Ana səhifə

Tekirdağ belediye başkaliğI 08 mayis 2013 tariHLİ meclis toplantisina ait karar özetleri karar no 274


Yüklə 147 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü147 Kb.

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 08 MAYIS 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ


KARAR NO 274 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince Belediyemiz 2012 Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 275 : 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanunun 90. Maddesi gereğince gayrimenkullerin satışları ile ilgili oluşturulacak Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Satış Komisyonunda görevlendirilmek üzere Belediye Meclis Üyesi Ercan KISA’nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 276 : Tekirdağ ili – Merkez ilçesi, Gündoğdu Mahallesi’nde yer alan ve tapuda 192 ada, 48 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin Tekirdağ İdare Mahkemesi’nin 22.10.2012 tarihli ve 2012/1231 sayılı Kararı uyarınca alınan 06.03.2013 tarihli ve 167 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğiyle: Bahse konu taşınmazın %51’lik oranında imara açılmış olması, taşınmazın reddedilen İmar Planı değişikliğinde olduğu gibi daha alt kottaki dere yatağına yakın kısmının değil şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olarak daha üst kottaki dere yatağına daha uzak bölümünün imara açılmış olması, taşınmazın güneyindeki alanda mevcut İmar Planlarında 5 kat bina yapım izni verilmiş olmasına karşın taşınmazın kuzeyindeki alanlardaki mevcut İmar Planlarında 2 kat bina yapım izni verilmiş olması nedeniyle bahse konu taşınmaza geçiş alanı olarak 3 katlı yapılaşma hakkının tanınmış olmasının hakkaniyet ölçüsüne uygun olması, davaya ve bahse konu taşınmaza 6180 m2 yüzölçümünde net imar arsası oluşacak şekilde düzenleme yapılmış olunması sebepleriyle sözü edilen Tekirdağ İdare Mahkemesi’nin 22.10.2012 tarihli ve 2012/1231 sayılı Karar gerekçelerinin tümünün eksiksiz olarak yerine getirilmiş olması neden ve gerekçeleriyle söz konusu taşınmazın İmar Planı değişikliğine askı ilanı esnasında yapılan bu itirazın reddine ve sözü edilen İdari Yargı Kararının gerekçesi doğrultusunda alınmış olan 06.03.2013 tarihli ve 167 sayılı Belediye Meclis Kararının devamına Atilla ALP’in 1 ret, Nevzat BAHAR, Mesut DEMİR, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ ve Ferhat VARLIK’ın 5 çekimser oyuna karşılık, 15 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
KARAR NO 277 : Tekirdağ ili – Merkez ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yer alan ve tapuda 30M 3A pafta, 1155 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne dair alınan 03.04.2013 tarihli ve 248 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı değişikliğiyle, imar yolunun aks ve güzergâhına göre yapı yaklaşma mesafelerinin korunmuş olması ve yapılan bu Uygulama İmar Planı değişikliğiyle taşınmazda herhangi bir ilave inşaat hakkının getirilmemiş olması neden ve gerekçeleriyle, 03.04.2013 tarihli ve 248 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın reddine ve 03.04.2013 tarihli ve 248 sayılı Belediye Meclis Kararının devamına Atilla ALP, Nevzat BAHAR, Mesut DEMİR, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ ve Ferhat VARLIK’ın 6 kabul oyuna karşılık, 15 ret oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
KARAR NO 278 : Tekirdağ ili –Merkez ilçesi – Barbaros Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda 5 pafta, 2528, 2539, 2431, 3432, 6688, 6689, 6690, 6691, 7264 ve 8026 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların bulunduğu alana dair, 30.11.2010 tarihli ve 2010/1131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ‘Afete Maruz Bölge’ olarak ilan edilmiş bu alanın imar planlarına işlenmesi ve İmar Planlarında gösterilmesine dair hazırlanmış olan ve Barbaros Belediye Meclisinin 05.04.2013 günlü ve 15 sayılı kararıyla kabul edilen İmar Planı değişikliğinin, 6360 sayılı ‘On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un Geçici 1.Maddesinin 2.Fıkrası uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 279 : Tekirdağ Merkez, Ortacami Mahallesi 96 ada 3, 6 parseller ve 2378 ada 125, 126 ve 186 parsellerde kayıtlı taşınmazların ihdas, takas, tevhit ve yola terk işlemlerinin yapılması talep edilmiştir. Tekirdağ Merkez, Ortacami Mahallesi 2378 ada 125 ve 126 parsellerde kayıtlı taşınmazların yolda kalan kısmı ile yoldan ihdas edilecek alanın takasının yapılmasına ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine Nevzat BAHAR, Mesut DEMİR, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ, Bayram BAŞELMA ve Ferhat VARLIK’ın 6 çekimser oyuna karşılık, 16 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
KARAR NO 280 : Misinli Belediye Başkanlığı’nın 03.04.2013 tarih ve 12056 sayılı yazısına istinaden söz konusu Misinli Belediyesi Düğün Salonuyla ilgili Belediye Meclisimizin 06.03.2013 tarih ve 157 sayılı kararının yeniden değerlendirip, değerlendirilemeyeceği konusu görüşülmüş olup; İtirazın reddine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 281 : Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Kapaklı Belediye Başkanlığı’na ait 1581 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın Kapaklı Belediyesine ait hissesinin Milli Eğitim Bakanlığı adına okul öncesi eğitim tesisi yapılmak üzere tahsisi ile ilgili 6360 sayılı ‘‘On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1.Maddesinin (2.) Fıkrasında belirtilen,1nci maddeye göre 03.04.2013 tarih ve 58 nolu kararın onaylanması talebinin Sağlık ve D. İ. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 282 : Tekirdağ ili – Merkez ilçesi, 100. Yıl Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda Yavuz mahallesi, 83 pafta, 2553 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Hazineye ait ve Adalet Bakanlığı’na tahsisli taşınmaza ilişkin daha önce kurumumuza sunulan ve 06.03.2013 tarihli ve 147 sayılı Belediye Meclis Kararıyla görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen ve 03.04.2013 tarihli ve 245 sayılı Belediye Meclis Kararıyla İmar Komisyonu çalışmalarının devamına karar verilen bahse konu İmar Planı değişikliği talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 283 : Tekirdağ ili –Merkez ilçesi – Altınova Mahallesi sınırları içinde Tekirdağ – Malkara Karayolunun güneyinde kalan alanlarda, Ulaştırma Bakanlığı’nca yapılan Demiryolu ve Karayolu kavşak çalışmaları esnasında dere ıslah çalışmalarının da yapıldığı belirtilerek adı geçen alanda, mevcut İmar Planlarında bulunan ‘Taşkın Alan’ ibaresinin kaldırılması suretiyle Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 284 : Karayolları Genel Müdürlüğü – 1. (İstanbul) Bölge Müdürlüğü’nün 10.04.2013 tarihli ve 44043 sayılı ilgi yazısında, projeleri Karayolları Genel Müdürlüğü’nce onaylanan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale Otoyolunun Tekirdağ şehir merkezine bağlantısını sağlayan Tekirdağ Kavşağı projelerinin ayrıntılı olarak projelendirilerek revize edilmiş olmasından ötürü sözü edilen kavşağın onaylanmış projesinin İmar Planlarına işlenmesi ve otoyol koridorunun her türlü yapılaşmadan korunması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 285 : Tekirdağ - Merkez, Hürriyet Mahallesi’nde yer alan ve tapuda 241 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Hazineye ait ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisli taşınmaz üzerinde yer alan ve inşaatı devam eden Tekirdağ Kültür Merkezine yeterli genişlikte yolun temin edilebilmesi amacıyla Hürriyet Mahallesi, 241 ada, 7,8 ve 10 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama Planı değişikliğinin onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 286 : Tekirdağ ili –Merkez ilçesi – Barbaros Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda 19 pafta, 2064 ve 872 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan ve Barbaros Belediye Meclisinin 02.11.2012 günlü ve 61 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 6360 sayılı ‘On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un Geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 287 : Tekirdağ ili– Merkez ilçesi, Altınova Mahallesi’nde yer alan ve tapuda Yavuz Mahallesi, 91 pafta, 1055 (1406) ada, 245 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın mevcut İmar Planlarında ‘İlköğretim Tesis Alanı’ olan kullanımının değiştirilmesi suretiyle İmar Planı değişikliğinin yapılarak onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 288 : Tekirdağ Merkez Yavuz Mahallesi 386 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın ihdas, takas ve tevhit işlemlerinin yapılması talep edilmiştir. Tekirdağ Merkez Yavuz Mahallesi 386 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmı ile yoldan ihdas edilecek alanın takasının yapılması ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine Nevzat BAHAR, Mesut DEMİR, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ, Bayram BAŞELMA ve Ferhat VARLIK’ın 6 çekimser oyuna karşılık, 16 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
KARAR NO 289 : 25/10/2007 tarih ve 25597/500000 sayılı Mahalli İdareler Genelgesi’nin 1. Maddesine istinaden Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından 18/04/2013 tarih ve 563 sayılı Encümen Kararı ile 24 Nisan – 01 Mayıs 2013 tarihleri arasında İtalya da düzenlenecek olan Genç Bayanlar Avrupa Kupası ile Ortak Çalışma Kampına katılmak üzere Belediye Meclis Üyesi Ali KILIÇ görevlendirildiği bilgisi Belediye Meclisine verildi.
KARAR NO 290 : Tekirdağ Merkez Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan heykelin, Dünya Şampiyonu ve 13 sene Kırkpınar Başpehlivanı olup dünyaca tanınan Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan’a hiç benzemediği ve fiber malzemeden yapılmış olduğu belirtilmiş, Turizm ve Tanıtma Derneği’nin elinde bulunan altın kemerli resmine uygun bronzdan bir heykelin yapılması talebi görüşülmüş olup; Konu ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 2013 Yılı Bütçesinde ödenek yer ayrılmadığından, 2014 Yılı Bütçesinde yer verilerek Plan ve Proje Müdürlüğü’nce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 291 : Kültür Komisyonumuzun Nisan 2013 Ayı raporu görüşülmüş olup; 49. Tekirdağ Kiraz Festivali hazırlıkları ve çalışmaları hakkında Belediye Meclisine bilgi verildi.
KARAR NO 292 : T Plaka Yönetmeliği’ndeki ALTINCI BÖLÜM Denetim Madde 28 ‘deki cezaların caydırıcılıklarını yitirdiğinden Denetim 28 a) bendindeki cezalarda değişiklik talebi görüşülmüş olup; 28. Maddenin aşağıdaki gibi değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 28

  1. Belediye T Plaka Yönetmeliği’nin hükümlerine aykırı hareket eden ve durak harici çalıştığı tespit edilen T Plaka sahiplerine uygulanacak olan cezalar, Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince;

  1. 1. İhlalde : idari para cezası ve 10 gün seferden men.

  2. 2. İhlalde : 5 kat para cezası ve 20 gün seferden men.

  3. 3. İhlalde : 10 kat para cezası ve 30 gün seferden men.

Aynı takvim yılı içerisinde 3 ten fazla ihlal durumunda Belediye verilen işletme ruhsatı iptal

edilir.

Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün tanzim edeceği Zabıtlar; sadece Taksi ulaşımına ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirtilen kuralların ihlaline dair olacaktır. Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği kapsamına giren hiçbir konuda; trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemez.


KARAR NO 293 : Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Marmaracık Belediye Başkanlığı’nın 08.03.2013 tarih ve 281 sayılı yazısında belirtilen F19c 06a 2a pafta, 368 ada, 19 parselde bulunan 332,99 m2 Belediye hissesinin diğer hisse sahibine satışının uygun görülmesi halinde onay verilmesi talebi görüşülmüş olup; Talep süresi 6360 sayılı Yasa gereği Tüzel Kişiliğin biteceği tarihten sonrasına denk gelmesi nedeniyle taleple ilgili Marmaracık Belediye Başkanlığı’nın 01.11.2012 tarih ve 34 nolu Belediye Meclis Kararının reddine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 294 : Ortaca Köyü Muhtarlığının 18.03.2013 tarih ve 9737 sayılı yazısında belirtilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Köy Muhtarlığı yararına tahsis etmiş olduğu kullanılmayan Köy İlkokulunun köy yararına 5 yıl süre ile kiraya verilmesi talebi görüşülmüş olup; Talep süresi 6360 sayılı Yasa gereği Tüzel Kişiliğin biteceği tarihten sonrasına denk gelmesi nedeniyle taleple ilgili Ortaca Köyü Muhtarlığının 13.03.2013 tarih ve 02/2013 sayılı kararının reddine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 295 : Karaağaç Belediye Başkanlığı’na ait 3 ve 4 nolu dükkanların 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi hakkındaki 08.03.2013 tarih ve 26 sayılı Belediye Meclis Kararının onaylanması talebi görüşülmüş olup; Talep süresi 6360 sayılı Yasa gereği Tüzel Kişiliğin biteceği tarihten sonrasına denk gelmesi nedeniyle taleple ilgili Karaağaç Belediye Başkanlığı’nın 08.03.2013 tarih ve 26 sayılı Belediye Meclis Kararının reddine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 296 : Hürriyet Mahallesi Hamsi Sokak isminin Macaristan Fahri Konsolosunun ikamet etmesi nedeniyle “KONSOLOS SOKAK” olarak değiştirilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 297 : Tekirdağ ili – Merkez ilçesi – Bahçelievler Mahallesi, Körfezboğazı Mevkii ve Çevresine dair kurumumuzca yaptırılan 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planıyla Uyumlaştırma ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale Otoyol Bağlantısının adaptasyonu amaçlı söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki Komisyon çalışmalarının devamına, Nevzat BAHAR, Mesut DEMİR, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ, Bayram BAŞELMA ve Ferhat VARLIK’ın 6 talebin reddi oyuna karşılık, 16 çalışmaların devamı oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO 298 : Tekirdağ-Merkez, 100. Yıl Mahallesi’nde yer alan tapuda G18B05C4B ve G18B05C1C paftalar, 449 ada, 17 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin Atilla ALP, Nevzat BAHAR, Mesut DEMİR, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ, Bayram BAŞELMA ve Ferhat VARLIK’ın 7 ret oyuna karşılık, 15 kabul oyuyla kabulüne oyçokluğuyla karar vermiştir.
KARAR NO 299 : Tekirdağ ili – Merkez ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi’nde yer alan ve tapuda Köseilyas Köyü, 1778 parsel ve kuzeyindeki (2203 nolu parselin batısı) tescilsiz alan üzerine Tekirdağ Valiliği Resmi Konutunun yapılabilmesi amacıyla sözü edilen taşınmaz için Tekirdağ İl Özel İdaresi’nce sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talebi ile ilgili Atilla ALP, Nevzat BAHAR, Mesut DEMİR, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ, Bayram BAŞELMA ve Ferhat VARLIK’ın 7 talebin kabulü oyuna karşılık, 15 Komisyon çalışmalarının devamı oyuyla konu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu çalışmalarının devamına oyçokluğuyla karar verildi.
KARAR NO 300 : Tekirdağ ili –Merkez ilçesi – Kumbağ Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda 6 pafta, 1162 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan ve Kumbağ Belediye Meclisinin 01.03.2013 günlü ve 6 sayılı kararı ile kabul edilen Nazım Plan ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6360 sayılı yasanın Geçici 1.Maddesinin 2.Fıkrası Uyarınca onaylanması talebi görüşülmüş olup; Söz konusu İmar Planı değişikliği onay talebinin, 1/100000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi –Ergene Havzası- Çevre Düzeni Planıyla 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planında belirtilen yerleşim nüfusları değerlerine aykırılık teşkil etmesi ve söz konusu talebin ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerinin 27. Maddesinin 2. Fıkrasına aykırı olması nedenleriyle bahse konu Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onay talebinin reddine oybirliğiyle karar verildi.
KARAR NO 301 : Tekirdağ ili –Merkez ilçesi – Kumbağ Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda 15 pafta, 1186 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan ve Kumbağ Belediye Meclisinin 01.03.2013 günlü ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen Nazım Plan ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6360 sayılı yasanın Geçici 1.Maddesinin 2.Fıkrası Uyarınca onaylanması talebi görüşülmüş olup; Söz konusu İmar Planı değişikliği onay talebinin, 1/100000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi –Ergene Havzası- Çevre Düzeni Planıyla 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planında belirtilen yerleşim nüfusları değerlerine aykırılık teşkil etmesi ve söz konusu talebin ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerinin 27. Maddesinin 2. Fıkrasına aykırı olması nedenleriyle bahse konu Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onay talebinin reddine oybirliğiyle karar verildi.
KARAR NO 302 : Tekirdağ ili –Merkez ilçesi – Kumbağ Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda 13-14 pafta, 3016 ve 3065 parsel numaralarında kayıtlı taşınmaza dair sunulan ve Kumbağ Belediye Meclisinin 01.03.2013 günlü ve 8 sayılı kararı ile kabul edilen Nazım Plan ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6360 sayılı Yasanın Geçici 1.Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca onaylanması talebi görüşülmüş olup; Söz konusu İmar Planı değişikliği onay talebinin, 1/100000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi –Ergene Havzası- Çevre Düzeni Planıyla 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planında belirtilen yerleşim nüfusları değerlerine aykırılık teşkil etmesi ve söz konusu talebin ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerinin 27. Maddesinin 2. Fıkrasına aykırı olması nedenleriyle bahse konu Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onay talebinin reddine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO 303 : Tekirdağ ili –Merkez ilçesi – Kumbağ Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda 15-16 pafta, 1400 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan ve Kumbağ Belediye Meclisinin 01.03.2013 günlü ve 9 sayılı kararı ile kabul edilen Nazım Plan ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6360 sayılı Yasanın Geçici 1.Maddesinin 2.Fıkrası Uyarınca onaylanması talebi görüşülmüş olup; Söz konusu İmar Planı değişikliği onay talebinin, 1/100000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi –Ergene Havzası- Çevre Düzeni Planıyla 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planında belirtilen yerleşim nüfusları değerlerine aykırılık teşkil etmesi ve söz konusu talebin ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerinin 27. Maddesinin 2. Fıkrasına aykırı olması nedenleriyle bahse konu Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onay talebinin reddine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO 304 : Tekirdağ ili –Merkez ilçesi – Kumbağ Belediye Meclisinin 02.11.2012 tarih ve 35 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Kumbağ Beldesi Uygulama İmar Planı Notu Değişikliğinin 6360 sayılı Yasanın Geçici 1.Maddesinin 2.Fıkrası Uyarınca onaylanması talebi görüşülmüş olup; Bahse konu Uygulama İmar Planı Notu değişikliğinin onaylanması için dayanak gösterilen 6360 sayılı ‘On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 06.12.2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması, oysa onaya sunulan Uygulama İmar Planı Notu değişikliğinin ise Kumbağ Belediye Meclisinin 02.11.2012 tarihli kararıyla kabul edilmiş olmasından ötürü, ilgili Yasanın yürürlük tarihinden önce adı geçen kabul işleminin yapılmış olması nedeniyle Tekirdağ Belediye Başkanlığı’nın bahse konu Uygulama İmar Planı Notu değişikliğini onay yetkisi bulunmadığından, söz konusu Uygulama İmar Planı Notu değişikliğinin onaylanması hakkında karar verilmesine yer olmadığına oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO 305 : Tekirdağ ili –Merkez ilçesi – Kumbağ Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda 6 pafta, 203 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan ve Kumbağ Belediye Meclisinin 01.03.2013 günlü ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6360 sayılı Yasanın Geçici 1.Maddesinin 2.Fıkrası Uyarınca onaylanması talebi görüşülmüş olup: Söz konusu İmar Planı değişikliği onay talebinin, 1/100000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi –Ergene Havzası- Çevre Düzeni Planıyla 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planında belirtilen yerleşim nüfusları değerlerine aykırılık teşkil etmesi ve söz konusu talebin ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerinin 27. Maddesinin 2. Fıkrasına aykırı olması nedenleriyle bahse konu Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onay talebinin reddine oybirliğiyle karar vermiştir.

KARAR NO 306 : Tekirdağ ili –Merkez ilçesi – Kumbağ Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda 13 pafta, 2321 (2313-2332) parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan ve Kumbağ Belediye Meclisinin 01.03.2013 günlü ve 7 sayılı kararı ile kabul edilen Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6360 sayılı Yasanın Geçici 1.Maddesinin 2.Fıkrası Uyarınca onaylanması talebi görüşülmüş olup; Bahse konu Uygulama İmar Planı talebi çizim dosyasında bazı uyumsuzluklar olmasından ötürü onay talebinin reddine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO 307 : Tekirdağ ili –Merkez ilçesi – Kumbağ Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda 17 pafta, 1556 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan ve Kumbağ Belediye Meclisinin 01.03.2013 günlü ve 5 sayılı kararı ile kabul edilen Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6360 sayılı Yasanın Geçici 1.Maddesinin 2.Fıkrası Uyarınca onaylanması talebi görüşülmüş olup; Söz konusu Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin, ‘Plan Yapımına Dair Esaslara Dair Yönetmelik’ te belirtilen Minimum Alan Yüzölçümü Standartlarına uygun olmaması, talebin Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkındaki Yönetmelik’ hükümlerinin ilgili maddelerinde tarif edilen karne grubundaki bir Plan Müellifince, ‘Plan Yapımın Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerinde tarif edildiği biçimdeki çizim ve lejant tekniğiyle hazırlanmamış olması nedeniyle bahse konu Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği onay talebinin Atilla ALP, Nevzat BAHAR, Mesut DEMİR, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ, Bayram BAŞELMA ve Ferhat VARLIK’ın 7 kabul oyuna karşılık, 15 ret oyuyla reddine oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO 308 : Tekirdağ ili – Merkez ilçesi - Karacakılavuz Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda 10708 ve 10709 numaralı parsellerin ihdasen satış kararının onaylanmasına dair talebin reddedildiği 06.03.2013 tarihli ve 173 sayılı Tekirdağ Belediye Meclisi kararına itiraz görüşülmüş olup; İhdasen satış kararının onaylanmasına dair talebin reddedildiği söz konusu 06.03.2013 tarihli ve 173 sayılı Tekirdağ Belediye Meclisi kararına yapılan itirazın reddine Nevzat BAHAR, Mesut DEMİR, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ, Bayram BAŞELMA ve Ferhat VARLIK’ın 6 çekimser oyuna karşılık, 16 ret oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO 309 : Tekirdağ ili – Merkez ilçesi, Eski Sanayi Sitesi Mevkii’nde yer alan ve tapuda 80 pafta, 2259 ada, 253, 254, 255,266 ve 431 parsel numaralarında kayıtlı, taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı değişikliği talebi hakkında Tekirdağ İmar Planları Müellifinin olumsuz görüşünün bulunmasından ötürü söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin reddine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO 310 : Tekirdağ-Merkez, Karaevli Köyü, Denizboyu Mevkii’nde yer alan ve tapuda 101 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin plan bütünlüğüne aykırı olması nedeniyle ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. Maddesinin 6. Fıkrasına aykırılık taşıması ve talebin, konusu olan taşınmazın yüzölçümü azlığı sebebiyle Tekirdağ Uygulama İmar Planları Notlarının 1.16. maddesiyle uyum sağlamıyor olması ret gerekçeleriyle söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin reddine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 311 : Tekirdağ-Merkez, Hürriyet Mahallesi, İstanbul Yolu Mevkii’nde yer alan ve tapuda 30M–III b pafta, 1166 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talebi ile ilgili Komisyon kararının reddine ve Komisyon çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 312 : Tekirdağ-Merkez, Namık Kemal Mahallesi’nde yer alan ve tapuda Köseilyas Köyü, G19A02B pafta ve 187 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için bu taşınmaza Öğrenci Yurdu yapılabilmesi amacıyla Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü’nce sunulan Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO 313 : Tekirdağ-Merkez, Değirmenaltı Mahallesi’nde yer alan ve tapuda Köseilyas Köyü, 1778 ve 1779 parsel numaralarında kayıtlı taşınmaz için sunulan İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talebi ile ilgili Atilla ALP, Nevzat BAHAR, Mesut DEMİR, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ, Bayram BAŞELMA ve Ferhat VARLIK’ın 7 talebin kabulü oyuna karşılık, 15 Komisyon çalışmalarının devamı oyuyla konu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu çalışmalarının devamına oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO 314 : Tekirdağ Merkez, Aydoğdu Mahallesi, 210 ada, 197 parselin yoldan ihdas edilecek alanı ile yola terk edilecek alanının takasının yapılmasına ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine Nevzat BAHAR, Mesut DEMİR, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ, Bayram BAŞELMA ve Ferhat VARLIK’ın 6 çekimser oyuna karşılık, 16 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
KARAR NO 315 : 21-26 Mayıs 2013 tarihleri arasında Kardeş Şehrimiz Bulgaristan Sliven’de düzenlenecek olan 17. Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali’ne Tekirdağ Belediyesi Halk Oyunları ekibi davet edilmiş edilmiştir. Belediyemizi temsilen Belediye Gençlik Merkezi Spor Kulübü ve Belediye Konservatuarı adına ekli listede yazılı isimlerin, Kafileye Başkanlık etmek üzere Belediye Meclis Üyeleri Ali KILIÇ ve Fehmi İŞLER, tercüman olarak Belediye personeli Halit FİLİZ’in katılmalarına, listede isimleri yazılı memur personele, Belediye Meclis Üyeleri Ali KILIÇ, Fehmi İŞLER ve Belediye personeli Halit FİLİZ’e harcırah ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 316 : 6360 Sayılı Kanun gereğince Marmaracık Belediye Başkanlığı’na ait Belediye Hizmet Binasının 2,5 katının yeni kurulan Ergene İlçesi Kaymakamlığı’na Hükümet Konağı yapılmak üzere tahsis edilmesi için gerekli iznin verilip verilemeyeceği konusunun Sağlık ve D. İ. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 317 : Tekirdağ ili –Çerkezköy ilçesi – Karaağaç Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda Fatih Mahallesi F19b-24b-2b pafta 314 ada 5 parselde yer alan taşınmaza dair sunulan ve Karaağaç Belediye Meclisinin 05.04.2013 günlü ve 2013/39 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 6360 sayılı Kanun’ un Geçici 1.Maddesinin 2.Fıkrası Uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 318 : Tekirdağ ili –Çerkezköy ilçesi – Karaağaç Beldesi sınırları içinde kalan ve Karagözdere Mevkiinde yer alan taşınmaza dair sunulan ve 1/25000 Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Uyumlandırma Çalışmaları kapsamında, Karaağaç Belediye Meclisinin 05.04.2013 günlü ve 2013/37, 2013/38 sayılı kararları ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 6360 sayılı Kanun’ un Geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 319 : Belediyemizde boş bulunan G.İ.H. Sınıfında 5 dereceli 1 adet Kameraman unvanlı kadroya ilişkin görevleri yürütmek üzere, 2013 Mali Yılında (31.12.2013) tarihine kadar 5393 Sayılı Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak 1 adet Sözleşmeli Personele (Kameraman) her ay için ödenecek net aylık ücret miktarının %25 Tavan 1.460,03.TL olarak belirlenmesi ve 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 2012/2665 sayı ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararın yürürlüğe konulması ve 375 sayılı K.H.K.nin 9. Maddesine göre ek ödeme oranları cetvelinde belirtildiği gibi uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 320 : Tekirdağ ili – Çerkezköy ilçesi, Karaağaç Beldesi sınırları içinde kalan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ‘Islah Organize Sanayi Bölgesi’ olarak ilan edilmiş alan bütünü için hazırlanarak 05.02.2013 tarihli ve 2013/20-21 sayılı Karaağaç Belediye Meclisi Kararıyla ve 06.02.2013 tarihli ve 104 saylı Tekirdağ Belediye Meclisi Kararıyla onaylanan ve askı ilanına çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına yapılan itirazlardan Karaağaç Belediye Meclisinin almış olduğu 05.04.2013 tarihli ve 2013/43 sayılı Karaağaç Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen Karaağaç Beldesi 619 numaralı adadaki elektrik hattı ve pilon yerlerine ilişkin yapılan söz konusu İmar Planı askı ilanı itirazının kabulünün, 6360 sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 321 : Tekirdağ ili –Çerkezköy ilçesi – Kapaklı Beldesi, İnönü Mahallesi sınırları içinde kalan ve tapuda F19B20A3C pafta, 921 ada, 12 ve 13 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan ve Kapaklı Belediye Meclisinin 04.01.2013 günlü ve 23 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 6360 sayılı Kanun’ un Geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca onaylanması talep edilmiş olup; Bu onay talebinin reddedildiği 03.04.2013 tarihli ve 241 sayılı Tekirdağ Belediye Meclisi Kararına Kapaklı Belediyesince yapılan itirazın reddine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 322 : Tekirdağ - Merkez, Ertuğrul Mahallesi’nde yer alan ve tapuda 261 ada, 1, 4, 11, 15 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların yanında yer alan alanda ve 4 parsel numarasında kayıtlı mülkiyeti Tekirdağ Belediyesine ait taşınmaz üzerinde, alandaki yaya ve taşıt trafiğinin düzenlenerek alanın daha kullanılabilir hale getirilmesi ve alanda bulunan park alanıyla bütünleştirilebilmesi amacıyla yaya ve taşıt yolu oluşturulması için hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama Planı değişikliğinin onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 323 : Tekirdağ ili –Merkez ilçesi – Altınova Mahallesi sınırları içinde kalan ve tapuda Yavuz Mahallesi, 92 pafta, 1278 (2342) ada, 337 parsel numarasında ve 92 pafta, 1278 (2343) ada, 324 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara Polis Merkezi Hizmet Binasıyla Polis Lojmanlarının yapılabilmesi amacıyla mülkiyeti Hazineye ait ve İçişleri Bakanlığı’na (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisli adı geçen taşınmazlar ile aralarından geçen kadastral yola ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliğinin yapılarak onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 324 : Tekirdağ ili – Merkez ilçesi - Karacakılavuz Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda Merkez Mahallesi, 9389, 9390, 9391 ve 9392 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan ve Karacakılavuz Belediye Meclisinin 05.10.2012 gün ve 35 sayılı kararıyla kabul edilen Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 6360 sayılı ‘On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un Geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 325 : Tekirdağ ili – Çorlu ilçesi, Velimeşe Beldesi sınırları içinde kalan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ‘Islah Organize Sanayi Bölgesi’ olarak ilan edilmiş alan bütünü için hazırlanarak 01.02.2013 tarihli ve 12 ve13 sayılı Velimeşe Belediye Meclisi Kararlarıyla ve 06.02.2013 tarihli ve 106 sayılı Tekirdağ Belediye Meclisi Kararıyla onaylanan ve askı ilanına çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına yapılan itirazlardan Velimeşe Belediye Meclisinin almış olduğu 05.04.2013 tarihli ve 32 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen Velimeşe Beldesi Önerler yolunda yapılan yol genişliği düzenlemesine ilişkin yapılan söz konusu İmar Planı askı ilanı itirazının kabulünün, 6360 sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca onaylanmasına Atilla ALP, Nevzat BAHAR, Mesut DEMİR, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ, Bayram BAŞELMA ve Ferhat VARLIK’ın 7 çekimser oyuna karşılık, 14 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
KARAR NO 326 : Tekirdağ ili – Çorlu ilçesi, Velimeşe Beldesi sınırları içinde kalan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ‘Islah Organize Sanayi Bölgesi’ olarak ilan edilmiş alan bütünü için hazırlanarak 01.02.2013 tarihli ve 12 ve 13 sayılı Velimeşe Belediye Meclisi Kararlarıyla ve 06.02.2013 tarihli ve 106 sayılı Tekirdağ Belediye Meclisi Kararıyla onaylanan ve askı ilanına çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına yapılan itirazlardan Velimeşe Belediye Meclisinin almış olduğu 05.04.2013 tarihli ve 34 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen Velimeşe Beldesi Çorlu-Çerkezköy yoluna paralel olan 20 m’lik yolun iptal edilmesine, ikinci 20 m.’lik yolun diğer imar yolunu karşılayacak şekilde düzenlenmesine ve kaldırılan yol dolayısıyla inşaat alanında artış olmaması için ENH’nin geçtiği alan altının Yeşil Alan olarak 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar işlenmesine dair yapılan İmar Planı askı ilanı itirazının kabulünün, 6360 sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca onaylanmasına Atilla ALP, Nevzat BAHAR, Mesut DEMİR, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ, Bayram BAŞELMA ve Ferhat VARLIK’ın 7 çekimser oyuna karşılık, 14 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
KARAR NO 327 : Tekirdağ ili – Çorlu ilçesi, Velimeşe Beldesi sınırları içinde kalan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ‘Islah Organize Sanayi Bölgesi’ olarak ilan edilmiş alan bütünü için hazırlanarak 01.02.2013 tarihli ve 12 ve 13 sayılı Velimeşe Belediye Meclisi Kararlarıyla ve 06.02.2013 tarihli ve 106 sayılı Tekirdağ Belediye Meclisi Kararıyla onaylanan ve askı ilanına çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına yapılan itirazlardan Velimeşe Belediye Meclisinin almış olduğu 05.04.2013 tarihli ve 35 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen özel bir şirket tarafından sunulan krokideki gibi 20mx20m boyutlarında rüzgar tribününün (RES) planlara işlenmesine dair yapılan söz konusu İmar Planı askı ilanı itirazının kabulünün, 6360 sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 328 : Tekirdağ ili – Çorlu ilçesi, Velimeşe Beldesi sınırları içinde kalan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ‘Islah Organize Sanayi Bölgesi’ olarak ilan edilmiş alan bütünü için hazırlanarak 01.02.2013 tarihli ve 12 ve13 sayılı Velimeşe Belediye Meclisi Kararlarıyla ve 06.02.2013 tarihli ve 106 sayılı Tekirdağ Belediye Meclisi Kararıyla onaylanan ve askı ilanına çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına yapılan itirazlardan Velimeşe Belediye Meclisinin almış olduğu 05.04.2013 tarihli ve 37 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen İdari Tesis Alanının bulunduğu imar adasının ana yola cepheli kısmının yine İdari ve Sosyal Tesis Alanı olarak kalmasına, geri kalan yarısının ise Sanayi fonksiyonu alanı olarak düzenlenmesine dair yapılan söz konusu İmar Planı askı ilanı itirazının kabulünün, 6360 sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca onaylanmasına Atilla ALP, Nevzat BAHAR, Mesut DEMİR, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ, Bayram BAŞELMA ve Ferhat VARLIK’ın 7 çekimser oyuna karşılık, 14 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
KARAR NO 329 : Tekirdağ ili – Çorlu ilçesi, Velimeşe Beldesi sınırları içinde kalan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ‘Islah Organize Sanayi Bölgesi’ olarak ilan edilmiş alan bütünü için hazırlanarak 01.02.2013 tarihli ve 12 ve 13 sayılı Velimeşe Belediye Meclisi Kararlarıyla ve 06.02.2013 tarihli ve 106 sayılı Tekirdağ Belediye Meclisi Kararıyla onaylanan ve askı ilanına çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına yapılan itirazlardan Velimeşe Belediye Meclisinin almış olduğu 05.04.2013 tarihli ve 39 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen imar adasının parsel sınırına göre düzenlenmesi ve 15m.’lik İmar Yolunun tren yoluna paralel 15m.’lik imar yolunun devamı şeklinde oluşturulmasına dair yapılan söz konusu İmar Planı askı ilanı itirazının kabulünün, 6360 sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca onaylanmasına Atilla ALP, Nevzat BAHAR, Mesut DEMİR, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ, Bayram BAŞELMA ve Ferhat VARLIK’ın 7 çekimser oyuna karşılık, 14 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
KARAR NO 330 : Tekirdağ ili – Çorlu ilçesi, Velimeşe Beldesi sınırları içinde kalan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ‘Islah Organize Sanayi Bölgesi’ olarak ilan edilmiş alan bütünü için hazırlanarak 01.02.2013 tarihli ve 12 ve 13 sayılı Velimeşe Belediye Meclisi Kararlarıyla ve 06.02.2013 tarihli ve 106 sayılı Tekirdağ Belediye Meclisi Kararıyla onaylanan ve askı ilanına çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına yapılan itirazlardan Velimeşe Belediye Meclisinin almış olduğu 05.04.2013 tarihli ve 40 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen, bölgenin enerji ihtiyacının karşılanması ve kamu yararı olduğundan dolayı otopark üzerine Trakya Elektrik A.Ş. tarafından sunulmuş krokideki gibi Trafo Binasının planlara işlenmesine dair yapılan söz konusu İmar Planı askı ilanı itirazının kabulünün, 6360 sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 331 : Tekirdağ ili – Çorlu ilçesi, Velimeşe Beldesi sınırları içinde kalan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ‘Islah Organize Sanayi Bölgesi’ olarak ilan edilmiş alan bütünü için hazırlanarak 01.02.2013 tarihli ve 12 ve 13 sayılı Velimeşe Belediye Meclisi Kararlarıyla ve 06.02.2013 tarihli ve 106 sayılı Tekirdağ Belediye Meclisi Kararıyla onaylanan ve askı ilanına çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına yapılan itirazlardan Velimeşe Belediye Meclisinin almış olduğu 05.04.2013 tarihli ve 38 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen İdari Tesis Alanının bulunduğu imar adasının ana yola cepheli kısmının yine İdari ve Sosyal Tesis Alanı olarak kalmasına, geri kalan yarısının ise Sanayi fonksiyonu alanı olarak düzenlenmesine dair yapılan söz konusu İmar Planı askı ilanı itirazının kabulüne Atilla ALP, Nevzat BAHAR, Mesut DEMİR, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ, Bayram BAŞELMA ve Ferhat VARLIK’ın 7 çekimser oyuna karşılık, 14 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
KARAR NO 332 : Şehrimiz muhtelif cadde ve sokaklarında Kilitli Parke Taş Yapımı ve Tamiri İhalesi yapılacağından ve Bütçede yeterli ödenek bulunmadığından, Fen İşleri Müdürlüğü’nce 2013 Yılı Taş, Bordür Alımı, Hükümet Caddesi ve Hayrabolu Caddesi Kentsel Tasarım Yapım İşi, TURGUT Mahallesi Dolgu Sahası ve Altınova Mahallesi Sahil Düzenleme Projeleri yapılmayacağından Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesine göre 2013 Yılı Bütçesinde tertibi bulunan ekte sunulan cetvelde gösterilen mevcut ödenekler arasında ödenek aktarma işleminin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 333 : Tekirdağ ili – Merkez ilçesi - Karacakılavuz Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda Merkez Mahallesi, 9828 ve 9359 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan ve Karacakılavuz Belediye Meclisinin 05.10.2012 gün ve 34 sayılı kararıyla kabul edilen Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 6360 sayılı ‘On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un Geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 334 : Tekirdağ - Merkez, Köseilyas Köyü, Çorlualtı Mevkii’nde yer alan ve tapuda G19 pafta, 1382 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı değişikliğinin onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 335 : Tekirdağ - Merkez, Eskicami Mahallesi, Büyükdonlu Mevkii’nde yer alan ve tapuda F19d21d3d ve G19a01a2a paftalar, 360 ada, 421 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı değişikliğinin onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 336 : Tekirdağ ili – Merkez ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi’nde yer alan ve tapuda Köseilyas Köyü, 10 pafta, 2201, 2202 ve 2203 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile etrafındaki alan için sunulan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 337 : Tekirdağ - Merkez, Gündoğdu Mahallesi, İstanbul Yalı Mevkii’nde yer alan ve tapuda 45 pafta, 198 ada, 40 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı değişikliğinin onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 338 : Tekirdağ ili – Çorlu ilçesi, Ulaş Beldesi sınırları içinde kalan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ‘Islah Organize Sanayi Bölgesi’ olarak ilan edilmiş Ergene-2 Islah Organize Sanayi Bölgesi için hazırlanarak 05.02.2013 tarihli ve 12 sayılı Ulaş Belediye Meclisi Kararıyla ve 06.02.2013 tarihli ve 107 sayılı Tekirdağ Belediye Meclisi Kararıyla onaylanan ve askı ilanına çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına yapılan itirazlardan, Ulaş Belediye Meclisinin almış olduğu 05.04.2013 tarihli ve 18 sayılı Kararla kabul edilen Ergene-2 Islah Organize Sanayi Bölgesi Alanı İmar Planlarına dair yapılan söz konusu İmar Planları askı ilanı itirazlarının, 6360 sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca kabul edilerek onaylanmasına Atilla ALP, Nevzat BAHAR, Mesut DEMİR, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ, Bayram BAŞELMA ve Ferhat VARLIK’ın 7 çekimser oyuna karşılık, 14 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
KARAR NO 339 : Namigar DURAK BAŞBUĞOĞLU’nun ilimizin tanıtımını yaptığı “Hayat Akıp Giderken” adlı kitabının uygun görülen sayıda satın alınması talebinin Kültür Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 340 : Sezai GENÇÖZ’ün ilimizin tanıtımını yaptığı “Tekirdağ’dan Conkbayırı’na” adlı kitabının tanesi 10,00 TL’den 150 adet satın alınması talebinin Kültür Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Op.Dr.Adem DALGIÇBelediye Başkanı
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət