Ana səhifə

Təstiq edirəm antropologiyaya giRİŞ


Yüklə 121 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü121 Kb.
Təstiq edirəm___________________

ANTROPOLOGİYAYA GİRİŞ

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

HIST103, “Antropologiyaya giriş”, (3 kredit)

Departament

Tarix və Arxeologiya” departamenti

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

Payız 2013

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Orxan Zamanov

E-mail:

ordukaqan@gmail.com

Telefon:

(012) 421-79-16 (departament)

Mühazirə otağı/Cədvəl

I gün, saat 10:30-11:50, 12:00-13:20, otaq 301N

Məsləhət saatları

Tələbələrlə razılaşdırılan vaxtda

Prerekvizitlər
Tədris dili

Azərbaycan türkcəsi

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Əsas: * işarəsi ilə göstərilmiş kitablar cədvəldə verilmişdir


 1. *K.Məmmədov. Antropologiyaya giriş. Bakı, 2010 (dərslik)

 2. Хомутов А. Б. Антропология. Ростов н/Д: изд. 3-е, 2004.

 3. Хрисанфова Е. Н. Антропология: учебник. 4-е изд. – Москва, 2005.

 4. Антропология. Учебное пособие. Я. Я. Рогинский, М.Г Левин. Издание 3-е. Москва, 1978.

 5. Р.М.Касимова. Антропологические исследования современного населения Азербайджанской ССР. Баку,1975

 6. Р.М.Касимова. Первая находка самого древнего пещерного человека на территории СССР. Баку, 1986
 1. Mühazirə mətnləri

Əlavə:

 1. Доисторическая Африка, Дж. Д. Кларк. Москва, 1977

 2. Human Osteology, Tim D. White.

Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

Tədris metodları

Tədris prosesində aşağıdakılar nəzərdə tutulur: • Mühazirələr

 • Mövzu ətrafında müzakirələr (məşğələ)

 • Xəritələrdən, kompüterdən, video və digər əyani vəsaitlərdən istifadə

 • Bəzi mövzularla bağlı dərslərə digər mütəxəssislərin dəvət edilməsi.

 • Muzeylərə tədrisin əyaniliyi ilə bağlı ekskursiya.
Qrup müzakirəsi

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki məsələnin təhlili

Digər

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı

Sentyabr və oktyabr aylarında keçirilən dərslər əsasında noyabr ayında imtahan verilir.

30 bal


Praktiki məsələ


Fəallıq

Dərslərdə, diskussiyalarda, prezintasiyalarda və elmi seminarlarda iştirak etmək


10 balTapşırıq və testlər

Kurs işi (Layihə)Prezentasiya/Qrup müzakirə

Mövzuların verilməsi tələbələrlə müzakirə ediləcək və təstiq olunacaq.

10 bal

Final imtahanı

Noyabr və dekabr aylarında keçirilən mövzular əsasında yanvar ayında final imtahan verilir.

50 bal

DigərYekun

100 bal

Kursun təsviri
Kursun məqsədləri

“Antropologiyaya giriş” Azərbaycan Respublikasının ali tarix təhsili sistemində tədris olunan zəruri fənnlərdəndir. Fənnin tədrisini zəruri edən əsas amillər – insanlıq tarixinin öyrənilməsinə yeni fənnlərarası baxışın tətbiqi, antropogenez nəzəriyyəsinin çoxtərəfli olması ilə əlaqədar bir sıra ziddiyyətli metodların, nəzəriyyə və baxışların fərqinin üzə çıxarılması, bəşəriyyətin tarixi inkişafının qanunauyğunluqlarını öyrənmək üçün müasir elmi tədqiqatın üstün cəhətlərinin öyrədilməsi, müasir insanın və sivilizasiyanın yaranmasının və inkişafının səbəblərinin araşdırılmasında təbii və ictimai amillərin qarşılıqlı rolunun üzə çıxarılmasıdır.

“Antropologiyaya giriş” kursunun başlıca məqsədi - tələbələrdə İnsan və onun ümumi antropologiyası, genezisi və irqi-etnik müxtəlifliyi haqqında elmi-nəzəri biliklərin formalaşdırmaqdır.Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Fənnin tədrisinin nəticəsi:

Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələrdə: • İnsanın anatomok quruluşu və bioloji xüsusiyyətləri araşdırılacaqdır;

 • İnsanın mənşəyi elmi əsasda öyrəniləcəkdir;

 • İnsan cəmiyyətinin yaranması, tarixi inkişaf xüsusiyyətləri öyrəniləcək;

 • İnsanlığın yaranışından müasir dövrə kimi mövcud tarixinin ən önəmli hadisələri haqqında tam təsəvvür formalaşacaqdır.

Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

QAYDALAR

Davamiyyət

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbə müəyyən üzürlü səbəblərdən (xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) dərslərdə iştirak edə bilmirsə, o zaman bu haqda fakültə dekanlığına məlumat təqdim etməlidir. Fənn üzrə ümumi dərs saatlarının 20 faizindən çoxunda iştirak etməyən tələbə imtahana buraxılmır.Dərsə gecikmələr və ya digər dərs pozuntuları

Dərsə gecikən tələbə auditoriyaya buraxılmır. O, yalnız növbəti dərsdə iştirak edə bilər.Yoxlama işi

Yoxlama işində iştirak etməyən tələbə qeyri-müvəffəq qiymət alır. Əgər tələbə üzürlü səbəbdən yoxlama işində iştirak edə bilməmiş və bu haqda dekanlığa məlumat vermişsə, o zaman həmin tələbə yoxlama işini növbəti həftə yaza bilər.


İmtahanlar

Tələbələrin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur.

Aralıq və yekun imtahanının mövzuları tələbələrə imtahandan əvvəl verilir. Aralıq imtahanının sualları yekun imtahanında təkrarlanmır.
Fənni bitirmək qaydası

Universitetin qaydalarına uyğun olaraq kursu bitirmək üçün ümumi müvəffəqiyyət faizi 60 və daha çox hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu fənni növbəti semestr və ya növbəti il təkrarən götürə bilər.


İmtahan qaydalarının pozuntuları

Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişinin pozulması, imtahanda istifadəsinə yol verilməyən əlavə vəsaitlərdən (kitab, konspekt-dəftər, mövzunun yazıldığı vərəq, telefon, diktofon, mikrodinləyici qurğu və s.) istifadə edilməsi və köçürmə qadağandır. Bu qaydaya əməl etməyən tələbə imtahan zalından çıxarılır, onun imtahan işi ləğv olunur və tələbə 0 (sıfır) qiymətlə imtahandan kənarlaşdırılır.


Tələbənin davranış qaydaları

Dərs zamanı dərs prosesini pozmaq və qeyri-etik hərəkətlər etmək, yersiz və icazəsiz müzakirələr aparmaq, mobil telefondan, dinləyici qurğu və radiodan istifadə etmək, həmin dərsə aid olmayan digər fəaliyyətlə (kitab oxumaq, yazmaq, şəkil çəkmək və s.) məşğul olmaq qadağandır.
Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar4
23.09.2013

Mövzu 1. Antropologiya haqqında ümumi anlayış: Tərifi, obyekti və predmeti

Mövzu 2. Davamı


 1. 3 – 12

4. 6 - 94

30.09.2013

Mövzu 3. Antropologiyanın inkişaf tarixi: Qədim və Antik dövrdə, Orta əsrlərdə, Yeni və Müasir dövrdə antropologiya elmi və onun inkişafı

Mövzu 4. Davamı 1. 3 – 15

4. 14 – 20
4

07.10.2013

Mövzu 5. Antropoloji məktəb və nəzəriyyələr: XIX əsrə qədər antropoloji məktəblər, XIX-XX əsrin əvvəllərində antropoloji məktəb və nəzəriyyələr, Müasir antropologiya, inkişaf tendensiyaları və xüsusiyyətləri.

Mövzu 6. Davamı (yoxlama)

7.4

14.10.2013

Mövzu 7. Antropologiya elminin quruluşu:

İnsanın morfologiyası, Antropogenez və Etnik Antropologiya (İrqşünaslıq)Mövzu 8. Davamı

 1. 10 – 12


4

21.10.2013

Mövzu 9. Antropoloji tədqiqatın üsul və metodları: Antropometriya – ölçü və müqayisə metodları, kimyəvi təhlil və müqayisəli-statistika üsulları.

Mövzu 10. Davamı (yoxlama)

 1. 12 – 15

4. 9 – 114

28.10.2013

Mövzu 11. Antropologiyanın dıgər elmlərlə əlaqəsi: Təbiət və tibb elmləri, Humanitar və sosial elmlər, Riyazi və texniki elmlər.

Mövzu 12. Davamı

 1. 12 – 13

Dərs “Qobustan Milli tarixi-bədii qoruğu”nda keçiriləcək

4

04.11.2013

Mövzu 13. İnsanın morfologiyası: Dəyişən və dəyişməz, I və II dərəcəli morfoloji əlamətlər.

Mövzu 14. Əsas morfoloji əlamətlər: Boy, çəki və bədənin mütənasibliyi.

 1. 16-46

1. 16 - 23

4

11.11.2013

Mövzu 15. Davamı

Aralıq imtahanı (1-12-ci mövzular)


4

18.11.2013

Mövzu 17. Fasiləsiz dəyişən morfoloji əlamətlər: Dəri, tük, göz, baş, sifət və qan göstəriciləri.

Mövzu 18. Davamı

 1. 24 – 46


4

25.11.2013

Mövzu 19. Antropogenez: İnsanın mənşəyi probleminin tarixi və tarixşünaslığı, antropoloji nəzəriyyələrdə insanın mənşəyi məsələsi, insanın genezisinə müasir baxış.

Mövzu 20. Davamı

 1. 47 - 61

4. 472 - 496
Dərs “Təbiət tarixi muzeyi”ndə keçiriləcək
4

02.12.2013

Mövzu 21. Davamı (yoxlama)

Mövzu 22. İnsanların Yer kürəsinə yayılması: İnsanların Afrikada yaranması, Hominidlərin Afrikaya və Avrasiyaya yayılması, Homo Sapiensin Amerikaya və Avstraliyaya yayılması.

 1. 50 - 61

4. 472 - 496

Dərs “AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Muzey – Sərgi zalı”nda keçiriləcək4

09.12.2013

Mövzu 23. Etnik Antropologiya (İrqşünaslıq): İnsan irqlərinin yaranması, irqlərin təsnifatı, böyük və keçid irqlər.

Mövzu 24. Davamı (yoxlama)

 1. 62 – 117


4

17.12.2013

Mövzu 25. Mədəni Antropologiya: Tərifi, obyekti və predmeti; yaranma tarixi.

Mövzu 26. Sosial Antropologiya: Tərifi, obyekti və predmeti; yaranma tarixi.

74

23.12.2013

Mövzu 27. Fiziki Antropologiya: Tərifi, obyekti və predmeti; yaranma tarixi.

Mövzu 28. İqtisadi Antropologiya: Tərifi, obyekti və predmeti; yaranma tarixi.


7

Dərs Sanqaçalda “Xəzər Enerji mərkəz”ində keçiriləcək4

30.12.2013

Mövzu 29. Tibbi Antropologiya: Tərifi, obyekti və predmeti; yaranma tarixi.

Mövzu 30. Hüquqi Antropologiya: Tərifi, obyekti və predmeti; yaranma tarixi. (yoxlama)

74

06.01.2014

Mövzu 31. Azərbaycanda antropologiyanın inkişaf xüsusiyyətləri: Tarixi inkişaf mərhələləri, Antropoloji tədqiqatlar, Azərbaycan Antropologiyası və paleoantropologiyası.

Mövzu 32. Davamı (yoxlama)

7FİNAL imtahan

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət