Ana səhifə

Tarihinden itibaren yürürlüğe giren genelge doğrultusunda ilave edilenler,değişiklikler kırmızı zemin rengi


Yüklə 1.22 Mb.
səhifə13/13
tarix26.06.2016
ölçüsü1.22 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

AÇIKLAMALAR:
1. KY: Kısıtlama olmayan antibiyotikler.
2. UH-P: Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya ilaç kullanım raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir.
3. EHU*: Böbrek yetmezliği, kanser, HIV/AIDS enfeksiyonu, splenektomi olanlar ve immünsupresif tedavi alanlara bu hastalıklar kurul raporunda belirtilmek kaydıyla.
EHU**: Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde iç hastalıkları uzmanının veya göğüs hastalıkları uzmanının; çocuk hastalarda, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı yerlerde çocuk hastalıkları uzmanının yazabileceği antibiyotikler.
4 EHU: (ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI): Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler.
Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur.
Hastane enfeksiyon komitesinin belirlediği kurallar ve/veya protokollere uygun olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı aranmaksızın hastayı tedavi etmekte olan uzman hekim tarafından da yazılabilecektir.
5. A–72: Reçete edilme için EHU onayı gerekmeyen, ancak, aynı ilaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gereken antibiyotikler.

Bu antibiyotikler için enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı yerlerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan yerlerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir6. APAT: “AYAKTAN PARENTERAL ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ”
Bu uygulama, hastanın ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduğunu gösteren “APAT” ibaresinin reçetede belirtilmesi ile işleme alınır.

A–72 kapsamındaki ilaçlardan biri kullanıldıktan sonra diğerleri EHU olmaksızın peş peşe kullanılamaz.


APAT uygulamasına aşağıdaki durumlar girer:
a. Akut Bakteriyel menenjitte tek doz Seftriakson 2 gr. KY. Hasta, LP’nin yapılabileceği merkeze ortalama 4 saatten daha uzak ise 2 gram seftriakson yapılabilir.

b. Hastanın enfeksiyonunun APAT’a uygun olduğunu belgeleyen EHU’ nun da içinde bulunduğu bir sağlık kurulu raporu ile KY
8. Cerrahi proflakside kullanılmayacak antibiyotikler: 9–13, 24–35, 36–42, 52–59, 60, 60.1, 66, 66.1, 70, 71 (Bu antibiyotikler cerrahi proflaksi amacıyla ancak “Açıklama 5” şartları dahilinde kullanılabilir)

NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi mümkün değildir.

EK-2B
SADECE YATAN HASTALARDA KULLANIMI HALİNDE BEDELLERİ ÖDENECEK İLAÇLAR

 1. Active protein-C (Madde 12.7.22’ye göre)

 2. Amfoterisin-B formları, Kaspofungin ve Vorikanozol (parenteral formları) (Madde 12.7.23’e göre)

 3. Antihuman lenfosit globulinler

 4. Aztreonam, Vankomisin, İmipenem, Meropenem, Linezolid. Ertapenem” (INVANZ IV/IM FL) etken maddesi, (EK-2/A Madde 35.1’e göre) ile (26.03.2008 tarihinden geçerli)

 5. Sefodizim, Sefoperazon, Sefaperazon-Sulbaktam, Sefotaksim, Seftazidim, Seftizoksim, Siprofloksasin Parenteral, Levfloksasin Parenteral, Ofloksasin Parenteral, Moksifloksasin Parenteral, Teikoplanin (EHU APAT'TA KY), Gansiklovir (Kanser Hastalarında, Tüberküloz Hastalarında, Bronşektazide, Pnömonide, Diyaliz tedavisi gören ve Kronik Böbrek Hastalarında, Nefrotik Sendromda, Osteomiyelitte, Tromboflebitte, Kistik Fibroziste, Antibiyotik kullanımı gerektiren immün bozukluğu olan hastalarda, Kronik Karaciğer Hastalıklarında, Diyabetli Hastalarda, Bir aydan küçük yenidoğan bebeklerdeki enfeksiyonlarda, orbital selülitte, yatarak tedavide başlanan antibiyotiğin hastaneden çıkışta devamı gerektiğinde bu ilaçların antibiyotik tablosunda belirtilen şartlarda ayaktan verilebilecektir.)

 6. İrrigasyon solüsyonları

 7. Amiodarone Ampul

 8. Dopamin

 9. Dobutamin

 10. Droperidol ve Midazolam (klinik şartlarda yapılacak tetkik ve müdahaleler için gerekli görüldüğü takdirde ayaktan tedavide de verilebilir)

 11. Fenitoinler (ampul formları)

 12. Human Albumin (Madde 12.7.27esaslarına göre)

 13. İnterlökinler

 14. İntravenöz inhalasyon anestezikleri (kanser hastalarında rapora dayanılarak ayaktan verilir)

 15. Karbakol

 16. Levosimendan (Madde 12.7.26 esaslarına göre)

 17. Muromonap-CD3

 18. Nitrogliserin paranteral

 19. Nitroprussit

 20. Nöromuskuler kavşak bloke edici ilaçlar

 21. Paranteral antifungal

 22. Paranteral beta-blokerler

 23. Paranteral peptik ülser ilaçlarından proton pompa inhibitörleri ve H2 reseptör antagonistleri

 24. Servikal prostaglandinler

 25. Surfaktanlar

 26. Streptopal

 27. Streptokinaz, ürokinaz, trofiban, plazminojen aktivatörleri (kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, dahiliye ve acil tıp uzmanları tarafından reçete edilebilir)

 28. Tedavide Kullanılan Anestezik Antidotlar (Flumazenil, Opioid Antagonistler)

 29. Traneksamik asit parenteral formları (hemofili hastasında ayaktan tedavide de ödenir)

 30. Gözde kullanılan viskoelastikler

 31. Terlipresin

 32. Dekstemedetomidin

 33. Aprotinin

 34. Fondaparinux

 35. Faktör VIIa (Madde 12.7.27-A’ya göre)

 36. Rasburicase (Madde 12.7.4’e göre)

 37. İntravenöz parasetamol

 38. Fibrinojen ve kombinasyonları

 39. L-Ornithin- L- Aspartat parenteral formları (İç Hastalıkları veya Pediatri Uzmanları tarafından Sağlık Bakanlığınca onaylanmış endikasyonlarında reçete edilir) (04.04.2008 tarihinden geçerli)

 40. İntravenöz Anti Rh Preparatları (Ayaktan tedavide ITP endikasyonunda; Faktör ve Diğer Kan Ürünlerinin Reçete Edilme İlkeleri başlıklı (12.7.27) maddenin, B) Anti Rh Kullanım İlkeleri fıkrasının (b)(d idi) alt bendinde yer alan “Idiopatik (İmmün) Trombositopeni’de Kullanımı koşullarına göre)

41.Hemofiltrasyon ürünleri (yoğun bakımda akut böbrek yetmezliğinde)
42.Ziprosidon” etken maddesinin ampul formu (madde 12.7.2’ye göre)26.06.2007 Tebliği ile ilave edilmiştir)

43. “Gatifloksasin(ZYMAR OFT GTT) oftalmik formları”, (EK-2/A Madde 67.1’e göre)(26.03.2008 tarihinden geçerli)

44. “Sodyum fucidat enjektabl formu”(STAFİNE İV FL)., (EK-2/A Madde 75.1’e göre) (26.03.2008 tarihinden geçerli)
45. “Floxuridin” etken maddesi, (Madde 12.7.14’e göre) (26.03.2008 tarihinden geçerli)
46. “Tigecycline” (TYGACIL IV FL)etken maddesi, (EK-2/A Madde 194’e göre) (26.03.2008 tarihinden geçerli)
47. “Moksifloksasin oftalmik formları”, (EK-2/A Madde 66.2’ye göre) (26.03.2008 tarihinden geçerli)

NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK–2/D) yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi mümkün değildir.


EK-2/C

AYAKTAN TEDAVİDE SAĞLIK KURULU RAPORU

İLE VERİLEBİLECEK İLAÇLAR

 1. İmmünsupresifler (Topikal Formları dahil)

 2. Betanekol

 3. Bifosfonatlar (Madde 12.7.17’ye göre)

 4. Bosentan: Iloprost trometamol inhale formları(madde 12.7.30 a göre)

 5. Büyüme hormonları (Madde 12.7.6’ya göre)

 6. Calcitriol, calcitonin, alfa calcitol

 7. Clostridium botulinum toxini (Madde 12.7.5’e göre)

 8. Corynebacterium parvum

 9. Danazol

 10. Desmopressin (Primer enurezis nokturna endikasyonunda uzman hekimce de reçete edilebilir.)

11.  Donepezil HCI (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanları tarafından reçete edilebilir.)

 1. Edrofonyum

 2. Eritropoietin, darbepoietin (Madde 12.7.9’a göre)

14.1. Ezetimib:Madde 12.7. 28 e göre (Önceki uygulamada:Kardiyoloji, iç hastalıkları, kalp damar cerrahi nöroloji veya FTR uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile statinlerle sonuç alınamayan veya karaciğer toksisitesinin başladığı vakalarda, bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve kullanılan statin dozunun azaltılması koşuluyla kullanılabilir.)idi

2.Ezetimib+statin kombinasyon tedavisi: Madde 12.7. 28 e göre 1. Faktör VII,VIII, IX, X (Madde 12.7.27-A’ya göre, Faktör VIIa hariç)

16.  Fentanyl Transdermal TTS, Fentanyl sitratın oral ve pastil formları

17.Gabapentin: Madde 12.7.25’e göre)

(Önceki uyulamada:Nöroloji, nöroşirurji, pediatri, endokrinoloji uzmanlarınca reçete edilir).idi18.  Galantamine (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanları tarafından reçete edilebilir)

 1. Gonadotropinler (FSH, LH,HCG, kombinasyonları) ve Gonadotropinleri etkileyen ilaçlar (Ganireliks, Setroreliks)(infertilite ve tüp bebek tedavisinde 10.3.1 (10.1.1) maddesindeki hükümler geçerlidir) (çocuk cerrahisi uzmanı hekimlerce de reçete edilebilir) (Üriner hcg hariç)

 2. Granisetron parenteral

 3. Her türlü immün serum, hiperimmün gammaglobinler (hepatit B, kuduz ve tetanoz immün serumları hariç)

 4. Her türlü enteral ve parenteral beslenme ürünleri (Lipid, protein, aminoasit solüsyonları gibi ; Madde 12.7.8’e göre)

 5. İmmünglobulinler

 6. İnterferonlar (Madde 12.7.13’e göre)

 7. Koloni stimüle eden faktörler (Granülosit, Makrofaj, Filgrastim, Lenograstim, vb.)

26.  Kontraseptifler (prospektüsündeki mevcut dismenore, endometriozis, over kistleri, polikistik over ve hirsutismus endikasyonları dışında ödenmez)

27.  Memantine (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanları tarafından reçete edilebilir)

28.  Metil Fenidat Hcl içeren ilaçlardan uzun etkili formlar: hiperaktivite ve dikkat eksikliği tedavisinde, 18 yaş altında, tedavi şemasını içeren, çocuk/erişkin psikiyatrisi uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak, çocuk/erişkin psikiyatrisi, çocuk nörolojisi, nöroloji ve çocuk hastalıkları uzmanlarınca yazılabilir

 1. Ondansetron parenteral

 2. Kanser kemoterapötikleri (Madde 12.7.14’e göre)

 3. Parenteral Asiklovir

32.  Parenteral Zidowudin

 1. Periton ve hemodiyaliz solüsyonları

 2. Raloxifen (12.7.17’ye göre) (2.7.14 çıkarılmış)

35.  Rivastigmin (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanları tarafından reçete edilebilir)

 1. Siproteron acetate (düşük doz kombine preparatlar hariç)

 2. Somatostatin ve analogları

 3. Paranteral Triptanlar (Madde 12.7.19’a göre)

 4. Sülfosalazin ve mesalazin

 5. Tropisetron parenteral

 6. Vazopresin

 7. Verteporfirin

 8. Riluzol (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanları tarafından reçete edilebilir)

 9. Altın Preparatları (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)

 10. Etanersept (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)

 11. İnfliksimab (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)

 12. Adalimumab (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)

 13. Leflunomid (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)

 14. Alerji aşıları (Madde 12.7.3’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)

 15. Botilismus Antitoksini Tip A (Madde 12.7.5’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)

 16. Sevelamer (Madde 12.7.9’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)

 17. Copolymer (Madde 12.7.13’e göre)

 18. Klopidogrel (Madde 12.7.15’e göre)

 19. Metabolik hastalıklarda kullanılan mamalar (Madde 12.7.16’ya göre)

 20. Palivizimab (Madde 12.7.20’ye göre)

 21. Antitrombin III (Madde 12.7.27’ye göre)

 22. Strontium Renelate (Madde 12.7.17’ye göre)

 23. Özel amaçlı tıbbi mamalar (Madde 12.7.16’ya göre)

 24. Vorikanazol oral (Madde 12.7.23’e göre)

 25. Thalidomid (Madde 12.7.14’e göre)

 26. Orlistat ve sibutramin (Madde 12.7.18’e göre)

 27. Subkütan Metotreksat (Madde 12.7.1’e göre)

 28. Anagrelid ( Madde 12.7.21’e göre)

 29. Aprepitant:Yüksek doz sisplatin (50 mg/m2 ve üzeri), kemoterapi rejimleri ile gelişen ya da kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi uygulamaları sonrası gelişen emezisin önlenmesinde, bu durumların sağlık kurulu raporuyla belirtilmesi halinde ödenir)

 30. Teriparatid(FORSTEO enj)( 65 yaş üstü kadınlarda; T skoru -4 ve daha az olan (L1-L4 veya kalça total) ve 2 veya daha fazla kırığı olduğu röntgenle kesin tanı konulmuş hastalarda, bunların belirtildiği 6 ay süreli Endokrinoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Tedavinin devamı için; ilk 6 ayda tedaviye cevap verildiğinin kanıtlandığı endokrinoloji uzmanının bulunduğu en fazla 12 ay süreli yeni bir sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Toplam tedavi süresi ömür boyu 18 ayı geçmeyecektir. Sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer uzman hekimler tarafından da reçete edildiğinde bedeli ödenecektir.) (26.06.2007 Tebliği ile ilave edilmiştir.)

 31. Silostazol (PLETAL Tab)(1. İleri evre Periferik arter hastalığı olup (Dopler veya Anjiyografik olarak hastalığı tespit edilmiş ve klas 3 veya klas 4 semptomları olan) operasyon yapılamayan hastalarda, 2. Dopler veya Anjiyografi ile Periferik arter hastalığı tespit edilmiş olan ve eşlik eden hastalıklar nedeniyle operasyonu yüksek riskli olan hastalarda, Kalp Damar Cerrahi uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenecektir.) (25.06.2007 Tebliği ile ilave edilmiştir

 32. Pegaptanib Sodyum(MACUGEN enj)( Sağlık kurulu raporunda en az üç göz hastalıkları uzmanı imzası ile hasta anamnezi, FFA ve renkli resim rapora eklenerek, klinik koşullarda 6 haftada bir yılda en fazla 9 enjeksiyon uygulanabilir) (26.06.2007 Tebliği ile ilave edilmiştir

 33. Efalizumab (RABTIVA enj) (madde 12.7.1’e göre)

69. Amantadin Sülfat” (PK- MERZ Tb)Zetken maddesi, (EK-2/A Madde 199’a göre) (26.03.2008 tarihinden geçerli)
70. “Agalsidaz beta”(FABRAZYME ENJ)etken maddesi, (Madde12.7.10’a göre) (26.03.2008 tarihinden geçerli)
71. “Pilokarpin HCL”(SALAGEN FİLM TAB) etken maddesi, (EK-2/A Madde 196’a göre) (26.03.2008 tarihinden geçerli)

72. “Niasin” etken maddesi, (Madde12.7.28’e göre) (26.03.2008 tarihinden geçerli)
73. “Deferasiroks” (EXJADE TAB)etken maddesi, (EK-2/A Madde 193’e göre) (26.03.2008 tarihinden geçerli)
74. “Ivabradin”(CORALAN TAB) etken maddesi, (EK-2/A Madde 195’e göre) (26.03.2008 tarihinden geçerli)
75. “Palonosetron HCL”(ALOXI IV) etken maddesi, (her kür için bir flakon) (26.03.2008 tarihinden geçerli)

76. “Imigluseraz” (CEREZYME ENJ)etken maddesi, (Madde12.7.10’a göre sadece TipI Gaucher Hastalığında) (26.03.2008 tarihinden geçerli)
77. “Omalizumab”(XOLAIR ENJ) etken maddesi, (EK:2/A Madde 197’ye göre) (26.03.2008 tarihinden geçerli)

78. L-Ornithin- L- Aspartat oral formları (İç hastalıkları veya pediatri uzman hekimi tarafından düzenlen ilaç kullanım raporuna dayanarak bu hekimlerce Sağlık Bakanlığınca onaylanmış endikasyonlarında reçete edilir.(04.04.2008 tarihinden geçerli)
78. Rituksimab: (MABTHERA FLK)Romatoıd Artrit tanısında madde 12.7.1’e göre(15.08.2008 Tarihinden geçerli)

79 Atomoksetine(STRATTERA CAP) 6 yaş ve üstü çocuklarda, çocuk psikiyatri uzman hekimleri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna istinaden çocuk psikiyatri uzman hekimi veya çocuk hastalıkları uzmanı tarafından reçetelenmek koşulu ile(15.08.2008 Tarihinden geçerli)


NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi mümkün değildir.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət