Ana səhifə

T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI 1107 ada 7 nolu parsel mardiN İLİ merkez iLÇESİ


Yüklə 6.74 Mb.
tarix26.06.2016
ölçüsü6.74 Mb.


T.C. BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

BAŞKANLIĞI


1107 ADA

7 NOLU PARSEL


MARDİN İLİ MERKEZ İLÇESİ

DİYARBAKIRKAPI MAHALLESİ

1107 ADA 7 NO’LU PARSEL

TANITIM DÖKÜMANI

Kasım 2010


1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.1TAŞINMAZ TAPU KAYDI
Ana Gayrimenkul

Bağımsız Bölüm

İli

MARDİN

Pafta No

-

Blok No

-

İlçesi

MERKEZ

Ada No

1107

Kat No

-

Bucağı

-

Parsel No

7

Bağ. Böl. No

-

Köyü

-

Niteliği

ARSA

Niteliği

-

Mahallesi

DİYARBAKIRKAPI

Sokağı

-

Eklentiler

-

Mevkii

-

Parsel Alanı(m2)

1.424,89 m2

Malik

MALİYE HAZİNESİ

Edinme Sebebi ve tarihi

İfraz İşlemi-17.12.2009

Tapunun Türü

 Kat Mülkiyeti

 Kat İrtifakı

 Arsa

Takyidat Bilgisi

Mardin Valiliği Tapu Sicil Müdürlüğü’nde; 20.10.2010 tarih ve saat 13.30’da yapılan araştırmaya göre, yukarıda bilgileri yazılı olan gayrimenkul üzerinde; herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

Takyidat varsa taşınmazın teminat olarak alınmasına, alım-satımına engel teşkil etmekte midir?

Taşınmaz üzerinde herhangi bir takyidat yoktur.


1.2TAŞINMAZ ADRESİ VE ULAŞIMI


Konu taşınmaz Diyarbakırkapı Mahallesi 1107 Ada 7 Parsel Merkez/MARDİN adresinde konumlanmaktadır.

Konu taşınmaz Mardin İli, Merkez İlçesi’nin batısında Diyarbakırkapı Mahallesi’nde konumlanmaktadır. Diyarbakır Bulvarı üzeriden Mardin Merkez yönüne doğru ilerlerken Kızıltepe Kavşağı geçildikten sonra sağ kolda kalan ilk sokağa girilir, sağ kolda kalan Barış Caddesi’nden devam edilir, sağ kolda kalan ilk sokak çıkmaz sokak olup sokağın bittiği yerde konumlanan üçgen parseldir. Değerlemeye konu taşınmazın bulunduğu bölge Diyarbakır Bulvarı’na yakın, çevresi hâlihazırda konumlanan binalardan ve askeri lojmanlardan oluşmaktadır.


2TAŞINMAZIN YASAL DURUMU

2.1TAŞINMAZIN İMAR DURUMU

2.1.11/25.000 Ölçekli Mardin Kızıltepe Kısmi Revizyon Planı


1/25.000 ölçekli Mardin Kızıltepe Kısmi Revizyon Planı, 01.06.2005 tarihinde 2005/6 sayılı karar ile Belediye Meclisi tarafından onanmış ve 29.09.2005 tarihinde 3239 sayılı karar ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından onaylanmıştır. Söz konusu parsel; 1107 ada 7 nolu parsel 1/25000 Ölçekli Mardin Kızıltepe Kısmi Revizyon Planında ticaret alanı içerisinde yer almaktadır


1107 ADA

7 NOLU PARSEL


1/25.000 Ölçekli Mardin Kızıltepe Kısmi Revizyon Planı

2.1.21/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Mardin Belediye Başkanlığı’nın 02.07.2007 tarih ve 2007/7 sayılı meclis kararı ile onanmıştır. Plana göre, 1107 ada 7 nolu parsel ticaret alanı içinde yer almaktadır.


1107 ADA

7 NOLU PARSEL


1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


1107 ADA

7 NOLU PARSEL


1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


1064 ADA1 NOLU PARSEL


1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı

PLAN HÜKÜMLERİ

Bu plan ve plan hükümleri kapsamında yer almayan konularda: 3194 sayılı imar kanunu ve bu kanunun ilgili yönetmelikleri, 2634 sayılı turizm teşvik kanunu ve bu kanunun ilgili yönetmelikleri, 3386/2863 kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri, belediyeler tip imar yönetmeliği, çevre düzeni planı plan hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

7269 sayılı umumi hayata müessir afetler nedeniyle alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlara dair kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

Yapılacak yapılarda, İller bankası Genel Müdürlüğü'nce onaylanan jeolojik etüt raporunda belirtilen hükümlere uyulacaktır.

2.9.1999/23804 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan belediyeler tip imar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ve 31.01.2000 tarih ve 297 sayılı genelgeleri doğrultusunda yapılaşmanın projelendirilmesi durumunda, inceleme alanının tamamı için parsel bazında jeoteknik amaçlı çalışmalar yapılarak zemin etüd raporu hazırlanması, farklı oturma değerleri ve taşıma gücü ile ilgili zemin parametrelerinin tespit edilmesi ve temel tipi belirlenmesi statik proje gibi uygulamalarda jeoteknik etüd sonuçlarının baz alınması gereklidir.

"su kirliliği kontrolü yönetmeliği teknik usuller tebliğinde" belirtilen hususlara uyulacaktır. Yapılan yapı ve tesisler çevresinde gereksinmeyi karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun pis su kanalları ağı ( şebekesi )

Varsa, yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır.

Yoksa "lağım mecrası inşası mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelikte belirtilen; nitelik ve koşullara uygun olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız pissu çukuru yapılması zorunludur.

Pis su çukurları kesinlikle, deniz, göl ve nehirlere bağlanamaz ve boşaltılamaz.

Plan kapsamında yerleşim alanlarında sağlıklı barınma şartlarının sağlanması atıkların usulüne ve tekniğine uygun bertaraf edilmesi, sağlıklı içme ve kullanma suyu temini, her türlü atık su ile içme ve kullanma suyu altyapısının oluşturulması, insan sağlığına zarar veren etmenlerin ortadan kaldırılması gibi hususlarda gerekli tedbirler alınması zorunludur. Kentsel yerleşim, gelişme alanlarında ilgili idarelerce;

Sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyunun temini; bu suların dezenfeksiyonunun sağlanması ve buna ilişkin yeni altyapı oluşturulması,

Kanalizasyon ve atık su, ishale ve bertaraf altyapısının usul ve tekniğine uygun olarak gerekli sıhhi şartlara haiz olacak şekilde inşa edilerek kullanıma verilmesi,

Muhtemel yangınlara karşı gerekli tedbirlerin alınması ve işlemlerin uygulanması gerekmektedir.

Kadastral parseller imar parseline dönüştürülmeden inşaat uygulaması yapılamaz.

Enerji nakil hattı altında kalan yapı adalarında yapı yapılmadan önce TEDAŞ il müdürlüğü görüşü alınacaktır.

Topografya ve bitki örtüsüne uygun olarak ve fiziki eşikler dikkate alınarak düzenleme yapılacaktır.

Sosyal ve teknik altyapı alanı olarak belirlenen alanlar kamu eline geçmeden inşaat uygulamasına geçilemez.

Tüm yapılarda, çatı yapılacaktır. çatı yapılmadan iskân ruhsatı verilemez. Binalarda bağımsız bölüm olmamak şartı ile çatı örtüsü altında; güneş enerjisi sistemleri tesis edilebilmesi için, kolektörlerin çatı meyili içine gömülmesi ve su depolarının çatı aralarına gizlenmesi zorunludur. Güneş enerjisi sistemlerinin bu biçimde uygulanması, projenin belediyeye onaylatılması koşuluyla yapılabilir ve iskân ruhsatı koşuludur.

Bu plan kapsamındaki mimari projelerde 04.04.1991 gün ve TS:9111 sayılı TSE teknik kurulu kararı ile belirlenen özürlü insanların ikamet edeceği binaların düzenlenmesi kurallarına ilişkin iç mekân mimari standartları göz önüne alınmak suretiyle, bedensel özürlü insanların yeni yapılacak turizm yapılarını, resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve umumi binaları kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin getirilmesi mecburidir.

İnşaat emsali imar parseli üzerinden hesaplanır. Eğimden ve kot farkından dolayı kat kazanılamaz.

Karayolu kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.Ticaret Bölgeleri

Bu bölgede; ticari amaçlı yapılar, bürolar, iş hanları, gazino, lokanta, çarşı, mağazalar, bankalar, oteller, sinema, tiyatro gibi kültürel sosyal tesisler ve yönetimle ilgili tesisler ve benzeri yapılar yapılabilir.

Ticaret kullanımına ayrılmış parsellerin üst katları, konut amaçlı kullanılabilir.

2.1.31/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


Söz konusu 1107 ada 7 nolu parselin bulunduğu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Mardin Belediye Başkanlığı’nın 02/07/2007 tarih ve 2007/7 sayılı meclis kararı ile onanmıştır. İnceleme alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planında ticaret alanın da kalmakta olup, konu gayrimenkul ve çevresine ilişkin 1/1000 Uygulama imar planı aşağıdaki gibidir. Bu alan ile ilgili yapılaşma koşulları ise şöyledir. Kat adedi olarak 6 kat belirlenmiş olup ön çekme mesafesi 5 metre, yan çekme mesafesi ise yine 5 metre olarak planda belirtilmiştir.


1107 ADA

7 NOLU PARSEL


1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

2.2TAŞINMAZIN HUKUKİ DURUMU


Tanıtım Dökümanı’na konu gayrimenkul ile ilgili yapılan Resmi Kurumlardaki araştırmada yargıya intikal herhangi bir sorun olmadığı görülmüştür.

2.3GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ


Taşınmaz üçgen şeklinde geometrik yapıdadır. Yüzeyi ham topraktır. Konu taşınmazın bulunduğu bölge Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Haritası’na göre 3. Derece deprem bölgesi içinde yer almaktadır. Üzerinde yapılaşmayı engelleyecek herhangi bir unsur mevcut değildir. Sınırları belirlenmemiştir. Yüzölçümü 1.424,89 m2dir. Parsel üzerinde yapı yoktur. Şu anda üzerinde bağımsız bölüm olmamakla beraber kat irtifakı kurulu değildir.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət