Ana səhifə

Tečajnim prirastom od 17255 m


Yüklə 1.49 Mb.
səhifə2/8
tarix24.06.2016
ölçüsü1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Orografske i hidrografske prilike

Šume gospodarske jedinice “Belčićev gaj-Šikara” leže u Odranskom polju na 450 31’ do 450 37’ sjeverne geografske širine i 160 17’ do 160 23’ istočne geografske dužine od Greenwicha. Gospodarska jedinica se proteže od sjeverozapada prema jugoistoku u duljini od 13 kilometara i često je isprekidana pašnjacima. Zbog toga je šuma razdvojena u nekoliko potpuno odvojenih šumskih predjela.

Predjeli su:

- Gredice koji obuhvaća krajnji i izolirani 1. odjel na sjeverozapadu.

- Dubravski gaj i Železenski gaj koji s južne strane graniče s rijekom Odrom, a sa svih ostalih strana okruženi su pašnjacima, odjeli 2-5 i 7-9.

- Pazuvo, Barjančev gaj i Martinščak koji se proteže u pojasu na sjevernoj obali Mrtve Odre, to su odjeli 10-13.

- Kaptolsko Međudorje, Vimelin, Belčićev gaj, Puzlić čine suvisli kompleks koji se proteže uz lijevu obalu rijeke Odre ( odjeli 12 – 37), osim odjela 32 Mačkovac, Donje Dobrice koji je izdvojen.

- Čađavac, Zvernik, Stari gaj, Šikara nalazi se između potoka Zatonja, rijeke Odre i ceste Sisak – Desna Martinska Ves (odjeli 38-50).

- Berušina – Lisje čine suvisli kompleks na desnoj obali Odre (odjeli 51 – 55).

- Kozlovica (odjel 56) potpuno je odvojen i nalazi se jugozapadno od gospodarske jedinice uz cestu Sisak – Žažina.

Cijela gospodarska jedinica nalazi se u nizini između rijeke Odre i Save s nadmorskom visinom od 95–100 m. Teren je jednoličan s minimalnim visinskom razlikama tako da je diferencija između najviše i najniže točke na ovom velikom području svega 5m. Glavni vodotok je rijeka Odra koja je ujedno i sjeverozapadna granica gospodarske jedinice. Osim toga postoji niz suhih korita, kanala i čretova koji se napune vodom prilikom visokog vodostaja rijeke Odre. Tu su gledano sa zapada prema istoku potok Likunj, Mrtva Odra i potok Zatonja. Poplave na tom području su svakogodišnja pojava i to naročito u jesen i proljeće, tako da se radovi u šumi mogu vršiti samo za suhog vremena.
Geološka podloga, tlo i opterećenost onečišćivaćima
Geološku podlogu područja gospodarske jedinice čine uglavnom šljunci, pijesci, gline i ilovače. To je rastresiti materijal nastao u pleistocenu kao produkt sedimentacije Panonskog mora i djelovanja rijeka. Glavna mu je karakteristika vekika heterogenost u horizontalnom i vertikalnom smislu. Na tom heterogenom materijlu leži mlađi aluvijalni sloj sastavljen od glina, ilovača, mulja i praškastih materijala. Trošenjem recentnog aluvijalnog supstrata pod utjecajem specifičnog vodnog režima nastaju hidromorfna tla, u prvom redu aluvijalna, pseudoglejna i glejna tla. U ovu grupu tala spadaju sva ona, koja imaju znakove prekomjernog vlaženja bilo od oborinske ili dodatne vode tj. poplavne i podzemne vode.

Tla
Na području gospodarske jedinice dolaze hidromorfna tla koje karakterizira povremeno ili trajno prekomjerno vlaženje u dijelu profila ili u čitavom tlu. Opis tala preuzet je iz knjige “Tloznanstvo u zaštiti okoliša: priručnika za inženjere” Dr. Sc. Jakob Martinović, Zagreb : Državna uprava za zaštitu okoliša, 1997.

Močvarno glejna tla:
Epiglej

Sklop profila A-G. Ima humusni horizont sa znakovima hidromorfizma i G horizont s jasno diferenciranim Gso i Gr pothorizontima. Oglejavanje (zamočvarivanje) je uzrokovano provršinskim pretežno poplavnim vodama, koje stagniraju do dubine 1m i s dubinom slabi. Epiglej se odlikuje malom biološkom aktivnošću, nedostatkom kisika u pedosferi i nepovoljnim fizikalnim i kemijskim osobinama. Bez melioracije nepovoljnog vodnog režima, epiglej se može smatrati malo produktivnim tlom.


Hipoglej

Sklop profila A-Gso-Gr ili A/T-Gso-Gr. Hipogleji su vezani za reljefske depresije u kojima se nalaze deblji slojevi podzemne vode čija razina pokazuje malo kolebanje. Osnovno je obilježje da se podzemna voda nalazi na tako maloj dubini da je čitav profil utjecan anaerobnim procesima (razina podzemne vode je obično iznad 80 cm). Supstrat hipoglejnih tala može imati različit mehanički sastav, a u kemijskom pogledu može varirati od beskarbonatnih do karbonatnih supstrata. Hipoglej zasićen bazama ima humusni horizont dubine 20-30 cm. Debljina Gso pothorizonta zavisi o zoni kolebanja podzemne vode. Gr pothorizont se podudara sa zonom trajne stagnacije vode. Hipoglej je pretežno glinasto tlo, G horizont je glinastiji nego A. Struktura je glinastog tla poliedrična ili prizmatična. Tlo može imati veliki koeficijent bubrenja. Euglej sadrži do 10% humusa, a varijacije s “anmor” humusom i do 30%. Reakcija je najčešće neutralna do slabo alkalna. Ukupni sadržaj N, P i K je visok, ali je u anaerobnim uvjetima nizak sadržaj mineralnih oblika N. Fosfor je vezan s Fe i Al u biljkama nepristupačne ili teško pristupačne spojeve.


Amfiglej

Sklop profila Aa-G-C-G ili Aa-G-G. Hidrogenizacija tla je uvjetovana i podzemnom i poplavnom vodom, pa je prisutan i hipoglejni i epiglejni karakter profila s međuslojem koji nije ili je slabije oglejen. U ovom tipu tla su kumulirana svojstva eugleja i semigleja u jedinstveni profil. U ekološkom smislu to je nova kvaliteta jer je biljka izložena povećanoj vlažnosti. U pogledu mehaničkog sastava, česta je pojava višeg sadržaja gline u A nego u G horizontu. Kemijska svojstva ovog tla su slična opisanim svojstvima hipogleja.


Proizvodna sposobnost i uporabna vrijednost močvarno glejnih tala pri sadašnjem stanju vodno-zračnih prilika je niska. Dok se ne riješi obrana od poplava, ova tla imaju vrlo nisku proizvodnu sposobnost i za travnjačke površine, a razumljivo da je usporen rast šumske vegetacije.
Među mineralno močvarnim tlima u gospodraskoj jedinici znatne površine zauzimaju džombasta tla. Ova tla se odlikuju značajnom vanjskom morfologijom. Površina im je valovita, kao da je prekrivena s bezbroj mravinjaka obraslih vegetacijom. Mali mikrohumci, stolci ili stubenke široki jedva 15 – 20 cm, odijeljeni su malim krivudavim jarčićima 5 – 15 cm širokim. Džombasta tla su tvorevina ravnih terena. Mogu se razvijati samo na glinastim i ilovastim sedimentima i samo na terenima na kojima se perod prekomjernog vlaženja tla svake godine, izmjenjuje s periodom jakog isušivanja tla. Mehanizam razvitka đomba stoji u najužoj vezi s pojavom periodičkog bubrenja i kontrakcije zemljišnih koloidnih masa, poglavito dubljih slojeva. Tijekom suhog perioda dolazi do jakog stezanja (kontrakcije) tla, uslijed čega nastaju široke pukotine, koje sežu od 120 do 150 cm dubine. Na početku vlažnog perioda oborinska voda splahne sitne čestice tla s površine terena i sa stijenki pukotina na dno i tako pukotine zatrpava. Pored toga oborinska voda se brzo ocjeđuje širokim pukotinama na njihovo dno, gdje se nagomilava i navlažuje donje slojeve tla, dok gornji slojevi ostaju suhi. Uslijed navlaženja počinju koloidne čestice tla na dnu pukotine bubriti i tako povećavaju svoj obujam. Kako se s vremenom pukotine zatrpavaju, koloidne čestice ne nalaze dovoljno mjesta za proširenje obujma u horizontalnom smjeru, pa se stoga šire u vertikalnom smjeru. Pri tome nailaze na otpor koje pružaju mase tla, zapravo stupac iznad njih. Tlak bubrenja koloidnih čestica mora svladati tlak, koji odgovara težini prizme suhog tla iznad nabubrele mase. Suhi monolit tla uzdiže se u vertikalnom pravcu i izdiže se iznad površine terena. Procesi bubrenja, kontrakcije i mjestimičnog dizanja tla pojavljuju se iz godine u godinu. Mikroreljefne uzvisine, džombe, postaju uslijed toga sve više i više, dok napokon ne poprime stabilniji izgled. Gust vegetacijski pokrov s vremenom potpuno obraste površine džomba i tako zaštićuje mineralne čestice tla od daljnjeg ispiranja u pukotine koje se tvore za sušnog vremena. Zbog toga, nakon određenog vremena, prestaje izdizanje tla, odnosno rast džombi, a teren zadržava svoj osebujan izgled.
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət