Ana səhifə

Sprawozdanie Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2010


Yüklə 1.55 Mb.
səhifə7/15
tarix25.06.2016
ölçüsü1.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Realizowane projekty badawcze finansowane z dotacji na działalność statutową oraz z dotacji na BW







Liczba realizowanych tematów badawczych

Projekty badawcze finansowane z dotacji na działalność statutową

99

Projekty badawcze finansowane z dotacji na badania własne – granty wewnętrzne

9

Projekty badawcze finansowane z dotacji na badania własne – prace promocyjne

81


Projekty badawcze finansowane z dotacji na działalność statutową


 1. Przemiany związków próchnicznych w glebach różnych ekosystemów lądowych

 2. Dynamika procesów glebowych w zróżnicowanych warunkach biogeoekologicznych

 3. Degradacja środowiska glebowego pod wpływem oddziaływania przemysłu

 4. Rozwój teorii różnych metod suszenia surowców rolniczych oraz opracowanie szczegółowych technologii – suszenie fontannowe, sublimacyjne, mikrofalowo-próżniowe, rozpyłowe;

 5. Wpływ metod suszenia na właściwości reologiczne, mechaniczne i stopień zachowania związków aromatycznych;

 6. Kształtowanie cech techniczno-eksploatacyjnych maszyn rolniczych:

- doskonalenie techniki opryskiwania roślin w uprawach polowych i sadowniczych;

- minimalizacja skutków mechanicznego oddziaływania elementów roboczych maszyn na surowiec roślinny;



 1. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych

 2. Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich

 3. Analiza oddziaływań instrumentów WPR oraz polityki strukturalnej UE na rolnictwo i obszary wiejskie

 4. Funkcjonowanie otoczenia instytucjonalnego agrobiznesu

 5. Zarządzanie podmiotami gospodarczymi w warunkach gospodarki rynkowej

 6. Badania taksonomiczno-florystyczne w oparciu o analizy morfologiczne i metody molekularne wybranych grup cyanobakterii, glonów, mchów, paproci oraz roślin naczyniowych.

 7. Badania nad aktualnym stanem, dynamiką przemian i przyczynami ubożenia różnorodności biologicznej różnych grup roślin wybranych ekosystemów Dolnego Śląska.

 8. Paleofitosocjologiczne i współczesne przemiany szaty roślinnej górskich i niżowych ekosystemów torfowiskowych Polski.

 9. Wpływ globalnych zmian klimatycznych na przemiany i funkcjonowanie lądowych ekosystemów Arktyki na przykładzie Archipelagu Svalbard.

 10. Badania wpływu niejonowych surfaktantów na przejścia fazowe błon modelowych w zależności od składu lipidowego błony i struktury związku.

 11. Badania aktywności przeciwutleniającej czwartorzędowych soli amoniowych w odniesieniu do błony biologicznej.

 12. Zastosowanie polifenoli w formie emulsji liposomów dla ochrony surowców mięsnych.

 13. Wytwarzanie materiałów do badań genetycznych i prowadzenie kolekcji linii czystych, izogenicznych i odmian pszenic,

 14. Wytwarzanie materiałów do badań genetycznych i prowadzenie kolekcji linii wsobnych i populacji żyta,

 15. Wytwarzanie materiałów do badań genetycznych i prowadzenie kolekcji kolekcji roboczej materiałów wyjściowych w hodowli wiesiołka,

 16. Wytwarzanie materiałów do badań genetycznych i prowadzenie kolekcji kolekcji materiałów genetycznych łubinu andyjskiego,

 17. Wytwarzanie materiałów do badań genetycznych i prowadzenie kolekcji charakterystyka kolekcji uprawnych form gatunku Lupinus augustifolius,

 18. Wytwarzanie materiałów do badań genetycznych i prowadzenie kolekcji prowadzenie kolekcji materiałów wyjściowych topinamburu.

 19. Produkcja buraka cukrowego w różnych systemach uprawy konserwującej

 20. Wykorzystanie traw w obudowie biologicznej ciągów komunikacyjnych

 21. Wpływ stosowania EM i międzyplon ścierniskowego na plonowanie żyta ozimego

 22. Ocena przyrodniczo-produkcyjna uproszczeń uprawy na glebie lekkiej i ciężkiej

 23. Ocena wzajemnych oddziaływań w zasiewach mieszanych

 24. Zastosowanie uprawy konserwującej w uprawie kukurydzy oraz w płodozmianie

 25. Rola międzyplonów ścierniskowych w kształtowaniu siedliska glebowego oraz plonowania i jakości technologicznej ziarna pszenicy jarej

 26. Reakcja pszenicy jarej (chlebowej) na gęstość i kierunek siewu

 27. Uprawa roślin energetycznych na terenach zdegradowanych i warunkach nawożenia osadami komunalnymi

 28. Regulowanie zachwaszczenia metodami niechemicznymi

 29. Zbiorowiska roślinne na gruntach porolnych

 30. Monitoring występowania inwazyjnej biedronki Harmonia axyridis

 31. Owady pożyteczne i szkodliwe występujące na nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis L.) w okolicach Wrocławia

 32. Aktywność dobowa wybranych gatunków chrząszczy w uprawie rzepaku ozimego

 33. Roślinożerna entomofauna wybranych roślin zielarskich

 34. Porównanie fauny pszczół (Apoidea) na plantacjach rzepaku ozimego i jarego.

 35. Trzmiele (Bombus sp.) i ich wiosenna taśma pokarmowa we Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym

 36. Wpływ różnych form i dawek nawozu siarkowego na zdrowotność rzepaku ozimego.

 37. Wpływ długości okresu przechowywania ziarna na skład zbiorowisk grzybów.

 38. Badanie zdrowotności żyta w zależności od sposobu uprawy roli.

 39. Badania zdrowotności żyta hybrydowego w zależności od gęstości siewu

 40. Badania zdrowotności odmian jęczmienia ozimego uprawianego w systemie PDO

 41. Wpływ głębokości siewu i nawożenia azotem na zdrowotność pszenicy twardej.

 42. Badania zdrowotności wielogatunkowych mieszanek zbóż

 43. Wpływ nawożenia azotowego na zdrowotność mieszanek wieloskładnikowych

 44. Badania zdrowotności żyta w zależności od sposobu uprawy roli i zastosowania herbicydów

 45. Zdrowotność ziarna kukurydzy w zależności od sposobu uprawy roli

 46. Wpływ biostymulatorów Hergit i Sungreen na zdrowotność rzepaku ozimego

 47. Badanie zdrowotności ziarna 10 odmian pszenicy ozimej

 48. Wpływ zapraw nasiennych na zdrowotność buraka cukrowego

 49. Wpływ trzyletniego okresu przechowywania na zbiorowiska grzybów występujące na ziarnie pszenicy jarej

 50. Wpływ nawożenia azotem na skład zbiorowisk grzybów fyllosfery jeżówki purpurowej Echinacea

 51. Wzajemne oddziaływanie drobnoustroje saprofityczne – drobnoustroje fitopatogeniczne – rośliny

 52. Kompleksowe opracowanie technologii produkcji warzyw w uprawie polowej i szklarniowej z przeznaczeniem na zbiór w różnych porach uwzględniające optymalizację nawożenia, różne metody produkcji rozsady, terminy oraz sposoby sadzenia i rozstawy, stosowanie okryć płaskich, odmiany i terminy zbioru

 53. Opracowanie kompleksowych technologii produkcji roślin przyprawowych i zielarskich z uwzględnieniem dawki, formy, sposobu nawożenia i wybranych zabiegów agrotechnicznych

 54. Ocena plonowania wartości odżywczej i stanu odżywienia wybranych gatunków warzyw i roślin ozdobnych przy uwzględnieniu dawek, sposobów nawożenia, form nawozów oraz terminów ich stosowania

 55. Ocena sposobów oddziaływania na plonowanie i jakość owoców wybranych roślin sadowniczych poprzez zastosowanie nowych odmian podkładek, sposobów sadzenia i prowadzenia drzew, ze szczególnym uwzględnieniem metod ograniczających stosowanie środków chemicznych

 56. Zastosowanie regulatorów wzrostu w produkcji roślin ozdobnych oraz ocena przydatności taksonów roślin ozdobnych w różnych systemach uprawy do stosowania na terenach zieleni

 57. Wpływ głębokości siewu i sposobu nawożenia azotem na plonowanie i cechy jakościowe ozimej pszenicy twardej odmiany Komnata

 58. Wartość gospodarcza odmian jęczmienia ozimego w zależności od intensywności uprawy

 59. Kształtowanie plonu i jakości ziarna wybranych gatunków pszenicy (Triticum aestivum, Triticum spelta i Triticum durum)

 60. Wartość gospodarcza grochu siewnego w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem

 61. Możliwość wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe

 62. Wpływ ilości wysiewu i nawożenia azotem na rozwój i plonowanie mieszańcowych odmian rzepaku ozimego

 63. Wpływ zagęszczenia roślin na wysokość i jakość plonu nowych odmian rzepaku ozimego

 64. Porównanie rozwoju i plonowania kilku odmian buraka cukrowego pod wpływem biostymulacji kłębków

 65. Wpływ nalistnego dokarmiania buraka na zdrowotność roślin i jakość technologiczną korzeni

 66. Wpływ czynników środowiskowych na powstawanie uszkodzeń bulw ziemniaka

 67. Porównanie plonowania kilku odmian ziemniaka o różnej odporności na choroby wirusowe w okolicy Wrocławia

 68. Wpływ biologicznych zapraw nasiennych na zdrowotność i plonowanie kilku odmian ziemniaka

 69. Wysokość i jakość plonu kukurydzy uprawianej współrzędnie z soją pastewną na cele paszowe

 70. Ocena jakości plonu przy różnych technologiach uprawy ziemniaka

 71. Wpływ różnych form nawozów azotowych na plonowanie sorga cukrowego

 72. Porównanie plonowania ziemniaka z Lesotho z odmianami krajowymi przy różnych poziomach nawożenia NPK

 73. Plonowanie i zdrowotność dwóch odmian pszenicy zwyczajnej w zależności od gęstości siewu

 74. Wykorzystanie nawozu PRP w uprawie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej

 75. Zastosowanie biostymulatora Sunagreen w uprawie jęczmienia jarego

 76. Wpływ biostymulatora Trisol na rozwój i plonowanie pszenicy jarej

 77. Możliwość wykorzystania biostymulatorów w uprawie rzepaku ozimego

 78. Wpływ biostymulatora Trisol na rozwój i plonowanie rzepaku ozimego

 79. Wpływ zróżnicowanych warunków siedliskowych na plonowanie wybranych odmian pszenicy ozimej na Dolnym Śląsku w latach 2006-2010

 80. Wpływ zróżnicowanych warunków siedliskowych na plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej na Dolnym Śląsku w latach 2006-2010

 81. Współdziałanie wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na plonowanie roślin oraz wybrane elementy żyzności gleb z uwzględnieniem aspektów ekologicznych.

 82. Badania nad wyłonieniem optymalnej metody oceny potrzeb nawożenia mikroelementami

 83. Badania nad określeniem progu toksyczności niektórych metali ciężkich (Zn, Cu, Ni, Mn, Cr, Cd, Pb) dla roślin, z uwzględnieniem ich form występowania w glebach oraz gatunków uprawianych roślin.

 84. Ocena możliwości ograniczania dostępności tych metali dla roślin.

 85. Badania nad możliwością rolniczego lub przyrodniczego zagospodarowania osadów ściekowych komunalnych i przemysłowych.

 86. Przydatność różnych roztworów ekstrakcyjnych do oceny stanu zaopatrzenia roślin w niektóre mikroskładniki.

 87. Stosowanie preparatów pochodzenia organicznego do ograniczenia fitotoksyczności metali ciężkich.

 88. Badania nad ustaleniem krytycznych koncentracji Mn i Co w roślinach strączkowych uprawianych na glebach lekkich i bardzo lekkich.

 89. Wpływ nawożenia siarką na plonowanie roślin oraz właściwości fizyko-chemiczne gleb.

 90. Wpływ gospodarowania ekologicznego na jakość produkowanej żywności i środowisko glebowe.

 91. Reakcje roślin na czynniki stresowe: stres pokarmowy - deficyt składników pokarmowych, stres solny metale ciężkie - ołów, kadm, miedź; herbicydy.

 92. Zastosowanie testów wzrostowych w ocenie fitotoksyczności ksenobiotyków.

 93. Procesy fizjologiczne w roślinach pszenżyta uprawianego w monokulturze i w płodozmianie


Projekty badawcze finansowane z dotacji na badania własne – granty wewnętrzne


 1. Numer umowy: 301/GW/2010

Temat: Właściwości wybranych gleb górskich w rejonach użytkowanych turystycznie.

Kierownik: dr inż. Andrzej Kocowicz

Okres umowy: 16.07-31.12.2010

Kwota w PLN: 5555,55




 1. Numer umowy: 302GW/2010

Temat: Analiza skutków oddziaływania techniki na podłoża leśne w aspekcie zmian ich właściwości fizycznych i mechanicznych

Kierownik: dr inż. Anna Cudzik

Okres umowy:

Kwota w PLN: 5555,55




 1. Numer umowy: 303GW/2010

Temat: Optymalizacja technologii otrzymywania chipsów warzywnych o zmodyfikowanym smaku z zastosowaniem suszenia osmotycznego, konwekcyjnego oraz mikrofalowego w warunkach obniżonego ciśnienia

Kierownik: dr hab. inż. Adam Figiel

Okres umowy:

Kwota w PLN: 5555,55




 1. Numer umowy: 304GW/2010

Temat: Metodyczne aspekty badania cech elektrycznych polskich odmian miodu

Kierownik: dr hab. inż. Deta Łuczycka

Okres umowy:

Kwota w PLN: 5555,55




 1. Numer umowy: 305GW/2010

Temat: Przecinanie jako wskaźnik zmian zachodzących w tkance roślinnej podczas suszenia

Kierownik: dr hab. inż. Bogdan Stępień

Okres umowy:

Kwota w PLN: 5555,55




 1. Numer umowy: 306/GW/2010

Temat: Tolerancja Silene vulgaris (Caryophylaceae) na nadmiar niklu w podłożu serpentynitowym.

Kierownik: dr inż. Anna Koszelnik-Leszek

Okres umowy: 13.07.2010-31.12.2010

Kwota w PLN: 5 555,55




 1. Numer umowy: 307/GW/2010

Temat: Wpływ wybranych czynników ekologicznych na rozprzestrzenianie czeremchy amerykańskiej Prunus serotina Ehrh. w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”

Kierownik: dr inż. Aleksandra Halarewicz

Okres umowy: 13.07.2010-31.12.2010

Kwota w PLN: 5 555,55




 1. Numer umowy: 308/GW/2010

Temat: Wydajność wielogatunkowych mieszanek zbożowych

Kierownik: dr hab. Piotr Sobkowicz

Okres umowy:

Kwota w PLN: 5555,55




 1. Numer umowy: 309/GW/2010

Temat: Możliwości uprawy pszenicy jarej konsumpcyjnej po buraku cukrowym

Kierownik: dr inż. Roman Wacławowicz

Okres umowy:

Kwota w PLN: 5555,55


Projekty badawcze finansowane z dotacji na badania własne – prace promocyjne


 1. Temat: Glebowo-siedliskowe uwarunkowania występowania buczyn na terenie Dolnego Śląska

Kierownik: dr inż. Bernard Gałka

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Tworzenie się minerałów wermikulitowych w wyniku wietrzenia mik, pod wpływem procesów glebowych zachodzących w warunkach gleb górskich

Kierownik: dr inż. Paweł Jezierski

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Właściwości zwietrzelin i gleb wytworzonych z wybranych skał zasadowych Dolnego Śląska

Kierownik: mgr inż. Wojciech Łobczowski

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Rola próchnic leśnych w obiegu pierwiastków śladowych w zadrzewionych glebach porolnych w zasięgu oddziaływania przemysłu miedziowego

Kierownik: mgr inż. Agnieszka Medyńska

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Związki genetyczne miedzy seriami pokryw stokowych, a budowa i właściwościami gleb górskich na przykładzie Sudetów

Kierownik: mgr inż. Jarosław Waroszewski

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Właściwości minerałów ilastych tworzących się w glebach różnych jednostek taksonomicznych

Kierownik: mgr inż. Roman Pieprzka

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Charakterystyka gleb aglomeracji miejskiej Wrocławia

Kierownik: mgr inż. Karolina Walenczak

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Rozpuszczalność i fitoprzyswajalność arsenu w glebach zanieczyszczonych w perspektywie ich biologicznej rekultywacji

Kierownik: mgr inż. Karolina Lewińska (Kocan)

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Środowisko glebowe w obszarze Elektrowni Bełchatów

Kierownik: mgr inż. Marta Gwiżdż

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Analiza właściwości trakcyjnych nietypowych podłoży rolniczych i leśnych

Kierownik: dr inż. Jarosław Czarnecki

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Analiza własności trakcyjnych agregatów ciągnikowych w uproszczonych technologiach uprawy gleby

Kierownik: dr inż. Krzysztof Pieczarka

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Suszenie drożdży unieruchomionych w matrycy alginianu

Kierownik: dr inż. Marta Pasławska

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Suszenie wybranych surowców stosowanych przy produkcji żywności funkcjonalnej w warunkach złoża fontannowego

Kierownik: dr inż. Mariusz Surma

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Wpływ metody i parametrów suszenia na jakość suszu z warzyw

Kierownik: dr inż. Klaudiusz Jałoszyński

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Analiza Ocena przydatności wybranych substratów pochodzenia rolniczego i przemysłowego do pozyskiwania biogazu na przykładzie powiatu rolniczego

Kierownik: mgr inż. Małgorzata Fugol

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Ocena właściwości trakcyjnych układu koło-podłoże w aspekcie zdolności uciągowych ciągnika jako uniwersalnego źródła energii pociągowej

Kierownik: mgr inż. Matrek Brennensthul

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Badania procesu rozpylania i nanoszenia cieczy roboczej

Kierownik: mgr inż. Gracjan Rojek

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Optymalizacja wyposażenia technicznego Zbożowej Grupy Producenckiej WAGA

Kierownik: mgr inż. Karolina Falińska

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Wpływ parametrów suszenia konwekcyjnego i mikrofalowo-próżniowego buraków ćwikłowych na jakość suszu

Kierownik: mgr inż. Krzysztof Lech

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Wpływ stopnia rozdrobnienia na intensywność fermentacji metanowej

Kierownik: mgr inż. Hubert Prask

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Strategie mechanizacyjne dla indywidualnych gospodarstw rolnych Dolnego Śląska

Kierownik: dr inż. Tomasz Szuk

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Perspektywy zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska

Kierownik: dr inż. Hanna Adamska

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Ekonomiczne aspekty przedsiębiorczości oraz czynniki ograniczające jej rozwój na obszarach wiejskich Dolnego Śląska

Kierownik: dr inż. Irena Kropsz

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Znaczenie agroturystyki w podtrzymywaniu działalności rolniczej na obszarach wiejskich w zróżnicowanych warunkach przyrodniczo-ekonomicznych

Kierownik: dr inż. Izabela Kurtyka

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Zróżnicowanie genetyczne rodzaju Dactylorhiza Necker et Nevski na Dolnym Śląsku

Kierownik: dr inż. Joanna Pokorny

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Ekologia czosnku syberyjskiego Allium schoenoprasum L. subsp. sibiricum Hartm. w Karkonoszach

Kierownik: mgr inż. Dagmara Ławik

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Właściwości biologiczne i ekologiczne inwazyjnych chwastów z rodzaju rdestowiec (Fallopia spp.) w warunkach miejskich na przykładzie Wrocławia

Kierownik: mgr inż. Justyna Sołtysiak

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Bioróżnorodność Cyanobacteria (sinic) i glonów w różnych typach ekosystemów

Kierownik: dr inż. Dorota Richter

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Wpływ czynników środowiskowych i sposobu użytkowania na roślinność łąk świeżych w wybranych rejonach Sudetów Środkowych

Kierownik: mgr inż. Daniel Pruchniewicz

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Analiza makroszczątków roślinnych jako podstawa oceny degradacji torfowisk użytkowanych rolniczo

Kierownik: mgr inż. Katarzyna Kołodziejczyk

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Właściwości przeciwutleniające i przeciwrodnikowe ekstraktów polifenolowych

Kierownik: mgr inż. Pyrkosz-Biardzka Katarzyna

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Oddziaływanie ekstraktów owocowych oraz zawartych w nich substancji polifenolowych z błoną biologiczną

Kierownik: dr inż. Bonarska-Kujawa Dorota

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Charakterystyka procesu kondensacji DNA z wykorzystaniem Fluorescencyjnej Spektroskopii Korelacyjnej (FCS)

Kierownik: dr Kral Teresa

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Wpływ wybranych ekstraktów z liści drzew i krzewów owocowych na błony modelowe i biologiczne

Kierownik: mgr inż. Sylwia Cyboran

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Poszukiwanie markerów molekularnych sprzężonych z genami wybranych cech jakościowych żyta ozimego

Kierownik: mgr inż. Andrzej Latusek

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Identyfikacja genów odporności na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis) u żyta (Secale cereale).

Kierownik: mgr inż. Andrzej Jurkowski

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Poszerzanie zmienności genetycznej u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) na drodze indukowania mutacji.

Kierownik: mgr inż. Marta Zuber

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Identyfikacja i lokalizacja na chromosomach żyta markerów molekularnych oraz loci QTL.

Kierownik: mgr inż. Ewa Aplas

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius L.) – ocena wybranych cech i zdolności do androgenezy w kulturze in vitro

Kierownik: mgr inż. Kamila Kozak

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Charakterystyka morfologii, fenologii oraz preferencji siedliskowych taksonów rodzaju Solidago L. na terenie Śląska Dolnego i Opolskiego

Kierownik: dr Magdalena Szymura

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Ocena bonitacyjna wybranych nawierzchni trawnikowych miasta Wrocławia

Kierownik: dr inż. Agnieszka Dradrach

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Znaczenie biologicznej aktywizacji gleby w ograniczeniu negatywnych skutków uprawy pszenżyta ozimego w monokulturze

Kierownik: mgr inż. Michał Paluch

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Wpływ czynników regenerujących glebę na zmiany środowiska glebowego i rozwój pszenżyta jarego uprawianego w krótkotrwałej monokulturze

Kierownik: mgr inż. Marta Jabłońska

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Wpływ zastosowania Efektywnych Mikroorganizmów na wzrost i plonowanie pszenicy jarej

Kierownik: mgr inż. Urszula Zbroszczyk

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Wpływ wybranych proekologicznych zabiegów agrotechnicznych na poprawę produkcyjności pszenicy ozimej uprawianej po sobie

Kierownik: mgr inż. Leokadia Wojtala-Łozowska

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Zastosowanie wybranych gatunków traw do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych

Kierownik: mgr inż. Daria Gąbka

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Możliwości ograniczenia zachwaszczenia mieszanki jęczmienia z grochem

Kierownik: mgr inż Agnieszka Lejman

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Plonowanie jęczmienia jarego w różnych systemach uprawy

Kierownik: mgr inż. Magdalena Giemza-Mikoda

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Wartość użytkowa mieszanek traw gazonowych na boiska piłkarskie

Kierownik: mgr inż. Natalia Kazimierska

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Znaczenie chrząszczy z rodzin kusakowatych (Staphylinidae) i omomiłkowatych (Cautharidae) oraz agrobiotycznych pająków (Arancae) w integrowanej ochronie rzepaku

Kierownik: mgr inż. Paweł Mederski

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Badania zdrowotności buraka cukrowego w zależności od sposobu uprawy

Kierownik: mgr inż. Maciej Łobczowski

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Rola Epicocum nigrum w patogenezie chorób podsuszkowych zbóż

Kierownik: mgr inż.Rafał Ogórek

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Rola lipidów rezorcynolowych w kształtowaniu mikroflory ryzosferowej pszenicy

Kierownik: dr Elżbieta Magnucka

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Wpływ czynników antropogenicznych i biologicznych na aktywność miko pasożytniczą grzybów z rodzaju Trichoderma

Kierownik: dr Elżbieta Gębarowska

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Występowanie endfitycznych bakterii w tkankach kukurydzy

Kierownik: mgr Katarzyna Pisarska

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Charakterystyka endosymbiotycznych występujących w komórkach boczniaka

Kierownik: mgr Mariusz Adamski

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Zastosowanie roślin okrywowych w rzędach drzew jabłoni jako alternatywny sposób pielęgnacji gleby w stosunku do ugoru herbicydowego

Kierownik: dr inż. Maria Licznar-Małańczuk

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Wpływ podkładki i metod produkcji materiału szkółkarskiego na wiek i jakość uzyskanych drzewek oraz ich owocowanie po posadzeniu do sadu

Kierownik: dr inż. Ewelina Gudarowska

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Przydatność włókna drzewnego jako podłoża do uprawy pomidora szklarniowego

Kierownik: dr inż. Piotr Chohura

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Anatomicze aspekty rozmnażania roślin z rzędu mirtowców (Myrtales) za pomocą sadzonek

Kierownik: dr inż. Katarzyna Wróblewska

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Zieleń cmentarzy w krajobrazie wsi Dolnego Śląska

Kierownik: dr inż. Regina Dębicz

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Synantropizacja północnoamerykańskich taksonów drzew w ekosystemie miejskim Wrocławia

Kierownik: dr inż. Przemysław Bąbelewski

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i wartość biologiczną endywii (cichorium endiwia L.)

Kierownik: mgr inż. Cecylia Uklańska

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i wartość biologiczną owoców oberżyny (solanum melongena L.)

Kierownik: mgr Magdalena Krygier

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i wartość bilogiczna cykorii liściowej typu radicchio( Cichorium intybus var. foliosum Bisch)

Kierownik: mgr inż. Anna Kuś

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i wartość bilogiczna kopru ogrodowego( Anethunu graredeus L.)

Kierownik: mgr inż. Kamil Kędra

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Ocena wzrostu, plonowania oraz jakości owoców śliwy i gruszy azjatyckiej w rejonie Wrocławia

Kierownik: mgr inż. Daria Kortylewska

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Drzewa brzoskwini na podkładce karłowej jako możliwość intensyfikacji uprawy tego gatunku

Kierownik: mgr inż. Beata Jawoszek

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Wpływ terminu zbioru oraz nawożenia azotem, makro i mikroelementami na wysokość i jakość plonu oraz skład chemiczny uzyskanego siemienia lnianego

Kierownik: dr inż. Anna Wondołowska – Grabowska

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na rozwój i plonowanie miskanta olbrzymiego

Kierownik: mgr inż. Joanna Góra

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na rozwój i plonowanie gorczycy białej

Kierownik: mgr inż. Magdalena Serafin - Andrzejewska

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Wpływ komunalnych osadów ściekowych na plonowanie i skład chemiczny wybranych klonów wierzby krzaczastej

Kierownik: mgr inż. Anna Jama

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Uprawa współrzędna łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius) i pszenżyta jarego (x Triticosecale Wittm.) w ujęciu agrotechnicznym

Kierownik: mgr inż. Marta Ćwiertniewska

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Analiza wpływu czynników biologiczno-agrotechnicznych na powstawanie uszkodzeń mechanicznych bulw ziemniaka

Kierownik: mgr inż. Bartłomiej Spyrka

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Wpływ nawożenia dolistnego miedzią i manganem na wartość browarną jęczmienia jarego

Kierownik: mgr inż. Katarzyna Kozłowska

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Wpływ zagęszczenia roślin na wysokość i jakość plonu nasion trzech odmian rzepaku ozimego

Kierownik: mgr inż Aneta Bzowy-Wójtowicz.

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Ocena wpływu współrzędnej uprawy wybranych gatunków roślin strączkowych z pszenżytem jarym na wartość gospodarczą komponentów mieszanek

Kierownik: mgr inż. Monika Kołodziejczyk

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Wpływ formy nawozów azotowych i podziału dawki na zmianę jego zawartości w glebie oraz wysokość i jakość plonu sorga cukrowego

Kierownik: mgr inż. Ewelina Szydełko

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Badania nad poznaniem mechanizmu tolerancji roślin na obecność metali ciężkich w środowisku

Kierownik: dr inż. Łukasz Wall

Kwota w PLN: 5 063,18




 1. Temat: Wpływ nawożenia selenem na jego zawartość w kukurydzy

Kierownik: mgr inż. Aldona Zimoch

Kwota w PLN: 3 375,45




 1. Temat: Opracowanie metody chemicznej ekstrakcji gleby do oceny dostępności dla roślin boru i molibdenu

Kierownik: mgr inż. Weronika Wolska

Kwota w PLN: 3 375,45


Dane o wdrożeniach i patentach


 1. Liczba i wykaz patentów udzielonych jednostce naukowej za granicą; -

 2. Liczba i wykaz patentów udzielonych jednostce naukowej za granicą na wynalazki, które zostały zastosowane; -

 3. Liczba i wykaz patentów udzielonych jednostce naukowej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej:1

Banasiak Jan, Bieniek Jerzy, Pogoda Grzegorz – Sito czyszczące kombajnu zbożowego –decyzja o udzieleniu patentu z dnia 14.07.2010 r. nr (B1) 207234


 1. Liczba i wykaz patentów udzielonych jednostce naukowej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zastosowane; -

 2. Liczba i wykaz patentów udzielonych podmiotowi gospodarczemu na wynalazki, które zostały zastosowane, a ich twórcami są pracownicy jednostki naukowej; -

 3. Liczba i wykaz umów o wspólności patentu jednostki naukowej z podmiotem gospodarczym;

 4. Liczba i wykaz zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: -

 5. Liczba i wykaz dokonanych za granicą zgłoszeń wynalazków; -

 6. Liczba i wykaz uzyskanych praw ochronnych na wzory użytkowe; -

 7. Liczba i wykaz uzyskanych praw ochronnych na wzory użytkowe, które zostały zastosowane; -

 8. Liczba i wykaz zgłoszeń wzorów użytkowych; -

 9. Liczba i wykaz praw z rejestracji wzorów przemysłowych udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej; -

 10. Liczba i wykaz zgłoszeń wzorów przemysłowych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;

 11. Liczba i wykaz praw wyłącznych do wzorów przemysłowych, innych niż prawa autorskie, które zostały udzielone jednostce naukowej za granicą; -

 12. Liczba i wykaz dokonanych za granicą zgłoszeń wzorów przemysłowych; -

 13. Liczba i wykaz innych niż prawa autorskie praw wyłącznych do wzorów przemysłowych, które zostały zastosowane; -

 14. Liczba i wykaz wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na krajowych lub międzynarodowych wystawach i targach; -

 15. Liczba i wykaz przysługujących praw autorskich do utworu będącego wynikiem działalności twórczej o indywidualnym charakterze (w szczególności w zakresie architektury, urbanistyki, wzornictwa przemysłowego oraz sztuki); -

 16. Liczba i wykaz opracowanych i wprowadzonych nowych międzynarodowych procedur postępowania (np. terapeutycznego, leczniczego, hodowlanego, technologicznego);

 17. Liczba i wykaz nowych produktów, dla których uzyskano certyfikaty jakościowe w uprawnionych jednostkach; -

 18. Liczba i wykaz nowych produktów wprowadzonych do obrotu handlowego, dla których uzyskano certyfikat zgodności z CE lub PN; -

 19. Liczba i wykaz nowych technologii, dla których uzyskano standardy BAT (Najlepsza Dostępna Technika); -

 20. Liczba i wykaz sprzedanych licencji, know-how itp.; -

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət