Ana səhifə

Stadskansliet


Yüklə 305 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü305 Kb.

Stadskansliet
22.12.2014
Anbudsförfrågan
Upphandling av revision och anknytande konsultation för Mariehamns stads direkt eller indirekt hel- eller majoritetsägda bolag 1. Föremål för upphandling

Upphandlingen avser revision av befintliga- och eventuella under avtalsperioden tillkommande av staden direkt eller indirekt hel- eller majoritetsägda bolag.


Upphandlingen avser räkenskapsåren 2015-2018. Staden äger option på förlängning av upphandlingsperioden med ett räkenskapsår 2019 under förutsättning att därom meddelas senast 31.01.2019.
I dagsläget föreligger inga beslut på förvärv eller bildande av nya bolag under upphandlingsperioden. Frågan om bildande av en gemensam affärskoncern för stadens bolag, exklusive bostadsbolagen, är under utredning.
Befintliga bolag vid avtalsperiodens ingång är
FAB Marstad

Bolaget har en etablerad verksamhet. Föremål för bolagets verksamhet är att äga och besitta fast egendom i Mariehamns stad samt uthyra lägenheter och andra utrymmen. Bolagets verksamhet bedrivs i dagsläget från och i Mariehamn.


För upphandlingen relevanta fakta om bolaget:
Stadens ägarandel: 100 %

Omsättning 2013: 3 727 862 €

Antal anställda: 2,8 administration, 4 drift

Lägenhetsbestånd: 587

Antal verifikat/år: 824

Leverantörsreskontra: 4 615

Kundreskontra: 15 375

Antal styrelsemöten/år: ca. 8

Tidigare revisionskostnad: 1 860 € inkl. moms (varav 1 600 € revision och resten konsultation)

Tidigare revisorsbesök/år: ca 2

Revisors rapportering: Telefonkontakt med VD. Styrelsen får info av VD och den skriftliga revisionsberättelsen.

Kontaktperson: VD Jan Blomqvist

Kontaktuppgifter: Tel: 018-531 861

E-post: info@marstad.ax 

Adress: Elverksgatan 1, 22100 Mariehamn

FAB Dalnäs

Bolaget har en etablerad verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och besitta fast egendom samt att idka uthyrningsverksamhet. Bolaget kan även äga och inneha värdepapper. Bolagets verksamhet bedrivs i dagsläget från och i Mariehamn.


För upphandlingen relevanta fakta om bolaget:
Stadens ägarandel: 0 %

FAB Marstads ägarandel 60 %

Omsättning 2013: 658 713 €

Antal anställda: 1 drift

Lägenhetsbestånd: 108

Antal verifikat/år: 234

Leverantörsreskontra: 663

Kundreskontra: 2 046

Antal styrelsemöten/år: ca. 2 (1 ggr protokoll och en ggr bokföringsmaterial.)

Tidigare revisionskostnad: 806 € inkl. moms

Tidigare revisorsbesök/år: ca 2

Revisors rapportering: Telefonkontakt med VD. Styrelsen får info av VD och den skriftliga revisionsberättelsen.

Kontaktperson: VD Jan Blomqvist

Kontaktuppgifter: Tel: 018-531 861

E-post: info@marstad.ax 

Adress: Elverksgatan 1, 22100 MariehamnMariehamns Centralantenn Ab

Bolaget har en etablerad verksamhet. Föremål för bolagets verksamhet är att utbygga och underhålla ett centralantennät med tillhörande centralantenn och förstärkaranordningar för förmedling av radio-, televisions- och andra svagströmssignaler inom Mariehamns stad och närliggande områden.


För upphandlingen relevanta uppgifter och uppskattningar om bolaget är:
Stadens ägarandel: 100 %

Omsättning 2013: 911 031,17

Antal anställda: Administration 1,4, teknik och drift 2

Antal verifikat/år: ca. 1 500

Antal kundfakturor/år: ca. 12 400

Antal styrelsemöten/år: ca. 12

Tidigare revisionskostnad: Årsarvode 1 000

Tidigare revisorsbesök/år: ca 1

Revisors rapportering: 1 möte/år med VD. Styrelsen får info av VD och den skriftliga revisionsberättelsen.

Kontaktperson: VD Richard Johansson

Kontaktuppgifter: Tel: 018-17122

E-post:info@mca.ax

Besöksadress: Ålandsvägen 46

Postadress: AX-22100 Mariehamn Mariehamns hamn Ab

Mariehamns hamn Ab grundades under hösten 2014. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hamnverksamhet i form av hamntjänster, tjänster i anslutning till underhåll av kajer och vågbrytare och tjänster för passagerar- och godsterminaler samt drift av hamn- och tullager, fritidsbåtshamnar och gästbåtshamnar, tull- och passkontroll i hamnar jämte annan med hamnen förenlig verksamhet. Bolaget kan äga och besitta, förvärva och överlåta fast egendom och värdepapper. Bolagets verksamhet bedrivs i dagsläget från och i Mariehamn.


Bolagets verksamhet har under hösten 2014 endast bestått i att förbereda övertagandet av Mariehamns stads hamnverksamhet . Verksamheten överförs till bolaget per den 1 januari 2015.
För upphandlingen relevanta uppgifter och uppskattningar om bolaget:
Stadens ägarandel: 100 %

Antal anställda: 21

Omsättning 2015: 7 000 000 €

Antal verifikat/år: ca. 2 500

Antal kundfakturor/år: ca. 1 000

Antal styrelsemöten/år: ca. 5-10, kan vara fler första året

Kontaktperson: VD Leif Ahlqvist

Kontaktuppgifter: Tel: 018-531 480

E-post: leif.ahlqvist@mariehamn.ax

Mariehamns Elnät Ab

Bolaget har en etablerad verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är elhandel, elproduktion, distribution av elenergi och granskning av elentreprenörernas arbeten jämte annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan även förvärva, besitta och överlåta värdepapper samt fast egendom. Bolaget övertog per den 1 januari 2014 verksamheten vid Mariehamns stads elverk. Bolagets verksamhet bedrivs från och huvudsakligen i Mariehamn.


För upphandlingen relevanta uppgifter om bolaget är:
Stadens ägarandel: 100 %

Omsättning 2014: ca 9 100 000€

Antal anställda: 16 varav 13 drift och teknik

Antal verifikat/år: Redovisning ca 300, månadsverifikat ca 180, leverantörsfakturor ca 900 st

Antal kundfakturor/år: ca. 75 000

Antal styrelsemöten/år: ca. 7

Tidigare revisionskostnad: För 2014 års revision hittills 1 280 €. Uppskattas ca 3-4 000 per år.

Tidigare revisorsbesök/år: 2014 ett besök + flera telefonkontakter

Revisors rapportering: ca 2 möten/år med VD. Styrelsen får info av VD och den skriftliga revisionsberättelsen.

Kontaktperson: VD Per Eriksson

Kontaktuppgifter: Tel: 018-531550

E-post: per.eriksson@elnat.ax

Besöksadress: Elverksgatan 1

Postadress: Pb, AX-22100 Mariehamn 


Mariehamns Energi Ab

Mariehamns Energi Ab har en mångårig verksamhetshistoria. Föremål för bolagets verksamhet är produktion och försäljning av el och fjärrvärme, samt med denna och övrig energiförsörjning förknippad verksamhet. Bolagets verksamhet bedrivs från och huvudsakligen i Mariehamn.


För upphandlingen relevanta uppgifter om bolaget är:

Stadens ägarandel: 87,14 %

Omsättning 2013: 12 675 036 €

Antal anställda: Administration 4, teknik och drift 16

Antal verifikat/år: ca. 2 000

Antal kundfakturor/år: ca. 10 000

Antal styrelsemöten/år: ca. 8

Tidigare revisionskostnad: Årsarvode 8 100

Tidigare revisorsbesök/år: ca 4

Revisorernas rapportering:2 möten/år med VD. Styrelsen får info av VD och den skriftliga revisionsberättelsen.

Kontaktperson: VD Henning Lindström

Kontaktuppgifter: Tel: 018-5390

E-post: info@energi.ax 

Besöksadress: Neptunigatan 2

Postadress: Pb 15, AX-22101 Mariehamn  1. Upphandlingsform, -enhet och avropare

Upphandlingen genomförs med öppet förfarande.
Upphandlande enhet är Mariehamns stad (FO-nummer 0205071-4) i stadens egenskap av ägarrepresentant. I förekommande fall upphandlar Mariehamns stad för FAB Marstads räkning i bolagets roll som ägarrepresentant för FAB Dalnäs.
Den upphandlande enhetens kontaktuppgifter är:

Postadress: PB 5, 22101 Mariehamn


Besöksadress: Torggatan 17

E-post: stadskansliet@mariehamn.ax

Telefon: 018-5310
Avropande enheter är av Mariehamns stad direkt eller indirekt hel- eller majoritetsägda bolag.
Staden kommer att meddela stadens representanter till respektive bolagsstämma vilken anbudsgivare som vunnit upphandlingen samt att ge dessa i uppdrag att omsätta resultatet av upphandlingen vid val av revisorer på respektive bolags stämma. 1. Upplysningar om upphandlingen

Närmare upplysningar om upphandlingen lämnas av tf stadsdirektör Emma Dahlén. Kontakt: emma.dahlen@mariehamn.ax, telefon som ovan.
Förfrågningar angående berörda bolags verksamhet kan ställas direkt till respektive bolags kontaktperson.
Begäran om förtydligande eller komplettering av anbudsunderlaget skall ställas skriftligt. Begäran skall vara staden tillhanda 14.01.2015. Staden lämnar vid behov skriftligt förtydligande eller komplettering senast 16.01.2015 till alla som meddelat stadskansliet att de önskar ta del av sådant. Eventuella förtydliganden eller kompletteringar publiceras samtidigt på stadens hemsida. 1. Regler för anbud

 1. Anbudshandlingar skall vara staden tillhanda på adress som ovan, i skriftlig eller som bilaga till e-post, senast innan anbudstidens utgång 26.01.2015 kl. 15.00.

 2. Anbudskuvert eller ärendefält skall vara märkt ”Anbud revision”.

 3. Anbud skall vara bindande åtminstone till och med den 15.03.2015.

 4. Anbud skall vara avfattat på svenska.

 5. Anbud skall innehålla

  • Uppgifter om anbudsgivarens namn, adress, organisationsnummer och kontaktpersoner.

  • Uppgift om vilken person hos anbudsgivaren som kommer att vara huvudansvarig revisor.

  • Uppgifter om hur anbudsgivaren uppfyller krav på anbudsgivaren i punkt 5 i detta underlag.

  • Anbudspris. Prisuppgifter anges exklusive moms som

- årsarvode för den lagstadgade revisionen per bolag jämte grunder för beräkning av arvode för lagstadgad revision samt

- pris per timme för tilläggstjänster.


Anbudsgivare kan inom anbudstiden fritt lämna anbud. Anbudet bör innehålla uppgifter om vilka eventuella uppgifter i anbudshandlingarna som anbudsgivaren anser vara företagshemligheter.


 1. Krav på anbudsgivaren

Den person hos anbudsgivaren som är huvudansvarig revisor skall ha en giltig CGR-examen. Anbudsgivaren skall vid behov kunna anvisa en person (ersättare) som uppfyller lagstadgade kompetenskrav för de i upphandlingen ingående uppdragen och som i den huvudansvarige revisorns ställe ansvarar för uppdragen vid dennes frånvaro eller förfall.

All personal hos anbudsgivaren som med anledning av uppdraget kommunicerar med staden eller något av de bolag som omfattas av upphandlingen skall tala svenska.


Anbudsgivarens huvudansvarige revisor, eller i förekommande fall dennes ersättare, skall utan extra kostnad (exempelvis i form av rese- och logikostnader, kostnader för restid eller resetraktamenten) vid behov finnas tillgänglig för möten i Mariehamn.
Anbudsgivare skall på begäran kunna styrka att samtliga krav på anbudsgivaren är uppfyllda.
Anbudsgivaren skall acceptera att staden inte längre är bunden vid denna upphandling av för den händelse att anbudsgivaren under upphandlingsperioden inte längre uppfyller de krav som redovisas under denna punkt. 1. Uppdragsbeskrivning

Uppdraget omfattar

 • lagstadgad revision av stadens direkt- eller indirekt hel eller delägda bolag samt

 • eventuell till uppdraget relaterad tilläggskonsultation.

Kostnaden för revision av eventuella under avtalsperioden tillkommande bolag skall fastställas enligt samma grunder som anges i de anbud som lämnas på denna anbudsförfrågan.
 1. Öppning och utvärdering av anbud

Anbudsöppning kommer preliminärt att ske första vardag efter anbudstidens utgång. Öppningstillfället protokollförs.
Efter öppning av anbud kommer staden att utvärdera vilket anbud som är totalekonomiskt mest fördelaktigt. Bedömning av vilket anbud som är mest fördelaktigt kommer att ske med beaktande av följande kriterier:

1) anbudets sammanlagda fasta pris för den lagstadgade revisionen av

samtliga bolag som beskrivs i denna anbudsförfrågan (80 %)

2) pris för tilläggsarbete (20 %)

Kriterierna kommer att vägas samman genom en poängsummemetod varvid varje kriterium värderas och ges en poäng i skalan 1-10, där 10 representerar utmärkt och 1 svagt.
Kriterierna värderas så att det anbud som erbjuder det lägsta priset erhåller 10 poäng. Övriga anbud erhåller poäng i relation till den procentuella differensen till lägsta pris. Beräkningen sker genom att lägsta anbudspris divideras med pris och multipliceras med faktorn 10. Den erhållna summan avrundas enligt gängse regler till tal med en decimal vilket utgör anbudets poäng.
Efter att varje bedömt kriterium erhållit poäng 1-10, beräknas den viktade poängen enligt ovan givna procenttal så att ett viktat poängvärde erhålls. De viktade poängvärdena för varje utvärderingskriterium räknas därefter samman för varje anbudsgivare.


 1. Anbudsprövning och beslut

Staden kommer att ingå avtal med den anbudsgivare som lämnat det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
Beslut om antagande av anbud fattas preliminärt inom 2 veckor från öppnande av anbud varefter anbudsgivare meddelas om resultatet.
Staden förbehåller sig rätten att utesluta anbud som

 • inte uppfyller regler för anbud enligt punkt 4 i denna begäran,

 • under förutsättning att anbudsgivaren inte kan lämna en godtagbar förklaring till angivna priser, erbjuder en prisnivån som med hänsyn till upphandlingens art och omfattning är onormalt lågt, eller

 • lämnas av anbudsgivare som inte på begäran kan uppvisa dokumentation som visar

  • att anbudsgivaren inte är föremål för någon av de uteslutningsgrunder som avses i 53 § lagen om offentlig upphandling (FFS 348/2007) eller

  • att varken anbudsgivaren eller en person i dess ledning eller en person som är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera dessa är föremål för någon sådan uteslutningsgrund som avses i 54 § lagen om offentlig upphandling.

  • att kraven i punkt 5 uppfylls.


 1. Övrigt

Ersättning för upprättande av anbud betalas ej.

Mariehamn den 22.12.2014

Emma DahlénBilagor:


 1. Bokslut 2013 FAB Marstad

 2. Balandsbok 2013 FAB Dalnäs

 3. Bokslut 2013 Mariehamns Centralantenn Ab

 4. Bokslut 2013 Mariehamns Energi Ab

 5. a och b Bolagisering av Mariehamns elverk, bakgrundsmaterial

 6. Bolagisering av Mariehamns hamn, bakgrundsmaterial

 7. Bolagsordning FAB Marstad

 8. Bolagsordning FAB Dalnäs

 9. Bolagsordning Mariehamns Centralantenn Ab

 10. Bolagsordning Mariehamns Energi Ab

 11. Bolagsordning Mariehamns Elnät Ab

 12. Bolagsordning Mariehamns hamn Ab


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət