Ana səhifə

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliği teftiş Kurulu Başkanlığı Ankara-2006


Yüklə 4.88 Mb.
səhifə14/58
tarix25.06.2016
ölçüsü4.88 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   58

İNCELEME VE SORUŞTURMA RAPORU
İn İnceleme / Soruşturma Emrini Veren Makam

Makam Onayının Tarihi ve Sayısı

Milli Eğitim Bakanlığı (Bakanlık Makamı)

…../…/……. – ……


Görevlendirme Emrini Veren Makam

Görevlendirme Emrinin Tarihi ve Sayısı

MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı

…./…/…… – ……

İnceleme / Soruşturma Çalışmala

Yürüten Bakanlık Müfettişleri

İncelemenin

ve

Soruşturmanın

Konuları

Makam Onayında yer alan konular:

(Konuların devamı Raporun 2. sayfasında açıklanmaktadır.)

Fiillerin ve Hallerin İşlendiği Tarihler
Fiil ve Halin İşlendiğinin Öğrenildiği Tarih

 İncelemenin / Soruşturmanın Yapıldığı Yer

 İncelemenin / Soruşturmanın Başlama Tarihi

 İncelemenin / Soruşturmanın Bitirilme Tarihi


 

 Haklarındaİnceleme ve  Soruşturma

Yapılanlar

ve Getirilen

Teklifler.


Raporun ilgili ve “Sonuç, Görüş ve Kanaat” bölümlerinde belirtildiği üzere;

Adı ve Soyadı Görevi/Unvanı Disiplin Cezası Teklifinin Niteliği Mali Teklifin Niteliği


                                                            Malî Tekliflerin Toplam Tutarı : …………..-YTL

Başka Rapor Düzenlenmiş ise Tarih ve Sayısı

Örnek Belge No : 35

Örnek Belge Adı: İnceleme ve Soruşturma Raporu (İdari/Disiplin Soruşturma Raporu)..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÖZEL

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Teftiş Kurulu
Sayı : …/…, … ANKARA

Konu : ….... Lisesi yöneticileri …/…/……

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
Teftiş Kurulu Başkanlığının …/…/…… tarihli ve ......... sayılı görevlendirme emirleri ekinde alınan, Bakanlık Makamının …/…/…… tarihli ve ......... sayılı incelenmesi ve soruşturulması yönündeki onayları uyarınca .................. Lisesi Müdürü ............... ……………, ………… Öğretmeni ………… ……………. ve memur ………… ........... haklarında yürütülen idari soruşturma işlemi, …/…/…..-…/…/….. tarihleri arasında yapılmış, tespit edilen hususlar aşağıda açıklanmıştır.
1. İNCELEME VE SORUŞTURMANIN KONUSU:

(Bu bölümde Makam Onaylarında yer alan iddialar aşağıdaki örnekte belirtildiği şekilde aynen ifadelendirilmelidir.

Bakanlık Makamının …/…/…… tarihli ve ......... sayılı onayında yer alan; ……............. Lisesinde;

a) Okul Müdürü................ …………….’nin;

Okula gelen öğrenci velisi...... .....ye kaba davranışlarda bulunduğu;

b) ............... Öğretmeni ................ …………….’ın;

Derslerine sık -sık geç girdiği ve bazen de hiç okula gelmediği;c) ................ Memuru .................. ……………’nın;

Ev sahibi ........... ………..’ye caddede hakaret ettiği ve tokat attığı;

İddiaları inceleme ve soruşturmanın konusunu oluşturmaktadır. (Ek:….).
II. YAPILAN İNCELEME VE SORUŞTURMA:

İnceleme ve soruşturma konusuyla ilgili olarak; kendisi ile görüşülen İl Valisi / İlçe Kaymakamı “...................................................................” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

Şikayetçi ............ …………’nın (Ek:…); tanık olarak gösterilen öğretmenler …………. …………., …………. ……......., ……….. ……....’nın (Ek:…); Müdür Yardımcısı ........... …………’nın (Ek:…) ve öğrencilerden ................. ………….., ........ …………..., ........... ……….., ........... …………. ile Memur ............ ...........’nın (Ek:…) bilgilerine başvurulmuştur.

Şikayet edilen Okul Müdürü ............ ……….’ nın (Ek:…); Öğretmen ............ .............’nın (Ek:…) ve Memur .......... .... …........’nın (Ek:..) ifadeleri alınmıştır.

Ayrıca; iddia konuları ile ilgili olmak üzere İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünden ge­rekli belge örnekleri (Ek:……); Okulu Müdürlüğünden konuya ilişkin evrak (Ek:…….); ....................... defterinin ilgili sayfalarının fotokopileri (Ek:…) ve ............... Cumhuriyet Başsavcı­lığından mahkeme safahatı hakkında gerekli bilgi (Ek:…) alınarak raporumuza ek ya­pılmıştır.
III. BİLGİ-BELGE VE İFADELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Tahlil ve Münakaşa):

(Bu bölüm ve diğer bölümlerde dizi pusulasındaki sıra numaraları ile işlemli dosyadaki ifade ve belgelere verilen sıra numaralarının birbiriyle örtüşmesine dikkat edilmelidir.

Soruşturma onayında yer alan;

a) ……………. Lisesi Müdürü ………….. …………..; okula gelen öğrenci Velisi …………. ………..’ye kaba davranışlarda bulunduğu iddiası ile ilgili olarak;

Okul Müdürü ………..... ............. ifadesinde iddiayı kabullenmemişse de (Ek:. .....), olayın görgü tanıkları durumunda olan öğretmenler benzer ifadelerinde iddiayı doğrulamaktadırlar (Ek:…).

Bu duruma göre Okul Müdürü ……….. ………..’nin şikayetçi ……….. ………’‘ye kaba davranışlarda bulunduğu iddiası sübuta ermektedir.

Kesinleşen bu iddia ile Okul Müdürü ………… …………’nın, mektep dahilinde mu­allimlik vakarına uymayacak harekette bulunmak eyleminin faili durumunda oldu­ğu ve fiilinin 1702 sayılı Kanunun 20/2 maddesi kapsamına girdiği anlaşılmıştır.b) .............. Öğretmeni ………… ………….’nın, derslere sık- sık geç girdiği ve bazen de hiç okula gelmediği iddiası ile ilgili olarak;

Şikayet edilen öğretmen ............. ............. alınan ifadesinde, hakkında ileri sürülen bu iddiayı, derslerine iki defa geç kaldığı, (7) gün de raporlu olması sebebiyle oku­la gelmediği şeklinde kabullenmektedir. (Ek:…)

Bu husus ayrıca tanık öğrencilerce de doğrulamaktadır. (Ek: .....)

Müfettişliğimizce yapılan incelemede, Öğretmen ............ ............’nın ............. tarih­lerinde ilk derslerine geç girdiği ve buna dayalı olarak okul müdürü tarafından ken­disi hakkında işlem yapılarak ihtar ile tecziye edildiği (Ek-......); gelmediği günlerin ise istirahat raporuna dayalı olduğu (Ek: ….... ) anlaşılmıştır.

Bu duruma göre, öğretmen .......... ..........’nın devamsızlığı konusunda; gerekli işlemler önceden tamamlandığından ve aynı fiilden dolayı ikinci defa ceza uygula­masına gidilemeyeceğinden ilgili hakkında bu konuda herhangi bir işleme yer olma­dığı ortaya çıkmaktadır.

c) Memur .......... ..............‘nın, Ev sahibi .......... ………..’ye caddede hakaret ettiği ve tokat attığı iddiası ile ilgili olarak;

Memur ........... ……….. ev sahibi ............. ............... ile caddede karşılaştığında kira ücre­ti için tartıştığını kendisine tokat attığını hatırlamadığını (Ek:......) beyan etmiş ise de görgü tanıkları ................ ……....., ………… ………., olayı ileri sürüldüğü şekliyle doğrulamışlardır. (Ek: ......)

Şikayetçi ............ ………..... konuyla ilgili olarak .............. Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğunu açık­lamıştır. Bunun üzerine, müfettişliğimizce savcılıkla yapılan yazışmada, Memur .......... .............. hakkında dava açıldığı ve davanın devam etmekte olduğu anlaşıl­mıştır. (Ek: )

Bu duruma göre, Memur ………. ………’nın ………….. …………’ye hakaret ettiği ve tokat at­tığı iddiasının sübuta erdiği, böylece bu eylemin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/... maddesi kapsamına girdiği kesinlik kazanmaktadır.IV. SONUÇ, KANAAT VE TEKLİF:

Raporun yukarıdaki bölümlerinde açıklandığı üzere;

Bakanlık Makam Onayında yer alan iddialardan;a) ……………. Lisesi Müdürü ………….. …………..; okula gelen öğrenci Velisi …………. ………..’ye kaba davranışlarda bulunduğu fiilinin 1702 sayılı Kanunun 20/2 maddesi kapsamına girdiği;

b) .............. Öğretmeni ………… ………….’nın, derslere sık- sık geç girdiği ve bazen de hiç okula gelmediği iddiası ile ilgili; gerekli işlemler önceden tamamlandığından ve aynı fiilden dolayı ikinci defa ceza uygula­masına gidilemeyeceğinden ilgili hakkında bu konuda herhangi bir işleme yer olma­dığı;

  c) Memur .......... ..............‘nın, Ev sahibi .......... ………..’ye caddede hakaret ettiği ve tokat attığı yönündeki fiilinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/... maddesi kapsamına girdiği ;

 Sonuçlarına ulaşıldığından;

  1) ................. Lisesi Müdürü ve.............. Öğretmeni …….......... ............. hakkında:

a) DİSİPLİN YÖNÜNDEN :1702 sayılı Kanunun ...... maddesi uyarın­ca .................................. ile cezalandırılmasının;          

b) İDARİ YÖNDEN   : İşlem tayinine gerek olmadığının;

2)  ...................Lisesi Öğretmeni............. ................ hakkında:

a) DİSİPLİN YÖNÜNDEN: Herhangi bir teklife gerek bulunmadığının;


b) İDARİ YÖNDEN   :İşlem tayinine gerek olmadığının;

3) ................... Lisesi Memuru .............. ............. hakkında:

a) DİSİPLİN YÖNÜNDEN :657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/..... maddesi uyarınca .................... ile cezalandırılmasının;

b) İDARİ YÖNDEN : İşlem tayinine gerek bulunmadığının;

Uygun olacağı yönündeki kanaatimizi arz ederiz.İmza İmza

Adı-SOYADI Adı-SOYADI

   Müfettiş Başmüfettiş
................... LİSESİ MÜDÜRÜ............. ………….,ÖĞRETMEN ……....... ……...... VE MEMUR ................ ……… HAKLARINDA DÜZENLENEN İNCELEME VE SORUŞTURMA RAPORU

DİZİ PUSULASIDIR.


Ek Sıra

No

Ek Sayfa

Sayısı

Belgenin Tarihi-Sayısı, Kime Ait Olduğu,

Belgenin Niteliği ve İçeriği Hakkında Açıklamalar

1

1

Teftiş Kurulu Başkanlığının …/…/….. tarihli ve ….. sayılı görevlendirme yazıları.

2

5

Bakanlık Makamının …/…/….. tarihli ve ….. sayılı soruşturma emri ve ekleri

3

2

Şikayetçi ............... .............’nın ifade tutanağı

4

1

Öğretmen ................... .................’nın ifade tutanağı

5

1

Müdür Yardımcısı ................ ..............’nın ifade tutanağı

6

1

Müdür Yardımcısı ................... ...........’in ifade tutanağı

7

1

Öğrenci .................. ..........’nın ifade tutanağı

8

1

Öğretmen ............... ..........’nın ifade tutanağı

9

2

Öğretmen ............... .... ......’nin ifade tutanağı

10

1

Öğretmen ............... ..........’nın ifade tutanağı

11

1

Öğrenci .................. ..........’nın ifade tutanağı

12

1

Öğrenci .................. ..........’nın ifade tutanağı

13

1

Öğrenci .................. ..........’in ifade tutanağı

14

2

.................. Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan …/…/….. tarihli ve ….. sayılı yazımız

15

7

........................Lisesinin …/…/….. tarihli nöbet tutanağı ve öğretmen devam­- devamsızlık defterinin ilgili sayfa fotokopileri

16

5

Öğretmen ................ ...............’nın hastalık raporu fotokopisi

17

4

Okul Müdürü tarafından öğretmen ................ …………’ya verilen ihtar cezası ile ilgili yazı örnekleri

17

37

17 Ek, 37 sayfadan (parçadan) ibarettir.


…/…/……

İmza İmza

Adı-SOYADI Adı-SOYADI

   Müfettiş Başmüfettiş


(Açıklama: Dizi pusulası, farklı sütunlar açılarak daha ayrıntılı yazılabileceği gibi, birbiri ile bütünlük sağlayan ve aynı satırda ifadelendirilebilecek nitelikte olan ekler gruplandırılarak da yazılabilir. Ancak, gruplandırmada ekler ile ilgili yapılacak açıklamanın hepsini ifade etmesine özen gösterilir.)
Örnek Belge No : 36

Örnek Belge Adı: Ön Rapor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖZEL


T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Teftiş Kurulu
Sayı : …/…, … …/…/……

Konu : ................ Lisesi müdürü ve

öğretmeni ile ilgili Ön Rapor.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
İlgi: a) Bakanlık Makamının …/…/........ tarihli ve ...../..... sayılı Onayı,

b) Teftiş Kurulu Başkanlığının …/…/....... tarihli ve ..../.... sayılı görevlendirme emri.


İlgi (a) Makam Onayı ve İlgi (b) görevlendirme emri gereğince; ………….. Lisesi Müdürlüğünde inceleme ve soruşturmaya başlanılmış olup, iddia konularının kapsamlı oluşu, ifadelerine başvurulacak kişilerin çokluğu ve incelenecek belgelerin puantaj suretiyle ele alınması zorunluluğu gibi nedenlerle, soruşturmanın sonuçlandırıl­ması ve rapora bağlanmasının zaman alacağı anlaşılmaktadır. Bu arada, okuldaki gruplaşmalar ve huzursuzluğun had safhada bulunuşu bir takım idarî önlemlerin âcilen alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu durumlar dolayısıyla, bir “ön rapor” düzenlenerek, konuya ilişkin bazı açık­lamalarda bulunulması ve öncelikle alınması gerekli görülen idarî önlemler konusunda bilgi sunulması görüşüne varılmıştır.

Soruşturma mahallinde il yetkilileri ile görüşülerek ön bilgiler edinilmiş ve özellikle İl Valisi ..........................; “.................. Lisesi Müdürü ........................’nin idareci olarak yetersiz kalışı, öğretmenler arasında birlik ve dayanışmayı sağlayama­yışı, öğrenciler ve öğretmenler üzerinde otorite tesis edemeyişi, velilerin okula karşı olumsuz bir tavır almış olmaları gibi sebeplerle, adı geçen okul müdürünün bu görev­de daha fazla kalmasının son derece sakıncalı olacağını, okulda her an olay çıkacak gergin bir durum bulunduğunu” belirtmiş; kendileri ile görüşülen diğer yönetici ve öğrenci ve­lilerinin bazılarından da bu açıklamayı doğrulayıcı nitelikte bilgiler alınmıştır. İnceleme-soruşturma çalışmalarının ilk aşamasında edinilen bu izlenim ve bilgiler, Okul Müdürü …………………’nin görevde kalması ha­linde, okulu etkileyen ve çevreye de yansıyan bu huzursuzluğun artacağını, ayrıca so­ruşturmanın da sıhhatli bir ortam içerisinde yürütülemeyeceğini ortaya koymuştur.

Yukarda açıklanan bu durumlar karşısında; …………. Lisesi Müdürü ………………’nin görevinden alınarak il dışına öğretmen olarak nakledilmesi; ayrıca yapılan incele­meler sonunda, okuldaki gruplaşmalarda elebaşı olarak rol oynadığı ve çevrede bazı öğretmenlerle ilgili tahriklerde bulunduğu anlaşılan ………… Öğretmeni ……………………’ın da il dışında öğretmen olarak görevlendirilmesinin uygun olacağı görüş ve kanaatine varılmıştır.

İddia konuları ile ilgili inceleme-soruşturma çalışmaları mümkün olan en kısa zamanda tamam­lanarak, İdarî Soruşturma Raporu düzenlenecek ve Bakanlık Makamına sunulacaktır.

Arz ederiz. İmza İmza

Adı-SOYADI Adı-SOYADI

Müfettiş Başmüfettiş

ÖZELÖrnek Belge No : 37

Örnek Belge Adı: Görevden Uzaklaştırma Yazısı.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÖZEL

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Teftiş Kurulu
Sayı : …/…, …… …/…/……

Konu : Görevden uzaklaştırılmanız


Sayın ………………………………

…………………… Meslek Lisesi DÖSE Saymanıİlgi: a) Bakanlık Makamının …/…/........ tarihli ve ...../..... sayılı Onayı,

b) Teftiş Kurulu Başkanlığının …/…/....... tarihli ve ..../.... sayılı görevlendirme emri.

Bakanlık Makamının İlgi (a) Onayı, Teftiş Kurulu Başkanlığının İlgi (b) görev emirleri gereğince; Müfettişliğimizce, okulunuzda yürütülen inceleme-soruşturmada, döner ser­maye işletmesine ait …….- YTL’yi zimmetinize ge­çirdiğiniz tespit edilmiştir.

Bu nedenle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun l38/b maddesi hük­mü gereğince, görevinizden uzaklaştırıldınız.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 İmza İmza

Adı-SOYADI Adı-SOYADI

Müfettiş Başmüfettiş

ÖZEL


Örnek Belge No : 38

Örnek Belge Adı: Görevden Uzaklaştırma Yazısının Teslim ve Tesellüm Belgesi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TESLİM VE TESELLÜM BELGESİ

Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişliğinin adıma gönderdiği …/…, …/… sayılı kapalı zarf içindeki “görevden uzaklaştırma” durumuna ilişkin .../…/…… tarihli ve …/…/, …/… sayılı yazıyı teslim alarak tebellüğ ettim. …/…/……; saat:…. .
Teslim eden Teslim alan

İmza İmza

Adı-SOYADI Adı-SOYADI

Görevi/Unvanı ……………….. Meslek Lisesi Müdürlüğü                                 Döner Sermaye İşletmesi Saymanı


Örnek Belge No : 39

Örnek Belge Adı: Görevden Uzaklaştırmanın Birim/Kurum Yöneticisine Bildirilmesi İle İlgili Yazı.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖZEL


T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Teftiş Kurulu
Sayı : …/…, …… …/…/……

Konu : Sayman ................………….’ın

görevden uzaklaştırılması


…………………….. MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNEİlgi: a) Bakanlık Makamının …/…/........ tarihli ve ...../..... sayılı Onayı,

b) Teftiş Kurulu Başkanlığının …/…/....... tarihli ve ..../.... sayılı görevlendirme emri,

c) Müfettişliğimizin …/…/…. tarihli ve …/…, …/…sayılı görevden uzaklaştırma yazısı.
Bakanlık Makamının İlgi (a) Onayı, Teftiş Kurulu Başkanlığının İlgi (b) görev emirleri gereğince; Müfettişliğimizce, okulunuzda yürütülen inceleme-soruşturmada, Döner Ser­maye İşletmesi Saymanı ……………..............’ın işletmeye ait …….- YTL’yi zimmetine ge­çirdiği tespit edilmiştir.

Adı geçenin belirlenen eylemi, “Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği haller” dışında bir durum olup, konusu “suç” oluşturmaktadır.

Bu nedenle; Sayman …………………..…’ın “görevi başın­da kalmasında sakınca” görüldüğünden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun l38/b maddesi hük­mü gereğince, İlgi (c) yazımızla görevinden uzaklaştırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.


 İmza İmza

Adı-SOYADI Adı-SOYADI

Müfettiş Başmüfettiş


EKLER:

1- İlgi (c) yazı örneği.

ÖZEL

Örnek Belge No : 40

Örnek Belge Adı: Görevden Uzaklaştırmanın İlgili Mülkî Amir Bildirilmesi İle İlgili Yazı.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖZEL

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   58


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət