Ana səhifə

Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)


Yüklə 43 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü43 Kb.
Názov druhu: modráčik bahniskový (Maculinea nausithous)
1. Základná charakteristika druhu

Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)


Podkmeň: Tracheata (vzdušnicovce)

Trieda: Insecta (hmyz)

Podtrieda: Pterygota (krídlovce)

Rad: Lepidoptera (motýle)

Čeľaď: Lycaenidae (ohniváčikovité)

Rod: Maculinea (modráčik)Rozšírenie druhu:

- celkový areál: Od severného Španielska cez strednú Európu ďalej smerom na východ po strednú Sibír a Altaj

- rozšírenie na Slovensku: Lokálne rozšírený najmä v nižších a stredných polohách

Hlavné biotopy výskytu: Vlhké a podmáčané lúky a brehové porasty. Húsenica žije na Sanguisorba officinalis, neskôr v mraveniskách.

Status ohrozenosti druhu: CR

Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a, 6b (24/2003 Z. z.), HD2, HD4, Be2, E
2. Definovanie stavu

 

Kritériá hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV

NEPRIAZNIVÝ STAV

A

B

C

dobrý

priemerný

nepriaznivý

populácia

Územie obývané populáciou

nad 10 ha

2 - 10 ha

menej ako 2 ha

Relatívna početnosť a pravidelnosť (časová frekvencia) výskytu (nálezov) druhu

každoročne bežný druh (viac než 10 ex./ha)

nehojný až zriedkavý (1 -10 ex./ha), ojedinele sa môžu vyskytnúť roky s nižšou početnosťou alebo bez nálezov

v posledných 2 rokoch veľmi zriedkavý až absentujúci (menej ako 1 ex./ha)

Trend abundancie (denzity) z roka na rok

rastúci trend za posledných 6 rokov (medziročne môže abundancia kolísať)

vcelku stabilná abundancia za posledných 6 rokov (medziročne môže abundancia kolísať)

abundancia v posledných 6 rokoch pravidelne klesajúca

biotop

Biotopy adultov

veľká rozloha a/alebo vysoký počet potenciálnych biotopov adultov v optimálnom stave (štruktúre)

dostatočná rozloha a/alebo dostatočný počet potenciálnych biotopov adultov vo vyhovujúcom stave

rozloha potenciálnych biotopov alebo ich stav (štruktúra) sú pre prežitie populácie motýľa problematické

Biotopy nedospelých štádií

veľká rozloha a/alebo vysoký počet potenciálnych biotopov lariev s hojným výskytom hostiteľskej rastliny

dostatočná rozloha potenciálnych biotopov lariev s dostatočným množstvom hostiteľských rastlín

rozloha potenciálnych biotopov lariev a/alebo výskyt hostiteľskej rastliny sú pre prežitie populácie motýľa problematické

ohrozenia

Ohrozenia biotopov prírodnými procesmi

negatívne vplyvy nie sú viditeľné, resp. sú zanedbateľné

zreteľné mierne narušenia alebo zatiaľ málo podstatné zmenšovanie rozlohy biotopov druhu

zanikajúci alebo zaniknutý biotop (v súčasnosti alebo do 2 rokov problematický pre prežívanie motýľa)

Ohrozenia biotopov antropogénnymi vplyvmi

negatívne vplyvy nie sú viditeľné, resp. sú zanedbateľné

zreteľné mierne narušenia alebo málo podstatné zmenšovanie rozlohy biotopov druhu

zanikajúci alebo zaniknutý biotop (v súčasnosti alebo do 2 rokov problematický pre prežívanie motýľa)

Priame ohrozenia jedincov druhu (aplikácia insekticídov, zberatelia, príp. iné vplyvy nad rámec bežných prirodzených faktorov)

nie je ohrozovaný

menšia časť jedincov ohrozená

väčšina jedincov ohrozená


3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu

- Zachovanie biotopov s hostiteľskou rastlinou húseníc v dostatočnej rozlohe alebo sústave menších vo vzájomnom kontakte

- Zabránenie zarastania prirodzenou sukcesiou alebo umelým zalesňovaním

- Mozaikovité kosenie biotopov, najlepšie v jarnom období, nepravidelne, nie naraz na celej ploche územia


4. Monitoring:

„Počiatočný výskum“ („initial survey“ – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov v súlade s podávaním reportov): výber vhodných monitorovacích plôch, zaznamenanie stavu biotopov, prítomnosti hostiteľskej rastliny druhu, zistenie prípadného ohrozenia biotopov a jedincov a zaznamenanie relatívnej početnosti druhu - imág, v prípade technických možností odhad veľkosti populácie. V neskorších periódach po podrobnejšom výskume zisťovanie výskytu hostiteľských mravcov.

Metodika: zhotovenie náčrtu monitorovacích plôch so zaznačením biotopov a vegetácie dôležitej pre monitorovaný druh. Zaznamenanie relatívnej početnosti motýľov metódou spočítania na transekte (transect counts) s odporučenou šírkou transektu 5 m, prípadne odhad veľkosti populácie metódou odchytu, označenia a spätného odchytu (capture-mark-recapture method) jedincov.

Termín zisťovania početnosti imág: v čase ich maximálneho výskytu - v letnom období.

„Ročný výskum“ („annual survey“ – pravidelný monitoring opakovaný každý rok): zisťovanie zmien v biotopoch na monitorovacích plochách, zaznamenávanie relatívnej početnosti motýľov nedeštrukčnou metódou spočítania na transekte (transect counts).

Metodika: ako pri počiatočnom výskume (v zodpovedajúcom rozsahu).
Spracoval:

Oponoval:

Ján Kulfan

Roman Rajtar


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət