Ana səhifə

Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums (forma) iepirkuma daļai „Fiziskās apsardzes pakalpojumi Kaļķu ielā 1, Rīga”


Yüklə 151 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü151 Kb.
Iepirkuma procedūras

ID Nr. RTU-2014/110

Nolikuma 2.pielikums

Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums (forma)
1.iepirkuma daļai „Fiziskās apsardzes pakalpojumi Kaļķu ielā 1, Rīga”


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA


PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS*


 1. Pretendentam jānodrošina Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk tekstā – RTU) administratīvās ēkas Kaļķu ielā 1, Rīgā un RTU autostāvvietas, kas atrodas ēkas pagalma teritorijā (turpmāk tekstā - Objekts), apsardze sekojošā kārtībā:

  1. Apsardzes režīms - darbdienās no plkst. 17-00 līdz plkst. 23-00, izejamās un svētku dienās laikā no plkst. 8-00 līdz plkst. 23-00;

  2. Objekts jānodrošina ar trauksmes pogu un tehnisko signalizāciju uz pulti uz to laika periodu, kamēr objektā nav apsardzes firmas apsargu .

  3. Pretendentam jānodrošina apsardzes mobilās grupas ierašanās objektā pēc trauksmes signāla reģistrēšanas CAP 5 (piecu) minūšu laikā.

  4. Ēkas apsargs darbojas saskaņā ar Instrukciju, Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1, izmantojot datorizētu apsardzes sistēmu SPOS.

  5. Autostāvvietas darbība un apsardze tiek nodrošināta, izmantojot datorizētu autostāvvietas vadības programmu un videonovērošanu.

2.Prasības apsargiem:

2.1. iemaņas darbā ar datoru, apsardzes datorprogrammas SPOS pārzināšana;

2.2. autostāvvietas datorprogrammas lietošana;

2.3. valsts valodas prasme B1 līmenī, angļu, krievu – sarunvalodas līmenī.

3.Pretendenta personālam darba laikā jābūt ģērbtam vienota parauga civilos uzvalkos.

* Aizpilda pretendents, precīzi norādot atbilstību katrai konkrētai tehniskās specifikācijas punkta/apakšpunkta prasībai, piemēram, norādot „nodrošināsim” vai citādi raksturojot savas spējas izpildīt attiecīgo tehniskās specifikācijas prasību.

Ar šo apstiprinām un garantējam: 1. sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

 2. nodrošināt apsardzes pakalpojumus Nolikuma tehniskajā specifikācijā norādītajās vietās un kārtībā;

 3. Vadošais darbinieks, kurš koordinēs iepirkuma līguma izpildi __________________ (vārds, uzvārds, tālrunis).

Pretendents un tā juridiskais statuss:

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:____________

Iepirkuma procedūras

ID Nr. RTU-2014/110Nolikuma 2.pielikums

Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums (forma)
2.iepirkuma daļai „Fiziskās apsardzes pakalpojumi Daugavgrīvas ielā 56a, Rīga”


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA


PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS*

Pretendentam jānodrošina fiziskās apsardzes pakalpojuma sniegšana Rīgas Tehniskās universitātes stadionā, adrese: Daugavgrīvas iela 56a, Rīga (turpmāk tekstā - Objekts) sekojošā kārtībā:

 1. Objektā iekļauta sporta paviljona ēka un stadiona teritorija ar diviem futbola laukumiem un būvēm.

 2. Objekts jānodrošina ar fizisko apsardzi un jāpapildina videonovērošanas sistēma, uzstādot 16-kanālu digitālo video reģistratoru un papildus vēl divas videokameras, kas būtu orientētas uz iebraukšanu stadionā un uz mazo futbola laukumu.

 3. Objektā fiziskā apsardze jāorganizē sekojošā režīmā:

  1. no 01.05. līdz 31. 10. – fiziskā apsardze 24 stundas diennaktī, apsardzes darbinieki nedrīkst atstāt posteni, kamēr nav ieradusies maiņa;

  2. no 01.11. līdz 30.04. – fiziskā apsardze dežurē no plkst. 16.00 līdz nākamās dienas plkst. 900, bet sestdienās, svētdienās un svētku dienās – 24 stundas.

 4. Objekts jānodrošina ar trauksmes pogu un tehnisko signalizāciju uz pulti uz to laika periodu, kamēr objektā nav apsardzes firmas apsargu

 5. Pretendentam jānodrošina apsardzes mobilās grupas ierašanās objektā pēc trauksmes signāla reģistrēšanas CAP 5 (piecu) minūšu laikā.

 6. Apsardzes darbinieki nedrīkst atstāt posteni, kamēr nav ieradies Objekta pilnvarotais darbinieks, kuram jāsniedz visa informācija par notikušo Objektā dežūras laikā.

 7. Objekts ikdienā jānodrošina ar 1 (vienu ) apsardzes posteni, bet masu pasākumu laikā , par kuru norisi vismaz 1 ( vienu ) nedēļu iepriekš informēs Objekta administrācija, ar 2 ( diviem ) vai 3 ( trim ) apsardzes posteņiem pēc vienošanās.

 8. Fiziskās apsardzes darbiniekiem jābūt tērptiem formās un nodrošinātiem ar speclīdzekļiem.

 9. Fiziskās apsardzes darbiniekiem jābūt valsts valodas prasme B1 līmenī, angļu, krievu – sarunvalodas līmenī.

 10. Fiziskās apsardzes darbiniekam jārūpējas par kārtību Objektā un Objekta iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

 11. Fiziskās apsardzes darbiniekiem jānodrošina Objekta un tajā esošo materiālo vērtību neaizskaramība no trešām personām.

 12. Fiziskās apsardzes darbiniekam jāveic apgaita Objekta teritorijā vienu reizi stundā, fiksējot apgaitā novēroto speciālā apsardzes žurnālā.

 13. Objekts jānodrošina ar apgaitas kontroles sistēmu Active Guard.

 14. Ja fiziskās apsardzes darbinieks konstatē problēmsituāciju, tad viņam nekavējoties jāveic nepieciešamie pasākumi tās risināšanai un jāinformē Objekta administrācija, kā arī jāizdara attiecīgs ieraksts apsardzes žurnālā.

 15. Fiziskās apsardzes darbiniekam ugunsgrēka, dabas stihijas , citu apdraudējumu un nelaimes gadījumu laikā, nekavējoties jāziņo operatīvajiem dienestiem ( attiecīgās institūcijas dispečeriem ) un Objekta administrācijai, kā arī jāveic pasākumi Objekta personāla un apmeklētāju drošības nodrošināšanai un materiālo vērtību saglabāšanai.

 16. Apsardzes pakalpojuma sniegšana tiks organizēta saskaņā ar Pretendenta izstrādāto un ar Pasūtītāja saskaņoto apsardzes instrukciju.
* Aizpilda pretendents, precīzi norādot atbilstību katrai konkrētai tehniskās specifikācijas punkta/apakšpunkta prasībai, piemēram, norādot „nodrošināsim” vai citādi raksturojot savas spējas izpildīt attiecīgo tehniskās specifikācijas prasību.

Ar šo apstiprinām un garantējam: 1. sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

 2. nodrošināt apsardzes pakalpojumus Nolikuma tehniskajā specifikācijā norādītajās vietās un kārtībā;

 3. Vadošais darbinieks, kurš koordinēs iepirkuma līguma izpildi __________________ (vārds, uzvārds, tālrunis).

Pretendents un tā juridiskais statuss:

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:____________

Iepirkuma procedūras

ID Nr. RTU-2014/110

Nolikuma 2.pielikums

Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma
3.iepirkuma daļai „Fiziskās apsardzes un dežurantu pakalpojumi Āzenes ielā 18, Rīgā

ar tehnisko apsardzi Āzenes ielā 12/1 un Āzenes ielā 12, Rīga”


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA


PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS*

Pretendentam jānodrošina fiziskās apsardzes un dežurantu pakalpojumi ēkā Āzenes ielā 18, Rīga katru dienu dežuranti no plkst.8-00 līdz plkst. 20-00, apsargi - no plkst. 20-00 līdz plkst. 8-00, nodrošinot arī diennakts tehnisko apsardzi objektu Āzenes ielā 12, Rīga un ēkas Āzenes ielā 12/1, Rīga kura tehniski ir pievienota apsardzes sistēmai (apsardzes signalizācija ESMI) ēkai Āzenes ielā 18, Rīga .

 1. Apsardzes funkcijas tiek veiktas saskaņā ar instrukciju (Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2);

 2. Prasības dežurantiem un apsargiem:

  1. Apsargiem un dežurantiem jāprot lietot RTU uzstādītās drošības sistēmas:

   1. ugunsdrošības adrešu paneli FX-NET(ESMI),

   2. ugunsgrēka balss apziņošanas sistēmu BOSCH,

   3. apsardzes signalizāciju ESMI,

   4. grafisko vizualizācijas programmu ESGRAF ,

   5. veikt vizuālo kontroli, izmantojot objektā uzstādīto videonovērošanas sistēmu.

 1. Ja nepieciešams, apsargiem jāpalīdz Pasūtītāja darbiniekiem pieslēgt vai atslēgt apsardzes signalizāciju.

 2. Apsargiem jāpārvalda valsts valoda B līmenī 1.pakāpē (B1), angļu, krievu – sarunvalodas līmenī.

 3. Pretendentam jānodrošina ēkas Āzenes 12, Rīga ar trim auditorijām un esošo iekārtu, un ēkas Āzenes 12/1, Rīga tehniskā apsardze, ar trauksmes signāla padošanu uz Centrālo apsardzes pulti (CAP).

 4. Pretendentam jānodrošina apsardzes mobilās grupas ierašanās objektā pēc trauksmes signāla reģistrēšanas CAP vai postenī Āzenes ielā 18, Rīga 5 (piecu) minūšu laikā.
* Aizpilda pretendents, precīzi norādot atbilstību katrai konkrētai tehniskās specifikācijas punkta/apakšpunkta prasībai, piemēram, norādot „nodrošināsim” vai citādi raksturojot savas spējas izpildīt attiecīgo tehniskās specifikācijas prasību.

Ar šo apstiprinām un garantējam: 1. sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

 2. nodrošināt apsardzes pakalpojumus Nolikuma tehniskajā specifikācijā norādītajās vietās un kārtībā;

 3. Vadošais darbinieks, kurš koordinēs iepirkuma līguma izpildi __________________ (vārds, uzvārds, tālrunis).

Pretendents un tā juridiskais statuss:

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:____________

Iepirkuma procedūras

ID Nr. RTU-2014/110Nolikuma 2.pielikums

Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma
4.iepirkuma daļai „Fiziskās apsardzes pakalpojumi pasākumu norises laikā”TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA


PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS*

 1. Objektā fiziskā apsardze jāorganizē sekojošā režīmā: pakalpojumu sniegšana var notikt darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās saskaņā ar iepriekš nosūtītu pieprasījumu, kur tiks norādīta RTU objekta adrese, telpa, apsargu nepieciešamais skaits un nepieciešamais pakalpojuma laiks.

 2. Apsardzes darbinieki nedrīkst atstāt posteni, kamēr nav ieradies Objekta pilnvarotais darbinieks, kuram jāsniedz visa informācija par notikušo Objektā dežūras laikā.

 3. Fiziskās apsardzes darbiniekiem jābūt tērptiem formās un nodrošinātiem ar speclīdzekļiem.

 4. Fiziskās apsardzes darbiniekiem jābūt valsts valodas prasmei B1 līmenī, angļu, krievu – sarunvalodas līmenī.

 5. Fiziskās apsardzes darbiniekam pasākuma laikā jānodrošina sabiedrisko kārtību, kā arī jārūpējas par Objekta iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

 6. Apsargam jārūpējas par materiālo vērtību saglabāšanu, pārbaudot vai aizturot jebkuru personu, kurai nav atļaujas inventāra iznešanai no ēkas. Atļauju inventāra iznešanai uz noteiktas formas veidlapas izsniedz un paraksta RTU Objekta pārvaldnieks vai RTU struktūrvienību vadītāji.

 7. Apsargam dežūru laikā jāvēro RTU objektā ienākošie cilvēki, lai nepieļautu aizdomīgu un alkohola vai narkotiku apreibinātu personu iekļūšanu telpās, bet apgaitu laikā jāpārliecinās arī par stāvokli autostāvvietā, ja pasākums notiek RTU objektā Kaļķu ielā 1, Rīgā.

 8. Veikt apmeklētāju kontroli.

 9. Uzraudzīt autotransporta piebraukšanu pie galvenās un dienesta ieejām. Fiksēt aizdomīgus transporta līdzekļus un cilvēkus.

 10. Kontrolēt, lai objektā neiekļūtu personas ar mājdzīvniekiem, preču izplatītāji, bruņoti cilvēki, kuri nepilda tiešos pienākumus sakarā ar objekta apsardzi, kā arī personas, kas agresīvi uzvedas un /vai/ ar savu uzvedību var traucēt darbiniekiem, studentiem vai apmeklētājiem.

 11. Gadījumā, ja RTU objektā nav paredzēta RTU dežurantu esamība 24 stundas diennaktī un pasākums ir beidzies tad, kad RTU dežurants jau ir pabeidzis darba dienu, beidzot darbu, jāveic apgaitu. Apgaitas laikā pēc saraksta pārbaudīt ēkas telpas, koplietošanas telpas, logus, durvis, atslēgas, teritoriju, nožogojumu, kāpņu telpas, apgaismojumu, pārliecināties par kārtību. Aizslēgt dienesta ieeju ar atslēgu. Ieslēgt apsardzes signalizācijas sistēmu. Par apgaitas rezultātiem veikt attiecīgu ierakstu dežūru žurnālā. Konstatētās nekārtības un ārkārtas notikumi, kā arī Apsarga rīcība jāapraksta „Dežūru žurnālā” un par tiem jāinformē RTU objekta pārvaldnieks; par visiem nopietnākiem atgadījumiem Apsargam nekavējoties jāziņo RTU objekta pārvaldniekam un RTU Apsardzes dienesta vadītājam. Iespēju robežās novērst visus apgaitas laikā piefiksētos pārkāpumus. Ja nepieciešams iesaistīt saimnieciski - tehniskās daļas darbiniekus (sagruvis žogs, nedarbojas atslēga, salauztas durvis utt).

 12. Ja fiziskās apsardzes darbinieks konstatē problēmsituāciju, tad viņam nekavējoties jāveic nepieciešamie pasākumi tās risināšanai un jāinformē Objekta administrācija, kā arī jāizdara attiecīgs ieraksts apsardzes žurnālā.

 13. Fiziskās apsardzes darbiniekam ugunsgrēka, dabas stihijas, citu apdraudējumu un nelaimes gadījumu laikā, nekavējoties jāziņo operatīvajiem dienestiem (attiecīgās institūcijas dispečeriem) un Objekta administrācijai, kā arī jāveic pasākumi Objekta personāla un apmeklētāju drošības nodrošināšanai un materiālo vērtību saglabāšanai.
* Aizpilda pretendents, precīzi norādot atbilstību katrai konkrētai tehniskās specifikācijas punkta/apakšpunkta prasībai, piemēram, norādot „nodrošināsim” vai citādi raksturojot savas spējas izpildīt attiecīgo tehniskās specifikācijas prasību.

Ar šo apstiprinām un garantējam: 1. sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

 2. nodrošināt apsardzes pakalpojumus Nolikuma tehniskajā specifikācijā norādītajās vietās un kārtībā;

 3. Vadošais darbinieks, kurš koordinēs iepirkuma līguma izpildi __________________ (vārds, uzvārds, tālrunis);

 4. Fakss _______________un elektroniskā pasta adrese___________________, pa kuru pasūtītājs varēs veikt pasūtījumu Vispārīgās vienošanās darbības laikā.

Pretendents un tā juridiskais statuss:

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:____________TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Pielikums Nr. 1
INSTRUKCIJA

RTU ēkas KAĻĶU ielā 1 apsardzes posteņa apsargu pienākumi.
VISPĀRĪGĀ DAĻA

1. Uzsākot dežūru, tā jāpieņem no iepriekšējiem dežurantiem ( tai skaitā no ēkas Kaļķu 1 un autostāvvietas dienas dežurantiem ), parakstoties divos dežūru žurnālos - žurnāls ēkai Kaļķu 1 un žurnāls autostāvvietai. Vienlaikus no autostāvvietas dienas dežuranta jāpieņem barjeras atvēršanas/aizvēršanas tālvadības pults. Ja konstatētas kādas nekārtības, par tām sastādams akts, un tas nododams ēkas pārvaldniekam vai autostāvvietas vadītājam ( atkarībā no tā, uz kuru objektu attiecas sastādītais akts ).

2. Apsardzes posteņa dežurantu-sargu pārziņā nodotas atslēgas no ēkas bēniņiem, ārdurvīm, sūkņu un ventilācijas telpām, tualetēm, kāpņu telpām, auditorijām un atsevišķiem kabinetiem, kā arī no autostāvvietas dežurantu-sargu mājiņas. Dežurantu pārziņā ir nodotas arī portatīvās radiostacijas un ugunsdzēšamie aparāti, bet vakarā, beidzot maiņu, autostāvvietas dežurants nodod arī barjeras atvēršanas/aizvēršanas distances pulti.

Atslēgas no ēkas durvīm drīkst izdot tikai ēkas pārvaldnieka noteiktām personām un vienīgi pret parakstu īpašā žurnālā, bet atslēgu no autostāvvietas dežurantu mājiņas un barjeras atvēršanas/aizvēršanas distances pulti - vienīgi autostāvvietas dežurantam, tāpat parakstoties autostāvvietas žurnālā.3. Īpaša stāvokļa gadījumā ēkas visu telpu atslēgas atrodamas ēkas pārvaldnieka kabinetā ( 120. telpa ) aizzīmogotā skapī un tās drīkst izmantot vienīgi avārijas dienesti – ugunsdzēsēji, iekšlietu darbinieki, ūdens un kanalizācijas dienesta kā arī Latvenergo darbinieki. Atvērt 120.telpu un atslēgu skapi drīkst tikai Apsardzes posteņa dežuranta-sarga klātbūtnē un par to jāsastāda akts.

4. Apsardzes posteņa dežurantam-sargam dežūru laikā jāvēro ēkā ienākošie cilvēki, lai nepieļautu aizdomīgu un alkohola vai narkotiku apreibinātu personu iekļūšanu telpās, bet apgaitu laikā jāpārliecinās arī par stāvokli autostāvvietā.

5. Apsardzes posteņa dežurantam-sargam jārūpējas par materiālo vērtību saglabāšanu, pārbaudot vai aizturot jebkuru personu, kurai nav atļaujas inventāra iznešanai no ēkas. Atļauju inventāra iznešanai uz noteiktas formas veidlapas izsniedz un paraksta ēkas pārvaldnieks vai struktūrvienību vadītāji.

6. Apsardzes posteņa dežurantam-sargam jāsniedz ziņas par attiecīgu RTU struktūrvienību atrašanos ēkā un jānorāda telpas numurs. Neskaidrību gadījumā kā informācijas avots jānorāda ēkas pārvaldnieks ( 120.telpa ), kanceleja ( 203. telpa ) vai rektora palīdze ( 217. telpa ). Aizliegts sniegt jebkādas ziņas, kas neattiecas uz struktūrvienībām vai to darbiniekiem.

7. Aizliegts telpās ( tajā skaitā vestibilā ) ievest velosipēdus; tos bez maksas var atstāt autostāvvietā.

8. Apsardzes posteņa dežurantu-sargu telefons izmantojams vienīgi dienesta vajadzībām.

9. Apsardzes posteņa dežurantu-sargu postenī aizliegts atrasties nepiederošām personām.

10. Apsardzes dežurantu-sargu posteni aizliegts atstāt bez uzraudzības, par cik tas nav noslēdzams.

11. Dežūras notiek pēc summētā darba laika arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās saskaņā ar apstiprinātu dežūru grafiku. Šajā laikā pildāmi arī pienākumi, kas saistīti ar autostāvvietu.

12. Nakts laikā, sestdienās, svētdienās un svētku dienās RTU Apsardzes posteņa dežurantiem-sargiem, kārtības un drošības nodrošināšanai ēkā, palīdz apsardzes firmas darbinieki. Viņu galvenais pienākums ir apgaitu veikšana un kārtības nodrošināšana ēkā, kamēr RTU Apsardzes posteņa dežuranti-sargi veic funkcijas, kas saistītas ar atrašanos dežurantu-sargu postenī. Atbildīgais par kārtību ēkā un šīs instrukcijas prasību ievērošanu ir RTU Apsardzes posteņa dežurants-sargs, kurš arī organizē savu palīgu darbu.

13. Apsardzes posteņa dežurantu-sargu pienākumos ietilpst –

- telpu piekļūšanas signalizācijas pieslēgšana un atslēgšana, raugoties, lai par to persona, kurai dotas tiesības pieteikt telpu signalizācijas atslēgšanu un pieslēgšanu, parakstītos speciālā žurnālā;

- dežurantu-sargu pārziņā nodoto telpu atslēgu uzglabāšana, izsniegšana un saņemšana, raugoties, lai persona, kurai dotas tiesības saņemt atslēgu, par to parakstītos speciālā žurnālā;

- gaiteņu un kāpņu telpu regulāra apstaigāšana ( līdz plkst.2200 reizi stundā, vēlāk – reizi divās stundās); ieraugot aizdomīgas personas, jānoskaidro viņu uzturēšanās iemesls tajās;

- regulāra visu tumšo un vāji izgaismoto vietu, kāpņu galu pie bēniņu durvīm, tualešu u.c. aizdomīgu vietu pārbaude;

- daļēja autostāvvietas dežuranta-sarga pienākumu pildīšana dežūru laikā (vajadzības gadījumā barjeras un/vai vārtu atvēršana un aizvēršana, teritorijas pārraudzīšana);

- barjera, izmantojot tālvadības pulti, atverama īpašos gadījumos (ielaižot/izlaižot RTU apkalpojošo vai sarakstos minēto autotransportu), par situāciju pārliecinoties monitorā;

- sekot tam, kas notiek ēkā un autostāvvietā, izmantojot uzstādīto videokameru monitorus;

- kāpņu telpu “A” un “C” noslēgšana plkst.1800, bet atvēršana plkst. 600 ;

- autostāvvietas vārtu aizvēršana plkst. 2300 un atvēršana plkst.700;

- ārējo durvju noslēgšana plkst. 2200 un atvēršana plkst. 730 ;

- pēc ārdurvju noslēgšanas – jāapstaigā visi stāvi un jāpārbauda vai aizslēgtas visu kabinetu un auditoriju durvis, bēniņu telpu un pagrabu durvis, vai telpās nav palikuši nepiederoši cilvēki ( par nenoslēgtām durvīm jāsastāda akts, kas nododams ēkas pārvaldniekam ); turpmāk visi stāvi un gaiteņi jāapstaigā ne retāk kā reizi divās stundās;

- jāapstaigā ēkas ārpuse ( gan no ielas puses, gan no sētas puses ) un jāpārliecinās, ka visās telpās izslēgts apgaismojums un aizvērti logi, ka nav redzamu bojājumu ēkas fasādei vai izsisti logi ( par neizslēgto apgaismojumu vai bojājumiem sastādams akts, kas nododams ēkas pārvaldniekam ).14. Laikā, kad ēka ir slēgta, tajā drīkst ielaist vienīgi personas ar administrācijas atļauju; RTU vadība, Apsardzes dienesta darbinieki, signalizācijas un videonovērošanas sistēmas apkalpojošie speciālisti un apkopējas ēkā ielaižami jebkurā laikā.

15. Veicot apgaitas, Apsardzes posteņa dežurantiem-sargiem jāatzīmējas kontrolpunktos un savā starpā jāsazinās, izmantojot portatīvās radiostacijas.

16. Ja apgaitu laikā konstatētas kādas nekārtības vai ārkārtas notikumi, tie, savu iespēju robežās, jācenšas novērst.

17. Konstatētās nekārtības un ārkārtas notikumi, kā arī Apsardzes posteņa dežuranta-sarga rīcība jāapraksta „Dežūru žurnālā” un par tiem jāinformē nākamā maiņa; par visiem nopietnākiem atgadījumiem Apsardzes posteņa dežurantam-sargam nekavējoties jāziņo ēkas pārvaldniekam un Apsardzes dienesta vadītājam.

18. Katram Apsardzes posteņa dežurantam-sargam jāiziet apmācība ugunsdrošībā, kurā jāapgūst „Ugunsdrošības instrukcijas” prasības, prasme rīkoties ar visiem objektā pieejamajiem ugunsdzēšanas līdzekļiem un zināšanas, kā rīkoties ugunsgrēka izcelšanās gadījumā, apmācība pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanai avārijas, nelaimes gadījuma vai traumas ( tai skaitā elektrotraumas ) gadījumā. Nepieciešamās iemaņas un zināšanas darbinieks apgūst, izejot attiecīgu apmācību, ko nodrošina atbildīgais par darba aizsardzību un drošību RTU.

Apsardzes posteņa dežuranta-sarga pienākumu pildīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes regulāri jāatjauno, izejot atkārtotu apmācību ne retāk kā vienu reizi gadā.19. Apsardzes posteņa dežurants-sargs nedrīkst nodot dežūru un atstāt objektu nesagaidījis maiņu, jo dežūras ēkā notiek visu diennakti.

20. Dežūras beigās Apsardzes posteņa dežurants-sargs tāpat parakstās divos dežūru žurnālos par dežūras nodošanu, atzīmējot dežūras nodošanas laiku, un mutiski informējot nākamo dežurantu-sargu par notikumiem savas dežūras laikā. Vienlaikus dežurants-sargs nodod autostāvvietas barjeras tālvadības pulti, parakstoties autostāvvietas dežūru žurnālā.

21. Apsardzes posteņa dežuranti-sargi atbildīgi par minēto noteikumu ievērošanu; šo noteikumu neievērošana uzskatāma kā dienesta pienākumu nepildīšana ar visām no tā izrietošām sekām.
ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS

22. Ārkārtas situāciju gadījumā ( stipri iereibuši cilvēki, narkomāni vai citas personas, kuras neievēro vispār pieņemtos kārtības noteikumus ) dežuranti-sargi rīkojas atbilstoši situācijai - ja iespējams cenšas pašu spēkiem atjaunot kārtību vai izsauc papildspēkus ( apsardzes firmas darbiniekus, policiju ).
AVĀRIJAS SITUĀCIJAS

22. Avārijas vai ārkārtas situācijas gadījumā Apsardzes posteņa dežuranti-sargi rīkojas atbilstoši situācijai, vadoties pēc “Instrukcijas avārijas gadījumiem”, kas atrodas dežurantu-sargu postenī.

Ūdensvada, apkures vai elektroinstalācijas avārijas gadījumā jārīkojas atbilstoši situācijai un jānoslēdz attiecīgie pievadi atbilstoši “Instrukcijai avārijas gadījumiem” .

Nepieciešamības gadījumā jāizsauc atbilstoši avārijas vai citu dienestu darbinieki.

23. Ja objektā radusies avārijas vai citāda bīstama situācija, tajā jāielaiž izsauktie avārijas dienestu speciālisti, apsardzes firmu vai policijas darbinieki. Šādos gadījumos “Dežūru žurnālā” jāatzīmē šo personu vārdi, uzvārdi, dienesta apliecību numuri, kā arī viņu izsaukšanas un ierašanās laiki.
UGUNSDROŠĪBA

24. Apsardzes dežurantu-sargu postenī atrodas divi (2) ugunsdzēšanas aparāti, kā arī informācija par citu ugunsdzēšanas aparātu atrašanās vietām. komplekts pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanai un aptieciņa.

25. Apsardzes posteņa dežurantu-sargu pienākums ir nepieļaut rīcību, kas varētu izraisīt ugunsgrēku vai citu avārijas situāciju.

26. Apsardzes posteņa dežurantiem-sargiem stingri jāievēro vispārējie ugunsdrošības noteikumi, tai skaitā aizliegums smēķēt RTU telpās un rīkoties ar vaļēju uguni ( Instrukcija S-37 ), kā arī attiecīgā objekta īpašās ugunsdrošības u.c. prasības.

27. Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā viens no Apsardzes posteņa dežurantiem-sargiem par to nekavējoši ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ( VUGD ) pa tālr. 01 vai 112 : - nosaucot adresi – Kaļķu iela 1, tālr. 7089365;

- ugunsgrēka objektu – RTU galvenā ēka, stāvs, kurā deg;

- vai ir cietušie un nepieciešama citu dienestu palīdzība;

- nosauc savu vārdu, uzvārdu, amatu un tālruņa numuru, pa kuru iespējams atzvanīt un saņemt papildus informāciju;

- atbild uz VUGD dispečera jautājumiem;

- klausuli pirmais noliek dispečers.28. Sākoties ugunsgrēkam, otrs Apsardzes posteņa dežurants-sargs iedarbina ugunsgrēka trauksmes izziņošanas sistēmu.

Lai aktivizētu trauksmes sistēmu, uz apsardzes datora tastatūras jānospiež taustiņš „U” – datora displejā parādīsies divi uzraksti : „IESLĒGT SIRĒNU” un „IZSLĒGT SIRĒNU”. Pēc tam ar datorpeli datora kursors jānovieto uz „IESLĒGT SIRĒNU” un jānospiež peles kreisā poga. Sirēnas izslēgšanai kursors jānovieto uz „IZSLĒGT SIRĒNU” un tāpat jānospiež peles kreisais taustiņš.

Ja ēkā atrodas cilvēki, dežurants-sargs rūpējas par viņu evakuāciju, pirmām kārtām atslēdzot visas izejas no ēkas. Lai veiktu cilvēku evakuāciju, Apsardzes posteņa dežurantiem-sargiem jāpārzin evakuācijas ceļi, kuri norādīti evakuācijas plānos. Evakuācijas plāni izvietoti visos ēkas stāvos.

29. Izziņojot trauksmi un evakuējot cilvēkus, jādara viss iespējamais, lai nepieļautu panikas rašanos.

30. Pēc pirmo darbību veikšanas, abi Apsardzes posteņa dežuranti-sargi kopīgi uzsāk ugunsgrēka izplatīšanās ierobežošanu ar visiem viņu rīcībā esošiem līdzekļiem līdz brīdim, kad objektā ierodas kāda no amatpersonām vai ugunsdzēsēji, kuri pārņem tālākās rīcības vadību. Sīkāka informācija par veicamajiem pasākumiem un to secību aprakstīta “Rīcības plānā ugunsgrēka gadījumā”.

31. Ugunsgrēka gadījumā, ja nepieciešams, jāatslēdz inženiertehniskās komunikācijas un elektroenerģijas padeve, lai samazinātu risku un ugunsgrēka izplatīšanās iespēju.
NELAIMES GADĪJUMI, TRAUMAS

32. Apsardzes dežurantu-sargu postenī atrodas komplekts pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanai un aptieciņa.

33. Nelaimes gadījuma vai traumas gadījumā Apsardzes posteņa dežurantam-sargam cietušajam jāsniedz pirmā medicīniskā palīdzība; smagākā gadījumā viens no dežurantiem-sargiem cenšas sniegt medicīnisko palīdzību, bet otrs izsauc Ātro medicīnisko palīdzību ( ĀMP ) pa tālr. 03 vai 112, nosaucot adresi – Kaļķu iela 1 un sniedzot īsu notikušā aprakstu.
TERORISMA DRAUDI

34. Atrodot telpās aizdomīgus saiņus, tos nedrīkst aiztikt un kustināt, nedrīkst atvērt vai citādi bojāt iepakojumu, par tiem jāziņo augstākstāvošai amatpersonai vai policijai pa tālr. 02 vai 112.

Šādus sūtījumus var atpazīt pēc eļļainiem un krāsainiem traipiem, īpatnējas smakas vai sataustāma pulverveidīga, želejveidīga, granulēta viela; var būt arī draudoši uzraksti.


DABAS STIHIJAS

35. Dabas stihiju gadījumā dežuranti-sargi rīkojas atbilstoši situācijai, kā galveno uzdevumu uzskatot jebkādu rīcību, kas ļautu samazināt iespējamos zaudējumus.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Pielikums Nr. 2
INSTRUKCIJA

režīma un kārtības apsardzes dienesta darbībai RTU ēkā Āzenes iela 18, Rīga.
Instrukcija ir sagatavota saskaņā ar RTU IKN un apsardzes darbinieka amata aprakstiem.


CENTRĀLAIS POSTENIS

Diennakts maiņa (8:00 - 8:00)

Plkst. 7:50

Pieņemt maiņu no iepriekšējās maiņas apsardzes darbinieka.

Iepazīties ar ierakstiem dežūru žurnālā.

Pārliecināties, ka durvis ir aizslēgtas saskaņā ar instrukciju.

Pārbaudīt inventāru pēc saraksta.

Pārbaudīt posteņa un atpūtas telpas tīrību un kārtību.

Parakstīties par maiņas pieņemšanu dežūru žurnālā.Plkst. 8:00-8:00

Vērt vaļā vārtus un telpas kravu un iekārtu piegādei saskaņā ar piegādes grafiku un reģistrēt „Atslēgu reģistrācijas" žurnālā. Uzraudzīt ugunsdrošības signalizāciju (tālr. ______ (ugunsdrošības pults), sadarboties ar trauksmes signalizācijas pulti (visām darbībām jābūt reģistrētām dežūru žurnālā), nepieciešamības gadījumā izsaukt attiecīgos dienestus (tālr._____) . Kontrolēt automašīnu piebraukšanu pie galvenās ieejas. Veikt liftu uzraudzību.

Plkst. 8:00-17:00

Kontrolēt katru personu un darbinieku pie ieejas. Piegādātājus ielaist tikai saskaņā ar piegādes grafiku pēc personas identificēšanas dokumenta (pase, tiesības, ID karte, RTU darbiniekus saskaņā ar amatpersonu sarakstu pēc dienesta apliecības pārbaudes ) uzrādīšanas. Nepieciešamības gadījumā sazināties ar ___________.

Fiksēt materiālo vērtību pārvietošanu pierakstot ievedamo/izvedamo materiālo vērtību reģistrācijas žurnālā ar obligātu pārbaudi, lai priekšmetu faktiskais daudzums sakristu ar pavadzīmē norādīto.

Jebkāda kravu pārvietošana no ēkas ir aizliegta.

Līdzīgas pārvietošanas atklāšanas gadījumā, materiālā vērtība tiek aizturēta.

Apstākļu noskaidrošanai tiks izsaukta atbildīgā persona. Viss notikušais tiek fiksēts dežūru žurnālā.


Plkst. 17:00

Aizslēgt dienesta ieeju ar atslēgu.

Plkst.17:00

Ieslēgt apsardzes signalizācijas sistēmu. Veikt teritorijas apgaitu.

Plkst. 06:00
Plkst. 7:45

Sagatavot posteni maiņas nodošanai. Iepazīstināt jaunās maiņas apsargu ar situāciju objektā.

Veikt ierakstu dežūru žurnālā.

Parakstīties par maiņas nodošanu.


Plkst. 8.00

Nodot maiņu nākamās maiņas apsargam

MOBILAIS POSTENIS

Dienas maiņa darba dienās (08:00 - 20:00 vai pēc nepieciešamības)

Plkst. 08:00

Uzsāk darbu, veicot apgaitu.

Apgaitas laikā pēc saraksta pārbaudīt ēkas telpas, koplietošanas telpas,

logus, durvis, atslēgas, teritoriju, nožogojumu, kāpņu telpas, apgaismojumu, pārliecināties par kārtību.
Par apgaitas rezultātiem ziņot centrālā posteņa darbiniekam, saimniecības un uzraudzības daļas vadītājam un veikt attiecīgu ierakstu dežūru žurnālā.

Iespēju robežās novērst visus apgaitas laikā piefiksētos pārkāpumus. Ja nepieciešams iesaistīt saimnieciski - tehniskās daļas darbiniekus (sagruvis žogs, nedarbojas atslēga, salauztas durvis utt).Plkst. 08:00-20:00

Centrālajā postenī veikt apmeklētāju kontroli. Uzraudzīt autotransporta piebraukšanu pie galvenās un dienesta ieejām. Uzraudzīt preču piegādātājus. Uzturēt sakarus ar Āzenes 12/1 dežurantu. Pēc Āzenes 12/1 ēkas pieslēgšanas pie tehniskās signalizācijas veikt arī tās monitoringu. Ēkas Āzenes 12/1 apmeklēšana ārpus darba laikā pieļaujama tikai ar rakstisku atļauju RTU Saimniecības dienesta vadītāja, viņa vietnieka vai Apsardzes dienesta vadītāja.Plkst. 20-00

Pirms maiņas nodošanas nakts apsardzei, veikt logu, durvju, atslēgu, teritorijas, nožogojuma, kāpņu telpu, apgaismojuma apsekošanu. Par apgaitas rezultātiem ziņot centrālā posteņa darbiniekam un veikt attiecīgu ierakstu dežūru žurnālā, parakstoties abiem par maiņas pieņemšanu-nodošanu.

Iespēju robežās novērst visus apgaitas laikā piefiksētos pārkāpumus. Ja nepieciešams iesaistīt saimnieciski - tehniskās daļas darbiniekus (nedarbojas atslēga, salauztas durvis utt.).

Plkst. 20:00-8:00

Veikt regulāri (ne retāk kā vienu reizi stundā) ēkās apgaitas, atspoguļojot apgaitu rezultātus dežuru žurnālā. Saskaņā ar instrukciju aizslēgt durvis un pārbaudīt logus. Veikt Āz12/1 tehnisko monitoringu, kā arī sekot Āz18 stāvvietai
Apsardzes darbinieka

citi pienākumi

 1. Nodrošināt sabiedrisko kārtību un tam piederošajā teritorijā.

 2. Novērot piegulošo teritoriju (telpas), kā arī personas un piebraucošo transportu ar nolūku saglabāt materiālās vērtības.

 3. Zināt administrācijas darbiniekus, nodaļu vadītājus un apkalpojošo personālu.

 4. Kontrolēt, lai objektā neiekļūtu personas ar mājdzīvniekiem, preču izplatītāji, bruņoti cilvēki, kuri nepilda tiešos pienākumus sakarā ar objekta apsardzi, kā arī personas, kas acīmredzami atrodas reibuma stāvoklī, agresīvi uzvedas un /vai/ ar savu uzvedību var traucēt darbiniekiem, studentiem vai apmeklētājiem.

 5. Fiksēt aizdomīgus transporta līdzekļus un cilvēkus.

 6. Mobilajam postenim regulāri veikt tehniskā nostiprinājuma (logi, durvis, atslēgas, teritorija, nožogojums, apgaismojums) apsekošanu. Pārbaudīt un uzturēt tehniskā kārtībā apsardzes dienesta inventāru.

 7. Nepieļaut inventāra un jebkādu citu materiālo vērtību izvešanu un iznešanu no apsargājamā objekta ēkām un teritorijas. Apsardzes darbinieks nes pilnu materiālu atbildību par materiālām vērtībām, kas atrodas apsargājamā objekta ēkās un teritorijā, pēc adreses Āzenes 18 , kā arī kontrolē savas dežūras laikā materiālo vērtību ievedumu saskaņā ar dokumentiem un pavadzīmēm apsargājamā objekta teritorijā. Apsardzes darbinieks nenes atbildības par telpām, kas nebija aizvērtas un kurās nebija ieslēgta signalizācija, kā arī nenes atbildības par materiālām vērtībām, ja nav to piegādes (apsargājamā objekta teritorijā) un saņemšanas (ieraksts žurnālā) apliecinošu dokumentu.


Apsardzes darbinieka rīcība ārkārtas situācijās

 1. Zādzības vai citu noziegumu gadījumā nekavējoties ziņot par notikušo policijai. Īstenot visus nepieciešamos pasākumus vainīgo aizturēšanai, veikt notikumā iesaistīto personu īsu aptauju. Fiksēt nozieguma apstākļus un pēc iespējas nodrošināt notikuma vietas neaizskaramību.

 2. Ja ēkā tomēr ir iekļuvušas nepiederošas personas, bet nav nodarīts kaitējums, tad šīs personas jāizraida no ēkas.

 3. Ja noticis uzbrukums ir jāiedarbina trauksmes poga. Ārkārtas gadījumos, kad tiek apdraudēta apsarga dzīvība vai veselība, darbiniekam ir tiesības veikt pasākumus sevis aizsargāšanai / pašaizsardzības pasākumus.

 4. Ugunsgrēka vai avārijas gadījumā nekavējoties ziņot attiecīgajam dienestam, kā arī uzsākt ugunsgrēka vai avārijas likvidāciju ar esošajiem līdzekļiem, nepārtraucot pildīt savus tiešos pienākumus.

 5. Par visām ārkārtas situācijām nekavējoties ziņot dienesta vadītājam un RTU pilnvarotām personām.

 6. Sadarboties ar policiju citos nepieciešamos gadījumos.

 7. Visiem ārpuskārtas notikušiem gadījumiem jābūt fiksētiem dežūru žurnālos.

 8. Saslimšanas gadījumā nekavējoties ziņot dienesta vadītājam.


Apsardzes darbiniekiem noteiktais darba apģērbs pildot amata pienākumus.

Centrālais un mobilais postenis

Bikses- melni džinsi vai apsargu formas bikses melnā/zilā krāsā. T-krekls melnā krāsā. Jaka melna/zila apsardzes tipa. Džemperis melns/zils ar augsto apkakli.

Apavi melnā krāsā. Nedrīkst būt iešļūcenes. Sievietēm nedrīkst būt augstpapēžu kurpes.

Apaviem jābūt tīriem, nospodrinātiem.

Aukstajā laika periodā adīta, melna apsardzes tipa cepure.

• Visiem darbiniekiem pie apģērba jābūt piestiprināta identifikācijas karte.


Apsardzes darbiniekam ir AIZLIEGTS: 1. Izpaust apsardzes sistēmu, amatpersonu un materiāli atbildīgo personu adreses un tālruņu numurus nepiederošām personām.

 2. Gulēt dežūras laikā.

 3. Atstāt objektu dežūras laikā bez dienesta vadītāja atļaujas.

 4. Dežūras laikā lietot alkoholiskos dzērienus, narkotikas, psihotropās, barbiturātus saturošas un citas apreibinošas vielas, atrasties šo vielu iespaidā, kā arī ierasties uz dežūru ar pēc-dzēruma stāvokļa pazīmēm.

 5. Izmantot dienesta telefonu ilgstošām (ilgākām par 1 min.) privātām, ar darbu nesaistītām sarunām.

 6. Pildot darba pienākumus sarunāties pa mobilo telefonu, kā arī izmantot mobilo internetu.

 7. Dežūras laikā smēķēt neatļautās vietās, skatīties TV, spēlēt intelektuālas, izklaidējošas un azarta spēles.

 8. Pieļaut nepiederošu personu atrašanos postenī.

 9. Bez pamatojuma atļaut uzturēties postenī citiem, no dežūras brīviem apsargiem, ja tam nav saņemta dienesta vadītāja atļauja.

 10. Beidzoties maiņai pamest objektu, ja nav ieradusies maiņa.ID Nr. RTU-2014/110
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət