Ana səhifə

Tečajnim prirastom od 17255 m


Yüklə 1.49 Mb.
səhifə4/8
tarix24.06.2016
ölçüsü1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

II. Dosadašnje gospodarenje šumama i šumskim zemljištima1. Prikaz dosadašnje organiziranosti šumarstva

Prije II. svjetskog rata šume ove gospodarske jedinice bile su u posjedu zemljišnih zajednica okolnih sela, Prviostolnog Kaptola u Zagrebu i veleposjednika. Svaki od vlasnika gospodario je šumama prema tada važećim pravilima i svojim potrebama.

Nakon II. svjetskog rata, Zakonom o agrarnoj reformi i kolonizaciji, iz 1945. godine i Zakonom o proglašenju imovnih općina, zemljišnih i njima sličnih zajednica oćenarodnom imovinom iz 1947. godine, provedena je unifikacija, ukinuto je pravo servitutno i ove šume proglašene su Općenarodnom imovinom.

1945. godine formiraju se šumarije koje vrše gospodarenje šumama. 1946. godine ukidaju se šumarije i osnivaju se reviri na čelu s nadlugarom, a 1947. god. osnivaju se Šumska gospodarstva sa šumarijama. Tako je na ovom području osnovano ŠG "Šamarica" Dvor. ŠG osnovana su kao privredna poduzeća i vrše poslove uzgoja i iskorišćivanja šuma. Na terenu kao izvršni organi su šumarije koje se dijele na rajone i revire.

Iskorišćivanje šuma izdvaja se iz šumarija 1948. godine i prelazi u Drvno industrijska poduzeća, dok šumarije vrše poslove uzgoja i nadzor nad sječama.

Šumska gospodarstva ukidaju se 1949. god., a osnivaju se Gospodarstva, ali se opet 1950. godine osnivaju Šumska gospodarstva, a u šumarijama se ukidaju rajoni i reviri. Šumsko gospodarstvo djeluje kao ustanova sa samostalnim financiranjem. Uz uzgojne radove vrši i sječu prethodnog prihoda, dok glavni prihod i dalje sijeku DIP-ovi.

1954. godine šumarije se osamostaljuju kao ustanove sa samostalnim financiranjem. Osnivaju se i šumski inspektorati.

1960. godine osniva se Šumsko gospodarstvo Sisak, a šumarije prestaju biti ustanove sa samostalnim financiranjem.

Na temelju Ustava od 1972. godine i Zakona o udruženom radu, formiraju se OOUR-a (Osnovna organizacija udruženog rada). Šumsko gospodarstvo Sisak ima 11 OOUR-a, odnosno svaka šumarija sada postaje OOUR. Od tog perioda poslovanje u šumarstvu se učvršćuje, sredstva se udružuju, dolazi do većih i racionalnijih zahvata, ulaže se u izgradnju šumskih komunikacija i dr.

Do novih organizacionih promjena dolazi 1985. godine, ustanovljuje se Sisačko - Banijsko područje u koje je uključeno Šumsko gospodarstvo Sisak. Na funkcionalnom principu osnovana su 2 OOUR-a; OOUR za uzgoj i zaštitu šuma i OOUR za iskorišćivanje šuma sa sjedištem u Sisku, a u šumarijama se formiraju Radne jedinice za uzgoj i zaštitu šuma i Radne jedinice za iskorišćivanje šuma.

Temeljem Zakona o šumama Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj: 52/1990.) osnovano je Javno poduzeće "Hrvatske šume" p.o. Zagreb s Upravama šuma i šumarijama.

Gospodarenje šumama ove gospodarske jedinice provodi Uprava šuma Sisak, šumarija Sisak.2. Prikaz dosadašnjeg gospodarenja šumama i šumskim zemljištem s bilancom po odjelima
Prikaz dosadašnjih inventura gospodarske jedinice "Belčićev gaj – Šikara”


Važnost osnove

Površina

Drv. zaliha

Prirast

Propis osnove

Izvršenje osnove

Eg

Em

Eg

Em

godine

ha

m3

I/1 1957-1966

1866,88

188515

8688

15125

22935

14490

19445

I/2 1967-1976

2078,14

264103

8370

27601

18354

30085

24225

II/1 1979-1988

2071,41

403013

15053

11580

47000

10716

36507

II/2 1989-1998

2071,41

443493

13998

20079

36384

10484

37459

Eg - etat glavnog prihoda

Em - etat prethodnog prihoda

a) Izvršenje propisa osnove šumskouzgojnih radova za period 1989-1998. godine
- jednostavna biološka reprodukcijaVrsta rada

propis

osnove


1989-1998

i z v r š e n j e o s n o v e 1989.-1998.

po propisu

osnove


manje od

propisa


osnove

iznad

propisa


osnove

van

propisa


osnove

osnove

ha

%

Priprema staništa

129,15

129,15
8,20

1,09

100

Popunjavanje pod zastorom

31,05

31,05
6,85
100

Njega podmlatka pod zastorom

60,66

60,66
43,44
100

Popunjavanje mladih sastojina

41,40

23,20

18,20

34,50

0,50

56

Pošumljavanje nakon čistih sječa

9,50
9,500

Njega podmlatka

145,25

69,63

75,62

41,23

1,09

52

Čišćenje

214,88

214,88

0100

Čišćenje i održavanje kanala

2200

1891

30986

Podizanje ograda

2800

525

2275

925

3610

19

Održavanje ograde

400
Dio radova popunjavanja, pošumljavnja i njege pomlatka i nije izvršen, jer dio odsjeka u kojima je predviđena sječa glavnog prihoda nije posječen.

Odsjeci 27, 28 i 29a su pred dovršnim sijekom, ali kako nije bilo uvijeta za sječu nisu posječeni u proteklom polurazdoblju pa zbog toga nisu izvršeni uzgojni radovi njege i popunjavanja nakon sječe, ali su višekratno vršeni radovi podsadnje žira i njege pod zastorom stare sastojine.

Osim propisanih šumskouzgojnih radova, a zbog ukazane potrebe u nekim odsjecima zahvati su vršeni višekratno.


- proširena biološka reprodukcija


Vrsta rada

propis

osnove


1989.-1998.

i z v r š e n j e o s n o v e 1989.-1998.

po propisu

osnove


manje od

propisa


osnove

iznad

propisa


osnove

izvan

propisa


osnove

osnove

ha

%

Priprema staništa

13,46

13,46
2,00
100

Pošumljavanje čistina

13,46

13,46


100

Ukupno :

26,92

26,92

0,00

2,00

0,00

100

Radovi proširene biološke reprodukcije ukupno su izvršeni sa 100%.

Izvršenje šumskouzgojnih radova po odsjecima nalazi se u bilanci koja je prilog osnove.

b) Iskorištavanje drvne zalihe


Vrsta

drveća


G L A V N I P R I H O D

P R E T H O D N I P R I H O D

Propis osnove

1989.-1998.Izvršenje 1989. - 1998.

Propis osnove

Izvršenje 1989. - 1998.

redovni

izvanredni

slučajni

ukupno

1989.-1998.

redovni

slučajni

ukupno

površina

drvna

masa


površina

drvna

masa


površina

drvna

masa


drvna

masa


drvna

masa


površina

drvna

masa


površina

drvna

masa


drvna

masa


drvna

masa


ha

m3

ha

m3

ha

m3ha

m3

ha

m3Lužnjak
14150
6358
271

538

7167
16679
14636

2335

16971

P.jasen
5257
2422
317

149

2888
13863
15260

1381

16641

Grab3

3
511

11

Brijest
43
23


23
305
18

7

25

OTB
47
10
15

2

27
1481
930

13

943

C.joha
237
29


29
2517
1179

12

1191

D.topola
247
33312

345
1464
897

19

916

OMB
98

2

2
60
752

9

761

Ukupno:

92,97

20079

92,97

9175

1,66

603

706

10484

1516,68

36374

1508,35

33672

3787

37459

U %100,00

45,69
3,00
52,2199,45

92,57

10,41

102,98

- redovni glavni prihod iskorišten je po površini sa 100%, a po drvnoj masi sa 46%, odnosno od propisanih 20079 m3 posječeno je redovnog glavnog prihoda 9175 m3. Dio glavnog prihoda nije u potpunosti realiziran u odsjecima 1b, 27a, 28a i 29a. U svim odsjecima započele su oplodne sječe, izvršeni su pripravni ili naplodni sijekovi, izvršeni su uzgojni radovi pripreme staništa i podsadnja žira pod motiku kako bi se sastojine pomladile i stekli uvjeti za dovršenje sječe. Uz redovni glavni prihod u gospodarskoj jedinici posječeno je 603 m3 izvanrednog glavnog prihoda zbog izgradnje ceste i 706 m3 slučjnog glavnog prihoda. To su bile sanitarne sječe pojedinačnih suhih stabala u sastojinama zadnjeg dobnog razreda.

- redovni prethodni prihod iskorišten je sa 99% po površini i 92% po drvnoj masi. Uz redovni prethodni prihod u gospodarskoj jedinici posječeno je 3787 m3 slučajnog prethodnog prihoda. To su uglavnom bile sanitarne sječe pojedinačnih suhih stabala i nešto bespravnih sječa.

c) Zaštita šuma
U proteklom polurazdoblju u okviru zaštite šuma bilo je propisano:


Vrsta rada

Jedinica

mjere


Propis

Izvršeno

po propisu

iznad propisa

manje od propisa

van propisa

Podizanje i održavanje žičane ograde radi zaštite od ugona stoke

m’

2800

525

925

2275

3610

Tretiranje žarišta ekonomskih štetnika (gubar, zlatokraj, mrazovac)

ha

12001200
Trovanje glodavaca

ha

33,85

Tretiranje protiv pepelnice

ha

104,28

Uređenje i održavanje prosjeka

km

4,7

2,0
2,7
Kopanje i održavanje odvodnih kanala

m’

2200

1891
309
Postavljanje rampe

kom

1

11

Obnavljanje i postavljanje protupožarnih znakova

kom

5

5


Iz gornje tabele vidimo da su propisani radovi na zaštiti šuma provedeni prema ukazanim potrebama odnosno vršeni su radovi tretiranja hrastovog pomlatka protiv pepelnice i trovanje glodavaca, ali nije vršeno aviotretiranje ekonomskih šumskih štetnika jer za to nije bilo potrebe.d) Investicijska ulaganja


Vrsta rada

Jedinica

Propisano

Izvršeno

po propisu

više od propisa

manje od propisa

CestaTišina Kaptolska – Šikara do odjela 44/45

km

2,5

2,5

-

-

Odvojak ceste od 16a/16 do Mrtve Odre i do odj. 14/15

km

1,0

-

-

1,0e) Šumske prometnice
Izgradnjom novih prometnica u dužini od 2500 m ukupna dužina komunikacija koje ulaze u račun otvorenosti šuma gospodarske jedinice iznosi 7800 m. Prema tome prosječna otvorenost gospodarske jedinice je 7800/2380,54 = 3,27 km/1000ha.
Popis prometnica koje ulaze u obračun otvorenosti šuma.


Naziv prometnice

Javne ceste

Šumske ceste

m

m

CestaTišina Kaptolska – Šikara do odjela 44/45
2500

Greda – Belčićev gaj do odjela 37
4800

Suša odjel 1

500
Ukupno:

500

7300


f) Gospodarenje faunom i podaci o divljači
U gospodarskoj jedinici lovištem su gospodarila lovačka društva "Srna" Desna Martinsk Ves i “Kuna” Sela. Lovačaka društva gospodarila su u skladu s lovnim osnovama.

Prema Zakonu o lovu (“Narodne novine” broj: 10/94), na području gospodarske jedinice ustanovljeno je jedno državno lovište i dva zajednička lovišta.

Državno lovište III/1 "Belčićev gaj “ - neraspoređeno.

Zajedničko lovište “Odransko polje” - ovlaštenik prava lova je lovačka udruga “Kuna” Sela

Zajedničko lovište “Posavlje desno” - ovlaštenik prava lova je lovačka udruga “Srna” Desna Martinska Ves

U gospodarskoj jedinici nema znatnijih šteta od divljači.


Gospodarska jedinica jako je izložena pašarenju i žirenju. U rubnim dijelovima odsjeka gdje se stoka zadržava preko dana (plandišta) štete na šumi su najveće. Tlo je zbito, ugaženo, bez prizemnog rašća i grmlja, kora na stablima je oguljena, stabla su loše kvalitete.

g) Podaci o općkorisnim funkcijama
U prethodnoj osnovi gospodarenja općekorisne funkcije nisu valorizirane, pa nije moguće napraviti komparaciju.

h) Propadanje šuma i dr.
Hrast lužnjak glavno je i najvrijednije drvo ovih šuma. Na šljunkovitim predjelima gornjeg dijela područja, kao i na jako podzoliranim tlima ne dostiže dimenzije i kvalitetu kao u slavonskim hrasticima. Stari hrastici na ovim terenima već su posve iskorišteni još prije drugog svjetskog rata (velike sječe od 1920. do 1935. godine), pa sada ovdje nalazimo mlade i srednjedobne sastojine.

Uspijevanje ovih hrastika bilo je već od 1909. godine periodički usporeno zbog napada gusjenica gubara i nakon toga pepelnice uslijed čega je dolazilo do katastrofaknih sušenja.

Uslijed napada holandske bolesti, brijest je potpuno nestao iz ovih šuma kao ekonomska vrsta drveta.

Poljski jasen kao druga glavna vrsta drveća ovdje se nalazi u svom optimumu, vrlo dobro uspijeva i daje vrijedno drvo, ali zadnjih decenija počeo se sušiti zbog napada jasenove pipe.

U godini 1983. pojavljuju se prva veća sušenja hrasta lužnjaka, koje je nastavljeno i do danas. Ta sušenja bila su sporadična i nisu poprimila alarmantne razmjere, kao sušenje u susjednoj gospodarskoj jedinici “Kalje”. Tada je posječeno 9600 m3 sušaca hrasta lužnjaka i 2100 m3 poljskog jasena što je iznosilo oko 3% drvne zalihe.

Na osnovi izvještaja i obrade podataka o stanju zaraze gubara u ekonomsko najvrijednijim sastojinama u jesen 1982. godine planirano je aviozamagljivanje gubara u proljeće 1983. godine. Zbog nemogućnosti nabave insekticida planirano tretiranje nije izvršeno, pa su u šumama nastale štete zbog brštenja. Pregledom sastojine u proljeće 1984. godine konstatiran je napad gubara i zlatokraja. Akcija suzbijanja gusjenica aviozamagljivanjem provedena je u svibnju 1984. godine na 1700 ha. Sama akcija suzbijanja štetnika je zakasnila zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Posljednjih godina nema podataka o velikim napadima štetnika. Sušenja lužnjaka u gospodarskoj jedinici i dalje se nastavlja. To su pretežno pojedinačna stabla po cijeloj gospodarskoj jedinici. Sječom sušaca sastojine su dosta prorjeđene, tlo je zakorovljeno amorfom ili gustim grmljem gloga i crnog trna. U posljednje vrijeme hrastove sastojine izložene su napadima pepelnice koja najviše uništava pomladak.


Procjena oštećenosti (sušenja) šumskog drveća obavlja se po jedinstvenoj metodologiji europske zajednice u okviru projekta “Propadanje (umiranje) šuma” u Republici Hrvatskoj. Procjenjuje se osutost krošanja i požutjelost lišća.

U gospodarskoj jedinici “Belčićev gaj - Šikara” sušenje stabala snima se na tri stalne plohe 4x4 km osnovne mreže Gauss-Krügerovog koordinatnog sustava. Snimaju se podaci na hrastu lužnjaku i poljskom jasenu, na 72 stabla u odsjecima 49a,39a i 30a.

Značajne oštećenosti stabala u 1987. godini nije bilo, a nakon 10 godina tj. 1997. godine evidentirana oštećenost stabala je oko 4%. Osutost krošanja bila je 1987. god. do 10% kod 66% stabala, a od 11 do 26% kod 34% stabala. Nakon 10 godina osutost krošanja hrasta lužnjaka utvrđena je kod 60% stabala do 10% i 34% stabala od 11- 26%, a 6% stabala imaju oštećenost veću od 26%. Značajno oštećena stabla (6%) ne mogu se revitalizirati i pokazuju progresiju sušenja stabala zadnjih 10 godina.

Požutjelost lišća nije utvrđena 1987. godine, a 1997. godine utvrđena je kod 53% stabala.

Na stablima su utvrđeni šumski štetnici: jasenova pipa na poljskom jasenu, a rani štetnici, defolijatori, mrazovci, hrastov savijač, suznik i zlatokraj na hrastu lužnjaku.

III. Sadašnje stanje šuma i šumskih zemljišta, način ustanovljavanja podataka i uporedba s prijašnjim stanjem
Način utvrđivanja podataka
Prostorno razdjeljenje na odjele u gospodarskoj jedinici zadržano je kakvo je bilo određeno osnovom gospodarenja iz 1989. godine. Manje izmjene vršene su u izlučivanju novih odsjeka. Tamo gdje je bilo potrebno izvršiti unutarnje promjene granica izvršeno je snimanje a granice su obilježene uljanom bojom, vanjske međe treba obilježiti trajnim međašnjim znakovima.

Na osnovu snimljenog stanja na terenu izvršene su promjene na postojećim matricama karata mjerila 1:10.000, i izrađene sastojinske karte po dobnoj strukturi, uređajnim razredima, karte plana sječa glavnog i prethodnog prihoda, karte šumskouzgojnih radova, ugroženosti od požara, karte šumskih zajednica, ekološko-gospodarskih tipova i tala.

Za sve odjele i odsjeke izvršen je opis sastojina, te podjela na uređajne razrede.

Drvne zalihe koje se planiraju za sječu u I/1 polurazdoblju kao glavni prihod utvrđene su totalnom klupažom kao i u odsjecima s malim obrastom ili površinom ispod 1 ha, dok su drvne zalihe ostalih sastojina iznad I dobnog razreda utvrđene polaganjem primjernih pruga sukladno Pravilniku. Drvna zaliha izračunata je na osnovi izmjerenih promjera i visina. Izrađene su visinske krivulje pomoću kojih su po drvnogromadnim tablicama izrađene lokalne tarife za određenu vrstu drveća po grupama odsjeka. Odsjeci su grupirani prema uređajnom razredu, bonitetu i dobnom razredu.

Bonitet je određen na osnovi dobi sastojine i srednje sastojinske visine srednjeg plošnog stabla za glavne vrste drveća u odsjeku.

Prilikom doznake stabala za sječu obvezatno je primjenjivati lokalni tarifni niz za vrstu u odsjeku po kojoj je obračunata drvna zaliha u osnovi gospodarenja. Obračun drvne zalihe obavljen je elektroničkim računalom s programom “Urel” koji je izradila Informatička služba u Direkciji J.P. “Hrvatskih šuma” p.o. Zagreb. Svi podaci se nalaze u dendrometrijskoj obradi podataka i opisu sastojina - obrazac O-2.

Pregled načina izmjere drvne zalihe


Vrsta rada

Površina

%

Drvna zaliha

%

ha

m3

Totalna klupaža

367,78

18

105877

19

Primjerna pruge

154,22

9,6

448658

81

I dobni razred

63,30

3

-

-

Ukupno:

585,30
554535

100

Prirast je mjeren u odsjecima u kojima je utvrđivana drvna zaliha, bilo klupažom ili polaganjem primjernih pruga. Na terenu su uzeti uzorci Presslerovim svrdlom (članak 18. Pravilnika), tako da smo odsjeke grupirali po uređajnim razredima, bonitetima i starosti. U svakoj grupi uzeli smo 5 do 10 izvrtaka po debljinskom stupnju za svaku vrstu drveća i izmjerili dužine zadnjih 10 godova. Ukupno je izvađeno 2640, odnosno 1,3 izvrtaka po ha. Za grupe odsjeka obračunat je debljinski prirast po vrstama drveća i debljinskim stupnjevima. Obračun prirasta napravljen je metodom prelaženja stabala u više debljinske stupnjeve.

Obračun prirasta po debljinskin stupnjevima za svaku vrstu drveća i odsjek nalazi se zajedno s obračunom drvnih zaliha u posebnom uvezu - obračun dendrometrijskih podataka, kao i u opisu sastojina obrazac O-2.

Godišnji tečajni prirast za gospodarsku jedinicu kao cjelinu iznosi 17255 m3 ili 8,81 m3/ha. Prosječni godišnji postotak prirasta u cijeloj gospodarskoj jedinici iznosi 3,11%.

Starost sastojina određena je iz podataka prethodne osnove gospodarenja uz dodavanje 10 godina na tada utvrđenu starost. Mladim sastojinama, nastalim prirodnim putem oplodnom sječom tijekom proteklog polurazdoblja, starost je određena na osnovi podataka o izvršenim sječama uz dodavanje broja godina starosti pomlatka u doba dovršne sječe. Za mlade sastojine, podignute umjetinim putem, starost je određena prema podacima iz godine osnutka uz dodavanje broja godina starosti sadnica.


  1. Površine

Površina gospodarske jedinice "Belčićev gaj – Šikara" iznosi 2084,65 ha i razvrstana je u iskazu površina prema Pravilniku.
NAZIV

ANALIZA POVRŠINA ŠUMA I ŠUMSKIH ZEMLJIŠTA

mjerna

jedinica


stanje

razlika

1989.

1999.

više

manje

1

2

3

4

5

6

Obraslo šumsko zemljište

ha

1969,97

2047,28

77,31
Neobraslo proizvodno šumsko zemljište

44,82

267,07

222,25
Neobraslo neproizvodno šumsko zemljište

32,06

31,73

-0,33

-0,33

Neplodno šumsko zemljište

24,56

34,46

9,90
Ukupno:

2071,41

2380,54

309,13

-0,33

Sveukupno više:308,80Iz gornjeg pregleda vidi se da od ukupne površine gospodarske jedinice 2380,54 ha na obraslo šumsko zemljište otpada 2047,28 ha ili 86 %, neobraslo proizvodno šumsko zemljište zauzima 267,07 ha ili 11%, dok ostale kategorije zemljišta zauzimaju površinu od 66,19ha ili 3%.

Iz komparacijskog pregleda površina 1989. i 1999. godine vidimo da se ukupna površina gospodarske jedinice povećala za 308,80 ha.

- ukupno obrasla površina veća je u odnosu na ranije stanje za 77,31 ha zbog pošumljavanja čistina i sravnjenja površina prema katastru.

- neobraslo proizvodno zemljište veće je za 222,25 ha dodavanja novih površina.

- neobraslo neproizvodno zemljište smanjeno je za 0,33 ha zbog sravnjivanja podataka površina prosjeka.

- neplodno zemljište veće je 9,90 ha zbog izgradnje ceste.

Zbog sravnjenja površina s katastarskim stanjem došlo je do manjih izmjena površina pojedinih odsjeka.

Ukupna površina gospodarske jedinice uvećana je zbog pripajanja novih čestica prema članku 18. Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (Narodne novine 14/93., te članka 22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (Narodne novine 76/93.).
Površina gospodarske jedinice podjeljena je na 57 odjela s prosječnom veličinom 41,76 ha, broj izlučenih odsjeka je 160 s prosječnom veličinom od 14,88 ha.
Teritorijalno, područje gospodarske jedinice “Belčićev gaj – Šikara” pripada općini Sisak: K.O. Odra, Greda, Sela, Stupno i općini Desna Martinska Ves: K.O.: Bok Palanjački, Desna Martinska Ves, Desno Trebarjevo, Desno Željezno, u Županiji sisačko – moslavačkoj, a pod upravom i korištenjem Uprave šuma Sisak, šumarija Sisak.
Detaljan uvid stanja površina po katastarskim općinama, česticama, po odjelima i odsjecima, te po kategotrji zemljišta nalazi se u obrascu O-1 "Iskaz površina", a po vlasništvu u obrascu O-15 koji su sastavni dio ovog elaborata.
Međe
Prigodom terenskih taksacijskih radova utvrđeno je, da se međe uglavnom slažu s kartiranim stanjem. Vanjske granice gospodarske jedinice omeđene su dijelom rijekom Odrom, općinskim pašnjacima i privatnim posjedima. Sve vanjske međe obilježene su uljanom bojom na rubnim stablima. Trajnih međašnih znakova nema. Šumarija je dužna međe kontinuirano održavati i postaviti trajne međašne znakove.

Unutarnje razdjeljenje u gospodarskoj jedinici je promjenjeno zbog dodavanja novih površina. Novoformirani odsjeci su obilježeni na terenu i ucrtani u kartu.2. Drvne zalihe i prirasti
Stanje drvne zalihe i prirasta po vrsti drveća upoređeno sa stanjem iz osnove gospodarenja kojoj je istekla važnost prikazano je u slijedećoj tabeli :Vrsta

drveća


ANALIZA DRVNE ZALIHE

DRVNA ZALIHA

PRIRAST

1989.

1999.

Razlika

1989.

1999.

Razlika

m3

%

m3

%

m3

m3

%

m3

%

m3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Lužnjak

271583

61,2

323665

58,4

52082

7043

50,3

7857

45,5

814

P.jasen

144603

32,6

202390

36,5

57787

5543

39,6

7621

44,2

2078

A. jasen
0,0

4332

0,8

4332
0,0

257

1,5

257

OTB

10917

2,5

10177

1,8

-740

613

4,4

796

4,6

183

C. joha

12172

2,7

9682

1,7

-2490

650

4,6

556

3,2

-94

OMB

4218

1,0

4289

0,8

71

149

1,1

168

1,0

19

Ukupno:

443493

100

554535

100

111042

13998

100

17255

100

3257

U %125,04
25,04123,27
23,27

m3/ha

259
2748,16
8,53
0,37

Ukupna drvna zaliha u zadnjih 10 godina povećala se od 443493 m3 na 554535 m3 odnosno za 111042 m3 ili za 25,04 %, dok je prosječna drvna zaliha po 1 ha ukupno obrasle površine povećana sa 259 m3/ha na 274 m3/ha ili za 1%.

Ukupni tečajni prirast u 1989. godini iznosio je 13998 m3 ili 8,16 m3/ha, a ovim elaboratom utvrđen je debljinski tečajni prirast od 17255 m3 ili 8,53 m3/ha što je povećanje prirasta u apsolutnom iznosu od 3257 m3 ili 23,27 %.

Povećanje ili smanjenje drvne zalihe po vrstama drveća vidljivo je iz gornje tabele.

Prosječni omjer smjese svih sastojina gospodarske jedinice je: lužnjak 0,58, p.jasen 0,37, OTB 0,3, c. joha i OMB 0,2. Iz omjera smjese vidimo da su lužnjak i p. jasen najzastupljenije vrste. Lužnjak dolazi u čistim i mješovitim sastojinama. U mješovitim sastojinama najčešće je primješan p. jasen i c.joha u nizama, dok su ostale vrste primješane pojedinačno ili u manjim grupama.

Upoređenje sadašnjeg stanja drvne zalihe sa stanjem koje se očekivalo po bilaciLužnjak

P.jasen

OTB

C.joha

OMB

Ukupno:

Stanje 01.01.1989.

271583

144603

10917

12172

4218

443493

10 god. prirast

70430

55430

6130

6500

1490

139980

Prliv

12009

17572

446

202

531

30760

Ukupno:

354022

217605

17493

18874

6239

614233

Iskorišteno

24138

19529

1032

1220

2024

47943

Očekivano stanje

329884

198076

16461

17654

4215

566290

Stanje 01.01.1999.

323655

202390

14509

9682

4289

554525

Više
431474

4388

Manje

-6229
-1952

-7972
-16153

Sveukupno manje

-11765

% prirasta 1989.

2,59

3,83

5,62

5,34

3,53

3,16

% prirasta 1999.

2,43

3,77

7,26

5,74

3,92

3,11

Prirast 1999.

7857

7621

1053

556

168

17255

Upoređenjem sadašnjeg stanja drvne zalihe od 554535 m3 sa stanjem koje se očekivalo po bilanci od 566290 m3, vidi se da je stvarno stanje drvnog fonda manje od očekivanog za 11765 m3 ili za 20%.
3. Tablice dobnih razreda
U slijedećoj tabeli data je uporedba stanja površina i drvnih zaliha po dobnim razredima za gospodarsku jedinicu kao cjelinu u doba obnove gospodarske osnove i prilikom redovne revizije 1989. godine.


A N A L I Z A D O B N I H R A Z R E D A

Dobni

razred


Mjerna

jedinica


D R V N A Z A L I H A

P R I R A S T

1989.

1999.

Razlika

1989.

1999.

Razlika

m3

%

m3

%

m3

m3

%

m3

%

m3

I

ha

255,49

13

63,3

3

-192,19
m3II

ha

242,93

12

271,53

13

28,60
m3

47517

11

30144

5

-17373

3049

22

1994

12

-1055

III

ha

278,26

14

292,65

14

14,39
m3

72208

16

76909

14

4701

2410

17

2944

17

534

IV

ha

625,27

32

740,22

37

114,95
m3

160886

36

232390

42

71504

4994

36

7135

41

2141

V

ha

410,36

21

375,6

19

-34,76
m3

122230

28

131991

24

9761

2681

19

3292

19

611

VI

ha

157,66

8

195,17

10

37,51
m3

40652

9

61507

11

20855

864

6

1409

8

545

VII

ha
0

83,54

4

83,54
m3
0

21594

4

21594
0

481

3

481

Ukupno:

ha

1969,97

100

2022,01

100

52,04
m3

443493

100

554535

100

111042

13998

100

17255

100

3257

m3/ha

225
2747,11
8,53m3/ha bez I dob.

259
2838,16
8,81


Promjene u dobnoj strukturi po dobnim razredima rezultat su dinamike razvoja dobnih razreda, zbog preraštanja dijela sastojina u viši dobni razred kao dinamike redovnog gospodarenja, redovnih sječa i pošumljavanja. Raspored dobnih razreda u odnosu na normalnu površinu je nepravilan.1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət