Ana səhifə

Tarihinden itibaren yürürlüğe giren genelge doğrultusunda ilave edilenler,değişiklikler kırmızı zemin rengi


Yüklə 1.22 Mb.
səhifə9/13
tarix26.06.2016
ölçüsü1.22 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

19.7.1. Risk Faktörleri (EUROSCORE):

HASTA İLE İLGİLİ FAKTÖRLER


PUAN


Yaş

60 yaşın üstünde her 5 yaş için 1 puan ilave
Cinsiyet

Kadın

1

Kronik Akciğer Hastalığı

En az 3 aydır bronkodilatör yada steroid kullanıyor olması

1

Ekstrakardiyak Arteriopati

%50’nin üzerinde karotis lezyonu, geçirilmiş veya kalp ameliyatı sonrasına planlanan abdominal aorta, karotis yada periferik damar operasyonu, radyolojik tanı

2

Geçirilmiş Kardiyak Operasyon

Perikardın açılmasını gerektiren

3

Serum Kreatinin

>2.26mg/dl

2

Aktif Endokardit

Hasta kalp ameliyatına alınır iken hala daha endokardit nedeniyle antibiyotik kullanıyor olması, ekokardiyografik tanı


3

Kritik Preoperatif Durum

Ventriküler taşikardi yada fibrillasyon yada ani kardiyak ölümden müdahale ile kurtulma, preoperatif kalp masajı, ameliyathaneye gelmeden preoperatif ventilatöre bağlanma, preoperative inotropik destek, İABP yada preoperatif akut böbrek yetmezliği (anüri yada oligüri <10 ml/saat) durumlarından biri yada birkaçının varlığı

3


KARDİYAK FAKTÖRLER

Unstabil anjina

Ameliyathaneye geldiğinde istirahat ağrısı nedeniyle İV nitrat alıyor olması

2

LV Disfonksiyonu

orta yada EF %30-%50 arasında

1

Kötü yada LVEF<%30

3

Son 90 gün içindeki Miyokard Enfarktüsü
2

Pulmoner Hipertansiyon

Sistolik Pulmoner Arter Basıncı >60 mmHg

2

OPERASYONLA İLGİLİ FAKTÖRLER

Acil Operasyon

Başvurduktan sonra, bir sonraki iş günü başlamadan ameliyat

2

İzole Baypas Dışında Kalp Ameliyatı

Yada baypasa ek kalp operasyonu

2

Torasik Aorta Cerrahisi

Asendan, arkus yada desendan aort patolojilerine girişim

3

Post MI VSD
4


Beklenen Mortalite (Lojistik skor): TOPLAM Risk Puanı:
Düşük Risk: 0-2 puan, Orta Risk: 3-5 puan, Yüksek risk: 6 ve üzeri puan
20. Tıbbi malzeme temini ve ödeme esasları

Ortez, protez, tıbbi sarf, basit sıhhi sarf, tıbbi sarf malzemesi, iyileştirme araç ve gereçleri ile tıbbi cihazlar, tıbbi malzeme kapsamında değerlendirilir.20.1. Tıbbi malzeme temin esasları

Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler (EK 5/C listesinde yer alan protez ve ortezler ve Kurumca iade alınan cihazlar hariç), hastane tarafından temin edilmek zorundadır.

Sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelerin sağlık kurumunca temin edilme zorunluluğu, resmi sağlık kurumları için Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra uygulamaya konulacaktır. Ancak bu süre içerisinde de Tebliğ eki “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” nde (EK–5/A) yer alan tıbbi malzemeler kesinlikle hastalara aldırılmayacak, aldırılması halinde ilgili fatura tutarı hastaya ödenerek sağlık kurumundan mahsup edilecektir.

Tebliğ eki “Sağlık Kurumları Fiyat Listesi” nde (EK–8) yer alan birim fiyatlar “basit sıhhi sarf malzemeleri” dahil olarak tespit edildiğinden, Tebliğ eki “Bedeli Ödenmeyecek Basit Sıhhi Sarf Malzemesi Listesi” nde (EK–5/B) yer alan tıbbi malzemeler, hiç bir şekilde hastalara aldırılamaz ve hastane faturalarında ayrıca gösterilemez.

Kurum ile sözleşmeli özel sağlık kurumlarınca, EK–5/A ve/veya EK–5/C Listesinde yer alan tıbbi malzemelerin liste kod numaraları MEDULA sistemine kaydedilecektir.

Sağlık kurumları tıbbi malzemeleri, Kurumun ve Sağlık Bakanlığının Bilgi Bankasına kayıt edilmiş ve onaylanmış tıbbi cihaz üretici ve ithalatçı firmalarının onaylı ürünlerinden temin edeceklerdir.

Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurumları, temin ettikleri tıbbi malzemeler için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddesinde belirtilen ihale usulleri ve doğrudan temin alımları da dahil olmak üzere yaptıkları alımların; ihale kayıt numarası (İKN), onaylanmış ürünün numarası (tıbbi malzemenin barkodu), KDV hariç alış fiyatı, adet, tarih, hastane kodu ve firma bilgisi vb. bilgileri Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranına eksiksiz girmek zorundadırlar.

Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca, temin edilen tıbbi malzemelerin Kurum bilgi bankası tarafından onaylanmış bulunan ürün numarası (barkod) MEDULA sistemine kaydedilecektir. MEDULA sistemince; Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranı ile bağlantı kurularak verilerin doğruluğu teyit edilecektir. Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra Kuruma fatura edilen tıbbi malzemelerden, onaylanmış ürün numarası (barkod) bulunmayan ürünlerin bedelleri kayıt edilinceye kadar ödenmez.

Kurumla sözleşmeli özel sağlık kurumlarınca da temin edilen tıbbi malzemelerin Kurum bilgi bankası tarafından onaylanmış ürün numarası (barkod), MEDULA sistemine kaydedilecektir. Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra Kuruma fatura edilen tıbbi malzemelerden, onaylanmış ürün numarası (barkod) bulunmayan ürünlerin bedelleri kayıt edilinceye kadar ödenmez.

Kurum ile sözleşmeli sağlık kurumlarınca temini zorunlu olmayan tıbbi malzemelerin reçete edilmek suretiyle hastane dışından temini için, sağlık kurulu raporu düzenlenmesi zorunludur. Ancak Tebliğ veya eki listelerde uzman hekim raporu ile verilebileceği belirtilen tıbbi malzemeler için sağlık kurulu raporu şartı aranmaz.

Sağlık raporları (Tebliğde geçerlilik süreleri ayrıca belirtilen sağlık raporları hariç) en fazla 2 yıl süre ile geçerlidir.

Tıbbi malzemelerin kullanım süreleri; işitme cihazı için 5, vücut organ protezleri (vücut dışında kullanılanlar) için 5, meme protezi için 2, myoelektrik kontrollü kol protezleri için 10, motorlu malul arabası için 10, standart tekerlekli sandalye için 5, akülü tekerlekli sandalye için 10, gözlük çerçevesi için 2, konuşma cihazı için 5 yıldır.

Protez ve ortezlerin yenilenmesi için düzenlenecek sağlık kurulu raporlarında “önceden verilen protez ve ortezin yenilenmesi gerektiğine” dair ibare yer alacaktır.

Hasta kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek ortez, protez ve Kurumca iade alınan cihazlara ilişkin bakım ve onarım masraflarından, garanti kapsamı süresi içinde hastanın kusuru olmaksızın oluşan masraflar firma tarafından, garanti kapsamı süresi dışında hastanın kusuru olmaksızın oluşan masraflar, hasta kusurunun olmadığının ve bakım ve onarımın gerektiğinin Kurumca tespit edilmesi halinde Kurum tarafından karşılanır. Kurum ihtiyaç duyduğunda bu tespiti teknik servis raporu veya hekim raporu ile de yapabilir. Hastanın kusuru hallerinde ise söz konusu masraflar hasta tarafından karşılanacaktır.

Hastalara, iade alınmak kaydıyla taahhütname karşılığı verilen tıbbi cihazlar (oksijen tüpü ve başlığı, oksijen konsantratörü, nebulizatör, aspiratör, ev tipi ventilatör, CPAP, Auto CPAP, BPAP, havalı yatak, insülin pompası, desferal pompa, enurezis alarm cihazı, tekerlekli sandalye, motorlu malul arabası) bakım onarımı yapıldıktan sonra, yeni ihtiyaç sahiplerine verilir.

Kurum tarafından iade alınan cihazların, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan hastalara verilebilmesi için hastaların, sağlık kurulu raporu ile devredilen SSK sağlık işleri il müdürlüklerinin bulunduğu illerde bu müdürlüklere, diğer illerde ise devredilen SSK sigorta il müdürlüklerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Müracaatı takiben, söz konusu tıbbi cihazların Kurum stoklarından temin edilmesi yoluna gidilecek olup, stoklarda yok ise Kurum stoklarında cihazın olmadığına dair onay alınmak suretiyle hasta tarafından temin edilen cihaz bedelleri 20.2 nci madde doğrultusunda Kurumca ödenir. Onay alınmadan hasta tarafından temin edilen cihazların bedelleri ödenmeyecektir.

20.2. Tıbbi malzeme ödeme esasları

20.2.1. Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi

a) Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında;

Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 günlük süre içerisinde resmi sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilen tıbbi malzemelerden; Tebliğ ve eki EK-5/A ve EK-5/C Listelerinde yer alan malzemeler bu listelerde belirlenen birim fiyatlar üzerinden fatura tutarını aşmamak şartıyla bedeli Kurumca ödenir. Tebliğ ve eki Listelerde yer almayan tıbbi malzemeler ise KDV dahil alış fiyatı üzerine, % 15 işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutar üzerinden hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek fatura edilir ve bedelleri Kurumca ödenir.

Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra resmi sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilen tıbbi malzeme bedelleri ise tıbbi malzemenin KDV dahil alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutar üzerinden hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek fatura edilir ve bedelleri Kurumca ödenir.

Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca temin edilerek hastalara kullanılan faturalandırılabilir tıbbi malzeme bedelleri, ayrıca belirtilmesi ve yazılı olarak talep edilmesi kaydıyla, faturaların Kuruma teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde avans olarak ödenir.

Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra, yatarak tedavilerde temini zorunlu tıbbi malzemelerin, reçete düzenlenerek hastaya aldırılması durumunda; fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Ancak, mahsup edilen malzemenin sağlık kurumunca ihale yöntemi ile temin edilemediğinin başhekimlik onayı ile belgelendirilmesi halinde; Tebliğin 20.2.2 nci maddesine göre tespit edilen tutar sağlık kurumuna iade edilir.

b) Özel sağlık kurumlarında;

1. Sözleşmeli özel sağlık kurumlarınca temin edilen Tebliğ ve eki EK-5/A ve EK–5/C Listelerinde yer alan malzemeler, Tebliğ ve eki listelerde belirlenen birim fiyatlar üzerinden,

2. Tebliğ ve eki listelerde yer almayan tıbbi malzemeler, Kurum (devredilen T.C. Emekli Sandığı) tıbbi malzeme listelerinde yer alan fiyatlar üzerinden,

3. Kurum (devredilen T.C. Emekli Sandığı) tıbbi malzeme listelerinde fiyatı olmayan tıbbi malzemeler, KDV dahil alış fiyatı üzerinden,

fatura tutarını aşmamak şartıyla ödenir.

Özel sağlık kurumunca yatarak tedavilerde temini zorunlu tıbbi malzemelerin reçete karşılığı hastaya aldırılması durumunda; fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir.

20.2.2. Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi

Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra, ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzemelerden, Kurum Bilgi Bankası onaylı ürün numarası (barkod) olmayan ürünlerin bedelleri ödenmeyecektir.

Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzemeler; • Tebliğ ve eki EK–5/A ve EK–5/C Listelerinde yer alan malzemeler, Tebliğde belirtilen fiyatlar,

 • Tebliğ ve eki listelerinde yer almayan tıbbi malzeme bedelleri ise;

  • Kurum (devredilen T.C.Emekli Sandığı) ile protokollü firmaların protokol dahili malzemeleri protokol fiyatları,

  • Protokol dahilinde olmayan tıbbi malzemeler ile Kurumla (devredilen T.C.Emekli Sandığı) protokolü olmayan firmalardan temin edilen malzemeler, piyasa araştırması yapılarak bulunan en düşük fiyatlar,

esas alınarak fatura tutarını aşmamak şartıyla ödenir.

Piyasa araştırmasında, yerli ürünlerin bedelinin tespitinde, Ankara, İstanbul veya İzmir Ticaret Odalarından fiyat tespiti de istenilebilir. Piyasa araştırması ile fiyat tespiti yapılamayan ithal ürünlerin bedeli, FOB fiyatları üzerine %40 ilave edilerek tespit edilecek tutar üzerinden ödenir.

Kurum ile sözleşmesiz sağlık kurum ve kuruluşlarınca acil haller nedeniyle yapılan ve Tebliğin 5 inci maddesi doğrultusunda Kurumca karşılanması gereken tedavilerde kullanılan tıbbi malzeme bedelleri, bu madde hükümleri esas alınarak ödenir.

20.3. Bazı tıbbi malzemelerin temin edilme esasları

20.3.1. Tekerlekli sandalye temini

Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya sakatlığı olduğu ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, erişkin veya çocuk nöroloji uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenecek uzman hekim raporu ile belgelenenlere bu hekimlerce reçete edilmesi halinde 20.2 nci madde doğrultusunda bedelleri ödenir.

Hastanın özürlülük durumu nedeniyle özellikli tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve özürlülüğünün sürekli olduğunun, yukarıda belirtilen uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde “özellikli motorsuz tekerlekli sandalye” bedeli 20.2 nci madde doğrultusunda ödenir. Özellikli motorsuz tekerlekli sandalye, kollukları çıkarılabilir, ayaklıkları ve arkalığı ayarlanabilir, katlanabilir ve gerektiğinde baş-boyun desteği eklenebilir niteliktedir.

Tekerlekli sandalye, iade cihaz kapsamındadır.20.3.2. Motorlu malul arabası verilmesini gerektiren hastalık ve arızalar

    • El, ön kol ve kolun tek taraflı fonksiyonuna mani olan haller,

    • Kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları,

    • Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları,

gibi standart tekerlekli sandalyeyi hareket ettirememesi yada hareket ettirmesi halinde kişinin sağlığının tehlikeye gireceği durumlarda, bu durumlarının ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, erişkin veya çocuk nöroloji uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla motorlu malul arabası verilmesi mümkündür.

Ancak;


 • Her iki üst ekstremite fonksiyonlarının çeşitli nedenlerle tam olmaması,

 • Epilepsi tanısı konulmuş hastalar,

 • Serebroskleroz ve seniliteler,

 • Debilite,

 • Şizofreni ve sklofreniler,

 • Dekompanse kalp yetmezlikleri,

 • Renk körlüğü,

 • Düzeltilmesi mümkün olmayan görme ve işitme bozuklukları,

durumlarından herhangi birinin mevcut olması halinde motorlu malul arabası verilmez.

Motorlu malul arabasının verilmesi için düzenlenecek sağlık kurulu raporlarında, ayrıca yukarıda sayılan ve kullanıma engel teşkil edecek durumların olmadığının belirtilmesi gerekmektedir.

Motorlu malul arabası verilecek kişilerde, arabanın teslimi sırasında (H) sınıfı sürücü belgesinin olması gerekmektedir.

Motorlu malul arabalarının bedelleri, ilgili firma tarafından iki yıl garanti, on yıl yedek parça bulunurluk garantisi, teknik destek taahhütnamesi verilmiş olması halinde, Tebliğ eki EK-5/C Listesinde belirtilen tutarı aşmamak kaydıyla ödenir.

Motorlu malul arabaları, iade cihaz kapsamındadır.

20.3.3. Myoelektrik kontrollü kol protezleri

Bilateral üst ekstremite ampute hastalar veya tek taraflı üst ekstremite amputasyonu ile birlikte karşı ekstremiteyi kullanamayacak hastalar için fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji ve psikiyatri uzman hekimlerinin bulunduğu üçüncü basamak sağlık kurumları sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile bu durumlarının belgelendirilmesi (Raporda hastanın durumuna ilişkin ayrıntılı değerlendirmeleri içeren ilgili uzman hekimlerin görüşünün yer alması zorunludur) ve Sağlık Bakanlığına bağlı Ankara veya İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanelerince onaylanması kaydıyla, myoelektrik kontrollü kol protezlerinin bedelleri, Tebliğ eki EK-5/C Listesinde belirtilen tutarları aşmamak koşuluyla ödenir.20.3.4. Hasta alt bezi

Hastalığı nedeniyle “mesane veya rektum” kontrolü olmadığının (çocuklar için en az iki yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) ve hasta altı bezi kullanması gerektiğinin belirtildiği uzman hekim raporuna dayanılarak reçete düzenlenmesi halinde ihtiyaca binaen kullanılması öngörülen hasta alt bezine ait fatura bedelleri; günde 4 adedi ve her bez için 60 YKr geçmemek üzere birer aylık devreler halinde ödenir.  Hasta alt bezinin sağlık kurumlarınca temin edilmesi halinde rapor aranmaz.

20.3.5. Kolostomi, ürostomi torbası ve diğer yardımcı malzemeler

 • Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir.

 • İlgili uzman hekim tarafından, en fazla iki aylık dozlar halinde reçete edilebilir.

  Sağlık kurumlarınca temin edilmesi halinde rapor aranmaz.

  20.3.6. Yara bakım ürünleri

Kurum sağlık yardımlarından yararlanan kimselere, tedavileri sırasında kullanılması gerekli görülen yara bakım ürünlerinin bedelleri, sağlık kurulu raporuna istinaden aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre Kurumca karşılanır.

 1. Yara bakım ürünleri için düzenlenecek sağlık kurulu raporları;

  1. Yatarak tedavide;

Takip ve tedaviyi yapan branş uzman tabibi ile genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji ve plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı,

  1. Ayaktan tedavide;

Genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı,

sağlık kurullarınca düzenlenecektir. 1. Yara bakım ürünleri kullanımına dair düzenlenecek sağlık kurulu raporlarında; hasta kimlik bilgilerinin dışında;

  1. Etyolojik tanı (diyabetik ayak yarası v.b.),

  2. Yara ve/veya yaraların anatomik lokalizasyonu,

  3. Yara ve/veya yaraların ebatları,

ç) Klinik bulgular (eksüdasyon, kavitasyon gibi özellikler ayrıca belirtilecektir),

  1. Öncesinde, medikal ve/veya cerrahi tedavi uygulanıp uygulanmadığı,

  2. Tercih edilen yara bakım ürününün, tercih gerekçesi, tipi (kategori), ebatları, değiştirilme süresi,

bilgilerinin yer alması zorunludur.

 1. Sağlık kurulu raporunda belirtilen yara bakım ürünü dışında bir başka yara bakım ürünü kullanılması gerektiğinde, yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenecek ve gerekçesi belirtilecektir.

 2. Sağlık kurulu raporları ayaktan tedavide 2 (iki) ay süreyle, yatarak tedavilerde ise yatış süresince geçerlidir.

 3. Ayaktan tedavide kullanılacak yara bakım ürünleri için, sağlık kurulu raporuna dayanılarak genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji ile plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzman hekimlerinden biri tarafından reçete düzenlenmesi gerekmektedir.

 4. Tek reçetede en fazla 15 (onbeş) günlük miktar yazılabilecektir.

 5. Reçete tekrarında, yara ve/veya yaraların ebatları, reçeteyi yazan uzman hekimce sağlık kurulu raporu arkasına yazılacak, imzalanacak ve kaşelenecektir.

 6. Ayaktan tedavide, sadece hydrocolloid, hydrogel ve fiber içerikli yara bakım ürünleri bedelleri 20.2 nci madde doğrultusunda Kurumca karşılanacaktır.

 7. Bal ve bal içerikli yara bakım ürünlerinin bedelleri, yatan hastalar dahil Kurumca karşılanmayacaktır.

 8. V.A.C (Vacuum Assisted Closure) tıbbi sarf malzemelerinin, taburcu sonrası ayaktan tedavide kullanımı gerektiği sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde bedelleri 20.2 nci madde doğrultusunda Kurumca karşılanır.

 9. 100 cm2’ ye kadar olanlar, küçük,

100–225 cm2’ye kadar olanlar, orta,

225 cm2’ nin üstünde olanlar, büyük,

yara örtüsü olarak kabul edilecektir.


 1. Usulüne uygun düzenlenmeyen sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecek ve bu raporlara istinaden temin edilen yara bakım ürünü bedelleri karşılanmayacaktır.

20.3.7. Şeker ölçüm çubukları

Tip I diyabetli ve tip II diyabetliler, hipoglisemili hastalar, gestasyonel diyabetliler ile sadece oral antidiyabetik ilaç kullanan diyabetes mellituslu hastaların kullanmakta olduğu kan şekeri ölçüm çubuklarına ait bedeller, aşağıda belirtilen esas ve şartlarda ödenecektir;a) Tip I diabetli, Tip II diabetli, hipoglisemili, gestasyonel diabetli hastalar ile sadece oral antidiyabetik ilaç kullanan diabetes mellituslu hastalar için, endokrinoloji ve metabolizma, iç hastalıkları, çocuk sağlığı hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından uzman hekim raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

b) Şeker ölçüm cihazlarına ait bedeller, Kurumca karşılanmayacaktır.

c) Şeker ölçüm çubukları;

 1. Tip I diabetes mellituslu hastalar için ayda 100 adet,

 2. Tip II diabetes mellituslu insülin kullanan hastalar için üç ayda 100 adet,

 3. Hipoglisemi hastaları için ayda en fazla 50 adet,

 4. Gestasyonel diyabet için gebelik süresince ayda en fazla 100 adet,

 5. Sadece oral antidiyabetik ilaç kullanan diabetes mellituslu hastalara üç ayda 50 adet,

hesabıyla, en fazla üç aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

ç) Kan şekeri ölçüm çubuklarına ait faturalara, sağlık raporunun fotokopisi ile reçetenin asılları ödeme evrakına eklenecektir. Her bir şeker ölçüm çubuğu için ödenecek bedel 55 YKr’u geçmeyecektir.

d) Kan şekeri ölçüm çubukları, sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir.

20.3.8. Mikro infüzyon pompası

Mikro infüzyon pompası, infüzyon seti ve rezervuar bedellerinin ödenebilmesi için sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmekte olup bu raporlarda;1) Hastanın Tip I diyabetli veya insüline bağımlı Tip II diyabetli olması ile birlikte kan şekerinin oynak (brittle) seyrettiğinin yada gebelikte gestasyonel diyabet (hamilelik diyabeti) olduğunun belirtilmesi,

2) Hastanın kendi kendine veya yakınlarının cihazı kullanma yeteneğini kazanmış olduklarının belirtilmesi,

3) Raporda endokrinoloji ve metabolizma, iç hastalıkları, çocuk sağlığı hastalıkları, var ise diyabet bilim dalları uzman hekimlerinden birinin yer alması,

şartları aranacaktır.

Sağlık kurulu raporuna dayanılarak reçete edilen infüzyon seti ve rezervuar bedelleri, en fazla 3 günde 1 adet üzerinden hesaplanmak suretiyle 20.2 nci madde doğrultusunda ödenir.

Mikro infüzyon pompası, “Kurumca iade alınan cihazlar” kapsamındadır.20.3.9. Kendinden jelli sonda

Nörojenik mesane ve rekürrent üretra darlığı olan hastalara ayaktan tedavilerinde kullanılması gerekli görülen kendinden jelli sondaların, üroloji, çocuk hastalar için çocuk ürolojisi veya çocuk cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilmesi halinde bedelleri 20.2 nci madde doğrultusunda ödenir.

Raporda; teşhis, kullanım süresi ve günlük kullanım miktarı belirtilecektir.

Kurumca günlük en fazla 6 (altı) adet sonda bedeli ödenir.

Kendinden jelli sondaların, en fazla iki aylık miktarda reçete edilmesi halinde bedelleri ödenir.


  Sağlık kurumlarınca temin edilmesi halinde rapor aranmaz.

20.3.10. İşitme cihazları

Sağlık kurulu raporuyla, her bir kulak için verilen işitme cihazı için kalıp ve 6 adet şarj edilebilir pil dahil en fazla 800 YTL ödenir.

Hasta tarafından edinilen cihaza ait fatura tutarının yukarıda belirtilen miktardan az olması halinde faturada yer alan tutar üzerinden ödeme yapılacaktır.

İşitme cihazı sağlanan kişilerin cihaz bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her marka cihaz için satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesine sahip ülke genelinde en az üç servis bulunmalı ve onarım için bırakılan işitme cihazının yerine firma tarafından bakım süresince kullanılmak üzere kullanılabilecek başka bir cihaz yedek olarak verilmelidir.

Her iki kulak için işitme cihazı bedeli ödenebilmesi için, düzenlenmesi gereken sağlık kurulu raporunun teşhis bölümünde “iki kulakta işitme kaybının bulunduğunun belirtilmesi yeterli olmayıp, her iki kulak için, işitme cihazı kullanılması gerektiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

İşitme cihazı ile ilgili olarak düzenlenecek sağlık kurulu raporunda marka belirtilmeden cihazın tipi, modeli ve özellikleri (kulak içi, cep tipi, analog, digital, programlanabilir vb.) belirtilecek olup faturada da verilen cihazın tipi, modeli, özellikleri, varsa Kurum (devredilen T.C. Emekli Sandığı) protokol kodları belirtilecektir. Sağlık kurulu raporunda yazılı olan işitme cihazının, protokollü firmadan temin edilmesi halinde bedeli protokol fiyatı üzerinden (800 YTL’nı geçmemek kaydıyla), protokollü olmayan firmalarca temini halinde protokollü cihazlar arasındaki en ucuz muadilinin bedeli üzerinden geri ödemesi yapılacaktır. Sağlık kurulu raporunda sadece “işitme cihazı” yazılmış ise faturada cihazın özellikleri belirtilmiş olsa dahi protokollü cihazlar arasından (özelliklerine bakılmadan) en ucuz işitme cihazı bedeli ödenecektir. Protokollü işitme cihazının alt bayilerce fatura edilmesi halinde protokol fiyatından ödenebilmesi için ana bayi tarafından verilmiş yetki belgesinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.20.3.11. Desferal pompası

 • Serum ferritin düzeylerinin 750 ng/ml seviyelerine yükselmiş olması, veya

 • Aşırı demir birikimine bağlı, organ fonksiyonlarının (kalp, karaciğer) bozulmaya başladığının klinik belirtilerinin bulunması,

hallerinde, kullanım gerekliliğin belirtildiği ve hematoloji uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilgili uzman hekimler tarafından reçete edilmesi halinde bedeli 20.2 nci madde doğrultusunda ödenir.

“Deferoksamine flakon için kullanılan uygulama seti” nin, desferal pompası için düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak, kullanımını gerektiren ilaç ile birlikte reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. Hekim tarafından ilaç bitimine kadar, en fazla 3 aylık miktarlarda 60 adeti geçmemek üzere reçete edilecektir.

Her bir set için ödenecek bedel 5 YTL’sını geçmeyecektir.


  Sağlık kurumlarınca temin edilmesi halinde sağlık raporu aranmaz.

20.3.12. Gözlük ve lens bedellerinin ödenmesi

Göz hastalıkları uzman hekimleri ile bu dalda ihtisas yapmakta olan hekimler tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak alınacak kontakt lens, gözlük camları ile çerçevenin temininde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Kontakt lens, gözlük cam ve çerçeve bedellerine ait giderlerin Kurumca karşılandığı kişiler, kontakt lens, gözlük cam ve çerçevelerini, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdüren ve Kurumla optik sözleşmesi imzalayan sözleşmeli optikçilerden/firmalardan temin edeceklerdir.

Hatalı kontakt lens, gözlük camı verilmesinin yada reçeteye yazılan gözlük camı yerine farklı diyoptrili cam verilmesinin ortaya çıkaracağı sonuçlardan camı veren sözleşmeli optikçi/firma sorumludur.20.3.12.1. Gözlük çerçeve ve camları

Gözlük camlarının temininde, Tebliğ eki “Gözlük Camları Fiyat Listesi(EK–6) esas alınacak ve ödemeler buna göre yapılacaktır. Cam bedelleri, çerçeve bedeli ile birlikte sözleşmeli optikçi/firma tarafından Kuruma fatura edilecektir.

Gözlük camlarına ilişkin her çerçeve için 40 YTL ödenecektir.

Göz hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen sağlık raporuyla zorunlu görülmesi şartıyla puva, prizmatik ve teleskopik gözlük camlarına ait bedeller, Kurum (devredilen T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü) tıbbi malzeme listesinde yer alan fiyatları aşmamak üzere ödenir.

Hasta tarafından Tebliğ eki EK–6 Listesindeki camlar dışında ayrı çap, cins, marka ve fiyatta cam istenmesi halinde alınan reçeteye göre bu listedeki normal camların tutarı kadarı karşılanır.

Gözlük camı ve çerçevelerinin temini sırasında, Kurumla sözleşmeli optikçi/firma tarafından müstahaklık sorgulaması yapılacaktır.20.3.12.2. Kontakt lensler

Kontakt lens bedellerinin Kurumca karşılandığı kişilere, aşağıda belirtilen tıbbi endikasyonların varlığında, göz hastalıkları uzman hekimi tarafından sağlık raporu düzenlenmesi halinde kontakt lens bedeli ödenir.

Lenslerin yenilemesine ait ödemeler, alış tarihinden itibaren 12 ay geçmeden yapılamaz. Bu süre içerisinde ayrıca gözlük cam ve çerçeve bedeli ödenmez.

Bir çift kontakt lens için ödenecek tutar 50 YTL’ nı geçemez.

Kontakt lens solüsyonlarının bedelleri Kurumca karşılanmaz.

Kontakt lens bedeli ödenecek tıbbi durumlar


  • Keratokonüsler,

  • 7 ve 7 diyoptriden yüksek miyopiler ile 3–4 diyoptriden fazla hipermetroplar,

  • İki göz sırasında en az 3 diyoptri fark olan anizometroplar,

  • Düzeltilemeyen mixt astigmatizmalar,

  • Tek taraflı afaki operatuvar vakalar,

  • Kornea hastalıklarında (Bülloz keratopati, kornea ülseri)

21. Enjektör bedelleri

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli hekimler tarafından reçeteye yazılan “ampul” adedi kadar ml’sine uygun plastik (disposable) enjektör bedeli Kurumca belirlenen bedel üzerinden ödenecektir. Hekimce reçeteye enjektör ve adedi yazılmamış olması halinde, eczacı tarafından reçete arkasına verilen enjektörlerin (en fazla reçetedeki ampul sayısı kadar) alındığına dair bir kayıt düşülerek ilgiliye imzalatılır. İlacın ampul veya şişe (flakon) olarak verilmesinde, enjektör sayısının ilaç miktarına ve dozuna uygun olup olmadığı dikkate alınacaktır.İnsülin kalem iğne uçları insülin kartuşları ile birlikte reçete edildiğinde bedeli ödenir.

22. Ambulans bedelleri

Hastaların, acil haller nedeni ile bulunduğu yerden, yerleşim yeri içindeki veya dışındaki sağlık kurum/kuruluşuna nakli gerekmesi halinde ambulans veya hasta nakil aracı gideri, şehir içi nakil için Tebliğ eki EK-8 Listesinde yer alan tutarlar esas alınarak, belediye/büyükşehir belediyesi mücavir alanı dışına nakil için 07/12/2006 tarih, 26369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği”nin 28 inci maddesi gereği belirlenen fiyatlar esas alınarak ödenir.

Hastanın tedavi gördüğü sağlık kurum veya kuruluşundan belediye/büyükşehir belediyesi mücavir alanı dışındaki başka bir sağlık kurumuna sevk edilmesi gerektiği durumlarda, tıbbi gerekliliğinin başhekimlik onaylı sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

Ambulansta yapılan tıbbi müdahaleler Tebliğ hükümleri çerçevesinde ayrıca faturalandırılır. 23. Trafik kazazedelerine ilişkin uygulamalar

Sözleşmeli sağlık kurum veya kuruluşları tarafından, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan trafik kazazedelerinin tedavilerine ait giderler Kuruma ayrı fatura edilecektir. Fatura ekinde kazazedeye ait kimlik, adres ve irtibat telefon numarası gönderilecektir.

Trafik kazalarına ait faturaların ayrı olarak gönderilmediğinin tespit edilmesi halinde fatura bedelleri ilgili sağlık kurumuna ödenmez, ödenmiş olan fatura bedelleri ilgili sağlık kurumunun tahakkuk etmiş olan alacağından sözleşme hükümleri doğrultusunda mahsup edilir.

Kurum, trafik kazazedelerine ait ödediği sağlık hizmeti tutarını, sigorta şirketlerinden veya Karayolları Trafik Garanti Sigortası hesabına başvurmak suretiyle rücuan tazminini talep eder. Kurumun diğer mevzuat hükümlerine dayanan rücu veya halefiyet hakkı saklıdır.24. Sağlık hizmetlerinin karşılanma yöntemi

Kurum sağlık yardımlarından yararlanacak kişilere verilecek sağlık hizmetleri, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet satın alınmak suretiyle yürütür. Sağlık hizmetinin satın alınmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca tespit edilir. Kurum bu amaçla sağlık kurum ve kuruluşları ile sözleşme yapabilir.

Tebliğ ve eki listelerde yer almayan her türlü tahlil, tetkik, işlem ve tedavi bedelleri Kurum tarafından karşılanabilmesi için Kurum tarafından kabul edilerek Tebliğ ekinde yayımlanması zorunludur.

Kurumca yetkilendirilen işyeri hekimlikleri tarafından, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan 506 sayılı Kanun kapsamında çalışan sigortalıların muayeneleri, tetkik ve tedavileri ile ilgili olarak Kurumdan her hangi bir ücret talep edilemez. Bu hekimler tarafından, Tebliğ ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dahilinde reçete edilmiş ilaç bedelleri Kurumca karşılanır.

Üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri ve kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri tarafından, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin muayeneleri, tetkik ve tedavileri ile ilgili olarak, Kurumdan her hangi bir ücret talep edilemez. Bu birimlerde görevli hekimler tarafından, Tebliğ ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dahilinde reçete edilmiş ilaç bedelleri Kurumca karşılanır.

5258 sayılı Kanun gereği aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde, aile hekimliği sözleşmesi yapan hekimler tarafından verilen sağlık hizmetleri ile birinci basamak özel sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık hizmetlerinin bedeli karşılanmayacaktır. Bunların dışındaki sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilen sağlık hizmetlerinin bedeli, Tebliğ ve eki listelerde yer alan esaslar ve fiyatlar dahilinde ödenecektir. Ancak, Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği sözleşmesi yapılan veya yetkilendirilen hekimler (kurum hekimi, işyeri hekimi vb.) tarafından Tebliğ ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dahilinde reçete edilen ilaç bedelleri Kurumca karşılanır.

Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, bünyesinde yapılamayan tetkik ve tahlillerini, hizmet alınması yoluyla başka sağlık kurum veya kuruluşlarından alabilir. Kurum ile sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, laboratuar hizmeti almaları durumunda, hastayı hastane dışına numune almak için gönderemez veya alınan numunenin transferini veya sonucunu hasta veya yakını aracılığı ile isteyemez. Radyoloji hizmetinin alınması durumunda sağlık kurumu bünyesinde bulunmayan görüntüleme hizmetleri için hasta transferi sağlık kurumu tarafından yapılmak zorundadır.

Kurum ile sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, tetkik ve/veya tedaviye ait her türlü bilgi, belge ve raporu, istenildiğinde Kuruma ibraz etmek üzere saklayacaklardır.

24.1. Ayaktan tedavilerde sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuru başına ödeme

Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarındaki ayaktan tedavilerinde, Tebliğ ve eki listelerde belirlenen ve sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sözleşme ile kabul edilen ücretler üzerinden ödeme yapılır.24.1.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında ödeme

Birinci basamak kapsamındaki sağlık kuruluşlarındaki ayaktan tedavilerde, her başvuru için 11 YTL ödeme yapılır. Hastanın diğer bir sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde ise sadece 5 YTL ödeme yapılır.24.1.2. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında ödeme

Sağlık kurumlarında ayaktan tedavilerde, her bir başvuru için, hastaların hizmet aldıkları uzmanlık dallarına ve hizmeti sunan sağlık kurumunun bulunduğu sınıflamaya göre, Tebliğ eki “Ayaktan Tedavilerde Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Başvuru Başına Ödemede Uzmanlık Dallarına Göre Fiyat Listesi” nde (EK–10/B) belirtilen fiyatlar esas alınarak başvuru başına ödeme yapılır.

Sağlık kurumlarının sınıf kodları yatak sayıları da dikkate alınarak Tebliğ eki “Ayaktan Tedavilerde Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Başvuru Başına Ödemede Sağlık Kurumları Sınıf ve Kodları Listesi” nde (EK–10/A) belirtilmiştir.

İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında ayakta tedavide, pratisyen hekimlerce verilen poliklinik hizmetleri için de başvuru başına ödeme yapılır. Bu durumda başvuru başı ödeme, Tebliğ eki EK–10/A Listesindeki sağlık kurumun bulunduğu sınıfın “diğer dallar” bölümünde yer alan fiyatı esas alınarak yapılır.

Başvuru başı yapılan ödeme tutarına; muayene, konsültasyon, Tebliğ eki “Ayaktan Tedavilerde Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Başvuru Başına Ödemede İlave Olarak Faturalandırılabilecek İşlemler Listesi” nde (EK–10/C) sayılanlar dışındaki tüm tetkik, tahlil, müdahale, girişimsel işlemler ve radyolojik görüntüleme işlemleri dahildir. Ancak, ayaktan tedavide, malzeme ve ilaç kullanılması halinde ücretleri başvuru başı ödemeye dahil olmayıp ayrıca faturalandırılır.

Ayaktan tedavi için başvuran hastalara Tebliğ eki EK–10/C Listesinde yer alan işlemlerin ücretleri faturalarda ayrıca yer alır.

Tebliğ eki “Paket İşlem Fiyat Listesi” nde (EK–9) yer alan işlemler, sağlık kurumlarında hasta yatırılmadan uygulandığında EK–9 Listesi ve paket işlem uygulama ilkelerine göre faturalandırılır. Bu şekilde faturalandırma halinde ayrıca başvuru başı ödeme yapılmaz.

Hastanın ilk başvurusundan sonraki 10 gün içinde aynı sağlık kurumunda aynı dala başvurusu, kontrol muayenesi olarak kabul edilir. Bu kapsamda yapılan muayene, tetkik, tahlil ve tedavi giderleri Tebliğ eki EK- 10/C Listesinde yer alan işlemler hariç olmak üzere Kuruma fatura edilemez.

İkinci basamak özel sağlık kurumlarına yapılacak ödemelerde, tedavinin yapıldığı uzmanlık dalı esas alınarak Tebliğ eki EK–10/A Listedeki (H) sınıfında yer alan gruplardan sağlık kurumunun sınıfına ait olan fiyatlar % 20 oranında artırılarak uygulanır.

Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastaneleri tarafından Tebliğ eki EK–10/C Listesinde yer alan işlemler, listede yer alan tutarlara %10 oranında ilave edilerek faturalandırılır.

Hastanın, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumundan başka bir sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde sevk eden sağlık kurumuna, vaka başı ücretlerinin % 75’i ödenir.

24.1.3. Ayakta tedavilerde sağlık kurum ve kuruluşlarında başvuru başına ödeme uygulamasına dahil olmayan işlemler

24.1.3.1. Birinci basamak sağlık kuruluşları


 • 112 acil sağlık hizmeti birimince verilen hizmetler,

 • Diş tedavisine yönelik işlemler,

 • Enjeksiyon işlemi (Başka bir sağlık kurum yada kuruluşunda hizmet almış hastaların yapılan enjeksiyonları için sadece enjeksiyonun bedeli ödenir.)

 • Kalıtsal hemoglobinopati tanı ve tedavi merkezlerinde yapılan, Tebliğ eki EK–8 Listesinde yer alan, 904.690 kod no’lu “Hemoglobin elektroforezi HPLC ile” ve 904.700 kod no’lu “Hemoglobin elektroforezi Aqar jel ile” işlemleri,

Tebliğ eki EK -8 Listesine, (diş tedavileri EK–7 Listesine) göre faturalandırılır.

24.1.3.2. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları

 • Acil sağlık hizmetleri,

İş kazasına yönelik sağlık hizmetleri

Adli vakalara verilen sağlık hizmetleri

Trafik kazazedelerine verilen sağlık hizmetleri

 • Onkolojik vakalar (bütün dallarda),

 • Kemoterapi,

 • Anjiografi,

 • Radyasyon onkolojisi,

 • Girişimsel radyoloji,

 • Genetik bölümlerinde genetik ile ilgili yapılan ayaktan teşhis ve tedavi hizmetleri,

 • Organ ve doku nakline ilişkin donöre yapılan tetkik ve tahliller

 • Diş tedavilerine yönelik işlemler,

işlemleri, ayaktan başvuru başına ödeme uygulamasına dahil olmayıp, bu işlemler Tebliğ eki EK- 8 Listesine (diş tedavileri EK–7 Listesine) göre ayrıca faturalandırılır.

24.2. Yatarak tedavide ödeme

Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yatarak verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri, Tebliğ eki “Paket İşlem Fiyat Listesi” nde (EK–9) yer alıyorsa Tebliğ eki EK–9 Listesi fiyatları esas alınarak (üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri için EK-9 Listesinde yanında (*) işareti bulunan işlemler zorunludur), EK–9 Listesinde yer almıyorsa, Tebliğ eki “Sağlık Kurumları Fiyat Listesi” (EK–8) fiyatları esas alınarak ödenir.24.2.1. Sağlık kurumları fiyat listesi (EK–8) üzerinden ödeme

 • Tebliğ eki EK–5/B Listesinde yer alan malzemeler hariç olmak üzere her türlü sarf malzemeleri ile ilaçların bedelleri ayrıca ücretlendirilir.

 • Yatak ücretlerine yemek masrafları dahildir.

 • 24 saatten kısa süren yatarak tedavilerde, gündüz yatak ücreti ödenir.

 • Tebliğin 4.1.2 nci maddesinde belirtilen günübirlik tedavilerde, “gündüz yatak ücreti” bedeli ödenir.

 • Estetik amaçlı yapılan tıbbi ve cerrahi müdahalelere ilişkin giderler Kurumca ödenmez.

 • Yoğun bakım (temel yaşam desteği) veya kardiyopulmoner ressüsitasyon ücretlendirildiğinde, moniterizasyon, hastanın mekanik ventilatöre bağlanması, ventilatör ile takip, nebulizatör, oksijen tedavisi ve derin trakeal aspirasyon ücreti ayrıca tahakkuk ettirilemez.

 • İnvitro diagnostik kit kontrolü ile ilgili çalışma yapan sağlık kurum ve kuruluşlarında (serokonversiyon paneli yada doğrulama testleri hariç) bu amaçla yapılan test bedelleri Kurumca ödenmez.

 • Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından, Tebliğ eki EK–8 Listesinde yer alan “8. Radyoloji Görüntüleme ve Tedavi” ile “9. Laboratuar İşlemleri” bölümlerinde yer alan işlemler, listede belirtilen tutarlara %10 oranında ilave edilerek faturalandırılır.

24.2.2. Sağlık kurumlarında Paket İşlem Fiyat Listesi (EK–9) uygulama ilkeleri

24.2.2.1. Paket işlem tanımı

Paket işlemler; dahili ve cerrahi branşlarda sık karşılaşılan hastalıkların tedavisi sırasında hizmet içeriği bakımından hasta bazında çok fazla değişiklik göstermeyen ve bu nedenle yaklaşık maliyeti önceden tahmin edilebilen tüm işlemleri kapsar. Paket işlem fiyatları ortalama fiyatları gösterdiğinden, bazı hastalar için yapılacak olan teşhis ve tedavi giderlerinin ortalama fiyat üstüne çıkma ihtimali bu hizmetlerin verilmesine hiçbir şekilde engel teşkil etmeyecektir. Zira diğer bazı hastaların teşhis ve tedavi giderleri de ortalama fiyatın altında kalabilecektir.

Sağlık kurumları, uygulama çerçevesinde vaka seçimi yapamazlar, hastanın tedavisi tamamlanıncaya kadar hastaneden taburcu edemezler.

Sağlık kurumu, tedavi ile ilgili bilgi, belge ve raporların bir örneğini isteği halinde hastaya vermek zorundadır.24.2.2.2. Paket işlemlerin kapsamı

Paket işlem fiyatlarına; yatak ücreti, poliklinik, operasyon ve girişimler, anestezi ilaçları, ilaç (kan ürünleri

hariç), kan bileşenleri (eritrosit süspansiyonu, tam kan, trombosit, plazma, v.b.), sarf malzemesi, anestezi ücreti, laboratuar, patoloji ve radyoloji tetkikleri, refakatçi ücreti gibi tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler dahildir. Ancak, fiyatlar, her paket işlem fiyatı için ayrı ayrı belirtilen istisnaları kapsamaz. Bu istisnalar, ayrıca faturada gösterilerek faturalandırılır.

24.2.2.3. Ameliyat öncesi hazırlık işlemleri

Tebliğ eki EK–9 Listesinde yer alan işlem fiyatlarına, sağlık kurumlarına yatış tarihinden önce yapılan, tanı sonrası ameliyata yönelik hazırlık (preoperatif) işlem ücretleri dahil olup ayrıca faturalandırılamaz.24.2.2.4. Hizmetin iptal olması veya yarım kalması

Hastanın tetkik aşamasında ölmesi veya ortaya çıkan başka sağlık sorunları nedeniyle, paket işlem kapsamına giren bir müdahalenin yapılamaması halinde verilen hizmetler ile ameliyat / girişim kararı verilen hastanın, herhangi bir nedenle tedaviden vazgeçmesi halinde (hastanın hastaneden ayrılmasından 10 gün sonra) o zamana kadar yapılan işlemler, Tebliğ eki EK–8 Listesi fiyatları üzerinden % 10 indirimli olarak fatura edilecektir.24.2.2.5. Ameliyat sonrası kontroller ve testler

Hastanın taburcu olduktan sonraki 15 gün içerisinde, ilk kontrol amaçlı muayenesi ve bu muayene sonucunda gerekli görülen rutin biyokimyasal, bakteriyolojik, hematolojik, kardiyolojik (EKG, EKO, efor) ve radyolojik tetkikler paket işlem fiyatına dahil olup başvuru başı olarak faturalandırılamaz.24.2.2.6. Paket işleme dahil olmayan tıbbi malzemeler

 • Plak+çivi,

 • External fixatör,

 • Her türlü eklem implantı,

 • Omurga implantı,

 • Kalp pili,

 • Pace elektrodu,

 • Koroner stentler,

 • Kalp kapakları,

 • İntraaortik balon,

 • Kapaklı kapaksız kondüvit,

 • Valv ringi,

 • Her türlü greft (shunt ve suni damar),

 • Protezler,

 • Aterektomi cihazı,

 • Dual meshler (karın duvarının kapatılamadığı intraabdominal hernilerde ve diyafragmatik hernilerde sağlık kurulu raporu ile)

 • Paket işlem tanımlarında dahil olmadığı belirtilen malzemeler,

Paket işlem fiyatına dahil olmayan her türlü tedavi edici ve iyileştirici tıbbi malzemeler, Tebliğin 20 nci maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre ödenir.

24.2.2.7. Komplikasyonlar ve eşlik eden hastalıklar

a) Paket işlem kapsamında tedavisi yapılan hastaya, Tebliğ eki EK-9 Listesinde yer almayan bir tedavi gerektiren komplikasyon ortaya çıkması durumunda, komplikasyonun tedavisine ait ücret, Tebliğ eki EK–8 Listesinde yer alan tutarların %10 eksiğiyle faturalandırılır.

b) Hastanın önceden bilinen risk faktörleri (diabetes mellitüs, hipertansiyon, morbid obezite, alkolizm, vb) veya eşlik eden hastalıklarının (hemofili, lösemi, immun yetmezlikler, organ yetmezlikleri, maligniteler, immun ve otoimmun, romatolojik hastalıklar vb) bulunması ve bunlarla ilgili olarak gelişen komplikasyonlarda bu indirim uygulanmaz. Bu hastalarda eşlik eden hastalıklarla ilgili (hemofili, lösemi, immun yetmezlikler, organ yetmezlikleri, maligniteler vb) teşhis ve tedavi hizmetleri Tebliğ eki EK–8 Listesi üzerinden ayrıca faturalandırılır.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət