Ana səhifə

T. C. DİYanet iŞleri başkanliği eğİTİm hiZMETleri genel müDÜRLÜĞÜ Program Geliştirme Daire Başkanlığı


Yüklə 3.91 Mb.
səhifə1/56
tarix26.06.2016
ölçüsü3.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
T.C.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Program Geliştirme Daire Başkanlığı


ADAY KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ

HAZIRLAYICI EĞİTİM

YARDIMCI DERS NOTLARI

Ankara – 2012ADAY KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ

HAZIRLAYICI EĞİTİM

YARDIMCI DERS NOTLARI

Din hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin sağlanmasında atılabilecek önemli adımların başında, bu görevi yürüten personele, sahip olmaları gereken yeterliklerin/bilgi, beceri ve davranışların en hızlı, etkili ve ekonomik yollardan kazandırılması gelmektedir.

“Diyanet İşleri Başkanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik,” ilk defa göreve başlayanlara uygulanmak üzere temel, hazırlayıcı ve uygulamalı (staj) eğitim olmak üzere üç aşamada gerçekleşmesini ön görmüştür.

Başkanlığımız taşra teşkilatı kadrolarına 2012 yılı içerisinde 653 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince, Aday Kur’an Kursu Öğreticisi olarak atanacakların adaylık eğitimlerinin Eğitim Kurulunca, mahallinde yapılmasına karar verilmiştir.

Aday Kur’an Kursu Öğreticileri için mahallinde yapılacak Hazırlayıcı Eğitim Kurslarında; ilke, metot ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi için düzenlenecek bu eğitimlerde materyal olarak yararlanılmak üzere alan dersleri ile ilgili ders notlarının hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu ihtiyaç sebebiyle hazırlayıcı eğitimde yer alan ders başlıkları konusunda eğitim merkezlerinde görev yapan eğitim görevlilerinden branşları gözönünde bulundurularak ders notu hazırlamaları istenmiştir.

Başkanlığımızca, alan uzmanları tarafından hazırlanan ders notları kredileri de dikkate alınarak gözden geçirilmiş ve tevhid edilmiştir. Aday Kur’an Kursu Öğreticileri için mahallinde yapılacak hazırlayıcı eğitimde takip edilecek yardımcı ders notlarının hazırlanmasında bilgi birikimleri ve tecrübelerinden yararlandığımız eğitim görevlilerimize teşekkür ederiz.

Başkanlığımızın eğitim kadrosuna yeni katılan Kur'an kursu öğreticilerine görevlerinin hayırlı olmasını diler, kendilerine emanet edilen öğrenci/kursiyerlerimize faydalı olmalarını temenni ederiz.EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADAY KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ HİZMETE HAZIRLIK EĞİTİMİ

DERSLER ve DERS KREDİLERİ


DERS ADLARI

DERS KREDİSİ

1-Başk.Mevz.(Teşk.,Görv.,Diğ.,Kur.,İliş.,Kanuni.,Tüz.,Yönet.,Yöner.)

6

2- Din Hizmetleri ve Din Görevliliği

6

3- Yaygın ve Yetişkin Din Eğitimi Bilgisi

6

4- Din Hizmetlerinde İletişim ve Rehberlik Bilgisi

10

5- Din, Bilim, Kültür Ahlâk ve İman Esasları Bilgisi

8

6- Kur’an Öğretme Bilgi ve Becerisi

16

7- Kur’an Yorumu ve Tefsir Bilgisi

16

8- Hadis İlmi ve Siyer Bilgisi

16

9- Fıkıh Bilgisi

16

10- Diğer Dinler ve İnanç Esasları Bilgisi

4

11-Kur'an-ı Anlama ve Anlatma Becerisi

8

12- Kur’an Okuma ve Tecvid Bilgi ve Becerisi

40

13-Dini Bilgiler Öğretme Becerisi, Din Hizmetlerinde Hitabet ve Türleri

16

TOPLAM

168


İÇİNDEKİLER
S. NO


DERS ADI

SAYFA

1

Başk.Mevz.(Teşk.,Görv.,Diğ.,Kur.,İliş.,Kanuni.,Tüz.,Yönet.,Yöner.)

3

2

Din Hizmetleri ve Din Görevliliği

83

3

Yaygın ve Yetişkin Din Eğitimi Bilgisi

105

4

Din Hizmetlerinde İletişim ve Rehberlik Bilgisi

126

5

Din, Bilim, Kültür Ahlâk ve İman Esasları Bilgisi

156

6

Kur’an Öğretme Bilgi ve Becerisi

231

7

Kur’an Yorumu ve Tefsir Bilgisi

261

8

Hadis İlmi ve Siyer Bilgisi

337

9

Fıkıh Bilgisi

379

10

Diğer Dinler ve İnanç Esasları Bilgisi

434

11

Kur'an-ı Anlama ve Anlatma Becerisi

471

12

Kur’an Okuma ve Tecvid Bilgi ve Becerisi

489

13

Dini Bilgiler Öğretme Becerisi, Din Hizmetlerinde Hitabet ve Türleri

536


BAŞKANLIK MEVZUATI


1 – BAŞKANLIK MEVZUATI DERSİ
Başkanlık Mevzuatı dersi 6 saat olarak planlanmış olup, bu derste işlenecek konular şu şekilde düzenlenmiştir:
BAZI TEMEL HUKUKİ KAVRAMLAR


 • 1. ANAYASA

Bir devletin şeklini, işleyişini, yapısını, devlet güçleri dediğimiz yasama, yürütme ve yargı güçlerinin nasıl kullanılacağını, devletin vatandaşlara ve vatandaşların devlete karşı olan hak ve ödevlerini belirleyen temel yazılı ya da yazısız hukuk kurallarıdır. Başka bir ifade ile; Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

 • 2. KANUN

TBMM tarafından usulüne uygun olarak çıkartılan, Cumhurbaşkanınca onaylanan, Resmi Gazetede ilan olunarak yürürlüğe sokulan ve herkesin uymak zorunda olduğu hukuk kurallarıdır.

 • 3. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

TBMM'nin Bakanlar Kuruluna bir kanunla verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan, kanun gücüne sahip, Resmi Gazetede yayımı ile yürürlüğe giren ve Resmi Gazetede yayımlandığı günde TBMM'ne sunulan kararnamedir.

 • 4. TÜZÜK

Kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan, Danıştay'ın incelemesinden geçirilen, Cumhurbaşkanınca tasdik edilen ve Resmi Gazetede yayımı ile yürürlüğe giren hukuki metindir.

 • 5. YÖNETMELİK

Görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulamasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla Bakanlıklar ve kamu tüzel kişiliklerin çıkarttığı hukuki metinlerdir.

 • 6. YÖNERGE

Kamu yönetiminde çalışanların, görevlerini yerine getirirlerken hangi usulle çalışacakları, görevleriyle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerini, yazılı ve sözlü emirleri nasıl uygulayacaklarını ortaya koyan yazılı direktiflere denir. Yönergeler kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri tarafından çıkartılır.

 • 7. GENELGE

Her kurum içinde belli bir konuda mevzuatın nasıl uygulanacağını, uygulamada görülen aksaklıklarla bunların nasıl ve ne şekilde düzeltileceğini gösteren veya bir uygulamanın kısmen veya tamamen kaldırılmasını emreden ayrıntılı yazılı genel emirlerdir. Genelge genel niteliklidir. Bütün birimleri ve personeli kapsar ve devamlıdır.

 • 8. TALİMAT

Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelerde zikredilen görevleri personele hatırlatmak ve nasıl uygulanacağını göstermek amacıyla kurum yetkililerince ilgili görevlilere gönderilen yazılı emirlerdir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIYLA İLGİLİ MEVZUAT TÜRLERİ

KANUNLAR

 • 00- Kanunlar Fihristi

 • 01- Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun-2011


TÜZÜKLER

 • 00- Tüzükler Fihristi

 • 01- Bucak ve Köylere İmam Hatip Kadrolarının Dağıtımında Uygulanacak Esaslar Hakkında Tüzük - 2011

 • 02- Din Şurası Tüzüğü - 2011

 • 03- Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü - 2011


BAKANLAR KURULU KARARLARI

 • 00- Bakanlar Kurulu Kararları Fihristi

 • 01- Hac ve Umre Seyahatleri İle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı - 2011

 • 03- Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar

 • 05- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kurslarında Kısmi Zamanlı Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Çalıştırılmasına İlişkin Usül ve Esaslar ile Bunlara Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesine Dair Karar

 • 06- Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında Kısmi Zamanlı Geçici İmam-Hatip Görevlendirilmesine İlişkin Karar

 • 07- Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin KararYÖNETMELİKLER

 • 00- Yönetmelikler Fihristi

 • 02- Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Tesbit Yönetmeliği-2011

 • 05- Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği-2012

 • 08- Diyanet İşl. Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği-2011

 • 09- Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliği-2012

 • 11- Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği-2011

 • 16- Camilerin Bakım Onarım Temizlik ve Çevre Tanzimi Yönetmeliği

 • 17- Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

 • 19- Diyanet İşleri Başkanlığına Yönetimi Devredilen Cami ve Mescitlerde Görev Yapanların Mesleki Ehliyetlerinin Tespitine Dair Yönetmelik

 • 20- Diyanet İşleri Başkanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik

 • 21- Diyanet İşleri Başkanlığınca İdare Olunan Cami ve Mescitlerdeki Teberrükât Eşyası Hakkında Yönetmelik

 • 23- Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik-2011

 • 24- Seyahat Acentalarının Hac ve Umre Seferi Düzenlemelerine Dair Esasları Belirleyen Yönetmelik-2011

 • 25- Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 • 26- Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik

 • 27- Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezleri Yönetmeliği-2011

 • 28- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği-2012

 • 29- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği-2011

 • 30- Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği-2011

 • 31- Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği-2011

 • 32- Kutlu Doğum İle Camiler ve Din Görevlileri Haftası Yönetmeliği

 • 33- Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği-2011

 • 34- Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği,İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği

 • 35- Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği

 • 36- Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği


YÖNERGELER

 • 00- Yönergeler Fihristi

 • 01- Diyanet İşleri Başkanlığı Takdir Belgesi Teşekkür Belgesi Hizmet Teşekkür Belgesi ve Şilt verilmesi Hakkında Yönerge

 • 04- Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Yönergesi - 2011

 • 05- Camilerin Bakım Onarım Temizlik ve Çevre Tanzimi Yönergesi

 • 06- Diyanet İşleri Başkanlığı Afet Yönergesi - 2011

 • 07- Diyanet İşleri Başkanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

 • 09- Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezleri ve İl Eğitim Merkezleri Yemekhane ve Çay Ocağı İşletme Yönergesi

 • 10- Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi

 • 11- Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine Atanacak Üye Adaylarını Tesbitle Görevli Aday Tesbit Kurulu Üyeleri İle Din İşleri Yüksek Kurulu Üye

 • 12- Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphane Yönergesi

 • 13- Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatı Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kursları Yönergesi

 • 14- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları Yönergesi

 • 19- Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgisayar, İnternet ve Ağların Kurulum, Kullanım ve Yönetim Esaslarına Dair Yönerge

 • 23- Diyanet İşleri Başkanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

 • 24- Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçe ve Performans Programı İle Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi

 • 25- Diyanet İşleri Başkanlığı Toplantı ve Görev Gezileri ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

 • 26- Diyanet İşleri Başkanlığı İç Kontrol Yönergesi

 • 27- Diyanet İşleri Başkanlığı İç Denetim Birimi Yönergesi

 • 28- Hac ve Umre Organizasyonu Düzenleyen A Grubu Seyahat Acentalarında Görevlendirilen Kafile Başkanları, Din Görevlileri ve Acenta Görevlilerinin Görev ve Yetkilerine Dair Yönerge

 • 29- Diyanet İşleri Başkanlığı Tanıtım Yönergesi

 • 30- Diyanet İşleri Başkanlığı Görevden Ayrılan Personelin Rapor Hazırlama Yönergesi

 • 31- Diyanet İşleri Başkanlığı  Aile İrşat ve Rehberlik Büroları Çalışma Yönergesi

 • 32- Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî, Sosyal, Kültürel ve Bilişim İçerikli Proje Hazırlama, Değerlendirme ve İzleme Yönergesi

 • 33- Diyanet İşleri Başkanlığı Dosyalama Yönergesi

 • 34- Diyanet İşleri Başkanlığı Stratejik Planlama Yönergesi

 • 35- Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinden Yardım Yapılması Hakkında Yönerge

 • 36- Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi - 2011

 • 37- Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Hac Yönergesi - 2011

 • 38- Diyanet İşleri Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi - 2012


GENELGELER

2007 Genelgesi

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GELİŞİMİ
Osmanlı Devleti'nde din işleri Meşihat Makamlığı'nca Şeyhülislam eliyle yürütülürdü. 1920 yılında Ankara'da kurulan Meclis Hükümetinde Meşihat, "Şer'iye ve Evkaf Vekâleti" adıyla "Bakanlık" olarak yer almış, 1924 'e kadar da bu statü aynen devam etmiştir.

Din hizmetlerinin politikanın dışında ve üstünde tutulması gerçeğinden hareketle 3 Mart 1924 tarihinde Şer'iye ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak yerine, 429 sayılı Kanunla, Başvekâlet bütçesine dâhil ve Başvekâlete bağlı Diyanet İşleri Reisliği, bugünkü adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

Millî Mücadele yıllarında büyük hizmetler vermiş, idarî tecrübesi olan ve uzun zaman Ankara Müftülüğü görevinde bulunan Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi, 1 Nisan 1924 tarihinde Diyanet İşleri Reisliğine getirilmiştir. En yüksek devlet memuru maaşı alan Diyanet İşleri Reisine, bakanlara verilen kırmızı plakalı bir makam aracı tahsis edilmiş ve protokoldeki yeri de bu özelliklere göre belirlenmiştir.

Diyanet İşleri Reisliğinin merkez teşkilatı, kuruluşunun ilk yıllarında Heyeti Müşavere, Memurin ve Sicil Müdüriyeti, Müessesatı Diniye Müdüriyeti, Evrak Müdüriyeti ve Levazım Müdüriyeti birimlerinden oluşturulmuştur. 1927 yılında Tetkiki Mesahif Reisliği ile Teberrukât Heyeti Reisliği birimleri kurulmuştur. 5 Temmuz 1939 tarihinde kabul edilen 3665 sayılı kanunla da Reis Muavini kadrosu ihdas edilmiştir.

14 Haziran 1935 tarihinde kabul edilerek 22 Haziran 1935 'de yürürlüğe giren 2800 Sayılı "Diyanet İşleri Reisliği Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun", Başkanlığın ilk teşkilat kanunu olmuştur. Bu kanunla teşkilatın yapısı, kadro oluşumu, merkez ve taşra görevlilerinin nitelikleri ve tayin usulleri gösterilmiştir. Teşkilatın görevleri ise söz konusu kanunun 2. maddesi gereğince düzenlenen ve 11 Kasım 1937 tarih ve 7647 sayılı kararname ile yürürlüğe konan "Diyanet İşleri Reisliği Teşkilatı'nın Vazifelerini Gösterir Nizamname’de belirtilmiştir.

1927 yılında oluşturulan yapıda, 1950 yılına kadar herhangi bir değişiklik yapılmamış, 20 Nisan 1950 tarihinde yürürlüğe konan 5634 sayılı Kanunla Diyanet İşleri Başkanlığı günün şartlarına göre yeniden düzenlenmiştir. Kanuna göre merkez teşkilatındaki bazı birimlerin adları değiştirilmiş, mevcut yapıya 1 adet başkan yardımcılığı ilave edilmiş, hayrat hademesi ve yayın müdürlükleri olmak üzere 2 yeni müdürlük kurulmuştur. Ayrıca ilk defa "Gezici Vaizlik" ihdas edilerek bütün vaizler maaşlı kadroya geçirilmiştir. 1951 yılında ise ilk defa Yayın Müdürlüğüne bağlı Dini Yayınlar Döner Sermaye Saymanlığı kurulmuştur. 1961 Anayasası; 154. Maddesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nı bir Anayasa kurumu olarak düzenlemiş, genel idare içinde yer vermiş ve bu kurumun, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmesini öngörmüştür.

1961 Anayasasının öngördüğü doğrultuda 22.06.1965 tarih ve 633 sayılı "Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" ile Başkanlık yeni bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatına bugünkü organik yapısını kazandıran ve Diyanetin tarihi gelişimi içerisinde yeni bir dönemi başlatan da bu kanun olmuştur.

30.04.1979 tarihinde yürürlüğe giren 26.04.1976 tarih ve 1982 sayılı Kanunla, 633 Sayılı "Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun"da geniş çapta değişiklik yapılmış ve Diyanet İşleri Başkanlığının yurtdışında da teşkilatlanması sağlanmıştır. Ancak 1982 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi'nin 18.02.1979 tarih ve E.1979/25,K.1979/46 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu iptal sonucu, 633 sayılı Kanunun 1982 sayılı Kanunla değiştirilen maddeleri yürürlükten kalkmıştır. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnameler, 633 sayılı Kanunun bazı maddelerini hükümsüz kılmıştır. Ancak 1/7/2010 tarihinde TBMM'de kabul edilen 6002 sayılı yasa ile; öncelikle iptalden doğan boşluğun giderilmesi sağlanırken aynı zamanda, toplumumuz açısından son derece önemli görevleri yerine getiren Diyanet İşleri Başkanlığının teşkilat yapısının çağın gerekleri doğrultusunda yeniden şekillendirilmesi sağlanmaktadır.

1961 Anayasasında Diyanet İşleri Başkanlığının genel idare içinde yer alarak özel kanununda gösterilen görevleri yerine getireceği ifade edilirken, 1982 Anayasasında ise Başkanlığın görevlerini yerine getirirken uyması gereken kıstaslar da belirtilmiştir.

Kuruluşundan bugüne kadar gerek yurtiçindeki, gerekse yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımıza din hizmeti vermekte olan Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasada belirtilen ilkeler doğrultusunda üzerine düşen görevleri yerine getirebilmek ve daha iyi bir hizmet sunabilmek için yoğun çalışma içerisindedir. Bundan böyle de bu yöndeki çaba ve gayretleri, artarak devam edecektir.MİSYONUMUZ

Toplumun dinî ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek amacıyla İslam dininin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda ay-dınlatmak, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini yönetmektir.

VİZYONUMUZ

Türkiye ve dünyada İslam dinine ilişkin her hususta referans alınan, etkin ve saygın kurum olmak.

BAŞKANLIĞIN GÖREVLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığının görevleri Anayasamızın 136.maddesinde:

"Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirir" hükmü yer almaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 633 sayılı kanunun 1.maddesinde Diyanet İşleri Başkanlığının görevlerini

"İslam Dininin inaçları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek din hususunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" olarak belirlenmiştir

Başkanlığın görevleri şunlardır:

a) İslâm Dininin itikat, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işlerini yürütmek,

b) Her çeşit vasıtadan yararlanarak ve gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak toplumu dini konularda aydınlatmak,

c) Cami ve mescitlerin ibadete açılış izinlerini vermek ve hakiki veya hükmi şahısların mülkiyetinde bulunan bütün cami ve mescitleri yönetmek,

d) Dini soruları cevaplandırmak ve dini konularda mütalaa vermek,

e) Dini konularda inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

f) Mushafların hüsnü hattını muhafaza etmek ve doğru basılmasını, sesli ve görüntülü yayınlarda doğru okunmasını sağlamak,

g) Yurt içinde ve yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın din hizmetleri ile ilgili işlerini yürütmek; dini eğitimlerini sağlamak üzere Kur-an kursları açmak,

h) Namaz vakitlerinin ve dini günlerin tespit ve ilanını sağlamak,

ı) Eğitim merkezleri açmak ve Başkanlık personeli için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak,

j) Hac ve umre ibadetlerinin dini esaslara uygun olarak, sağlık ve güvenlik şartları içinde yapılmasını sağlamak ve gerektiğinde bu konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

k) Dini konularda basılı, sesli ve görüntülü yayınlar yapmak veya yaptırmak; radyo ve televizyon programları hazırlamak, bu konularda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve diğer basın yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak,

l) Başkanlık hizmetleri için gerekli tesisleri kurmak, işletmek ve bu maksatla yapılacak kiralama, tahsis, satınalma ve kamulaştırma işlerini yürütmek,

m) Dini yayınlar döner sermayesini maksadına uygun olarak yönetmek,

n) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət