Ana səhifə

The Egyptian Plant Quarantine Rules & Regulations Ministerial Decree


Yüklə 1.78 Mb.
səhifə1/13
tarix26.06.2016
ölçüsü1.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
{0>The Egyptian Plant Quarantine Rules & Regulations Ministerial Decree<}0{>Карантин рослин Єгипту

Декрет Міністерства щодо норм та положень<0}{0>Issued By Central Administration of Plant Quarantine<}0{>Опубліковано Головною Адміністрацією з карантину рослин<0}

{0>Foreword<}0{>Передмова<0}

{0>By H.E Prof. Dr. Youssuf Wally<}0{>Вчинена Його високістю, професором, доктором Юсуфом Уоллі,<0}

{0>Deputy Premier and Minister of Agriculture and Land Reclamation<}0{>Заступником Прем’єр-міністра и Міністром сільського господарства та використання землі<0}

{0>In this era of technological revolution in telecommunication, transport, industry and agriculture, all nations are required to keep abreast with such overwhelmingly rapid changes.<}0{>У теперішню еру технологічної революції в телекомунікаціях, транспорті, промисловості та сільського господарства, від усіх націй вимагається не стояти осторонь таких вирішальних швидких змін. <0} {0>The world of today is fast becoming a small village where none can live in isolation, nor can humans produce all what they need.<}0{>Сьогоднішній світ швидко стає невеличким містечком, де ніхто не може існувати в ізоляції, ані виробляти все, що люди потребують. <0} {0>Trade in goods and services are now governed by international agreements specifying rules of transaction by which the parties have to comply.<}0{>Торгівля товарами та послугами тепер керується міжнародними угодами, що визначають правила операцій , які сторони мають дотримуватись.<0} {0>Agricultural products are no exception.<}0{>Сільськогосподарські товари не є винятком.<0}

{0>By agricultural products, we mean raw products that have not undergone any processing procedure.<}0{>Під сільськогосподарськими товарами ми розуміємо сировинні продукти, які ще не зазнали жодної процедури перероблення. <0} {0>Such products are, by nature, susceptible to infestation with insect pests, mites, nematodes and pathogens.<}0{>Такі продукти, через свою природу, сприйнятливі до зараження шкідливими комахами, кліщами, нематодами та хвороботворними мікроорганізмами. <0} {0>One of the major functions of a Plant Quarantine Service is to prevent the entry of pests and causal agents of plant diseases into the country.<}0{>Одна з головних функцій Служби карантину рослин полягає в тому, щоб упереджувати потрапляння в країну шкідників та агентів, що спричинюють хвороби рослин. <0} {0>Therefore, all countries of the world support, modernize and upgrade their plant quarantine services and train their personnel in the state-of-the-art technologies in order to improve their performance.<}0{>Тому, всі країни світу підтримують, модернізують та удосконалюють свої служби карантину рослин та навчають їхній персонал сучасним технологіям для удосконалення їхньої діяльності. <0}

{0>Since the issuance of Ministerial Decree No. 52 of 1967, regulating the Plant Quarantine section of Law No. 53 of 1966, no amendments have been introduced onto the tables used in inspection and treatment of the imported and/or exported agricultural products, as was the case with other legislations that have had a positive bearing on agricultural development.<}0{>Починаючи з виходу Декрету Міністерства № 52 від 1967 року, регламентуючого Розділ карантину рослин Закону № 53 від 1966 року, жодні виправлення не були впроваджені до таблиць, що використовуються під час перевірки та оформлення імпортованих та/або експортованих сільськогосподарських товарів, як то було з іншими законодавствами, які мали позитивний вплив на розвиток сільського господарства. <0} {0>The Plant Quarantine Committees have also adopted numerous recommendations, which entered into effect, having been endorsed by the Ministry.<}0{>Комітети з карантину рослин також прийняли кількість рекомендацій, які вступили в силу, набувши ухвалення Міністерства. <0}

{0>In view of the foregoing, it was deemed imperative to review all the operative plant quarantine regulations so that they match up with the international rules and regulations.<}0{>З огляду на зазначене вище, було вирішено нагальним переглянути усі діючі регламенти карантину рослин з тим, щоб вони відповідали міжнародним правилам та регламентам. <0} {0>Revision was intended to save the inspectors' time and effort and to update the tables in line with the worldwide changes in plant quarantine laws and regulations.<}0{>Перегляд мав за мету збереження часу та зусиль інспекторів та приведення таблиць у відповідність до світових змін в законах и регламентах щодо карантину рослин. <0} {0>The overall goal of this process is to streamline operation and overcome the problems that encounter the day-to-day implementation of the plant quarantine rules, with a view to promote exports and to prevent the entry into Egypt of the various pests with the agricultural imports.<}0{>Загальна ціль цього процесу полягає у раціоналізації діяльності та подоланні проблем, що зустрічаються у повсякденному застосуванні правил карантину рослин з огляду на підвищення експорту та запобігання потраплянню на територію Єгипту різноманітних шкідників разом і імпортом сільськогосподарської продукції.<0}

{0>I really appreciate the effort exerted by the plant quarantine staff members in the preparation and formulation of this present decree, which will certainly reflect positively on agricultural development and export promotion.<}0{>Я дуже ціную засилля, здійснене членами персоналу карантинної служби рослин у підготовці та редагуванні цього декрету, який беззаперечно позитивним чином відобразиться на розвитку сільського господарства та стимулюванні експорту. <0}

{0>Dr. Youssuf Wally<}0{>Доктор Юсуф Уоллі <0}

{0>Deputy Premier and Minister of Agriculture and Land Reclamation<}97{>Заступник Прем’єр-міністра и Міністр сільського господарства та використання землі<0}

{0>Introduction<}0{>Вступ<0}

{0>Trade in agricultural products is fast growing in a liberalized world trade system.<}0{>Торгівля сільськогосподарськими товарами швидко зростає в лібералізованій системі світової торгівлі. <0} {0>Research and development are producing new plant varieties and strains.<}0{>Науково-дослідні та конструкторські роботи створили нові види рослин та штами рослин.<0} {0>As a result, new pests are emerging and secondary pests have become primary in nature.<}0{>В результаті виникли нові шкідники, а другорядні шкідники стали в природі першорядними. <0} {0>Under the sanitary and phytosanitary (SPS) measures, each country is trying to protect its plant resources against the entry of unrecorded pests.<}0{>Завдяки санітарним та фітосанітарним заходам (SPS), кожна країна намагається захистити свої рослинні ресурси від потрапляння незареєстрованих шкідників. <0}

{0>Plant quarantine laws and regulations must be dynamic, keeping a close eye on research findings.<}0{>Закони та постанови щодо карантину рослин повинні бути динамічними, не випускаючи з поля зору наукові досягнення. <0} {0>With this in mind, Central Administration for Plant Quarantine (CAPQ) has reviewed the corpus of laws, rules and regulations governing its work so as to ensure compliance with the international agreements and streamline its operation.<}0{>З турботою про це, Головна Адміністрація з карантину рослин переглянула звід законів, правил та постанов, що керують її роботою з тим, щоб забезпечити відповідність міжнародним угодам та раціоналізувати її діяльність.<0} {0>This is also intended to increase transparency to all the stakeholders in the import/export businesses.<}0{>Це також призначалось для збільшення прозорості для усіх учасників імпортно-експортної діяльності. <0}

{0>When the idea was brought to the kind attention of H.E. Dr. Youssuf Wally, Deputy Premier and Minister of Agriculture and Land Reclamation, it was met with his full support, for which we are really indebted.<}0{>Коли ця ідея була доведена до уваги Його Високості Доктора Юсуфа Уоллі, Віце-прем’єр-міністра та Міністра сільського господарства и використання землі, вона набула його повної підтримки, за що ми йому дуже зобов’язані. <0}

{0>We would like to place on record our appreciation of the support given by the ARC's specialized research institutes in reviewing the scientific names and taxonomy of pests and ways of treatment.<}0{>Ми хотіли б запротоколювати нашу вдячність за підтримку, надану спеціалізованими дослідницькими інститутами Ради сільськогосподарських досліджень (ARC) в перегляді наукових назв та систематиці шкідників, а також шляхів оброблення. <0} {0>Thanks are also due to MALR's Legal Affairs for putting this decree in its final form.<}0{>Подяка також належить Службі юридичних справ MALR за надання цьому декрету його остаточної форми.<0}

{0>We also feel duty bound to thank RDI unit of APRP for assisting us in producing an English version of this decree No. 3007 of 2001 published in the Official Gazette's issue of May 19th 2002, with a view to helping trade partners understand the updated Egyptian Plant Quarantine rules.<}0{>Ми також відчуваємо обов’язок подякувати підрозділу RDI у APRP за надання допомоги у виданні англійської версії цього декрету № 3007 від 2001 року, опублікованої в Офіційному Бюлетені, виданому 19 травня 2002 року, для допомоги торговельним партнерам зрозуміти оновлені правила карантину рослин Єгипту.

<0}

{0>May God grant us success in our endeavors to serve our beloved Egypt.<}0{>Та надасть нам Боже успіху в наших намаганнях

служити нашому любому Єгипту<0}{0>Dr. Youssuf Hussien El Daoudi<}0{>Доктор Юсуф Хусейн Ель Дауді<0}

{0>Head of Central Administration for Plant Quarantine (CAPQ)<}0{>Керівник Головної Адміністрації з карантину рослин (CAPQ)<0}


The Official Gazette, issue No. 112 of 05/19/2002{0>The Arab Republic of Egypt The Official Gazette<}0{>Арабська Республіка Єгипет Офіційний Бюлетень <0}


{0>The Egyptian Plant Quarantine<}0{>Карантин рослин Єгипту<0}

{0>Rules & Regulations<}0{>Правила та постанови<0}

{0>Ministerial Decree<}0{>Декрет Міністерства<0}

{0>No. 3007 of 2001<}0{>№ 3007 від 2001 року<0}

{0>Issue No. 112<}0{>Випуск № 112<0}

{0>Dated May, 19th 2002<}0{>Датований 19 травня 2002 року<0}

{0>Ministry of Agriculture & Land Reclamation<}0{>Міністерство сільського господарства та використання землі<0}

{0>Ministerial Decree No. 3007 of 2001<}73{>Декрет Міністерства № 3007 від 2001 року<0}

{0>Concerning the Egyptian Plant<}0{>Стосовно правил та постанов<0}

{0>Quarantine Rules & Regulations<}77{>Карантину рослин Єгипту<0}

{0>Deputy Premier and Minister of Agriculture and Land Reclamation, Having perused:<}82{>Заступник Прем’єр-міністра и Міністр сільського господарства та використання землі, уважно розглянувши:<0}

 • {0>Law No. 53 of 1966, promulgating the Law of Agriculture.<}0{>Закон № 53 від 1966 року, що проголошує Закон про сільське господарство,<0}

 • {0>Ministerial Decree No. 52 of 1967, listing certain pests, harmful to plants and agricultural products.<}0{>Декрет Міністерства № 52 від 1967 року, що надає перелік деяких паразитів, шкідливих для рослин та сільськогосподарських товарів,<0}

- {0>Ministerial Decree No. 53 of 1967, listing certain requirements and
conditions for disinfection of imported or exported consignments of plants
and agricultural products.<}0{>Декрет Міністерства № 35 від 1967 року, що надає перелік вимог та умов для дезінфекції імпортованих або експортованих партій рослин та сільськогосподарських товарів,<0}

 • {0>Ministerial Decree No. 54 of 1967, prohibiting the entry of certain plants and agricultural products; and its subsequent amending decrees;<}0{>Декрет Міністерства № 54 від 1967 року, що забороняє в’їзд деяких рослин та сільськогосподарських товарів; та наступні декрети, що вносять до нього зміни,<0}

 • {0>Ministerial Decree No. 55 of 1967, stating conditions for the licensing of cotton and cotton product imports.<}0{>Декрет Міністерства № 55 від 1967 року, що встановлює умови для ліцензування імпорту бавовни та бавовняних товарів,<0}

 • {0>Ministerial Decree No. 56 of 1967, stating conditions for the licensing of entry of certain prohibited materials/ substances, for scientific purposes.<}0{>Декрет Міністерства № 56 від 1967 року, що встановлює умови для ліцензування в’їзду деяких заборонених матеріалів/речовин для наукових цілей,<0}

 • {0>Ministerial Decree No. 57 of 1967, stating conditions for the licensing plant and other agricultural products export operations, and its subsequent amending decrees.<}0{>Декрет Міністерства № 57 від 1967 року, що встановлює умови для ліцензування експортних операцій з рослинами та іншими сільськогосподарськими товарами, та наступні декрети, що вносять до нього зміни,<0}

 • {0>Ministerial Decree No. 58 of 1967, stating the licensing conditions for importation and entry of plant and agricultural product consignments and cases of exemption from licensing, and its subsequent amending decrees.<}0{>Декрет Міністерства № 58 від 1967 року, що встановлює умови ліцензування для імпорту та в’їзду партій рослин та сільськогосподарських товарів і випадки винятків з ліцензування, та наступні декрети, що вносять до нього зміни, <0}

 • {0>Ministerial Decree No. 59 of 1967, concerning conditions of transit passage of plant and agricultural product shipments into the land of Egypt.<}0{>Декрет Міністерства № 59 від 1967 року, стосовно умов транзитного проходження вантажів рослин та сільськогосподарських товарів через територію Єгипту,<0}

 • {0>Ministerial Decree No. 60 of 1967, stating the procedures to be taken in regard of consignments that have been declined entry or transit into the land of Egypt.<}0{>Декрет Міністерства № 60 від 1967 року, що встановлює процедурі, які мають враховуватись для партій, в’їзд або транзитне проходження яких через територію Єгипту було заборонено,<0}

 • {0>Ministerial Decree No. 68 of 1967, defining the quorum of the plant Quarantine Committee meeting and the legality of its resolutions/decisions.<}0{>Декрет Міністерства № 68 від 1967 року, що визначає кворум для засідання Комітету з карантину рослин та законність його резолюцій/рішень,<0}

 • {0>Ministerial Decrees No. 69 of 1967, and No. 1041 of 1994, stating the conditions that need to be fulfilled in potato tubers imported as planting seeds for the summer plantations.<}0{>Декрет Міністерства № 69 від 1967 року та № 1041 від 1994 року, що встановлює умови, які мають виконуватись для бульб картоплі, імпортованих як насіння для садіння улітку,<0}

 • {0>Ministerial Decree No. 70 of 1967, stating conditions of importing silkworm eggs and silk cocoons from abroad.<}0{>Декрет Міністерства № 70 від 1967 року, що встановлює умови імпорту яєць шовкопряду та коконів шовкопряду з усього світу,<0}

 • {0>Ministerial Decree No. 71 of 1967. stating conditions of importing honeybees from abroad.<}0{>Декрет Міністерства № 71 від 1967 року, що встановлює умови імпортування робочих бджіл з усього світу,<0}

 • {0>Ministerial Decree No. 72 of 1967, permitting the entry of importing plant consignments infested with prohibited pests that can be totally destroyed through processing.<}0{>Декрет Міністерства № 72 від 1967 року, що дозволяє в’їзд партій імпортованих рослин, уражених забороненими шкідниками, які можуть бути повністю знищені під час перероблення. <0}

 • {0>Ministerial Decree No. 951 of 1991, defining the fees on consignments liable to the Plant Quarantine Provisions, exemption there from, and its subsequent amending decrees.<}0{>Декрет Міністерства № 951 від 1991 року, що визначає платежі за партії товарів, пов’язані з положеннями щодо карантину рослин, винятки з них, та наступні декрети, що вносять до нього зміни,<0}

 • {0>Ministerial Decree No. 1178 of 1994, amending some provisions of the Ministerial Decree No. 147 of 1988 concerning honeybee production areas and conditions of entry of bees and the products thereof into Egypt.<}0{>Декрет Міністерства № 1178 від 1994 року, що вносить зміни до деяких положень Декрету Міністерства № 147 від 1988 року стосовно зон виробництва робочих бджіл та умов в’їзду бджіл і їхніх продуктів до Єгипту,<0}

 • {0>The various resolutions of the Plant Quarantine Committee (PQC).<}0{>Різноманітні резолюції Комітету з карантину рослин (ККР).<0}

 • {0>The approval of the PQC, and<}0{>Ухвалення ККР, та <0}

 • {0>The memorandum submitted by the legal advisor.<}0{>Меморандум, представлений юридичним консультантом.<0}

{0>Resolved the following,<}0{>Вирішене таке<0}

{0>Chapter (1)<}0{>Глава (1)<0}

{0>Definition of Pests Harmful to Plants<}0{>Визначення паразитів, шкідливих для рослин<0}

{0>and Agricultural Products<}0{>Та сільськогосподарських продуктів<0}

{0>Article (1):<}74{>Стаття (1):<0}

{0>Plants and agricultural products infested with pests not recorded in Egypt, as listed in table-1 herein under, shall be declined entry into Egypt.<}0{>Рослинам та сільськогосподарським продуктам, ураженим шкідниками, не зареєстрованими в Єгипті відповідно до переліку, наданому далі в Таблиці-1, відмовляється у в’їзді до Єгипту. <0}

{0>Article (2):<}100{>Стаття (2):<0}

{0>Plants and agricultural products infested with pests not recorded in Egypt, as listed in table-2 herein under, shall be declined entry into Egypt.<}100{>Рослинам та сільськогосподарським продуктам, ураженим шкідниками, не зареєстрованими в Єгипті відповідно до переліку, наданому далі в Таблиці-2, відмовляється у в’їзді до Єгипту. <0}

{0>Article (3):<}100{>Стаття (3):<0}

{0>The plants and agricultural products listed in table-3 herein under, shall be de­clined entry into Egypt, unless disinfected by the Plant Quarantine under the responsibility (at the expense) of its owner.<}0{>Рослинам та сільськогосподарським продуктам, переліченим у наведеній далі Таблиці-3, відмовляється у в’їзді до Єгипту, якщо тільки вони не дезінфіковані карантином рослин під відповідальність (за кошт) їхнього власника. <0}

{0>Article (4):<}100{>Стаття (4):<0}

{0>As an exception to articles (1) and (2) above mentioned, Plants and agricultu­ral products listed in table-4 herein under, may be permitted entry if they were infested with pests recorded or unrecorded in Egypt, having been treated with the eradication techniques specified opposite to each and at the expense of its owner.<}0{>Як виняток зазначених вище статей (1) та (2), рослинам та сільськогосподарським продуктам, переліченим у наведеній нижче таблиці-4, може бути дозволений в’їзд, якщо вони були уражені шкідниками, зареєстрованими або не зареєстрованими в Єгипті, пройшли оброблення за техніками знищення шкідників, визначених по відношенню до кожного, та за рахунок їхнього власника.<0}

{0>Article (5):<}100{>Стаття (5):<0}

{0>The plants and agricultural products listed in table-5 herein under, may be per­mitted entry into Egypt without disinfection, if they were infested with the pests specified opposite to each.<}0{>Рослинам та сільськогосподарським продуктам, переліченим у наведеній нижче Таблиці-5, може бути дозволений в’їзд до Єгипту без дезінфекції, якщо вони були уражені шкідниками, визначеними по відношенню до кожного. <0}

{0>Article (6):<}100{>Стаття (6):<0}

{0>Plants or agricultural products infested with an unidentified pest shall not be admitted into Egypt, unless the entire genius thereof is listed in table-3 afore­mentioned, in which case article (3) of this present decree shall apply.<}0{>Рослини та сільськогосподарські продукти, уражені невизначеними шкідниками, не приймаються дляв їзду до Єгипту, якщо тільки весь їхній рід не перелічується у зазначеній вище таблиці-3; в цьому випадку застосовується стаття (3) цього декрету. <0}

{0>Article (7):<}100{>Стаття (7):<0}

{0>Plants and agricultural products infested with pests not listed in the attached tables shall be declined entry into Egypt, if those pests were not recorded in Egypt and cannot be eliminated by any treatment.<}0{>Рослинам та сільськогосподарським продуктам, ураженим шкідниками, не переліченими в приєднаних до цього таблицях, відмовляється у в’їзді до Єгипту, якщо ці шкідники не зареєстровані в Єгипті і не можуть бути знешкоджені жодним обробленням. <0}

{0>Article (8):<}100{>Стаття (8):<0}

{0>A dead pest is not regarded as a quarantine pest.<}0{>Мертвий шкідник не розглядається як карантинний шкідник.<0} {0>It shall not prevent entry of plant and agricultural product consignments into the country.<}0{>Він не запобігає в’їзду партій рослин та сільськогосподарських продуктів до країни.<0} {0>Re-fumigation is prerequisite if and when no accompanying document indicates that fumigation has been completed in the country of origin.<}0{>Повторна фумігація є необхідною, якщо та коли жодний супроводжувальний документ не зазначає, що фумігація була проведена в країні походження. <0}

{0>Article (9):<}100{>Стаття (9):<0}

{0>For fresh plant shipments, cold treatment at 32° F (Zero Degree Centigrade) is accepted as a means of treatment and disinfection commonly applied in nu­merous countries worldwide.<}0{>Для відправлень свіжих рослин, холодне оброблення при 32° F (Нуль градусів Цельсія) приймається як засіб оброблення и дезінфекції, загально застосовний у багатьох країнах світу. <0}

{0>Table (1)<}75{>
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət