Ana səhifə

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliği teftiş Kurulu Başkanlığı Ankara-2006


Yüklə 4.88 Mb.
səhifə1/58
tarix25.06.2016
ölçüsü4.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Ankara-2006Teftiş Kurulu Başkanlığı yayını no: ......

Baskı : ……………………..…………………………………………………………

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının //2006 tarihli ve B.08.0.TKB .0.02.01.100/….. sayılı Makam oluru ile ……….. adet basılmıştır.

Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının      denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri

üzerinde münakaşa yapmaktan zevk alırlar.

Mustafa Kemal ATATÜRK

ÖNSÖZ
“Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlâkî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davra­nış haline getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğre­tim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini plânla­mak, programlamak, yürütmek takip ve denetim altında bulundurmak” görevini üstlenmiş bulunan Bakanlığımızda; kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülebilmesi için, Bakanlığımız mensuplarının, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri yerine getirmeleri, uyulması zorunlu kılınan hususları yapmaları, yasaklanan işleri ise yapmamaları gerekmektedir.

Disiplin amirlerinin ve yetkili mercilerin, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken, memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınan hakları göz önünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bir uygulama başlatmamış olan, kanunen belli süreler içinde ve belirlenen esaslar dahilinde disiplin ve ön inceleme iş ve işlemlerini yürüten, yürütülmesini sağlayan bir tutum ve davranış içinde bulunarak, hukuka uygunluk esasını gözetmeleri zorunludur. Aynı zorunluluk disiplin kurulları için de geçerli bir durumdur.

Disiplin cezaları ve soruşturma izni verilmesi kararları, görevlilerin özlük haklarını, yönetim kademelerinde alacakları görevleri ve iş başarım (performans) durumlarını doğrudan ilgilendirdiğinden, aynı zamanda kamu hizmetlerinin düzenli, sağlıklı, verimli ve etkili yürütülmesinde önemli bir unsur olduğundan; uygulamaya yönelik iş ve işlemlerin gizlilik ilkesine uyularak özenle ve hassasiyetle yürütülmesinde ilgililerce gerekli önlemler alınmalıdır.

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu; Türk Eğitim Sistemi içinde, çağın hızla değişen şartlarına uyumda, her zaman üzerine düşen öncülük görevini büyük bir sorumluluk şuuru içinde ve kendisine yakışan biçimde yerine getirmektedir.

Teftiş Kurulunun teftiş, inceleme ve soruşturma işlemleri yanında önemli bir yer tutan rehberlikte bulunma çalışmalarını, denetimler dışında yayın yoluyla da başarıyla gerçekleştirdiği bilinmektedir.

Bu kitap, Teftiş Kurulunun üstlendiği misyon gereği, özellikle di­siplin hukuku kapsamındaki çalışmalara uygulama birliği getirmek amacını taşıyan gelenekselleşmiş çalışmalarından birisidir. Bu çalışma, hakkın ve adaletin gerçek­leşmesinde, idarî ve adlî yönden yürütülen inceleme ve soruşturmalarda ilgili ve yetkili mercilerin doğru karar almalarında, kusurlu olan­larla olmayanların belirlenmesinde, hizmetin en iyi biçimde ve hukukun üstünlüğüne uygun olarak yürütülmesinde etkili ve önemli bir kaynak olarak değerlendirilmektedir.

Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, Teftiş Kurulunun çalışmalarındaki başarısının devamını dilerim.Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

Milli Eğitim Bakanı

SUNUŞ

Türkiye’mizi; 21. yüzyılda, çağdaş, Atatürk İnkılâp ve İlkelerini benimsemiş, demokratik değerlerle donanmış, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı sağlıklı ve mutlu insanlardan oluşan bir ülke haline getirmek Bakanlığımızın temel amacıdır.

Millî Eğitim sistemi içinde Teftiş Kurulumuz, dünyanın hızla değişen ve yenileşen şartları gereği, plânlı bir şekilde yenileşme ve önemli hamleler gerçekleştirme gayreti içindedir. Çünkü yenileşmenin, plânlı bir değişme olduğuna inanmaktayız.

Millî, ahlâkî insanî ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, beden, zihin, ahlâk, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişen, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen insanlardan oluşacak devlet ve toplum düzeni; tüm kurum ve kuruluşlarda hizmetlerin hukuk kuralları içinde ve kesintisiz yürütülmesi ile sağlanabilir.

Her ne kadar bu kurallara uymak, hem bir zorunluluk hem de bir vatandaşlık görevi olsa da, zaman zaman işleyişte arzu edilen ve beklenenin dışında, bilerek veya bilmeyerek çalışma düzeninin bozulduğu; eğitim, öğretim ve yönetim çalışmalarının verimsizliğe düştüğü durumlarla da karşılaşılabilir. İşte bu istenmeyen hallerin oluşması inceleme ve soruşturma çalışmalarını gündeme getirir.

Bu çalışmalarda inceleme ve soruşturmayı yürütenlerden beklenen tavır; her hata ve kusura olumsuz bir yaklaşımda bulunmak değil; usulünce yürüttüğü çalışmalar esnasında uzlaştırıcı, yol gösterici ve çözüm bulucu, pozitif bir yaklaşım da sergilemektir.

Öğretici ve eğitici yanı ağır basan, idarî, adlî ve demokratik usullerle sağlanan disiplin, her zaman için geçerli bir yoldur. Soruşturma, çözümlerin son bulduğu yerde başlatılmalıdır.

Müfettiş, soruşturma aşamasında; yönetime sağlanan yetkilerle yönetilenlere sağlanan hak ve güvenceler arasında bir denge unsurudur. Bu son derece hassas dengeyi sağlayabilmek; hukukî bir konu olması itibariyle, kanun, tüzük ve yönetmelik bilgileri yanında, bazı teknik konularda da bilgi ve tecrübe gerektirmektedir.

Teftiş Kurulu olarak, bu eseri daha geniş bir muhteva ile ve günün şartlarına göre hazırlayarak, inceleme ve soruşturma çalışmalarında müfettiş, idareci ve öğretmenlerimizin istifadelerine sunmanın hazzı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kitabın hazırlanışında emeği geçenlere teşekkür eder, tüm meslektaşlarıma çalışmalarında başarılar dilerim.

Muzaffer DOĞAN

Teftiş Kurulu Başkanı

(İnceleme-Soruşturma ve Ön İnceleme Rehberi; Teftiş Kurulu Başkanlığının görev emirleri gereğince, önceki yıllarda hazırlanan ve Bakanlıkça yayımlanan “rehber” kitaplar ve bu konuda Başkanlıkça yaptırılan çalışmalar da esas alınarak, değişen mevzuat göz önünde bulundurularak, Bakanlık Başmüfettişleri Muzaffer Vural ER, Mustafa YAŞAR, Hasan SAKARYA, Yusuf Ziya ÖZCAN, Mustafa KUVVETLİ, Müfettiş Fevzi VURGUN ve Müfettiş Yardımcısı Talip KAYA tarafından hazırlanmıştır. )


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət