Ana səhifə

T. C. Manisa belediyesi Özel halk otobüsleri Çalişma ve seyrüsefer yönetmeliĞİ amaç Madde 1


Yüklə 143 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü143 Kb.
T.C.
MANİSA BELEDİYESİ


ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ

ÇALIŞMA VE SEYRÜSEFER YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Madde 1- Bu Yönetmelik, Manisa Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda toplu taşım aracı çalışma ruhsatı verilen (D) plakalı özel halk otobüslerinin hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların idare ve işletmecileri ile verilen hizmetten yararlananlar arasındaki ilişkileri, yönetim, denetim ve yürütmeyle ilgili diğer iş ve işlemleri amaçlamaktadır.
KAPSAM

Madde 2- Bu Yönetmelik, Manisa Belediyesi sınırları dâhilinde tespit edilen güzergâhlarda yolcu taşımacılığı yapan ve/veya yapacak olan (D) plakalı özel halk otobüslerini, işletmecilerini, sürücüleri ve bu hizmeti alan kent halkını kapsar.
YASAL DAYANAK

MADDE 3- Bu yönetmeliğin yasal dayanağı;

5393 sayılı Belediye Kanunu,

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu,

5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanunu,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ve Bu kanunlara bağlı yönetmeliklerde Belediyelere verilen görev ve yetkileri bu yönetmeliğin yasal dayanağını oluşturur.
TANIMLAR

Madde 4-Bu yönetmelikte adı geçen,

Belediye: Manisa Belediyesi,

Encümen: Manisa Belediyesi Encümeni,

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü: Toplu taşıma araçlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmekle görevli Manisa Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü,

Meslek Odası: Şoförler ve Otomobilciler Odası,

Kooperatif: SS.155 no’lu Şehir içi Denetimli Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi,

İşletmeci: Toplu taşım aracı çalışma ruhsatına sahip bulunan araç sahibi kişi.

Çalışma Ruhsatı: İşletmecilerin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alacakları azami bir yıl geçerliliği olan çalışma izin belgesini,

Ruhsat Harcı: 1 (Bir) yıllık toplu taşım hatlarında çalışma karşılığı için işletmecilerden alınan ücret,

Hat: Aracın çalışacağı semt ve bölgeyi,

Güzergah: Aracın çalıştığı hatta izleyeceği yolu,

Sözleşme: Belediye ile çalışma ruhsatına sahip işletmeci arasında imzalanan bir yıl süreli anlaşma belgesi.

Özel Halk Otobüsü: Yapısı itibariyle araç (7,5m.– 8m.) uzunluğunda, (1 şoför, 1 özürlü, 21 oturan 25 ayakta toplam 48 yolcu), (özürlü yok ise 26 oturan, 33 ayakta toplam 59 yolcu kapasiteli) engelli rampası bulunan motorlu taşıttır.

Trafik Komisyonu: Manisa İl Trafik Komisyonunu,

Sürücü: Bu yönetmelik uyarınca işletmeci tarafından aracı sürmekle görevlendirilen kişi.

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi: Bu belge aracı kullanacak şoföre, eğitim karşılığı verilen belgedir. Bu belgeye sahip olmayan şoförün Belediyemiz hatlarında toplu taşıma aracı kullanması yasaktır.

Sürücü Seçme Komisyonu: Özel Halk Otobüsü şoförlerini seçen komisyon olup, Komisyon Başkanı; Belediye Başkan Yardımcısı Komisyon Üyeleri; 1 Belediye Encümen üyesi, 1 Ulaşım Hizmetleri Müdürü, 1 Toplu Taşım Araçları Komuta Merkezi Sorumlusu, 1 T.Zabıta Amiri ve 3 Koop. yöneticisinden oluşur.

Kontenjan: Her hatta çalışan araç sayısı.

Rotasyon: Belli zaman aralıklarında hatların araçlarca  dönüşümlü olarak kullanılmasını ifade eder.

Mücbir Sebep: Savaş durumu, seferberlik hali, olağan üstü hal uygulaması, deprem, sel baskını gibi doğal afetler,

Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan deyimler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir


TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA ÇALIŞMA RUHSATI

Madde 5-

Madde 5.1- Belediyemiz 5393 sayılı kanun kapsamında şehir içi toplu taşıma hizmeti vermesi esastır. Ayrıca toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde 2886 sayılı kanununa göre ihale usulü ile özel kişilere çalışma ruhsatı vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi, hizmet satın alma yoluyla belirli sürelerde kiraya vermek suretiyle de yerine getirebilmektedir.

Madde 5.2- Yönetmelik şartlarını taşıması durumunda otobüs sahibi adına bir kişi üzerine çalışma ruhsatı verileceği gibi en fazla iki kişi üzerine de toplu taşım aracı çalışma ruhsatı belgesi (1/2) hissesi oranında verilebilecektir.

Madde 5.3- Çalışma ruhsatının veraset yoluyla intikallerde, veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine aracın hisse sahipleri anlaşarak bir kişi üzerine noter aracılığı ile vekaleti vermesi neticesinde (1) tam veya (1/2) oranında Belediye Encümenince alınacak karar üzerine toplu taşım aracı çalışma ruhsatı belgesi düzenlenir.

Madde 5.4-Çalışma ruhsatının normal devirlerinde, bu yönetmelikte belirtilen şartlara haiz olmak kaydıyla, devir almak üzere başvuruda bulunan kişi veya kişiler, Belediye Encümenince alınacak karar doğrultusunda çalışma ruhsatı belgesi düzenlenir.

Madde 5.5- Halen çalışmakta olan tüm özel halk otobüsü sahiplerinin kazanılmış hiçbir hakkı yoktur.
ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİNDE İSTENİLEN BELGELER

Madde 6-

Madde 6.1-Bu yönetmelikte belirtilen toplu taşım araçlarında aranacak şartlara haiz olmak koşuluyla araç Manisa merkez trafiğine kayıtlı olması,

Madde 6.2- Araç trafik ve tescil belgesi,

Madde 6.3- İkametgâh belgesi,

Madde 6.4- Araca ait zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi.

Madde 6.5-Yeterli sürücü belgesine sahip olması,

Madde 6.6-Ticari taşıt kullanım belgesine (SRC) sahip olması,

Madde 6.7-Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınacak iyi hal belgesi.

Madde 6.8-Toplu taşıma ile ilgili eğitimi aldığına dair katılım belgesi,

Madde 6.9-Meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgesi,

Madde 6.10-Sosyal güvenlik kurumuna kayıt belgesi,

Madde 6.11-Bir sağlık kuruluşundan psikoteknik belgesi,

Madde 6.12-Manisa vergi dairesinden alınacak mükellefiyetlik belgesini idareye teslim edecektir. İşletmeci çalışma ruhsatıyla ilgili istenilen belgeleri bir ay içersinde tamamlamak zorundadır. Tamamlamayan işletmecilere çalışma ruhsatı düzenlenmeyecektir.
ÇALIŞMA RUHSATININ İPTALİ

Madde 7- İşletmeciler aşağıda belirtilen hususları yerine getirmediği durumlarda çalışma ruhsatı Belediye Encümenince iptal edilir,

Madde 7.1-Toplu taşıma hizmetinin bu yönetmelik kapsamındaki araçlarla yapılmasına son verilmesi durumunda,

Madde 7.2- İşletmecinin, İdarece verilecek süre içerisinde iş sözleşmesini yenilememesi durumunda,

Madde 7.3- Bir takvim yılı içinde en fazla 20 defa (G) gurubu ceza alması durumunda,

Madde 7.4- Belediyece toplu ulaşım güzergâhlarının ve hatlarının iptal edilmesi durumunda,

Madde7.4-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün izni olmadan bir yıl içinde 10 (On) günden fazla çalışmaması durumunda,

Madde 7.5- İşletmeci tarafından bir başkasına çalışma ruhsat hakkı devrinde resmi devir işlemlerinden imtina edip, gayri resmi devir yaptığının tespiti durumunda,

Madde 7.6-İşletmecinin çalışma ruhsatı almaya hak kazanım şartlarını kaybetmesi durumlarında çalışma ruhsatı Belediye Encümenince iptal edilir.
ÇALIŞMA RUHSATI DEVİR VE ORTAK ALINMASI

Madde 8-

Madde 8.1-Toplu taşıma çalışma ruhsatı hisseleri (1) tam veya (1/2) oranında verilir.

Madde 8.2-Toplu taşıma çalışma ruhsatı sahipleri, devir alma isteğinde bulunan kişi ile birlikte Belediye’ye yazılı müracaatta bulunarak Encümen'in olumlu kararından sonra devir ve ortaklık işlemleri noterden devir sözleşmesiyle yapılır. Devir alan tam veya ortak(1/2) olanlar bu yönetmeliğin 6.maddesinde belirtilen şartları taşıması zorunludur.

Madde 8.3- Devir işlemleri, toplu taşım aracı için belirlenen aynı plakaya sahip araç üzerinden gerçekleştirilir.

Madde 8.4- İşletmeci çalışma ruhsatı devrinde veya ortak alımında Belediye Encümeninden izin alınması zorunludur. Belediye’den izin alınmadan yapılan devir ve ortak alımlarda devirler geçerli sayılmayacaktır. İzinsiz yapılan devir işlemlerinin tespitinde çalışma ruhsatı Belediye Encümenince iptal edilir.
FİYAT TARİFELERİ, DEVİR VE TEMLİK ÜCRETLERİ

Madde 9-

Madde 9.1-Çalışma ruhsat ücreti;

Madde 9.1.1-Çalışma ruhsatı ücreti, Belediye tarafından belirlenen şehir içi toplu taşım hatlarında çalışan işletmecilerden alınan yıllık izin ücretidir. Bu ücret Belediye Meclisince her yıl belirlenir. Belirlenen ücretler işletmeci ile belediye arasında her yıl Ocak ayının sonuna kadar yapılacak olan iş sözleşmesinde 1.taksit ödemesi yapılır, ikinci taksit ise o yılın Haziran ayı sonuna kadar ödenir. Bir sonraki yıl sözleşmesinde taksit borcu olanlar gecikme cezası ile birlikte ödemek suretiyle borcu yoktur belgesini ibra ederek yeni çalışma ruhsatı müracaatında bulunabileceklerdir.

Madde 9.1.2-İşletmeciler, kendi istekleri ya da kendi hatalarından dolayı araçlarının çalışmadığı, çalıştırılmadığı günler için çalışma ruhsatı ücretini ödemekten kaçınamaz ya da geri ödenmesini talep edemez.

Madde 9.1.3-Kooperatif tarafından işletmeciler için bankada açmış oldukları gelir havuzunda biriken toplam hâsılattan, Belediye tarafından sunulan (Asfalt yol kullanma, kapalı durak hizmeti, kaldırım cepleri yapma, depolama alanları ve lokaller) ile ilgili kullanım bedeli olarak; 2012 yılı için: %1, 2013 yılı için: %1, 2014 yılı için: %1 (Değişiklik 07.01.2014 tarih ve 4 sayılı Belediye Meclis kararı), 2015 yılı için: %2 oranındaki ücret ödenecektir. Sözleşme sonunda Belediye Meclisince yıllık oran yeniden belirlenerek uygulanmasının devamı sağlanacaktır.
Madde 9.2-Devir ve Temlik Ücreti;

Madde 9.2.1-Özel halk otobüsü çalışma ruhsatı belgeli aracın devir işlemi için devir alandan 15.000 adet tam yolcu bedeli “Devir ve Temlik Ücreti” olarak ödenir. Ortak araçlarda devir, ortaklık hissesi (1/2) nispetinde ödenir.

Madde 9.2.2-Özel Halk Otobüsüne ortak olunmada ödenecek devir temlik ücreti, tam ücretin ortaklık hissesi (1/2) nispetinde ödenir.

Madde 9.2.3-Devir ve Temlik ücretleri 1.taksiti peşin, kalanı 2 eşit taksitler halinde ödenir. Taksitler ilk taksitin ödendiği tarihten itibaren 30 günlük dönemler halinde yapılır. Bu ücret işleticinin isteğine göre peşin olarak da ödenebilir.

Madde 9.2.4-Devir ve Temlik ücretinin tamamı ödenmeden aracın ve ruhsatın başka birine devrine izin verilmez.

Madde 9.2.5-Baba/ana-çocuklar ile kardeşler ve eşler arasında yapılan devirlerden normal devir ücretinin % 5 ' i nispetinde, diğer kan ve sıhrî hısımları arasındaki devirlerde tam devir ücreti ödenir.

Madde 9.2.6-Varisler adına toplu taşıma çalışma ruhsatı belgesi düzenleneceği takdirde devir ve temlik ücreti ödenmez. Varisler bir başka şahsa (3.ncü kişilere) devir yapmak istedikleri takdirde devir ve temlik ücreti ödenir.
ÜCRETSİZ TAŞINACAK YOLCULAR İLE İNDİRİMLİ YOLCU TARİFELERİ

Madde 10- Toplu taşım araçlarında uygulanacak tam ve indirimli yolcu taşıma ücretleri ile ücretsiz yararlanacak yolcular Belediye Meclisi kararı ile belirlenir.

Madde 10.1- Ücretsiz Toplu Taşım Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar;

Madde 10.1.1- 1005 sayılı İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunu, 2330 sayılı Nakti Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümlerine göre ücretsiz seyahat etme hakkına sahip olanlar, (Gazi ve Eşi, Şehit Dul ve Yetimleri) dir. Bu kişilerden elektronik kart bedeli olarak herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Madde 10.1.2-Sarı Basın Kartı sahipleri, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünce güncellenmiş (hologramlı kimlik kartı) sahipleri ücretsiz toplu taşım seyahat kartlarından yararlanacaklar.

Madde 10.2- İndirimli Toplu Taşım Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar;

Madde 10.2.1-Öğrenciler

Madde 10.2.1.1- Belediye mücavir alan sınırları içerisinde (birinci adres) olarak ikamet eden (ilköğretim ve orta dereceli okullar ile çıraklık eğitim ve özel okullarda eğitim gören) öğrenciler,

Madde 10.2.1.2-Açık öğretimde okuyan 25 yaşından gün almamış, SGK. kaydı bulunmayan öğrenciler,

Madde 10.2.1.3-Şehrimizde Üniversitede örgün eğitim gören öğrenciler,

Madde 10.2.2- Engelliler;

Madde 10.2.2.1- -4736 sayılı kanun ile belirlenen %40 ve üstü engelliler,

Madde 10.2.2.2-5378 sayılı kanun ile belirlenen %60 ve üzeri ağır özürlü olarak kabul edilen ve refakatçi yardımına muhtaç olanların refakatçisi,

Madde 10.2.3- Belediye Personeli;

Kadrolu ve sözleşmeli personel,Madde10.2.4- 65 yaş ve üzeri kişiler;

Belediye sınırları içerisinde ikamet eden 65 yaş ve üzeri olan kişiler indirimli toplu taşım seyahat kartlarından yararlanacaklardır.


BELEDİYE ALACAKLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Madde 11-

Madde 11.1-İşletmeci taksitlerini zamanında ödememesi halinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nce ödeme emri düzenlenerek verilen süre içerisinde borçlarını ödemeleri istenir. Bu süre içerisinde ödeme yapmayanlardan 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsilât yapılır. Borçlarını ödemeyenlerin ruhsatları Encümence ilave süre verilir. Bu süre içerisinde de ödenmemesi durumunda Encümen kararıyla çalışma ruhsatı iptal edilir.

Madde 11.2-Belediye Encümeni tarafından aracın çalışma ruhsatının iptali, hattan çıkartılarak çalışmasının durdurulması sonucu işletmeci uğrayacağı zararı hiç bir şekilde belediyeden talep edemez.HİZMET SUNUMU VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Madde 12-

Madde 12.1-Toplu taşıma hizmetleri Belediyemiz sınırları içerisinde verilir. Toplu taşım araçları Belediyece belirlenen güzergâhlarda ve belirlenen sürelerde, her hatta tanınan kontenjan sayısına göre rotasyonlu olarak çalışacaklardır. Güzergâhlar, rotasyon süresi ve hatlara ait kontenjanlarda çalışacak araç plakaları Belediyece Encümenince belirlenerek Kooperatife bildirilir.

Madde 12.2-Toplu taşıma hizmetleri özel halk otobüsleri ile verilir. İdare encümen kararıyla yolcu konforu, trafik düzeni ve çağdaş taşımacılık anlayışı çerçevesinde toplu taşım araçlarının cinsleri, taşıma kapasiteleri, gabarileri ve araçların renklerinde tercih yapabilir.

Madde 12.3-Toplu taşıma araçları görev sırasında güzergâhını tamamlamak zorundadır. Belediyece onaylanmadığı sürece güzergâhlar değiştirilemez, bölünemez veya kısaltılamaz. Geçici güzergâhların tayininde belediye başkanı yetkilidir.

Madde 12.4-Toplu taşım araçları her gün 06:30–24:00 saatleri arasında çalışır. Çalışma saatlerinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce değişiklik yapılabilir.

Madde 12.5-Belediye, hatlarda uygunsuzluk ve yetersizlik gördüğünde kendine ait veya diğer özel araçları her an çalıştırabilir.

Madde 12.6-Toplu ulaşım hizmetinin gereği olarak, İdare (Encümen kararıyla) toplu taşıma araçlarının güzergâhlarında, hatlardaki araç sayılarında, araçların hatlara dağılımında, hat numaralarında her an değişiklik yapabilir, ilave hatlar ve güzergâhlar kurabilir, mevcut hatları iptal edebilir.

Madde 12.7-İdare (Encümen kararıyla) gerek gördüğünde, hatların çalışma düzeninde her an değişiklik yapabilir. Hatlardaki araçları sabit güzergâh şeklinde veya rotasyon (dönüşüm) uygulamalı çalıştırabilir. Hatlarda araç değişikliğine gidilebilir.

Madde 12.8-İşletmeci, Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce kurulan ''Toplu Taşım Araçları Komuta Merkezi'' tarafından kendilerine verilen güzergâhlarda belirtilen zaman tarifelerine uygun olarak (mücbir haller dışında) devamlı olarak çalışmak zorundadır. Aracın kaza veya arıza yapması durumunda araç sürücüleri derhal komuta merkezine bildirmek zorundadır.

Madde 12.9-Yönlendirme ve denetimle görevli personel veya elektronik donanım sistemi ile çalışma saatleri kontrol edilen araçların günlük seyir saatlerine ve yetkili personelin yönlendirme ve uyarılarına uymaması durumunda Trafik Zabıta Ekiplerince hakkında tutanak tutularak yaptırım uygulanır.

Madde 12.10-Toplu taşım aracının hizmet sunumu sırasında arızalanması ve aracın 5 dakikadan fazla arızalı kalması halinde yolcular ayrıca bir ücret ödemeden yedek veya arkadan gelen bir toplu taşım aracıyla ücretsiz olarak taşınır.

Madde 12.11-Özel halk otobüslerinde şoför olarak çalışacak kişiler (araç sahipleri’de dahil) örneği Belediyece hazırlanacak “Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi” almak ve araçta çalıştığı sürece yakasında takılı olarak bulundurmak zorundadır. Şoförlerin işbu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlarından işletmeci sorumludur.

Madde 12.12- İşletmeci, çalıştırdığı personelin her türlü kanuni, hukuki ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.

Madde 12.13-Toplu taşım araçlarının çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen işletmeci sorumludur.

Madde 12.14-Toplu taşım araçlarının sevk ve idaresi, çalışma şartları ve çalışma düzeni, işletmecilerin iş ve işlemleriyle ilgili bu yönetmelikte bulunmayan hususlar Belediye Encümeni’nce düzenlenir.
ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIM ARAÇLARINDA ARANACAK ŞARTLAR

Madde 13-

Madde 13.1- Toplu taşım araçların ilk dönüşümünde, işletmeci çalışma ruhsatı alırken özel halk otobüsünün (0) sıfır yaşında olması zorunludur. Bu araçların en fazla kullanım süresi model yaşı esas alınarak (10) On yıldır.

Madde 13.2-Araç (7,5m.– 8m.) uzunluğunda olacaktır.

Madde 13.3-Araç yolcu kapasitesi (1 şoför, 1 özürlü, 21 oturan 25 ayakta toplam 48 yolcu), (özürlü yok ise 26 oturan, 33 ayakta toplam 59 yolcu kapasiteli) engelli rampalı olacaktır.

Madde 13.4-Araç (Ral 6027) (yeşil) renginde olacak, araçla ilgili tasarımlarda 7 yıl garantili folyo malzeme kullanılacaktır.

Madde 13.5-Araç (Euro-5) dizel motorlu, araç engelli rampasının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2001/85 sayılı yönetmeliğinin 3.maddesine uygun, açıldığında yere en fazla %12 eğimli olacak şekilde dizayn edilmesi, engelli kişinin butona basmak sureti ile araç arka süspansiyon 60mm. alçalacak ve engelli rampasının kullanılması için kolay iniş, biniş sağlanacak,

Madde 13.6-Araçta elektronik bilet sistemi kurulacak ve sistem Belediye “Toplu Taşım Araçları Komuta Merkezi”ne entegre edilecektir.

Madde 13.7-Araç içerisi şoför mahallini ve yolcu koridorunu gösteren çift kamera sistemi olacaktır.

Madde 13.8-Araç içinde şoför arkalığı bir pano ile ayrılacak, bilgi ve reklam amacı ile kullanılmak için LCD monitör sistemi kurulacaktır.

Madde 13.9-Araçta 18-28 dereceye ayarlanabilir dijital klima ve fan üflemeli kalorifer sistemi olacak, ancak bu egzoz kaloriferi olmayacak ve gürültüsüz çalışacaktır.

Madde 13.10-Araç içinde en az üç noktada düğmesi bulunan sürücüyü sesli ve ışık ile uyaran Duracak düzeni bulunacaktır.

Madde 13.11-Aracın ön, arka ve yanlarına yazılması zorunlu ÖZEL HALK OTOBÜSÜ” yazıları, kalın punto ile beyaz renkte yazılacak ve Manisa Belediyesi amblemi de bu yazıların üzerine yapılacaktır.

Madde 13.12-Aracın çalıştıkları hattın güzergâhını belirtmek amacıyla, aracın sağ ön kısmında “HAT NUMARASI VE BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ NOKTASI” gösterir ve rahatça okunabilecek led ışıklı tabela konulacak ayrıca aracın sağ yan kısmında çalıştıkları hattın güzergah duraklarını gösterir tabela konulacak ve bu tabelalar (IŞIKLI, RENKLİ KAYAN YAZI) şeklinde olacaktır.

Madde 13.13-Aracın içinde teyp, cd çalar gibi müzik aletleri bulunmayacaktır.

Madde 13.14-Araç içinde SİGARA İÇİLMEZ yazılı plaketler takılı olacaktır.

Madde 13.15-Araç içinde kolay görünür yerlere oturan ve ayakta yolcu sayısını belirten plaketler ile ön iki koltuğun bebeklilere, hamilelere, yaşlılara, engellilere ve gazilere öncelikli ait olduğunu bildirir plaketler takılacaktır.

Madde 13.16-Araç içinde yolcuların şikayeti halinde baş vurabilecekleri telefon numarası 444 5 154 yazılı plaketler bulunacaktır.

Madde 13.17-Aracın kapılarında durak yerleri dışında içeriden veya dışarıdan açılmayan ve sürücü tarafından idare edilen bir kilit düzeni bulunması,

Madde 13.18-Araçlarda yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve yedek sinyal ampulleri ile kış şartlarında kar zinciri, çekme halatı bulundurulacaktır.

Madde 13.19-Araçların ön giriş kapı yanlarına "Binilir" arka kapı yanlarına "İnilir" ifadeleri yazılmış olacaktır.

Madde 13.20-Araçta havalı korna, ıslık korna vb. kornalar bulunmayacak, standart korna kullanılacaktır. Madde 13.21-Aracın elektrik tesisatı, iç ve dış aydınlatma ile tüm ikaz sistemleri çalışır durumda olacaktır.

Madde 13.22-Araçların tip ve özellikleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa bağlı Karayolları Trafik Tüzüğü kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsler için tespit edilmiş şartlara haiz olacaktır.

Madde 13.23-Araçlar, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun ve buna bağlı olarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere uygun olacaktır.

Madde 13.24-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü örnek özel halk otobüsü tasarımı hazırlayacak ve bunun dışına çıkılmayacaktır.
SÜRÜCÜLER (ŞOFÖRLER) İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Madde 14-

Madde 14.1-Özel halk otobüslerinde çalışan araç sahibi ve sürücüler Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce düzenlenecek veya düzenletilecek eğitime katılmaları zorunludur. Eğitim konuları ve süresi Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce belirlenir.

Madde 14.2-Belediye tarafından, eğitime katılan işletmeci ve sürücülerine katılım belgesi düzenlenir. Söz konusu belgeye sahip olmayan sürücüler kesinlikle toplu taşım aracı kullanamazlar.

Madde 14.3-İdarece düzenlenen eğitime katılmış ve toplu taşıma aracı kullanım belgesini alan sürücüler, bu belgeyi toplu taşım aracının kullanımı sırasında yakasında takılı olarak bulunduracaktır.

Madde 14.4- Toplu taşım araçlarını kullanacak şoförlerin olumsuz adli sicil kayıtlarının tespitinde ya da raporlarında kişilik problemleri ve uyuşturucu bağımlılığı bulunanlarla ilgili Toplu Taşım Aracı Şoförü İnceleme Komisyonu” tarafından şoförlük yapıp, yapamayacağı konusunda gerekli kararı vermek üzere değerlendirme yapılacaktır. Bu komisyonda (Komisyon Başkanı; Belediye Başkan Yardımcısı, Komisyon Üyeleri; 1 Belediye Encümen üyesi, 1 Ulaşım Hizmetleri Müdürü, 1 Toplu Taşım Araçları Komuta Merkezi Sorumlusu, 1 Trafik Zabıta Amiri ve 3 Kooperatif yöneticisi) bulunacaktır.

Madde 14.5-Toplu taşım araçlarını kullanacak olan sürücüler 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve buna bağlı yönetmeliklerde öngörülen sürücü belgesi, ticari taşıt kullanım belgesi vb. belgelere sahip olmaları zorunludur.

Madde 14.6-Toplu taşıma araçlarını sevk ve idare eden sürücüler görev sırasında; Kış mevsiminde; 15 Ekim den itibaren; Lacivert veya gri takım elbise, beyaz veya açık mavi gömlek, lacivert kravat zorunludur. Kışlık ceketlerde sol göğüs cep üzerinde kooperatif logosu bulunacaktır. Yaz mevsiminde; 30 Nisan’dan itibaren; Lacivert veya gri pantolon, kısa kollu beyaz veya açık mavi gömlek (gömlek yakası en fazla bir düğme açılabilir) zorunlu olup, gömlek cepleri üzerinde kooperatif logosu bulunacaktır. Sürücüler temiz ve bakımlı olmak zorundadır. Araç içerisinde şoförün şapka-bere-fotör, takke, takması yasaktır.

Madde 14.7-Sürücüler araçlarına binen yolculara saygılı ve nazik davranmak zorundadır. Kesinlikle yolcularla münakaşaya giremezler.

Madde 14.8- Sürücüler araçlarda yolcuların unutarak bıraktıkları eşyaların kendilerine teslimi için bağlı bulundukları kooperatife teslim edecekler.

Madde 14.9-Sürücüler çalıştıkları hattın ilk ve son duraklarında dahil, güzergahları üzerinde bulunan tüm otobüs duraklarından yolcu indirme ve bindirmeyi sağlıklı bir şekilde yapmak zorundadırlar. Kesinlikle güzergâh dışına çıkamazlar ve duraklarda yolcu indirme ve bindirme süreleri dışında bekleme yapamazlar.

Madde 14.10-Toplu taşım aracını kullanan sürücünün her türlü davranışından işletmeci sorumludur.

Madde 14.11-İşletmeci toplu taşım aracını, ''Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesine'' sahip olmayan sürücülere kullandırılması halinde, bu yönetmelikte belirtilen cezai hükümler uygulanır.
TOPLU TAŞIM ARACI İÇİNDE UYULACAK KURALLAR

Madde 15-

Madde 15.1-Araç sürücüsü dışında, İşletmeci tarafından araç içinde başkaca bir görevli bulundurulamaz.

Madde 15.2-Yolcu ücretleri aracın uygun noktasına konulacak elektronik kart okuyucu validatörler yardımı ile elektronik akıllı kartların okutulması şeklinde yapılacaktır.

Madde 15.3-Araca, izin verilen sayısından fazla yolcu alınmayacaktır. Bu hususta müşterinin kabulü veya binmek için ısrarı mazeret teşkil etmez.

Madde 15.4-Araç içinde şoförün ve yolcuların sigara içmesi, meşrubat, kabuklu yiyecek, tost v.b. dâhil her türlü yiyecek maddelerinin tüketilmesi yasaktır. Araç içerisinde şoförün cep telefonu ile konuşması yasaktır.

Madde 15.5-Araçlara 25 kg veya iki parçayı geçmemek şartıyla ve çok kaba olmayan; Çanta, bavul ve paket ile binilebilir. (Değişik Ek 08.10.2013 tarih ve 277 sayılı kararı Meclis Kararı) Çocuk arabasının açık olarak biilmesine izin verilir.

Madde 15.6- Toplu taşım araçlarının seyir halinde kapıları kesinlikle açılmayacaktır.
TOPLU TAŞIM ARAÇLARINDA YOLCULAR İLE İLİŞKİLER

Madde 16-Sürücü ve yolcu ilişkilerinde aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

Madde 16.1-Yolculara daima nazik davranılacak ve emir verir şekilde hitap edilmeyecektir. Yolcunun eleştirmesi halinde cevap verilmeyecektir. Ancak, yolcunun Aşırı alkollü ya da akıl hastası olması hallerinde, sürücüye aracın kullanımını tehlikeye düşürecek şekilde müdahale etmesi veya sürücüye hakaret etmesi ve saldırgan şekilde davranması halinde; araç durdurularak, Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne haber verilecek, görevli zabıta ekibinin müdahalesi beklenecektir.

Madde 16.2-Yolcularla münakaşa etmek ve yüksek sesle konuşmak kesinlikle yasaktır. Yolcuya her nedenle olursa olsun hakaret ettiği tespit edilen sürücü için bu yönetmeliğin cezalar bölümlerindeki hükümler uygulanacaktır.

Madde 16.3-Yolcu ile fiziki şekilde kavga etmek, bedeni olarak müdahale etmek kesinlikle yasaktır. Kavga eden sürücü için bu yönetmeliğin cezalar bölümlerindeki hükümler uygulanacaktır

Madde 16.4-Yolcular araç içerisinde; yüksek sesle konuşamaz, taşkınlık yapamaz, ahlaka aykırı söz ve hareketlerde bulunamazlar. Söz konusu kurallara uymayan yolcular, sürücü tarafından "yaptıkları eylemin yönetmeliğe aykırı ve yasak olduğu belirtilerek" kibarca uyarılır. Uyarının yolcu tarafından dikkate alınmaması halinde, araç durdurularak " Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne haber verileceği" belirtilerek yolcu bir kez daha uyarılır. Yapılan uyarlar dikkate alınmaz ise, araç uygun şekilde park edilerek Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne haber verilir. Bu durumlarda, sürücü hiç bir suretle yolcu ile başka şekilde muhatap olamaz veya kişisel olarak münakaşa ve fiziki güç kullanma yoluna gidemez.
CEZA VERMEYE YETKİLİ KURULLAR:

Madde 17-

Madde 17.1-Toplu taşım araç sahipleri ve sürücülerin yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işlemiş oldukları her kusurda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun hükümleri, Belediye Encümenince uygulanır.

Madde 17.2-Ticaretten ve sanattan men kararları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce tatbik edilir.

CEZALAR:

Madde 18-

Madde 18.1-Toplu taşıma hizmetini üstlenen işletmecilerin hizmetin ifası sırasında yapmış oldukları kusurlar ile ilgili olarak Madde-19 ceza cetvelindeki A' dan I’ ye kadar olan bilet cezaları ile taşımacılıktan çıkartılma cezaları sırası ile Belediye Encümenince uygulanır.


Madde 18.2- İşletmeciler ile sorumlu olduğu şoförlerle ilgili hata ve kusuru tespit edilenler madde 17’de

belirtilen yetkili kişilerce her zaman sözlü ve/veya yazılı olarak uyarılabilirler.Madde 18.3-Ceza ve yaptırımlar; Madde 17’de belirtilenler ile vatandaşların araçlarda ve araç sürücüleri hakkında gördüğü aksaklıkları yazılı veya sözlü olarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirmeleri sonucu meydana gelir. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerince konunun detaylı bir şekilde incelenerek (ses ve görüntü, aracın çalışma sistemine ilişkin araç takip kayıtları ile diğer bilgiler doğrultusunda) düzenlenecek tespit tutanağı içeriğine göre uygulanacak yaptırımlara Belediye Encümeni karar verir.

Madde 18.4- İşletmeciler ve sürücülerin bu yönetmelik hükümlerine uymamaları durumunda Trafik zabıtası memurlarınca düzenlenen tespit tutanağı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce Encümen'e sevk edilir. Encümen kararı ile alınan bilet cezası kararı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından işletmeciye tebliği yapılır. İlgiliye tebliğinden itibaren 30 takvim günü süre zarfında Belediye veznesine ödemenin yapılması zorunludur. İşletmeci ödememe ısrarının devamı halinde Encümence çalışma ruhsatı askıya alınarak araç parka çekilir. İşletmecinin cezası 6183 sayılı kanun hükümlerine göre kendisinden tahsil edilir.

Madde 18.5-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından aracı parka çekilen işletmeci ceza ödemesinde bulunmaz ve bu durumunun devamı halinde ise işletmecinin çalışma ruhsatının iptali Belediye Encümenince değerlendirilir.

Madde 18.6- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün işletmeciye yapacağı her türlü bildirimler; işletmecinin kendisine direk yapılabileceği gibi, işletmecinin bağlı bulunduğu Kooperatif adresine de yapılabilir. Ayrıca işletmeciler ile ilgili her tür bildirimlerin Kooperatife tebliğ edilmesi, işletmecilere de tebliğ niteliğindedir.
CEZA CETVELİ

Madde 19-

Özel halk otobüsü işletmecileri ve sorumluluğunda bulunan şoförlerine aşağıda suç olarak belirtilen davranışlarda bulunmaları halinde A' dan I’ ye kadar olan bilet cezaları, parka çekme ile taşımacılıktan çıkartılma cezaları sırası ile belediye encümenince uygulanır. İşletmecinin sorumluluğunda bulunan özel halk otobüsü şoförünün her tür birinci derece mesuliyeti işletmecinin kendisine aittir.A gurubu 150 manyetik tam bilet,

B gurubu 225 manyetik tam bilet,

C gurubu 300 manyetik tam bilet,

D gurubu 375 manyetik tam bilet,

E gurubu 450 manyetik tam bilet,

F gurubu 600 manyetik tam bilet,

G gurubu 750 manyetik tam bilet,

H gurubu 1875 manyetik tam bilet,

I gurubu 3750 manyetik tam bilet, olan biletin ücreti karşılığı para cezasıdır. Tam bilet ücretinden kasıt manyetik biletin çoklu tam biniş değeridir. Ceza biletinin değeri suçun işlendiği tarihteki biletin güncel değeridir. Suç niteliği içeren eylemler ve uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

Madde 19.1- Araçta gerekli olan iç ve dış temizliği yapmadan servise çıkmak.

CEZA: İlk seferde A,tekrarında B gurubu bilet cezası.

Madde 19.2- Personelin araçta sigara içmesi.

CEZA: Kanunda belirtilen ceza uygulanır.

Madde 19.3- Personelin kılık-kıyafet talimatlarına uymaması.

CEZA: İlk seferde A,tekrarında B gurubu bilet cezası uygulanır.

Madde 19.4- Şoförün kendisi haricinde yanında değişik maksatlı yolcu taşıması.

CEZA: İlk seferde A,tekrarında B gurubu bilet cezası uygulanır.
Madde 19.5- Duraklarda gereksiz bekleme ve kasıtlı olarak tehirli çalışmak.

CEZA. İlk seferde B, tekrarında C gurubu bilet cezası uygulanır.

Madde 19.6- Şoför tarafından elektronik bilet kullandırılması yerine ücret talep edilmesi, verilen ücreti kabul etmesi, biniş karşılığı usulsüz para alması.

CEZA: İlk seferde C, tekrarında D gurubu bilet cezası uygulanır. İşletmeciye 6 aydan 1 yıla kadar direksiyondan men cezası, sürücü ruhsat sahibi değilse süresiz direksiyondan men cezası verilir.

Madde 19.7- Araç içerisinde canlı hayvan taşınması.

CEZA: İlk seferinde A, tekrarında B bilet cezası uygulanır.

Madde 19.8- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün hareket programına gün içinde bir sefer (ilk servise 30 dakikadan sonraki geç kalmaları) uymama.

CEZA: İlk seferde D, tekrarında G gurubu bilet cezası. Takvim yılı içinde aynı suç 20 kere işlendiğinde çalışma ruhsat iptal edilir.

Madde 19.9- Araç sahipleri ve şoförlerin görev süresi içerisinde birbirlerine sözlü veya fiili olarak hakaret etmesi durumunda.

CEZA: İlk seferde E, tekrarında G gurubu bilet cezası uygulanır.

Madde 19.10- Ücretsiz yolculuk hakkı olan yolcuları taşımama.

CEZA: İlk seferde B,tekrarında F gurubuna kadar bilet cezası uygulanır.

Madde 19.11-Yolcuya hakaret etme, kötü davranma, tehdit etme ve/veya darp etmek.

CEZA:İlk seferde D, tekrarında G gurubuna kadar bilet cezası ve sürücüye 1 aydan-6 ay’a kadar men

cezası verilir. Darp etmesi durumunda ise ilk seferinde, G, tekrarında H gurubu bilet cezası ile işletmeciye 6 aydan 1 yıla kadar direksiyondan men cezası uygulanır. Sürücü ruhsat sahibi değilse süresiz direksiyondan men cezası edilir.Madde 19.12- Araçlarda yolcu ve yayaları tehdit edici, aracın avadanlıkları haricinde yaralayıcı, kesici, veya tehdit edici( sopa, bıçak vb.) malzeme bulundurması halinde.

CEZA: İlk seferinde G, tekrarında I gurubuna kadar bilet cezası uygulanır.

Madde 19.13- Araçlarda yolcu güvenliğini tehlikeye atacak malzeme (yanıcı, patlayıcı, kesici vb) taşımak veya taşınmasına müsaade etmek.

CEZA: İlk seferde A, tekrarında B gurubuna bilet cezası uygulanır.

Madde 19.14- Şoförlerin araç içerisinde siyasi propaganda amaçlı konuşmaları, ideolojik ve siyasi simge, afiş vb. yayınları taşımaları, yolcularla sohbet ve muhabbet etmek.

CEZA: D gurubu bilet cezası uygulanır.

Madde 19.15- Hat ve duraklara uymamak, Duraklarda durmamak.

CEZA: İlk seferde E, tekrarında G gurubu bilet cezası uygulanır.

Madde 19.16- Ücretsiz taşınma hakkı olmayan kişileri ücretsiz taşımak.

CEZA: İlk seferde B,Tekrarında sırasıyla D gurubuna kadar bilet cezası uygulanır.

Madde 19.17- Duraklar müsait olmasına rağmen peronlarda yolcu alma ve indirmelerde gerekli hassasiyeti göstermeyerek yolcunun hayatını tehlikeye atmak.

CEZA: İlk seferde A, tekrarında sırasıyla en fazla D gurubu kadar bilet cezası uygulanır.

Madde 19.18-Araca arka kapıdan yolcu alma. (Zorunlu durumlar hariç) CEZA: C gurubu bilet cezası uygulanır.

Madde 19.19- Toplu ulaşım için gerekli olan belgelerden herhangi birini bulundurmamak.

CEZA: D gurubu bilet cezası uygulanır.

Madde 19.20- Aracın teknik ve teknolojik donanımına kasıtlı olarak zarar vermek veya teknik özelliklerini yitirmiş aracın onarımını yaptırmadan sefere çıkartmak

CEZA: İlk seferde D, tekrarında sırasıyla en fazla G gurubuna kadar bilet cezası uygulanır.

Madde 19.21- Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek biçimde trafik ihlali yaparak araç kullanmak.

CEZA: İlk seferde C, tekrarında sırasıyla en fazla F gurubuna kadar bilet cezası uygulanır.

Madde 19.22- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün yetkili, trafik zabıtası ve denetim görevlileri ile gereksiz tartışmada bulunmak.

CEZA: İlk seferde E,tekrarında sırasıyla en fazla G gurubuna kadar bilet cezası uygulanır.

Madde 19.23- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün yetkili, trafik zabıtası ve denetim görevlilerine hakaret ve/veya tehditte bulunmak.
CEZA: Sürücü ruhsat sahibi İlk seferde H,tekrarında sırasıyla en fazla I gurubu bilet cezası. Sürücü ruhsat sahibi değilse G gurubu ve süresiz direksiyondan men cezası uygulanır.

Madde 19.24- İşletmeci veya şoförlerin, görev süresi içinde veya dışında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün yetkili, trafik zabıtası ve denetim görevlilerini darp etmek ve/ veya buna azmettirmek.

CEZA: I gurubu bilet cezası ve 30 gün park cezası. Ayrıca olayın failine süresiz olarak direksiyona çıkmama cezası uygulanır.

Madde 19.25- Şoförlerin idareyi küçümseyici veya küçük düşürücü davranışlarda bulunması.

CEZA: İlk seferde E,tekrarında sırasıyla en fazla G gurubuna kadar bilet cezası uygulanır.

Madde 19.26- Alkollü Araç kullanma.

CEZA: Tespit edildiğinde I gurubu bilet cezası ile suçu işleyen sürücüye 12 ay süreli direksiyondan men edilir.

Madde 19.27- 24 saatlik süre içinde Şoförün dokuz saatten fazla araç kullanması

CEZA: Tespit edildiğinde B gurubu bilet cezası, tekrarında H grubuna kadar bilet cezası uygulanır.

Madde 19.28- Yaka kimlik kartsız çalışmak.

CEZA: İlk seferde A, tekrarında sırasıyla en fazla C gurubuna kadar bilet cezası uygulanır.

Madde 19.29- Seyir halinde iken ara noktalarda şoför değişimi yapmak.

CEZA: İlk seferde A, tekrarında D gurubuna bilet cezası uygulanır.

Madde 19.30- Seyir halinde iken araç kapısı açık tutmak.

CEZA: İlk seferde A, tekrarında D gurubuna kadar bilet cezası uygulanır.

Madde 19.31-Araçlarda uygulanacak teknolojinin getirdiği yenilikler (kamera, araç takip, elektronik reklam, sistemin ihtiyacına cevap veren internet bağlantısı, vs.) zarar vermek, kullanılmaz hale getirmek ve işletmecinin her tür işleyişi ile ilgili yetkili Belediye ve denetim elemanlarının talimatlarına uymama.

CEZA: İlk seferde A, tekrarında sırasıyla en fazla I gurubuna kadar bilet cezası uygulanır.

Madde 19.32- Belirli günlerde Türk Bayrağı takmama.

CEZA: İlk seferde B, tekrarında sırasıyla en fazla F gurubuna kadar bilet cezası uygulanır.

Madde 19.33- Çalışma ruhsatında tahrifat yapma.

CEZA: İlk seferde I, tekrarında çalışma ruhsatının iptali Encümence değerlendirilir.

Madde 19.34- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün izni olmadan bir yıl içinde 10 (On) günden fazla çalışmamak.

CEZA: Toplu taşım çalışma ruhsatı iptali Encümence değerlendirilir.

Madde 19.35- Bireysel, toplu veya kısmi olarak iş akışını yavaşlatma veya iş bırakma (kontak kapatma).

CEZA: Her araç için ilk seferinde ilk gün için H, ikinci gün için I ve takip eden her gün için I gurubu bilet cezası. 5. günün sonunda toplu taşım çalışma ruhsatı iptali Encümence değerlendirilir.

Madde 19.36- Günlük çalışma programına tüm gün uymama.

CEZA: İlk seferde G, tekrarında sırasıyla en fazla I gurubuna kadar bilet cezası uygulanır.

Madde 19.37- Aracın seferini günlük çalışma programında ki verilen bitim süresinden gerekçesiz olarak geç veya erken bitirmesi.

CEZA: İlk seferde D,tekrarında sırasıyla en fazla G gurubuna kadar bilet cezası uygulanır.

Madde 19.38- Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediyemiz ve ilgili kurumlarla ilgili her türlü ilan ve reklamı otobüslerde muhafaza etmeme, yırtıldığı takdirde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerine bilgi vermeme.

CEZA: İlk seferde C,Tekrarında sırasıyla en fazla E gurubuna kadar bilet cezası uygulanır.

Madde 19.39- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerinin araçlarda tespit ettiği teknik veya işlevsel eksiklikleri yerine getirmeden servisi çıkmak.

CEZA: İlk seferde B, tekrarında sırasıyla en fazla E gurubuna kadar bilet cezası uygulanır.

Madde 19.40- Aracın teknik özelliklerine etki edecek ürünler, gereksiz süs veya aksesuar(havalı korna, radyo, teyp, cd çalar vb hizmet harici cihazlarını) bulundurmak. Seyir esnasında uzun süreli cep telefonu ile konuşmak.

CEZA: A gurubu bilet cezası, tekrarında sırasıyla C gurubuna kadar bilet cezası uygulanır.

Madde 19.41- Aracın servis esnasında kaza yapması ve bu durumun %80 veya fazlası ile trafik tutanak raporunda veya mahkeme kararında araç sürücüsü hatasından kaynaklandığının anlaşılması halinde.

CEZA: İlk seferinde D, tekrarında sırasıyla I grubuna kadar bilet cezası uygulanır.

Madde 19.42- Kooperatif kendi tüzüğünde toplu taşımacılık ile ilgili düzenlemiş olduğu yaptırım ve çalışma koşullarına aykırı hareket eden, yöneticilere karşı olumsuz tutum sergileyen kooperatif üyesi ve şoförü hakkında kooperatif yönetim kurulu tarafından tutulan tutanaklar Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilerek üye ve araç sürücüsü hatasından kaynaklandığının anlaşılması halinde.

CEZA: İlk seferinde A, tekrarında sırasıyla I grubuna kadar bilet cezası uygulanır.

Yukarıda belirtilen ceza maddeleri ve bu maddelerin dışında işlenen suçlarda; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun kapsamında Belediye Encümeni gerekli cezayı vermeye yetkilidir.Madde 19.43- (Ek:04.07.2013 tar. ve 104 Sayılı Meclis Kararı) Yukarıda tanımlanan yasal fiil ve davranışları işleyen araçlara 1.’nci seferinde 5326 sayılı kabahatler kanunun 32.’nci maddesinde belirlenen cezai müeyyide tekerrüründe A’dan I’ye kadar olan bilet cezaları uygulanır.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN

Madde 20- 03 Ekim 2005 tarih ve 287 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilip yürürlüğe konulan ''Manisa Belediyesi Toplu Taşıma Hizmetleri Yönetmeliği'' ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
YÜRÜRLÜK

Madde 21- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/m maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak hazırlanmış olan işbu yönetmelik Manisa Belediye Meclisi'nce kabul edilip, Belediyemiz ilan tahtası veya internet sitesinde yayımlanması ile minibüslerin tamamının otobüse dönüşümü tamamlandıktan sonra yürürlüğe girer. Toplu ulaşımda dönüşüm ve yeniden yapılandırma uygulamaları kapsamında Belediye Encümeni ve Belediye Meclisince alınan kararlar ile Belediye-Kooperatif arasında imzalanan sözleşmeler bu yönetmeliğin ekleri hükmündedir.
YÜRÜTME

Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini, Manisa Belediye Başkanı yürütür.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət