Ana səhifə

Toshkent moliya instituti


Yüklə 203.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü203.5 Kb.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOShKENT MOLIYA INSTITUTI
“FALSAFA VA O’DJQNA” kafedrasi


SOTSIOLOGIYA” FANIDAN


TEST SAVOLLARI

Toshkent-2012/13

«Sotsiologiya» fanidan

test savollari
1. Sotsiologiya fanining predmeti nima?

A. Jamiyatning ijtimoiy – siyosiy hayoti;

B. Siyosiy institutlar faoliyati;

V. Inson faoliyatining ijtimoiy munosabatlarda vujudga keladigan xatti - harakati;

G. Kishilarning turmush tarzi;

D. Shaxsning ijtimoiylashuvi.


2. Jamiyatni va ijtimoiy munosabatlarni ilmiy o’rganuvchi fan;

A. Siyosatshunoslik;

B. Jamiyatshunoslik;

V. Ijtimoiy ekologiya;

G. Sotsiologiya;

D. Etnografiya.

3. Ijtimoiy fanlar tizimining umumuslubiy negizini tashkil qiluvchi fanlar:

A. Falsafa, statistika, iqtisodiyot;

B. Sotsiologiya, falsafa, tarix;

V. Etika, siyosatshunoslik, falsafa;

G. Statistika, tarix, matematika;

D. Huquqshunoslik, etnografiya, sotsiologiya.4. Sotsiologiyaning usullari to’g’ri keltirilgan qatorni ko’rsating:

A. Tarkibiy – funktsional usul, qiyosiy kuzatish, anketa – so’rovnoma

B. Intervyu olish, ijtimoiy eksprement, kontent;

V. Kuzatish, tanlov asosida tadqiqot o’tkazish, qiyosiy usul;

G. Gipoteza, kuzatish, qiyosiy usul, interyu olish;

D. Javoblarning hammasi to’g’ri.5. Jahonda birinchi marta sotsiologiya kafedrasi va fakulteti qayerda ochildi?

A. Parij, 1872 yil;

B. Chikago, 1892 yil;

V. London, 1799 yil;

G. Berlin, 1874 yil;

D. Varshava, 1900 yil.6. Sotsiologiya qachondan beri fan sifatida o’qitiladi?

A. 1901 yildan, Chikago universitetida;

B. 1872 yildan, Parij universitetida;

V. 1900 yildan, Varshava Milliy Akademiyasida;

G. 1874 yildan, Berlin Harbiy Akademiyasida;

D. 1799 yildan, London uneversitetida.7. «Sotsiologiya» atamasini fanga birinchi bo’lib kim kiritdi?

A. G. Spenser, 1890 yilda;

V. O. Kont, 1839 yilda;

V. E. Dyurkgeym, 1900 yilda;

G. Gumplovich, 1901 yilda;

D. V. Pareto, 1899 yilda.

8. Sotsiologiyaning mustaqil fan sifatida shakllanish shart - sharoitlari

A. Tarbiyaviy ijtimoiy tartib, bozor io’tisodiyotining rivojlanishi, xodisalarni konkret sharoit bilan bog’liqlikda bilish g’oyasi, fan va ilmiy progress zamonaviy kontseptsiyasining shakllanishi;

B. Bozor iqtisodiyotining rivojlanishi, ateistik g’oyalarning vujudga kelishi, analitik tushunchalarning shakllanishi;

V. Irqchilikning vujudga kelishi, tabiiy fanlarning rivojlanishi, revolyutsiya g’oyalarining ildiz otishi, ratsionalizm tushunchasining jamiyatda keng tarqalishi;

G. Kapitalizmning shakllanishi, G’arbiy Evropada davlatchilikning rivojlanishi, ilmiy – texnik progress;

D. Mehnat taqsimoti, G’arbiy Evropada universitetlarning vujudga kelishi, tartib – intizom haqidagi qonunlarning ishlab chiqilishi, «pozitivizm» tushunchasining ijtimoiy fan sohasiga kirib kelishi.


9. Muayyan reja asosida o’tkaziladigan suhbat.

A. So’rov;

B. Intervyu;

V. Eksperiment;

G. Gipoteza;

D. Sotsiologiya;

10. Maxsus sotsiologiya nazariyasi tadqiqot yo’nalishi to’la ko’rsatilgan qatorni belgilang.

A. Ijtimoiy ong shakllari sotsiologiyasi, ijtimoiy institutlar sotsiologiyasi, ommaviy axborot sotsiologiyasi;

B. Aholi va xalqaro sotsiologiya, ijtimoiy tuzilmalar va ijtimoiy o’zgarishlar sotsiologiyasi;

V. Ijtimoiy guruhlar sotsiologiyasi, siyosat va iqtisodiyot sotsiologiyasi, joy va muhit sotsiologiyasi;

G. Kasblar sotsiologiyasi, shaxsni shakllantirish sotsiologiyasi, siyosat sotsiologiyasi;

D. Javoblarning hammasi to’g’ri.

11. L. Gumplovich «irq» deganda nimani tushungan?

A. Shaxsning etnik – biologik xususiyatlarini;

B. Individlarning etnik, diniy, siyosiy xususiyatlarini;

V. Etnik, diniy, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy birlik asosidagi guruh xarakterini;

G. Kishilarning til, urf – odat, din birligini;

D.Kishilarning bir xil ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy birligini.


12. Qaysi sotsiolog birinchi bo’lib fanga ijtimoiy tizim, ijtimoiy institut va ijtimoiy nazorat atamalarini kiritdi?

A. L. Gumplovich;

B. G. Spenser;

V. O. Kont;

G. V. Pareto;

D. E. Dyurkgeym.13. Quyidagi fikrlar qaysi mutafakkirga tegishli: «Sotsiologiya insonning ijtimoiy xulqi mohiyati va ahamiyatini tushunishi, jamiyat rivojiga sabab bo’lgan qonunlar echimini ko’rsatib berishi kerak».

A. M. Veber;

B. O. Kont;

V. G. Zimmel;

G. Z. Freyd;

D. G. Spenser.


14. Sotsiologiyaning formal analitik maktabi asoschisi kim?

A. Tennis;

B. G. Zimmel;

V. V. Pareto;

G. M. Veber;

D. Z. Freyd.


15. Pozitivizimning eng asosiy talabi.

A. Keraksiz tushunchalardan voz kechib, tabiiy – ilmiy qarashni ifodalovchi ijtimoiy nazariya;

B. Faqat foydali mehnat bilan shug’ullanish;

V. Tabiiy fanlar rivojiga yo’l ochish;

G. Inson erkini cheklash;

D. Byurokratik davlat apparati faoliyatini cheklash.

16. Ijtimoiy munsabatlarning unumli tarzda kechishini turli mezonlar yordamida o’rganadigan fan.

A. Ijtimoiy (sotsiologik) boshqaruv;

B. Ijtimoiy nazorat;

V. Stratifikatsiya;

G. Tarix falsafasi;

D. Antropologiya.


17. Ijtimoiy guruhlarning ierarxiya bo’yicha tabaqalanishi.

A. Institutsionalizatsiya;

B. Stratifikatsiya;

V. Ijtimoiylashuv;

G. Tizimlash;

D. Sotsiometriya.


18. Amaliy sotsiologiya nimada ifodalanadi?

A. Talabalarga sotsiologiya fanini o’tishda;

B. Konkret ijtimoiy voqea va dalillarni o’rganishda;

V. Sotsiologiya fani nazariyasini yaratishda;

G. Ijtimoiy me’yorlarni ishlab chio’ishda;

D. Sotsiometriyada


19. Kichik ijtimoiy guruhlarda shaxslararo munosabatlar strukturasini o’rganish nima deyiladi

A. Subordinatsiya;

B. Tolerantlik;

V. Sotsiometriya;

G. Ijtimoiy interaktsiya;

D. Stratifikatsiya;


20. Jamiyatning mohiyatini shaxslararo o’zaro ta’sirda, deb hisoblash.

A. Interaktsiya;

B. Subordinatsiya;

V. Tolerantlik;

G. Stratifikatsiya;

D. Ijtimoiylashuv;

21. Sotsiologik axborot mazmunini hujjatlar asosida miqdor va sifat jihatdan o’rganish uslubi.

A. Korrektsiyali tahlil;

B. Kontent tahlil;

V. Verifikatsiya;

G. Sotsiometriya;

D. Atributsiya.


22. Katta ijtimoiy guruhlar, tizimlar, jarayonlarni, harakatlar va hodisalarni o’rganishga qaratilgan tadqiqot yo’nalishi.

A. Makrosotsiologiya;

V. Verifikatsiya;

B. Mikrosotsiologiya;

G. Stratifikatsiya;

D. Sotsiometriya;


23. Sotsiologiyada nisbatan katta bo’lmagan ijtimoiy tizimlardagi ijtimoiy hodisalar va jarayonlarni tahlil qilishga qaratilgan yo’nalish.

A. Verifikatsiya;

B. Makrosotsiologiya;

V. Mikrosotsiologiya;

G. Stratifikatsiya;

D. Sotsiometriya.


24. Jamiyatning tuzilmasi va alohida qatlamlari, ijtimoiy tabaqalanish belgilari tizimi.

A. Ijtimoiylashuv;

V. Stratifikatsiya;

V. Monitoring;

G. Verifikatsiya;

D. Motivatsiya.


25. Bir – biri bilan o’zaro funktsional munosabatlar va aloqada bo’lgan elementlarning bir butun majmui.

A. Tizim;

B. Turkum;

V. Mexanizm;

G. Guruh;

D. Tashkilot.


26. Jamiyatda o’rnatilgan ahloq me’yorlariga mos kelmaydigan insoniy faoliyat.

A. Indeterminizm;

B. Legitimlik;

V. Sotsiometriya;G. Interaktsiya;

D. Deviant hulq – atvor.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət