre školu, zariadenie pre školu (žiaci odboru Drevo – stavba, sami vybudovali suchou technológiou priestory žiackych šatní). Rozsah prebratej problematiky v poslednom roku povinnej školskej dochádzky a praktická príprava, ktorá umožní žiakom okamžité zamestnanie, aj keď možno na pozíciách s nižšou náročnosťou už po ukončení 9. ročníka školy, nás vedie k úvahám o potrebe prehodnotenia našej metodiky a efektivity vyučovania odborných predmetov.S riaditeľkou školy PTS Zistersdorf Prehlaidka dieľní školy  1. Landesberufschule Zistersdorf

Je škola s dlhoročnou tradíciou a je Centrom odborného vzdelávania pre tepelnú a vykurovaciu techniku pre spolkovú krajinu Dolné Rakúsko. Tomu zodpovedá aj vybavenie školy, ktorá má laboratóriá a priestory vybavené najmodernejšími technológiami používanými vo vyučovaných odboroch. Na stretnutí nás prijal riaditeľ školy Rudolf Wickenhauser. V úvode stretnutia predstavila riaditeľka SSOŠT odbory vyučované na našej škole a informovala o projekte RSOV, ktorého cieľom je zavedenie duálneho systému vzdelávania na Slovensku a zapojenie sa našej školy do tohto projektu. Uviedla, že napriek tomu, že na našej škole sa vyučujú iné odbory ako na LBS Zistersdorf, môžeme získať u nich skúsenosti s realizáciou duálneho systému vzdelávania a  využiť ich aj v podmienkach našej školy. Popísala jednotlivé kroky, ktoré naša škola v rámci projektu RSOV pri overovaní zavedenia duálneho systému vzdelávania vykonala, akým spôsobom spolupracovala so zamestnávateľmi pri náboroch žiakov, podpisovaní učebných zmlúv medzi žiakmi a firmami, spoluprácou školy so zamestnávateľmi pri tvorbe učebných plánov, učebných osnov a normatívov technického vybavenia školy. Predstavila nový zákon o odbornom vzdelávaní a jeho úlohu pri zavádzaní duálneho vzdelávania.

Riaditeľ LBS Zistersdorf potom v krátkosti predstavil školu, vyučované odbory a ich spoluprácu so zamestnávateľmi a profesijnými zväzmi, hlavne s Cechom vykurovania a tepelnej techniky. Pri duálnom systéme vzdelávania je školský rok organizovaný tak, že žiaci absolvujú 10 týždňov zo školského roka na škole a 23 týždňov u zamestnávateľa už od prvého ročníka. Diskusia o duálnom vzdelávaní potom pokračovala jeho odpoveďami na problematiku, ktorú sme mu poslali pred našou návštevou. Problematika, ktorá nás zaujímala bola zostavená z nasledovných otázok. 1. Ako sa hlásia žiaci na školu, kedy podpisujú učebné zmluvy

Žiaci najprv podpisujú učebné zmluvy so zamestnávateľmi a potom sa hlásia na školu. Učebná zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch a je zaslaná na priemyselnú komoru, ktorá ju zaeviduje jeden exemplár si ponechá a po jednom pošle zamestnávateľovi, škole a žiakovi. Žiak sa tak stáva školopovinný na LBS. V prípade, že žiak je neplnoletý zmluvu podpisuje aj zákonný zástupca 1. Koľko žiakov má zmluvu so zamestnávateľmi

Zmluvu so zamestnávateľmi majú skoro všetci žiaci. V prípade, že žiak nemá zmluvu so zamestnávateľom existujú inštitúcie (Wirtschaftsforderungsinstitut, Berufsforderungsinstitut,..), ktoré prijmú žiaka a v ktorých vykonáva odborný výcvik. Tu zostávajú pokiaľ si nenájdu s podporou týchto organizácií zamestnávateľa, s ktorým by podpísali učebnú zmluvu.

 1. Ako si hľadajú zamestnávatelia žiakov.

Zamestnávatelia vykonávajú reklamu na základných školách, osobnými kontaktmi, za pomoci rodinných príslušníkov a známych, reklamou v novinách, rádiu, televízii, prezentáciami na vzdelávacích výstavách.

 1. Má škola zmluvu so zamestnávateľmi

Škola so zamestnávateľmi zmluvu nemá. Žiakov umiestňuje (prijíma) podľa požiadaviek zamestnávateľa na 10 týždňov v školskom roku. Za každého žiaka musí obec kde má sídlo zamestnávateľ zaplatiť za žiaka spolkovej krajine (v súčasnosti je to 950 € na žiaka a školský rok), ktorá je poskytovateľom tohto príspevku. Žiaci za pobyt na internáte platia sami za školský rok (10 týždňov) 720 € . Zamestnávatelia im podľa vlastného uváženia na tieto náklady prispievajú.

 1. Koľko žiakov v priemere je u jedného zamestnávateľa

Je to rôzne. V súčasnosti v Dolnom Rakúsku pôsobí asi 450 podnikateľov vo vykurovacej a tepelnej technike, ktorí vzdelávajú žiakov. Za školský rok vzdelávanie na škole absolvuje asi 900 žiakov, teda v priemere sú u jedného zamestnávateľa 2 žiaci.

 1. Kto robí učebné plány pre odborné vzdelávanie

V Rakúsku je zriadený „Poradný výbor pre učňovské vzdelávanie“, ktorého členmi sú zástupcovia Hospodárskej komory, Priemyselnej (pracovnej) komory a Ministerstva školstva – ktorý vypracuje popis pracovnej činnosti pre príslušný odbor. Podľa toho vypracujú rámcový plán odboru zástupcovia škôl pod vedením ministerstva. Potom si každá škola pri dodržaní rámcového plánu spracuje „krajinský“ učebný plán, z ktorého sa potom robí obsah vyučovania pre jednotlivé vyučovacie lekcie.

 1. Kto robí učebné plány pre odborný výcvik u zamestnávateľa.

Pre zamestnávateľa je záväzný popis pracovnej činnosti odboru na ktorý sa žiak pripravuje a ktorý v prvom rade určuje obsah prípravy u zamestnávateľa. Úlohou školy je doplniť a dokončiť vzdelávanie u zamestnávateľa.

 1. Majú zamestnávatelia pracovníka určeného pre venovanie sa žiakovi počas odborného výcviku.

Áno, u zamestnávateľa je vyhradený zamestnanec, ktorý má na starosti žiakov počas odborného výcviku.

 1. Kto pripravuje záverečné skúšky

Záverečné skúšky pripravuje Hospodárska komora. Žiaci po absolvovaní 3 rokov získavajú vysvedčenie a polrok pracujú u zamestnávateľa, pred záverečnými skúškami ešte absolvujú na škole intenzívny kurz , ktorý robí majstrovská inštitúcia so sídlom na škole.

Po úspešnom ukončení záverečných skúšok žiaci získavajú výučný list. Tieto skúšky vykonávajú žiaci na škole.Rokovanie s riadieteľom LBS Prehliadka laboratórií  1. Dürr Anlagenbau Ges.m.b.H

Firma Dürr Anlagenbau Ges.m.b.H je medzinárodne pôsobiaci koncern so sídlom v Nemeckom Štutgarte s pobočkami v Európe i zámorí. Firma v Dürr v Zistersdorfe vyrába zariadenia pre povrchové úpravy lakovaním hlavne pre automobilový priemysel.

Na úvod stretnutia nás prijal riaditeľ závodu pán Volker Peindl, ktorý nás oboznámil s históriou a výrobným programom závodu. Následne nám spravil exkurziu po výrobných priestoroch firmy vedúci výroby a oboznámil nás s jednotlivými technológiami používaným pri výrobe. Prevažnú časť výroby veľkorozmerných striekacích boxov a prídavných zariadení tvorilo rezanie plechov plazmovými CNC páliacimi strojmi, ich následné spracovanie tvárniacimi operáciami a zváraním do hotových celkov. Firma vyrába finálne výrobky, ktoré exportuje do celého sveta.

Po prehliadke výrobných priestorov sme diskutovali s vedúcim výroby o spôsobe prípravy svojich zamestnancov a zapojení sa firmy do duálneho vzdelávania. Firma má v súčasnosti cca. 150 zamestnancov a odborný výcvik v rámci duálneho vzdelávania vykonávajú u nej výcvik 3 žiaci. Žiaci sú na odbornom výcviku 23 týždňov zo školského roku a 10 týždňov sú na Landesberufsschule v Neunkirchene s ktorou škola spolupracuje. Žiakov si firma hľadá prostredníctvom inzerátov a  reklamou na základných školách a so žiakmi majú podpísané učebné zmluvy. O žiakov na odbornom výcviku sa stará určený zamestnanec, ale žiaci prechádzajú všetkými pracoviskami a venujú sa im aj ostatní zamestnanci vykonávajúci prácu na týchto pracoviskách. Žiaci sú za prácu na odbornom výcviku finančne odmeňovaní. Veľmi zaujímavou informáciou pre nás bolo, že pre prideľovanie odmien nemajú vo firme žiadne kritériá, žiaci dostávajú pevne stanovenú odmenu a v prípade výborných výsledkov v škole dostávajú na konci školského roka prémiu k základnej odmene. Pre ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov využívajú špeciálne odborné kurzy, ktoré vykonáva aj Ausbildungszentrum ABZ, sídliace v priestoroch firmy s ktorým aj na základe toho úzko spolupracuje. Zároveň získava zamestnancov aj z radov absolventov rekvalifikačných kurzov usporiadaných Ausbildungszentrom ABZ, ktorých im odporučí toto vzdelávacie centrum.

Rokovanie vo firme Dürr Návšteva firmy Dürr  1. Ausbildungszentrum ABZ

Vzdelávacie centrum Ausbildungszentrum ABZ bolo zriadené rozhodnutím krajinskej vlády v osemdesiatych rokoch minulého storočia a malo pôvodne za cieľ zabezpečiť dostatok kvalifikovaných pracovníkov v strojárenských profesiách pre tento región.

Od roku 1985 k strojárenským odborom pribudlo vzdelávanie v odbore elektronika a programovateľné automaty, od roku 1989 výpočtová technika a programovanie CNC strojov, v roku 2007 elektrotechnika a v roku 2010 univerzálny zvárač. Tieto informácie nám na úvod stretnutia poskytol vedúci vzdelávacieho centra Ing. Karl Galleider. Vzdelávacie centrum sa zameriava na rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných v spolupráci s úradom práce v krajskom mesta Gönsendorf, ale zároveň ponúka vzdelávacie programy v uvedených odboroch pre rozšírenie, alebo získanie kvalifikácie. Kurzy sú vedené modulárnym systémom vzdelávania a využívajú ich firmy pre vzdelávanie svojich zamestnancov. Vzdelávacie centrum sídli v priestoroch firmy Dürr a aj toto predurčuje ich úzku spoluprácu. Centrum poskytuje zamestnancom firmy kurzy podľa konkrétnych požiadaviek na pracovné pozície. Ďalší typ kurzov, ktoré centrum vykonáva je pre absolventov odborných škôl, ktorý nezískali výučný list. Vzdelávanie trvá 15 mesiacov a absolventi sa po ňom môžu prihlásiť na záverečné skúšky. Riaditeľka školy aj v Ausbildungszentre informovala o štúdiu na našej škole, odboroch, ktoré vyučujeme a zavádzaní duálneho systému vzdelávania na odborných školách na Slovensku. Zároveň sa informovala na možnosť absolvovania študijného pobytu žiakov našej školy vo vzdelávacom centre v rámci projektov Leonardo da Vinci, Socrates. Študijný pobyt by bol vhodný pre žiakov odborov mechanik nastavovač a mechanik mechatronik pre rozšírenie svojich vedomosti z programovanie CNC strojov a programovateľných automatov, nakoľko táto problematika tvorí dôležitú súčasť štúdia na týchto odboroch. Vedúci vzdelávacieho centra s takouto možnosťou súhlasil. Po rokovaní nás vedúci Ing. Galleider previedol po vzdelávacích priestoroch centra.

Návšteva ABZ Zistersdorf Prehliadka priestorov


 1. Výsledky mobilít

Absolvovanie mobilít v rámci projektu RSOV považujeme za veľmi prospešné a veríme, že získané skúsenosti zúročíme pri zavádzaní duálneho systému na našej škole. Napriek tomu, že sa nám nepodarilo zabezpečiť účasť väčšej časti učiteľov, ktorí by boli získali informácie od svojich rakúskych kolegov o ich metódach a spôsoboch výučby, získalo vedenie školy informácie o systéme duálneho vzdelávania a jeho organizačnom zabezpečení a procesoch, ktoré je potrebné pri tomto zabezpečovaní vykonať. Na základe získaných poznatkov možno konštatovať pomerne veľkú podobnosť procesov v duálnom vzdelávaní ustanovených v zákone o odbornom vzdelávaní s procesmi v rakúskom duálnom systéme. Ide najmä o zmluvný vzťah medzi žiakom a zamestnávateľom už pred nástupom na strednú školu, podpísanie učebnej zmluvy, dohľad hospodárskej komory nad týmto procesom. S rozhovorov s riaditeľom školy škola tu nemusí zohrávať takú úlohu ako pri overovaní naše školy, ktoré v tomto procese pripravovali učebné zmluvy, duálne zmluvy, organizovali nábor žiakov, podpisovanie učebných zmlúv, mali hlavný podiel na tvorbe normatívov technického vybavenia, učebných plánov i vzorových učebných osnov s ktorých tvorbou nemajú zamestnávatelia skúsenosti a v súčasnosti ani možnosť na uvoľnenie zamestnanca pre ich tvorbu. V našich podmienkach zatiaľ neexistujú relevantné profesionálne odborné inštitúcie systematicky vykonávajúce práce na obsahu vzdelávania pre konkrétne povolania a pracovné činnosti tak ako je to napr. v Rakúsku („Poradný výbor pre učňovské vzdelávanie“ ) a ďalšie podporné inštitúcie realizujúce servis pre odborné vzdelávanie, podporu a poradenstvo žiakom pri vstupe do duálneho vzdelávania a hľadaní si zamestnávateľ.

Z rozhovorov v navštívených školách i organizáciách bolo cítiť, že systém duálneho vzdelávania je v tejto krajine zabehnutý a nezaťažuje školy a zamestnávateľov ani administratívne ani finančne, tak ako sme to cítili my pri overovaní zavádzania tohto systému. Veľmi dôležitým poznatkom v tomto smere je, že zamestnávatelia majú podmienky na to, aby si vyčlenili zamestnanca, ktorý sa venuje žiakom vykonávajúcim odborný výcvik vo firme a táto si „môže dovoliť“ niesť zodpovednosť za praktickú prípravu žiaka. V našich podmienkach to tak zatiaľ z objektívnych dôvodov nie je a aj to nám spôsobuje problémy pri umiestňovaní žiakov na odborný výcvik už od prvého ročníka, podporený často argumentáciou (škôl aj firiem), že takýto žiak ešte nemá žiadne teoretické odborné vedomosti a ani praktické zručnosti a umiestniť ho na prevádzku do firmy je nereálne. V prípade rakúskych škôl kde sú žiaci v škole iba 10 týždňov zo školského roku, na škole sa teda vymenia za školský rok štyri „turnusy“, k takejto situácii zákonite dochádza a nie je to považované za problém.

Naše získané poznatky budeme prezentovať už od nového školského roka na stretnutiach so zamestnávateľmi a navrhnúť na ich základe spoločné riešenia ako sa už na začiatku zavádzania duálneho vzdelávania priblížiť k fungujúcemu rakúskemu systému.

Použitá literatúra:

1. Prezentačné katalógy škôl a firiem

Prílohy:


1. Schéma školského systému

V Žiari nad Hronom 28.6.2015RNDr. Beata Tóthová, Ing. Pavel Žabenský


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət