Ana səhifə

Стефан Ангелов” директор: /проф д-р Христо Найденски, двмн/ о т ч е т за работата на


Yüklə 1.9 Mb.
səhifə1/23
tarix24.06.2016
ölçüsü1.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Б Ъ Л Г А Р С К А А К А Д Е М И Я Н А Н А У К И Т Е

Институт по микробиология

Стефан Ангелов”ДИРЕКТОР:

/проф. д-р Христо Найденски, двмн/

О Т Ч Е Т

за работата на

Института по микробиология

Стефан Ангелов” - БАНпрез 2013 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


страницаОтчетен доклад
1

Проблематика на звеното

6

1.1.

Преглед на изпълнението целите /стратегически и оперативни/, оценка и анализ на постигнатите резултати и на перспективите на ИМикБ в съответствие с неговата мисия и приоритети, утвърдени от ОС на БАН

6

1.2.

Връзка с политиките и програмите от приетите от ОС на БАН на 23.03.2009 г. „Стратегически направления и приоритети на БАН през периода 2009-2013 г.”

7

1.3.

Извършвани дейности във връзка с точка 1.2.

8

1.4.

Полза за обществото от извършваните дейности по точка 1.3.

9

1.5.

Взаимоотношения с институции

12

1.6.

ОБЩОНАЦИОНАЛНИ И ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДЪРЖАВАТА

13

1.6.1.

Практически дейности, свързани с работата на национални правителствени и държавни институции, индустрията, енергетиката, околната среда, селското стопанство, национални културни институции и др.

13

2.

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2013 г

15

2.1.

Научно постижение

15

2.2.

Научно-приложно постижение

15

4

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ИНСТИТУТА

16

4.1.

В рамките на договори и спогодби на ниво Академия

17

4.2.

В рамките на договори и спогодби на ниво Институт

17

5.

УЧАСТИЕ НА ЗВЕНОТО В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ

18

6.

ИНОВАЦИОННА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

20

6.1.

Осъществяване на съвместна иновационна дейност с външни организации

20

6.2.

Подготовка на трансфер на технологии

21

7.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТА

22

8.

КРАТЪК АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

23

9.

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ИНСТИТУТА В ИЗДАТЕЛСКАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

24

10.

ПРИЛОЖЕНИЯ: №№ 1 - 36

25
01. Персонал02. Изследователски състав03. Публикации04. Проекти с НФНИ05. Проекти с министерства и ведомства06. Проекти по ОП07. Проекти с български фирми09 Проекти с международни фирми10. Проекти с РП на ЕС11. Проекти по ЕБР12. Проекти – международни програми и фондове13. Научни мрежи14. Дарения17. Патенти - подадени18. Патенти – процедура19. Патенти - издадени20. Патенти - поддържани21. Патенти - прекратени22. Докторанти – брой23. Докторанти - защитили24. Участие в подготовка на специалисти25. Участие - общо26. Експертна дейност27. Експерти - общо28. Проведени от звеното международни конференции в България29. Проведени от звеното национални конференции30. Участия в международни конференции с доклади31. Конференции през 2013 - общо32. Предвидени за провеждане33. Научно сътрудничество – международни организации34. Научно сътрудничество – национални организации35. Командировки – конгреси36. Списък на учените, командировани за дългосрочни научни изследвания или за четене на лекции в чужбина37. Списък на учените, командировани със заповед за специализация38. Списък на учените, които пребивават в чужбина с разрешен неплатен отпуск39. Списък на учените, които пребивават в чужбина с организационни и административни задачи40. Гостували учени от чужбина41. Придобити стипендии42. Членски внос за МНО
11.

Допълнителни списъци:

119

11.1.

Списък на публикациите, излезли от печат през 2013 г.

119

1.1.

Реферирани и индексирани в световната система за рефериране, индексиране и оценяване

119

1.2.

Включени в издания с импакт фактор, (IF, Web of Science) или импакт ранг (SJR, SCOPUS) – като част от горния списък

127

1.3.

Без рефериране и индексиране в световната система за рефериране, индексиране и оценяване

135

1.4.

Монографии

137

1.5.

Учебници, учебни помагала, публицистика, научно-популярни статиии други

138

11.2.

Публикации, приети за печат с документ от издателя

139

11.3.

Списък на цитираните статии (по хронологичен ред)

150

11.4.

Списък на цитиращите литературни източници

185

12.

Научен съвет на ИМикБ

295

12.1.

Информация за съвета

295

12.2.

Списъчен състав на съвета

296

12.3.

Списъчен състав на чуждестранни учени в НС

298

13.

Списък на използваните в отчета ськращения

299 1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ЗВЕНАТА

  1. Преглед на изпълнението на стратегическите и оперативни цели и оценка на постигнатите резултати в съответствие с мисията и приоритетите на ИМикБ

Институтът по микробиология „Стефан Ангелов” при Българската академия на науките e водещ научноизследователски институт и признат национален изследователски център в областта на микробиологията, асоцииран към Институт Пастьор, Париж и член на Международната мрежа на Пастьоровите институти. Институтът се ползва с високо международно признание и престиж и осъществява един успешен модел както за регионално сътрудничество в Югоизточна Европа, така и за ползотворно сътрудничество с институти и от други части на света. От годината на неговото основаване /1947 г./, научното развитие на ИМикБ се определя на базата на адекватни научни приоритети, за които са влагани финансови ресурси и човешки потенциал. Мисията на ИМикБ е да провежда научни изследвания с фундаментален и приложен характер в най-актуалните направления на съвременната микробиология, които имат значение за решаването на конкретни проблеми в областта на здравеопазването, хранителната и фармацевтичната индустрия, биотехнологиите, в това число алтернативните енергийни източници и опазването на околната среда в съответствие с националните и европейски приоритети след интегрирането на ИМикБ в европейското изследователско пространство. Разполагайки с висококвалифицирани и компетентни кадри, в Института се изготвят експертни програми и становища за нуждите и целите на държавните институции, отнасящи се до здравеопазването, икономиката, безопасността на храните, опазването на околната среда и националната сигурност. Съществена дейност в ИМикБ е участието на учени от Института в образователния процес в Република България, свързано с обучението на студенти, стажанти и докторанти по съответните образователни програми. Целта е подготовката на перспективни млади учени в областта на микробиологията като част от интелектуалния потенциал на страната ни.

Оценката от цялостната дейност на ИМикБ за 2013 г. е положителна. Това заключение се основава на обективния анализ на следните по-важни дейности: 1/ активното участие на учените в проекти на национално, регионално и европейско ниво в полза на обществото; 2/ качественото експертно обслужване на държавата и обществото; 3/ отличните връзки при разширяващото се сътрудничество с висшите училища в страната; 4/ конкурентното и високото научно ниво на провежданите изследвания; 5/ иновационните и интердисциплинарни по характер резултати с потенциално приложение в различни отрасли, като основа за икономически и социален напредък; 6/ публичността и прозрачността на висококачествените научни и научно-приложни резултати, намерили отражение в голям брой публикации и цитирания в престижни научни списания.

Прегледът на научноизследователската дейност в Института, анализът на резултатите и обоснованата положителна оценка показват, че през 2013 г. колективът на Института отговорно е изпълнявал задачите си и е постигнал добри резултати в развиваните изследователски направления. Те съответстват пряко както на националните и европейските приоритети, така и на научната политика на БАН, и напълно се вписват в концепциите за устойчиво развитие на нашето общество.


  1. Връзка с политиките и програмите от ”Стратегически направления и приоритети на БАН през периода 2009-2013 г”, приети от ОС на БАН на 23.03.2009 г

Научноизследователската дейност в ИМикБ e свързана с приоритетни области на Националната програма за развитие на Република България: БЪЛГАРИЯ 2020, с основните приоритети на ЕС, заложени в Рамковата програма „Хоризонт 2020” и е в съответствие със следните основни научни политики и програми от “Стратегическите насоки и приоритети на БАН” за последната година от периода 2009-2013.

Политика 1: Науката – основна двигателна сила за развитие на националната икономика и общество, базирани на знания (Програма 1.3.: Конкурентноспособност на българската икономика и на научния иновационен капацитет; Програма 1.6: Качествено и конкурентноспособно обучение).

Политика 2: Научен потенциал и изследователска инфраструктура – част от Европейското изследователско пространство (Програма 2.1: Технологично развитие и иновации; Програма 2.3: Качество на живота и интердисциплинарни изследвания на човека и живата природа, Програма 2.6: Енергийни източници и енергийна ефективност).

ИМикБ е част от развиваните в БАН направление „Биомедицина и качество на живот”, като същевременно се провеждат и изследвания, които имат връзка с направленията „Биоразнообразие, биоресурси и екология” и „Нанонауки, нови материали и технологии”

Посочените приоритети съвпадат и/или се включват основно в един от общонационалните приоритети за развитие на науката до 2020 г., а именно „Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни”. В Института се работи и по теми към приоритетите „Енергия, енергийна ефективност и транспорт” „Развитие на зелени и еко-технологии” и „Нови материали и технологии”. ИМикБ е търсен партньор в тематики от приоритета „Културно историческо наследство”. Изследователските ни направления са в съответствие с четири от тематичните области за сътрудничество на Седма рамкова програма (2007 – 2013) – „Здраве”, „Храни, селско стопанство и биотехнологии”, „Нанонауки, нанотехнологии, материали и прозводствени технологии”, „Околна среда, включително промени в климата”. Разработки има и в областта „Енергетика”.


  1. Извършвани дейности във връзка с точка 1.2

Всички извършвани дейности са насочени към непрекъснатото усъвършенстване и разкриване на нови възможности за модернизация на научните изследвания в съответствие със стремежа ни за достигане на високите международни стандарти за наука в европейската научна общност. Целевата група, към която са насочени извършваните дейности във връзка с т. 1.2 е българското общество. Организационните структури, участващи в извършването и предоставянето на резултатите по съответните програми от приетите приоритети са департаменти, секции, лаборатории и помощни звена в съответствие със структурата на Института.

Дейности в изследователски направления, свързани със здравеопазването

Провеждани са редица дейности, свързани с изследвания на перспективни за фармацевтичната индустрия и клиничната практика продукти на химически синтез и природни продукти за откриване и разработване на нови антивирусни средства (химиотерапевтици и модификатори на биологичния отговор), главно спрямо ентеровирусните инфекции и грипа; Балканската ендемична нефропатия; туберкулозата, молекулярна епидемиология на лекарствено устойчиви щамове на Mycobacterium tuberculosis; бактериални зоонози; бактериална вирулентност и екология на патогенните бактерии; нови антивирусни и антимикробни агенти, включително чрез фотодинамична инактивация; нови подходи за бактериологичен контрол на хранителните продукти; вагинални лактобацили; резистентност към антиинфекциозни средства; механизми на автоимунните заболявания; нови имуномодулатори; сепсис, артрит и ревматоид при хората; съвременни подходи за създаване на нова генерация ваксини; технология за производство на галантамин (нивалин).Дейности в изследователски направления, свързани с обща и приложна микробиология и микробна екология

Изследванията са провеждани във връзка с молекулярната таксономия и генетика на микроорганизми с биотехнологично и медицински значение, структурно-функционални характеристики на надклетъчни бактериални съобщества (биофилми) и на взаимодействия между про- и еукариоти, регулаторни механизми на микробния метаболизъм, клетъчен отговор срещу физиологичен стрес и механизми на адаптация при бактерии и гъби, физиология и генетика на млечно-киселите бактерии с традиционно приложение и като продуценти на биологично активни пептиди, биосърфактанти – биосинтез, механизъм на действие и приложение, нови антибиотици от микроорганизми, микробен биосинтез на биологично активни вещества – ензими, аминокиселини, растежни фактори и други, микробна трансформация на стероидни съединения, екологични биотехнологии, очистване на води и почви от тежки метали, микробно разграждане на ароматни съединения, анаеробно разграждане на органични отпадъци с получаване на биогаз, биосинтез на биологично-активни съединения от растителни суспенсионни култури, биоразнообразие, екология и биотехнологичен потенциал на екстремофилни микроорганизми.

От анализа на дейността се вижда, че тя е пряко свързана с посочените по-горе приоритети, а именно - чрез стимулиране на научните изследвания и иновативната активност в тези политики да се повиши качеството на образованието и на развитието на човешкия ресурс за преструктуриране на българската икономика в икономика на знанието, базирана на интелигентен и устойчив растеж.


  1. Полза за обществото от извършваните дейности по точка 1.4

От анализа на дейностите се вижда, че те са насочени към непрекъснатото усъвършенстване и разкриване на нови възможности за модернизация на научните изследвания в съответствие с общия стремеж за достигане на високите международни стандарти за наука в европейската научна общност. Освен това, за да постигнем устойчиво развитие през следващите години ще продължи работата по оптимизиране и надграждане на дейностите, свързани с въвеждане на съвременни методи и подходи при проучванията в областта на геномиката, протеомиката, метаболомиката и транскриптомиката, с цел по-пълното изучаване, изясняване и разкриване на молекулните механизми на ключови биологични процеси и тяхното целево използване в медицината, индустрията, селското стопанство и др. По този начин ще се допринася за модернизиране и развитие на медицинските изследвания в изследователските направления и дейности, приоритетно свързани със здравеопазването на хора и животни, изучаване природата на микроорганизмите – бактерии, мицети и вируси; проучване ролята на микроорганизмите в патогенезата на социално значими инфекциозни заболявания, разработване на средства за борба с тях, както и за лечение на автоимунни заболявания; разработване на методи, лабораторни модели и технологии за получаване на биологично-активни вещества за приложение в медицината, хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрия, разработване на биотехнологии за получаване на „чиста” енергия и биогорива. По този начин ще осигурим условия за доразвиване и надграждане на натрупаното от изследователския колектив познание. Разработването на отделните задачи, извършвани от ИМикБ помага да се намерят решения и произтичащото от това развитие на посочените в т. 1.3 научноизследователски и иновационни дейности. Те имат потенциална полза за обществото, тъй като са свързани с разрешаването на проблеми в екологията, биоразнообразието, здравеопазването, подобряването качеството на живот.

В областта на общата микробиология получените резултати могат да намерят потенциално приложение в биомедицината - за нови фармацевтични препарати; в биотехнологията - за получаване на ензими и други биологично активни вещества; в екологията и опазването на околната среда - биодеградация на опасни ксенобиотици и биоремедиация на замърсени с токсични вещества почви и води; за изясняване на микробното разнообразие в различни биотопи на Антарктида.

В областта на вирусологията: (i) разработване на нов оригинален подход за химиотерапия на ентеровирусните инфекции, възпиращ развитието на лекарствена резистентност, чрез комбинация от три инхибитори на ентеровирусната репликация в терапевтичен курс при последователно алтернативно прилагане; (ii) доказване на висока ефективност спрямо инфекция с грипен вирус А на комбинацията от химиотерапевтик (оселтамивир) и антиоксидант (витамин Е); (iii) разработване и приложение (фази 1A и 1В на клинично изпитване) на вирусолитичен препарат (парвовирус Н-1) за лечение на болни с мозъчни тумори (невроглиома).

В областта на имунологията се разработват нови терапевтични подходи, базирани на пасивна имунотерапия с “модифицирани” имуноглобулинови препарати, генетично конструирани химерни молекули и тирозин-киназни инхибитори, приложими при автоимунни и възпалителни заболявания като лупус, артрит и сепсис.

В областта на инфекциозната микробиология са разработени съвременни и бързи методи за диагностициране на туберкулоза, причинена от лекарствено резистентни щамове Micobacterium tuberculosis, за доказване на хранителни патогени в мляко, месо и техните продукти, за определяне ролята на мигриращите птици в разпространението на важни за обществото хранителни зоонози, намиране на нови противотуберкулозни средства, както и средства за борба с други инфекциозни заболявания със синтетичен или природен произход, включително и такива с фотодинамичен ефект. Получените резултати имат не само висока научна стойност, но и конкретни и значими социални и икономически измерения, след въвеждането им за прилагане в областите здравеопазване, контрол на храните и фармацевтичната индустрия.

Разработваните технологии в областта на приложните биотехнологии са директно свързани с решаването на екологичните проблеми на обществото: съхранение на застрашени от изчезване растителни видове; получаване на биологично активни вещества с потенциал за медицинско приложение (галантамин, иридоидни гликозиди, глюкоманан, флаваноиди, протопин), приложение в хранително вкусовата промишленост (антиоксиданти и антимикробни препарати), както и заместители на синтетични компоненти в козметичната промишленост (дрождеви екзополизахарид и тритерпенови киселини); получаване на биогорива.

В областта на математическото моделиране, разработените нови лабораторни технологии, алгоритми за мониторинг, оптимизация и управление на процесите на анаеробно разграждане на смеси от органични отпадъци могат да доведат до увеличаване на добивите на биогаз и подобряване устойчивостта на процесите. Това ще подобри икономическата ефективност на биогазовите инсталации, които започнаха да се строят у нас в резултат на новите цени за възобновяемите електрически източници (в сила от 1.07.2011 г.).

В областта на микологията е разработена лабораторна технология за получаване на нов температурно-чувствителен антиоксидантен ензим (супероксид дисмутаза, СОД), който може да се използва в медицината, козметичната и фармакологичната индустрия. Особено значение има неговото приложение в криохирургията, при трансплантацията на органи и тъкани, при криосъхранението на клетки, при in vitro оплождането, за подобряване фертилитета на полови клетки и др. Получени са нови данни за разнообразието на микофлората в замърсени с тежки метали български почви. Микологичната сбирка на ИМикБ е допълнена с мицетни щамове, резистентни на високи концентрации мед.

Базата на Лабораторен център „Пастьор“ беше използвана от млади учени и докторанти от всички департаменти на Института по микробиология за провеждане на молекулярно биологични изследвания, а именно – „Генетика на бактерии и микроорганизми“, „Обща микробиология“, „Инфекциозна микробиология“. Допълнително в центъра са провеждани теоретични и практични занятия за обучението на студенти по молекулярна биология от Биологически факултет към Софийския университет, Факултета по ветеринарна медицина при Лесотехническия университет и др.

Редовно се поддържа комуникация с Институт Пастьор – Париж и регулярно са осъщестявани административни контакти предимно с отдела по международно сътрудничество и институтите от Европейската зона на мрежата.  1. Взаимоотношения с институции

Взаимодействието с научни институции, университети, министерства, ведомства, фирми и др. се изразява в: партньорство в научноизследователската работа, съдействие на държавни управленски структури чрез експертна дейност, преподавателска дейност във висши училища, включваща както лекции, така и упражнения, курсове на различни специалисти, обучение по програма на ЕСФ и МОН „Студентски практики” и др.

Продължават успешните партньорства на ИМикБ с: Медицински университет – София, Катедра по медицинска генетика, Национален геномен център; Стоматологичен факултет; Медицински университет – Варна; Болнични заведения - болница Токуда, Майчин Дом, Военномедицинска академия; Национален онкологичен център, Болница „Царица Йоанна/ИСУЛ”, Александровска болница, Очна клиника „Зрение”; Национален център по заразни и паразитни болести; Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт; Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ), Министерство на земеделието и храните, Селскостопанска академия, Институт по рибарство и аквакултури, Агробиоинститут, Ветеринарномедицински факултет към Тракийския университет – Стара Загора; Софийски университет „Св. Климент Охридски”- Биологически факултет, Факултет по химия и фармация, Физически факултет, НИС към СУ, Югозападен университет – Благоевград, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Аграрен университет – Пловдив, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Технически университет-София, Бургаски университет „Асен Златаров”, Шуменски университет „Черноризец Храбър”, Медицински колеж „Й. Филаретова”, Пещерен клуб „Хеликтит”, различни фирми - „LB Bulgaricum ЕАД” – София, „Боди Д – Добри Добрев” – Пловдив, ”Будоров”-ЕТ и др. Ползотворни са връзките на Института и с други звена от БАН: Институт по органична химия с център по фитохимия, Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов”, Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев”, Институт по невробиология, Институт по инженерна химия, Институт по полимери, Институт по физика на твърдото тяло, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, Институт по системни изследвания и роботика, Институт по математика, Институт за космически изследвания и технологии, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания и др.1.6. ОБЩОНАЦИОНАЛНИ И ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДЪРЖАВАТА

1.6.1. Практически дейности, свързани с работата на национални правителствени и държавни институции, индустрията, енергетиката, околната среда, селското стопанство, национални културни институции и др. /относими към получаваната субсидия/

ИМикБ не получава субсидия за практически дейности по смисъла на горната точка. Независимо от това обаче, висококвалифицирани специалисти от ИМикБ участват като експерти към следните министерства и ведомства:Министерство на здравеопазването – участие с експерти в разработването и обсъждането на стратегията на МЗ за борбата с инфекциозните заболявания в Експертния съвет по епидемиологичен надзор на заразните болести, имуно- профилактиката и противоепидемичния контрол, в Експертния съвет по борба с вътреболничните инфекции.

Министерство на образованието и науката – участие с експерти в експертни групи за акредитация на ВУЗ-ове в Националната агенция за оценка и акредитация, готовност за участие с експерти към комисиите на Фонда за научни изследвания, изготвяне на рецензии върху проекти към Фонда, участие в журита с рецензии и становища към различни учебни заведения и др.

Министерство на околната среда и водите – експертно участие в Консултативната комисия по генно модифицирани организми.

Министерство на земеделието и храните – участие на експерт в Националната комисия по етика при работа с животните към БАБХ, членство в Консултативния съвет към Директора на Центъра за оценка на риска при БАБХ.

Министерство на икономиката - участие на технически експерт към Изпълнителна агенция „Малки и средни предприятия” и Изпълнителна агенция към Българска служба по акредитация.

Европейски съюз - участие на експерт като представител на Република България в програмния комитет на програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз "Хоризонт 2020" към Комисия „Предизвикателства пред Европейската биоикономика: продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, мореплавателски, морски и вътрешноводни изследвания”.

Европейската агенция по безопасността на храните (EFSA) - участие на експерт за Република България в панела „Микробиологична оценка на риска и безопасността на храните”.

Неправителствени организации - участие в Управителните съвети на Националното дружество по екологично инженерство и опазване на околната среса /НДЕИООС/ и Съюз по автоматика и информатика /САИ/.

Участие на учени от Института има и в различни международни комисии, фондации, редакционни колегии, както и в различни национални и европейски дружества.

1.6.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата и обществото, финансирани от държавни институции, програми, националната индустрия и др. - няма

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2013 Г.

Обезпечаването на научноизследователските и научноприложни разработки бе единствено на принципа на проектното финансиране. Усилията на учените бяха насочени към максимално използване на финансовите ресурси от спечелените проекти и бяха постигнати добри резултати, като спазвайки ограниченията представяме само две.2.1. Научно постижение

За първи път у нас е приложен директен метагеномен анализ на проби от традиционно приготвени бяло саламурено сирене и катък, който доказва високо микробно разнообразие с наличието на родове бактерии с пробиотичен потенциал – Lactobacillus и Bifidobacteria, както и нови за тази екологична ниша таксони (микробни систематични групи), обитаващи екстремни местообитания. Получените резултати са оригинални и могат да послужат при разработване на технологии за производство на нови лечебни храни за подобряване качеството на живот в съвременното общество.

Ръководител: доц. д-р Светла Данова

2.2. Научно-приложно постижение

По биотехнологичен път от антарктически щам дрожди са получени два природни продукта с висока биологическа стойност за козметиката. Създадените с тях емулсионни кремове спомагат за постигане на здрава и жизнена кожа, замествайки синтетичните компоненти, които водят до нежелани странични реакции - алергии, обриви, пигментация на кожата и др. Полезният модел „Козметични състави” се отнася до нови емулсионни кремове, включващи екзополизахарида глюкоманан със силно изразени емулгиращи свойства. Синтезираната от него биомаса, съдържаща-β-каротен, коензим Q10, ергостерол, торулен, торулародин, протеин, липиди и стандартни за козметиката добавки подобряват стабилността и медикобиологичните свойства на продукта.

Ръководител: доц. д-р Костанаца Павлова

4. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ИНСТИТУТА

Политиката на Института е да се поощряват всички възможни форми на контакти и сътрудничество с институти, университети, фирми и др., за да популяризира както своята научна активност, така и да се инициират съвместни проекти, които биха довели до финансиране на научната дейност и нови иновации.

Постоянен приоритет в научноизследователската дейност на Института е непрекъснатото разширяване на международното научно сътрудничество, тъй като това е добра възможност за успешното интегриране на Института в европейското научно пространство и повишаване качеството на работа с цел постигане на още по-добри резултати. През 2013 г. международното сътрудничество на Института се характеризира с все по-осезателното му присъствие в различни международни инициативи, инициирани както от страна на Института, така и от чуждестранни партньори - Белгия, Украйна, Египет, Унгария, Турция, Сърбия, Македония, Албания, Русия, Китай, Обединени арабски емирства, Малайзия, САЩ, Дания и др. Това се изразява чрез добрата активност на учените от Института както чрез сключване на договори и двустранни споразумения, така и съвместни анализи. Ползотворни работни срещи бяха осъществени с различни екипи от Технологичния факултет в гр. Лесковац, Центъра за научни изследвания към Сръбската академия на науките и изкуствата и Университета в Ниш, Македонската академия за наука и изкуства по проблемите на Балканската ендемична нефропатия, както и с проф. Д. Карамели от Университета във Флоренция по генетични въпроси.

Трябва да се отбележи, че ИМикБ запази водещата си роля на регионален център на микробиологичната наука в Югоизточна Европа, като свидетелство за това е неговата активна дейност по организирането и провеждането на 8-ия Балкански Конгрес по микробиология “ MICROBIOLOGIA BALKANICA-2013”, проведен във Велико Търново. Академик А. С. Гълъбов пое за втори път функциите на Президент на Балканското микробиологично дружество, основано по наша инициатива и регистрирано със седалище ИМикБ.

Учени от ИмикБ организираха и други значими международни научни конференции и семинарии в България:


 • 5-ти Конгрес на европейската федерация на имунологичните дружества

 • Международна конференция: Използване на природни продукти

Бяха организирани и национални конференции с международно участие:

 • Екологично инженерство и опазване на околната среда

 • Семинар: Нискотемпературна СОД от антарктически гъби

4.1. В рамките на договори и спогодби на ниво Академия

Разработвани са 6 проекта по ЕБР съответно с Белгия, Русия, Украйна, Египет, Унгария и Турция. Има сключени споразумения през 2013 г., които като проекти започват от 2014 г - напр. със Сръбската академия на науките и Университета в Ниш.4.2. В рамките на договори и спогодби на институтско ниво

Разработваните договори и спогодби на институтско ниво с чуждестранни партньори през 2013 г. са 37 /без тези по ЕБР/: шест проекта са по програма ACIP на Мрежата на Институтите Пастьор , а именно – Институт Пастьор, Париж /Франция/, Институт Пастьор Санкт Петербург, /Русия/, Институт Пастьор, Рим, /Италия/, Институт Пастьор, Атина, /Гърция/ и Институт Кантакузино, Букурещ, /Румъния/, 1 с Немския център за изследване на рака в Хайделберг, /Германия/, 1 с Ресурси+Технологии+ Управление /Германия/, 1 с Университета в Бордо, /Франция/, 1 с Университета в Ниш, /Сърбия/, 1 с фонд IZEBZO /Швейцария/, 2 с Италия - 1 с Университета в Павия и 1 с Университета във Флоренция, 1 с Университета за наука и технологии в Нанкинг /Китай/, 1 по програма на ЮНЕСКО, включваща екипи от Македония, Албания и Сърбия. Пет проекта са финансирани от Рамкови програми на ЕС - 7 РП-3, Програма Хора -1, Еразъм - 1. Два проекта са финансирани по междуправителствената програма COST. Четири проекта са финансирани от Оперативни програми на структурните фондове -1 от „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”, 3 от „Наука и бизнес”. Пет проекта с ФНИ имат съвместно международно сътрудничество с Италия, Белгия, Франция, Чехия, Германия и Украйна. Шест договора са възложени от фирми от чужбина – 1 с фирма Сиоген, Куала Лумпур /Малайзия/, 2 с фирма РТУ /Германия/, 1 с фирма Амино /Германия/, 1 с фирма Племзавод /Русия/, 1 с фирма Кристиян Хенсен /Дания/.

Като асоцииран към Институт Пастьор, Париж и член на Международната мрежа на Пастьоровите институти, ИМикБ има съвместна дейност с по-горе посочените институти от Мрежата по различни научни направления: генетични изследвания на хепатитни вируси В и С като причинители на рак на черния дроб и генетични изследвания на човешки папиломавируси, клетъчни популации и взаимодействие между тях при остеоартроза, молекулно типиране на хранителни патогени, роля на мигриращите птици за разпространение на зоонози с медицинско значение, изследване терапевтичния потенциал на модифицирани имуноглобулинови препарати при експериментален респираторен синдром, конструиране на химерни молекули за вирусно насочване. Тази дейност се извършва в рамките на шестте проекта по Програма ACIP с участие на учени от мрежата на институтите Пастьор.

Извършвана е рецензентска и редакторска дейност от учени от ИМикБ в международен план.

Съществена част от добрите международни контакти са и формите на неформално международно сътрудничество, което се извършва под формата на съвместни анализи и обмен на проби, публикуване в съавторство /регистрирани са 55 статии в съавторство, от които 42 излезли от печат и 13 под печат/.

Голям е броят на учените, осъществили командировки за участие в научни прояви -17 общо в 12 страни. 13 изследователи са осъществили командировки за четене на лекции в чужбина или краткосрочни съвместни научни изследвания. Шестима колеги са били командировани в чужбина със заповеди за специализации, а 8 са командированите в чужбина по организационни и административни задачи.Най-значимите международно финансирани проекти са:

 • Глобално решение за кланици, предприятия за щавене на кожи и фитосанитарния сектор: третиране на животински отпадни продукти от категория 3 и получаване на висококачествен продукт с биопестицидни свойства, финансиран от ЕС по 7 РП, с ръководители доц. д-р А. Гущерова и доц. д-р Е. Василева-Тонкова – 760 000 лв, за 2013 - 103 621 лв

 • Терапевтичен потенциал на модифицирани IgM и IgG препарати при експериментален островъзпалителен респираторен синдром и сепсис, финансиран от Швейцарски фонд, с ръководител проф. Чавдар Василев – общо 256 800 лв, за БАН 63 405 лв

 • Конструиране на химерни молекули за вирусно насочване, финансиран от Институт Пастьор (Париж), с ръководител доц. д-р Андрей Чорбанов - 56 000 лв

5. УЧАСТИЕ НА ЗВЕНОТО В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ

Съществена част от мисията на Института е подготовката на млади специалисти с висока квалификация. Спектърът на образователните и научни сфери в обучението им непрекъснато се разширява в зависимост от приоритетните направления, разработвани от научния колектив на ИМикБ. Анализът на тази дейност на звеното показва, че освен голямото многообразие на осъществяваните форми и инициативи, непрекъснато нараства отговорността, значението и задачите на Института като престижен център за обучение на бакалаври, магистри и докторанти в акредитираните му научни и образователни области. В изпълнението на тези задачи се разчита на компетентността и ентусиазма на хабилитираните и нехабилитираните научни кадри, на създадените школи в отделните звена, на традициите и наложеното в научната общност добро име на Института, създавано и утвърждавано през 66-годишната му история. В резултат на утвърдената дългогодишна практика за провеждане на обучение на студенти и предоставяне на възможности за изготвяне на дипломни работи за придобиване на магистърски степени, в звената на Института има възможност да подбор на най-заинтересованите и обещаващи младежи за по-нататъшно обучение. Затова, въпреки че в страната делът на младите хора с интерес към научна кариера остава относително нисък, в ИМикБ винаги има голям интерес към магистърските и докторантските програми, като винаги са се искали допълнителни бройки за докторантура. Като проблем може да се посочи факта, че тригодишното редовно обучение в областта на микробиологията не е достатъчно за експериментална работа, за обучение в специализирани курсове по изискуемите кредити, за двата изпита през първата година, поради което винаги се иска удължаване на срока, а това е свързано с търсене на възможности за назначаване на младите хора и съответно непланирано финансиране, а и самите докторанти губят някои финансови бонуси, предвидени от закона.

ИМикБ има акредитация по 4 специалности - микробиология, вирусология, имунология и биотехнология. През 2013 г. (към 31.12.2013) в ИМикБ са подготвяни общо 22 (5 от които със съвместно ръководство) докторанти в две форми на обучение – редовна (17), и самостоятелна (5) докторантура. През 2013 г. успешно са защитили 3 докторанти. Новозачислените докторанти през 2013 са общо 6 - /четирима – редовна форма и двама свободна форма/. Отчислените докторанти са общо 5 от редовна форма на обучение. Докторантурата на самостоятелна подготовка е перспективна форма и е добре да бъде застъпена в по-голяма степен, тъй като дава възможност за по-ефективна селекция на бъдещите учени и по-дълъг период за експериментална работа.

Учени от ИМикБ участват в подготовката както на бакалаври чрез пряко ръководство на студенти и участието им в научноизследователската работа на различни групи, така и в подготовката на магистри /дипломанти/. Учените, освен че четат лекции, водят семинарни занятия в редица университети от страната и осигуряват база и условия за разработване на магистърски тези.

През 2013 г. общо в Института намериха работно място и 30 студенти по програмата „Студентски практики” на МОН.

Подготовката на специалисти е включвала и четене на лекции и водене на курсове – общо 356 часа и водене на упражнения и семинари - 626 часа в следните висши учебни заведения: три факултета на СУ „Св. Кл. Охридски” – Биологически факултет, Факултет по химия и фармация и Физически факултети; Факултет по ветеринарна медицина на Лесотехническия университет; Химико - технологичен и металургичен университет, Университет по хранителни технологии - Пловдив; Аграрен Университет - Пловдив, Нов Български университет и Медицински колеж „Й. Филаретова”. 1. ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ

6.1. Осъществяване на съвместна иновационна дейност с външни организации.

Авторски колектив от фирма "Боди-Д", доц. Костанца Павлова (Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН), проф. Влаев, (Институт по инженерна химия, БАН), проф. Панчев и доц. Маргарита Кунчева (Университет по хранителни технологии) е създател на Полезен мoдел "Козметични състави", за който са подадени необходимите документи за регистрация на 12.03.2013 г. в Патентно ведомство, Република България.

Полезният модел се отнася до козметични състави, които съдържат екзополизахарида глюкоманан, получен по биотехнологичен път от Антарктически дрождев продуцент, като емулгатор и стабилизатор на емулсии, и неговата биомаса, съдържаща биологично активни вещества с антиоксидантна и фотопротоктивна активности (каротеноиди, CoQ10, ергостерол).

Област на приложение: фармацевтична промишленост

Заинтересовани от резултата: фармацевтични и козметични фирми

Авторски колектив от Институт по микробиология „Стефан Ангелов” – БАН, с ръководители доц. д-р Адрияна Гущерова и доц. д-р Колишка Цекова, съвместно с фирма „Иновет” ООД разработва нова технология за компостиране на растителни отпадъци от оранжерии за биологична продукция. Тази технология е базирана на ензимна хидролиза при използване на смесена култура от подбрани мезофилни и термофилни щамове. Тя е по-ефективна и безвредна, поради липсата на патогенни микроорганизми в получения компост, в сравнение с други известни технологии за компостиране. Предстои патентоване на получените резултати.Области на приложение: опазване на околната среда и биологично земеделие

Заинтересовани от резултата: оранжерии за зеленчуци, фермери

Авторски колективи от Институт по микробиология „Стефан Ангелов” – БАН, с ръководител доц. д-р Адрияна Гущерова, учени от Агрономическия Университет – Пловдив, с ръководител проф. Георги Нешев, от Испания - с ръководител д-р Хуан Монтаньо, от Белгия - с ръководител д-р Ингрид Морван, и от Франция - с ръководител д-р Кристоф Лапасен разработиха иновативен икономически ефективен биотехнологичен метод за преработка на животински отпадни продукти от категория 3 до екологично безвредни крайни продукти, богати на аминокиселини и пептиди. Методът се основава на биохидролиза на животинските отпадъци чрез комплекс от протеолитични ензими, продуцирани от подбрани бактериални щамове. В лабораторни и полеви експерименти с растения е демонстриран биостимулиращ и биопестициден ефект на получените протеинови хидролизати, което ги прави ценни заместители на химическите пестициди. Съгласно изискванията на договор FP7 Aptar №: 218345-2 методът е заявен за Европейски патент без българско участие.Област на приложение: опазване на околната среда

Заинтересовани от резултата: фирми за месопреработка; оранжерии

6.2. Подготовка за трансфер на технологии

Авторски колектив от Институт по микробиология Стефан Ангелов” – БАН, НИГ „ММКМ, с ръководител доц. д-р Иван Симеонов, е разработил лабораторна биотехнология за анаеробната биодеградация на смеси от свински тор, отпадъчни плодове и зеленчуци и пшеничена слама, защитена с полезен модел „Състав за получаване на биогаз”.

Полезният модел се отнася до анаеробна биодеградация на смеси от свински тор, отпадъчни плодове и зеленчуци и пшеничена слама, при което се получава биогаз със сравнително високо съдържание на метан. Метанът е енергоносител и от него чрез когенерация се получава електрическа и топлинна енергии. Получаваният биошлам е естествен тор за биологичното земеделие.

Област на приложение: Възобновяеми енергийни източници и биогорива, биологично земеделие

Заинтересовани от резултата: свиневъдни ферми, тържища за плодове и зеленчуци, фермери.

Авторски колектив от Институт по микробиология „Стефан Ангелов” – БАН, с ръководител доц. д-р Светла Данова, е разработил български щамове млечно кисели бактерии с доказан пробиотичен потенциал. За част от тях е стартирана процедура по регистрация на полезен модел. По този начин ще бъдат изпълнени основните изисквания на ЕFSA и WHO и ще могат да бъдат предложени за внедряване (в много кратък срок) нов тип пробиотици, създадени за целеви групи от консуматори и за функционални храни/продукти с научно доказани здравни претенции.Област на приложение: хранително-вкусова промишленост, фармацевтична промишленост

Заинтересовани от резултата: фирми за производство на закваски, фирми за производство на млечни и други ферментационни продукти, фирми от фармацевтична промишленост.

7. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ЗВЕНОТО

7.1. Осъществяване на съвместна стопанска дейност с външни организации и партньори

7.2. Отдаване под наем на помещения и материална база

Под наем са отдадени 7 помещения със съответни договори с 4 фирми, намиращи се в блок 108.7.3. Сведения за друга стопанска дейност

ИМикБ не извършва стопанска дейност, тъй като не разполага с производствена база. 1. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Отчетьт е изготвен на база касово изпълнение на бюджет 2013 г.

Общите приходи на Института по микробиология са в размер на 1 952 570.00 лв., от които 1 479 800.00 лв. са бюджетна субсидия от БАН, увеличена с 137 200.00 лв, а останалите 472 770.00 лв. са средства от договори с МОМН – 29 660.00лв., договор за съфинансиране на проект от БАН – 32 000.00лв., договори с български фирми и анализи – 20 520.00лв., валутни договори по международни програми – 369 807.00лв., наеми – 11 890.00лв., от тях преведени 50% на фонд Развитие – 4 192.64 лв., продажба на бракувани материали – 1 107.00лв., дарения от ЕТ”Будоров” 345.00лв. и Българска левица – 50.00лв., FEMS – за провеждане на Балкански конгрес – 5 867.00лв., лихви за просрочено вземане за наем - 110.00лв. и лихви по банкови сметки - 28.00лв.

През 2013 г. бюджетната субсидия е използвана за заплати – 1 049 968.0 лв. и осигурителни вноски върху заплатите – 199 050.00лв, за стипендии – 56 000.00лв., обезщетения по КТ при пенсиониране – 35 631.00лв., болнични от работодател – 42 69.00лв. За хонорари за научен съвет /заседателни, журита, рецензии/ - 3 160,00лв. От субсидията за издръжка / електрическа енергия, топлоенергия и вода/ са изплатени – 114 203.00лв., за работно облекло – 6 344.00 лв., за ободряващи напитки за охрана – 382,.00лв., профилактични прегледи на служители и разходи по предписание на Противопожарна защита – 3 599.00лв., държавни такси за лицензии и такса за изнасяне на радиоактивни отпадъци - 3 636,0.00лв.

Общо разходите, заплатени от бюджетната субсидия са 1 476 242.00лв.

Средствата от договори с МОМН, валутни договори и др. са изразходвани за научно-изследователски разходи – 301 696.00 лв., материали – 58 436.00лв., външни услуги и ремонти – 63 156.00лв., командировки в страната – 20 291.00 лв. и чужбина – 60 401,00лв., дълготрайни материални и нематериални активи – 103 886.00 лв., възнаграждения по договори /вкл. осигуровки - 336 000,00 лв. и др.

Общо разходите от собствени средства са – 945 824,00лв.9. СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ИНСТИТУТА В ИЗДАТЕЛСКАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

Библиотеката към Институт по микробиология ”Стефан Ангелов” при БАН разполага с общ библиотечен фонд от 21 207 единици. Поради редуцирания бюджет и предприетите мерки за справяне с финансовия дефицит, отговорникът за библиотеката е приведен на ½ работен ден., а абонаментът на издания беше намален.

През 2013 г. след приключване на ремонта на сградата на Института, включително и на библиотеката, беше върнат обратно целия книжен фонд от съседна сграда /блок 108/. Понастоящем книжният фонд е подреден и класифициран в хранилището и читалнята. Библиотеката се обслужва до обяд поради факта, че учените използват ефективно съвременните технологии и възможности за личен достъп до Интернет пространството. Чрез библиотеката учените имат достъп и до информационната мрежа на Институтите Пастьор, както и до световните и вропейски научноизследователски бази данни, лицензирани от Министерството на образованието и науката: ISI Web of Knowledge, Science Direct, Scopus, Embase, ProQuest, Central and Eastern European Online Library, Directory of Open Access Journals, EBSCO Host Databases, ISI Emerging Markets – SEE.

Една от формите на информационна дейност е поддържане страницата на Института в Интернет.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət