Ana səhifə

Sprawozdanie Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2010


Yüklə 1.55 Mb.
səhifə6/15
tarix25.06.2016
ölçüsü1.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Nauki rolnicze – agronomia - nawożenie

nauki biologiczne - biologia - fizjologia roślin


 1. Współdziałanie wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na plonowanie roślin oraz wybrane elementy żyzności gleb z uwzględnieniem aspektów ekologicznych.

 2. Badania nad wyłonieniem optymalnej metody oceny potrzeb nawożenia mikroelementami

 3. Badania nad określeniem progu toksyczności niektórych metali ciężkich (Zn, Cu, Ni, Mn, Cr, Cd, Pb) dla roślin, z uwzględnieniem ich form występowania w glebach oraz gatunków uprawianych roślin. Ocena możliwości ograniczania dostępności tych metali dla roślin.

 4. Badania nad możliwością rolniczego lub przyrodniczego zagospodarowania osadów ściekowych komunalnych i przemysłowych.

 5. Przydatność różnych roztworów ekstrakcyjnych do oceny stanu zaopatrzenia roślin w niektóre mikroskładniki.

 6. Stosowanie preparatów pochodzenia organicznego do ograniczenia fitotoksyczności metali ciężkich.

 7. Badania nad ustaleniem krytycznych koncentracji Mn i Co w roślinach strączkowych uprawianych na glebach lekkich i bardzo lekkich.

 8. Wpływ nawożenia siarką na plonowanie roślin oraz właściwości fizyko-chemiczne gleb.

 9. Wpływ gospodarowania ekologicznego na jakość produkowanej żywności i środowisko glebowe.

 10. Wpływ zróżnicowanego nawożenia użytków zielonych sodem i potasem na plonowanie i równowagę jonową w roślinach

 11. Reakcje roślin na czynniki stresowe

 • stres pokarmowy – deficyt składników pokarmowych,

 • stres solny

 • metale ciężkie – ołów, kadm, miedź

 • herbicydy

 1. Zastosowanie testów wzrostowych w ocenie fitotoksyczności ksenobiotyków

 2. Procesy fizjologiczne w roślinach pszenżyta uprawianego w monokulturze i w płodozmianie.


Realizowane projekty badawcze, projekty celowe, projekty rozwojowe, umowy z innymi podmiotami

Wyszczególnienie

Liczba realizowanych tematów badawczych

Projekty badawcze finansowane przez MNiSW - własne

39

Projekty badawcze finansowane przez MNiSW - habilitacyjne

2

Projekty badawcze finansowane przez MNiSW - promotorskie

19

Projekty badawcze finansowane przez MNiSW - zamawiane

-

Projekty badawcze finansowane przez MNiSW - celowe

-

Projekty badawcze finansowane przez MNiSW - rozwojowe

5

Projekty badawcze finansowane przez MNiSW - specjalne

1

Umowy z podmiotami gospodarczymi

19

Projekty badawcze finansowane przez partnerów zagranicznych

30


Projekty badawcze finansowane przez MNiSW – własne


 1. Numer umowy: 65/2-R/2007/G

Temat: Badania nad mechanizmem wiązania fosforu w glebie oraz jego oddziaływaniem na właściwości koloidów glebowych

Kierownik: dr inż. Magdalena Dębicka

Okres umowy: 29.11.2007-31.12.2011

Kwota w PLN: 166 718
 1. Numer umowy: 18/2-R/2008/G

Temat: Gradienty zanieczyszczenia i stanu troficzności gleb Karkonoszy w aspekcie oceny stabilności regenerowanych i przebudowywanych ekosystemów leśnych

Kierownik: dr inż. Katarzyna Szopka

Okres umowy: 12.05.2008-11.05.2011

Kwota w PLN: 120 000
 1. Numer umowy: 21/2-R/2008/G

Temat: Badania nad dynamiką pierwiastków śladowych w zadrzewionych zanieczyszczonych glebach porolnych, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki składu roztworów glebowych

Kierownik: dr inż. Cezary Kabała

Okres umowy: 21.05.2008-20.05.2011

Kwota w PLN: 151 000
 1. Numer umowy: 23/2-R/2008/G

Temat: Badania potencjałów elektrokinetycznych dla określenia procesów eluwialno-erozyjnych gleb ornych

Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Chodak

Okres umowy: 11.06.2008-10.06.2011

Kwota w PLN: 240 000
 1. Numer umowy: 67/2-R/2008/G

Temat: Kształtowanie się właściwości gleb organicznych łąkowych i leśnych obszarów popożarowych Dolnego Śląska

Kierownik: dr hab. Adam Bogacz

Okres umowy: 08.10.2008-07.10.2010

Kwota w PLN: 86 500
 1. Numer umowy: 52/2-R/2009/G

Temat: Właściwości czarnych ziem Obniżenia Milicko-Głogowskiego wytworzonych z bezwęglanowych piasków fluwioglacjalnych

Kierownik: dr inż. Beata Łabaz

Okres umowy: 07.07.2009-06.07.2012

Kwota w PLN: 90 000
 1. Numer umowy: 72/2-R/2009/G

Temat: Wpływ gospodarki zrębowej na transformacje i właściwości próchnic gleb leśnych oraz tempo rozkładu materii organicznej

Kierownik: dr inż. Elżbieta Jamroz

Okres umowy: 05.10.2009-04.10.2012

Kwota w PLN: 146 050
 1. Numer umowy: 61/2-R/2009/G

Temat: Wpływ głębokości zalegania zwierciadła wód gruntowych na właściwości gleb pod lasami grądowymi

Kierownik: dr inż. Dorota Kawałko

Okres umowy: 01.10.2009-30.09.2012

Kwota w PLN: 120 000
 1. Numer umowy: 78/2-R/2009/G

Temat: Wpływ monokultur świerkowych i drzewostanów mieszanych na właściwości gleb wytworzonych z różnych skał na terenie Gór Stołowych

Kierownik: dr inż. Bernard Gałka

Okres umowy: 19.11.2009-18.11.2012

Kwota w PLN: 84 890 1. Numer umowy: 7/2-R/2010/G

Temat: Ocena stanu materii organicznej i właściwości gleb antropogenicznych na zrekultywowanych terenach zdegradowanych geomechanicznie

Kierownik: prof. dr hab. Stanisława Strączyńska

Okres umowy: 24.03/2010-23.03/2013

Kwota w PLN: 149 750
 1. Numer umowy: 16/2-R/2010/G

Temat: Analiza kierunków transformacji materii organicznej oraz składników mineralnych w kompostach z odpadów miejskich, wytwarzanych według odmiennych technologii

Kierownik: dr inż. Jakub Bekier

Okres umowy: 30.03/2010-29.03/2012

Kwota w PLN: 59 800
 1. Numer umowy: 36/2-R/2010/G

Temat: Wpływ substancji organicznej na rozpuszczalność i formy metali ciężkich oraz arsenu w glebach zanieczyszczonych poddanych rekultywacji

Kierownik: prof. dr hab. Anna Karczewska

Okres umowy: 26.04/2010-25.04/2013

Kwota w PLN: 195 000
 1. Numer umowy: 50/5-R/2008/G

Temat: Użytkowanie darni w rekultywacji, rekreacji oraz na łąkach i pastwiskach

Kierownik: dr inż. Jarosław Czarnecki

Okres umowy: 30.06.2008 – 29.09.2011

Kwota w PLN: 99 000
 1. Numer umowy: 30/5-R/2008/G

Temat: Wpływ intensywności stymulacji mechanicznej podczas doju maszynowego krów na zmiany elastyczności strzyków

Kierownik: prof. dr hab. Józef Szlachta

Okres umowy: 19.06.2008-18.06.2010

Kwota w PLN: 86 640
 1. Numer umowy: 2/5-R/2010/G

Temat: Energetyczna ocena procesu generowania sił napędowych na podłożach rolniczych i leśnych

Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Białczyk

Okres umowy: 15.03.2010-14.03.2013

Kwota w PLN: 144 150
 1. Numer umowy: 13/5-R/2010/G

Temat: Wyznaczenie dopuszczalnych nacisków powierzchniowych dla wybranych produktów rolniczych na podstawie badań eksperymentalnych i w oparciu o modele dyskretne

Kierownik: dr inż. Roman Stopa

Okres umowy: 09.04.2010-8.04.2013

Kwota w PLN: 331 200
 1. Numer umowy: 68/9-R/2008/G

Temat: Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych po roku 2004

Kierownik: dr inż. Julian Kalinowski

Okres umowy: 22.10.2008-21.04.2011

Kwota w PLN: 150 000
 1. Numer umowy: 10/9-R/2008/G

Temat: Wpływ mechanizacji produkcji roślinnej na dochodowość gospodarstw indywidualnych Dolnego Śląska.

Kierownik: dr inż. Tomasz Szuk

Okres umowy: 17.04.2008-16.04.2011

Kwota w PLN: 225 100
 1. Numer umowy: 3/9-R/2010/G

Temat: Przekształcenia na przygranicznych obszarach wiejskich w południowo-zachodniej Polsce

Kierownik: dr inż. Henryk Łabędzki

Okres umowy: 18.03.2010 – 17.03.2013

Kwota w PLN: 150 000
 1. Numer umowy: 24/9-R/10/G

Temat: Koncepcja zaprojektowania i wdrożenia produktu regionalnego „wołowina sudecka” na obszarach ONW Sudety

Kierownik: prof. dr hab. Bożena Tańska-Hus

Okres umowy: 01.04.2010 – 30.09.2012

Kwota w PLN: 150 000
 1. Numer umowy: 54/1-R/2008/G

Temat: Zagrożenie środowiska abiotycznego i biotycznego pod wpływem inwazji gatunków azjatyckich z rodzaju barszcz (Heracleum spp., Apiaceae)

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Fabiszewski

Okres umowy: 09.10.2008-08.10.2011

Kwota w PLN: 192 400
 1. Numer umowy: 4/1-R/2010/G

Temat: Zasoby, warunki występowania i trwałość populacji storczyków z rodzaju Dactylorhiza Necker et Nevski na Dolnym Śląsku

Kierownik: dr inż. Joanna Pokorny

Okres umowy: 19.03. 2010 – 18.03. 2013

Kwota w PLN: 111 300
 1. Numer umowy: 17/1-R/2010/G

Temat: Taksonomia i filogeneza ramienic (Charophyta) rodzaj Chara, sekcja Hartmania – na podstawie badań morfologicznych i molekularnych

Kierownik: dr Jacek Urbaniak

Okres umowy: 26.03.2010 – 25.03.2013

Kwota w PLN: 153 000
 1. Numer umowy: 11/3-R/2008/G

Temat: Ochrona organizmów żywych przed wolnymi rodnikami przez naturalne substancje polifenolowe.

Kierownik: Prof. dr hab. Halina Kleszczyńska

Okres umowy: 24.04.2008-23.04.2011

Kwota w PLN: 320 000
 1. Numer umowy: 9/3-R/2008/G

Temat: Mechanizm działania wybranych związków metaloroganicznych na kanały błonowe (jonowe i złączy komórkowych) pewnych komórek i na inne białka i lipidy błonowe oraz ochrona przed działaniem tych związków.

Kierownik: Prof. dr hab. Stanisław Przestalski

Okres umowy: 17.04.2008-16.04.2011

Kwota w PLN: 335 000
 1. Numer umowy: 37/3-R/2010/G

Temat: Ochrona błon lipidowych in vitro przed wolnymi rodnikami przez naturalne substancje polifenolowe z rodziny Rosaceae oraz ich właściwości biologiczne: przeciwzapalne i przeciwbakteryjne.

Kierownik: prof. dr hab. Janina Gabrielska

Okres umowy: 07.05.2010-06.05.2013

Kwota w PLN: 320 000
 1. Numer umowy: 81/3-R/2010/G

Temat: Kationowe surfaktanty cukrowe otrzymane w oparciu o odnawialną bazę surowcową.

Kierownik: prof. dr hab. Bożenna Różycka-Roszak

Okres umowy: 27.09.2010 – 26.09.2013

Kwota w PLN: 204 000
 1. Numer umowy: 62/11-R/2008/G

Temat: Wpływ stosowania Efektywnych Mikroorganizmów i międzyplonów ścierniskowych na plonowanie żyta ozimego uprawianego po sobie

Kierownik: prof. dr hab. Leszek Kordas

Okres umowy: 09.10.2008-08.10.2011

Kwota w PLN: 184 000
 1. Numer umowy: 15/14-R/2010/G

Temat: Charakterystyka roślin inwazyjnych z rodzaju Solidago L. występujących na obszarze południowo-zachodniej Polski

Kierownik: dr inż. Magdalena Szymura

Okres umowy: 29.03.2010-28.03.2013

Kwota w PLN: 90 000
 1. Numer umowy: 87/4-R/2010/G

Temat: Wpływ systemu uprawy na porażenie wybranych odmian kukurydzy przez grzyby z rodzaju fusarium

Kierownik: dr hab. Elżbieta Pląskowska

Okres umowy: 29.11.10-28.11.13

Kwota w PLN: 235 578
 1. Numer umowy: 90/4-R/2010/G

Temat: Zespoły organizmów glebowych jako czynnik ograniczajacy plonowanie ziemniaka uprawianego w wiloletniej monokulturze

Kierownik: prof. dr hab. Michał Hurej

Okres umowy: 28.11.2010-27.11.2013

Kwota w PLN: 259 980
 1. Numer umowy: 69/13-R/2010/G

Temat: Ocena plonowania i wartości biologicznej siedmiolatki (Allium fistolosum L.) uprawianej na zbiór w różnych porach roku , z uwzględnieniem osłąniania roślin i zróżnicowanego nawożenia azotem

Kierownik: Prof. dr hab. Eugeniusz Kołota

Okres umowy: 25.06.2010-24.06.2013

Kwota w PLN: 233 000
 1. Numer umowy: 34/13-R/2007/G

Temat: Ocena składu chemicznego i przydatności technologicznej dla potrzeb przetwórstwa owoców oraz nasion Cucurbita pepo i Cucurbita maxima w zależności od odmiany i sposobu nawożenia

Kierownik: dr hab. Anita Biesiada

Okres umowy: 16.05.2007-15.05.2010

Kwota w PLN: 269 962
 1. Numer umowy: 38/8-R/2010/G

Temat: Agroekologiczne i żywieniowe aspekty uprawy łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym

Kierownik: dr hab. Marcin Kozak

Okres umowy: 26.04.2010 – 25.04.2013

Kwota w PLN: 249 000
 1. Numer umowy: 60/8-R/2006/G

Temat: Ocena możliwości współrzędnej, integrowanej uprawy kukurydzy z soją pastewną z przeznaczeniem na kiszonkę.

Kierownik: dr hab. Józef Sowiński

Okres umowy: 10.11.2006-09.11.2010

Kwota w PLN: 160 000
 1. Numer umowy: 49/8-R/2009/G

Temat: Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem, borem i siarką na plon nasion i profil kwasów tłuszczowych jasno- i ciemnonasiennych odmian lnu oleistego.

Kierownik: dr inż. Anna Wondołowska-Grabowska

Okres umowy: 07.07.2009-06.07.2012

Kwota w PLN: 140 750
 1. Numer umowy: 48/6-R/2008/G

Temat: Odmianowa reakcja pszenicy na syntetyczne regulatory wzrostu

Kierownik: dr inż. Edward Grzyś

Okres umowy: 12.09.2008-11.09.2011

Kwota w PLN: 150 000
 1. Numer umowy: 77/6-R/2009/G

Temat: Badania nad wykorzystaniem siarki elementarnej do nawożenia roślin uprawnych

Kierownik: dr inż. Grzegorz Kulczycki

Okres umowy: 04.11.2009-03.11.2012

Kwota w PLN: 205 000
 1. Numer umowy: 88/6-R/2010/G

Temat: Ocena i modyfikacja testów glebowych do szacowania stopnia wysycenia gleby fosforanami

Kierownik: dr inż. Urszula Piszcz

Okres umowy: 29.11. 2010-28.11.2013

Kwota w PLN: 197 950Projekty badawcze finansowane przez MNiSW – habilitacyjne


 1. Numer umowy: 25/13-R/2007/G

Temat: Plonowanie, jakość owoców i odżywienie pomidora szklarniowego uprawianego w włóknie drzewnym

Kierownik: dr Piotr Chohura

Okres umowy: 10.05.2007-09.03.2011

Kwota w PLN: 140 750
 1. Numer umowy: 28/13-R/2007/G

Temat: Zieleń cmentarzy w krajobrazie wsi Dolnego Śląska

Kierownik: dr Regina Dębicz

Okres umowy: 21.05.2007-20.04.2011

Kwota w PLN: 122 880Projekty badawcze finansowane przez MNiSW – promotorskie


 1. Numer umowy: 46/2-R/2008/G

Temat: Właściwości i stan przeobrażenia gleb bagiennych i pobagiennych obiektu Trzcińskie Mokradła

Kierownik: dr hab. Adam Bogacz

Okres umowy: 16.09.2008-08.07.2010

Kwota w PLN: 40 560
 1. Numer umowy: 22/2-R/2009/G

Temat: Rozpuszczalność i fito przyswajalność arsenu w glebach zanieczyszczonych w perspektywie ich biologicznej rekultywacji

Kierownik: prof. dr hab. Anna Karczewska

Okres umowy: 24.06.2009-01.09.2011

Kwota w PLN: 49 985
 1. Numer umowy: 53/2-R/2009/G

Temat: Rola próchnic leśnych w obiegu pierwiastków śladowych w zadrzewionych glebach porolnych w zasięgu oddziaływania przemysłu miedziowego

Kierownik: dr hab. Cezary Kabała, prof. UP

Okres umowy: 29.09.2009-15.03.2011

Kwota w PLN: 28 000
 1. Numer umowy: 71/2-R/2009/G

Temat: Charakterystyka gleb centralnej i wschodniej części Wrocławia

Kierownik: prof. dr hab. Michał Licznar

Okres umowy: 02.10.2009-02.09.2011

Kwota w PLN: 48 000
 1. Numer umowy: 12/2-R/2009/G

Temat: Właściwości zwietrzelin i gleb wytworzonych z wybranych skał zasadowych Dolnego Śląska

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Weber

Okres umowy: 29.09.2009-04.02.2011

Kwota w PLN: 36 650
 1. Numer umowy: 41/2-R/2010/G

Temat: Związki między seriami pokryw stokowych a morfologią i właściwościami gleb Sudetów

Kierownik: dr hab. Cezary Kabała, prof. UP

Okres umowy:17.05/2010-24.08/2011

Kwota w PLN: 43 160
 1. Numer umowy: 7/2-R/2010/G

Temat: Środowisko glebowe w rejonie składowiska odpadów paleniskowych elektrowni Bełchatów i Adamów

Kierownik: prof. dr hab. Stanisława Strączyńska

Okres umowy: 24.03.2010-23.03.2013

Kwota w PLN: 50 000
 1. Numer umowy: 35/1-R/2010/G

Temat: Właściwości biologiczne i ekologiczne inwazyjnych chwastów z rodzaju rdestowiec (Fallopia spp.) w warunkach miejskich na przykładzie Wrocławia

Kierownik: dr hab. Teresa Brej

Okres umowy: 27.04.2010-07.02.2012

Kwota w PLN: 45 011
 1. Numer umowy: 64/12-R/2008/G

Temat: Doskonalenie roślin uprawnych z rodzaju Lupinus – genomowe rearanżacje w mieszańcach oddalonych (charakterystyka cytogenetyczna i molekularna).

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Sawicka-Sienkiewicz

Okres umowy: 09.10.2008-30.10.2010

Kwota w PLN: 50 000
 1. Numer umowy: 33/11-R/2009/G

Temat: Wpływ zastosowania Efektywnych Mikroorganizmów i zróznicowanego nawożenia mineralnego na wzrost i plonowanie pszenicy jarej uprawianej w uproszczonych systemach

Kierownik: prof. dr hab. Leszek Kordas

Okres umowy: 31.08.2009-03.12.2010

Kwota w PLN: 28 000
 1. Numer umowy: 40/11-R/2009/G

Temat: Ocena przydatności wybranych proekologicznych zabiegów agrotechnicznych w ograniczaniu negatywnych skutków uprawy pszenicy ozimej w krótkotrwałej monokulturze

Kierownik: prof. dr hab. Danuta Parylak

Okres umowy: 07.07.2009-31.03.2011

Kwota w PLN: 41 000
 1. Numer umowy: 89/11-R/2010/G

Temat: Znaczenie biologicznej aktywizacji gleby w ograniczeniu negatywnych skutków uprawy pszenżyta ozimego po sobie

Kierownik: prof. dr hab. Danuta Parylak

Okres umowy: 28.11.2010-27.11.2012

Kwota w PLN: 50 000
 1. Numer umowy: 55/14-R/2009/G

Temat: Ocena Zastosowanie wybranych gatunków traw do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych

Kierownik: dr hab. Karol Wolski prof. nadzw.

Okres umowy: 16.07.2009-31.12.2010

Kwota w PLN: 50 000
 1. Numer umowy: 58/4-R/2010/G

Temat: Zdrowotność buraka cukrowego w uprawie konserwującej

Kierownik: dr hab. Elżbieta Pląskowska

Okres umowy: 07.06.10-31.05.12

Kwota w PLN: 48 450
 1. Numer umowy: 70/13-R/2008/G

Temat: Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i wartość biologiczną endywii (Cichorium endivia L.)

Kierownik: dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska prof. nadzw.

Okres umowy: 17.10.2008-15.11.2010

Kwota w PLN: 49 980
 1. Numer umowy: 27/13-R/2008/G

Temat: Wpływ podkładki, korony rozpinanej oraz żywych ściółek na wzrost, plonowanie i jakość owoców kilku odmian gruszy

Kierownik: dr hab. Ireneusz Sosna

Okres umowy: 13.06.2008-30.06.2010

Kwota w PLN: 50 000
 1. Numer umowy: 27/8-R/2008/G

Temat: Uprawa współrzędna kukurydzy z łubinem żółtym i fasolą wielokwiatową z przeznaczeniem na kiszonkę.

Kierownik: dr hab. Józef Sowiński prof. nadzw.

Okres umowy: 13.06.2008-30.06.2010

Kwota w PLN: 40 990
 1. Numer umowy:76/8-R/2009/G

Temat: Wpływ komunalnych osadów ściekowych na rozwój i skład chemiczny wybranych klonów wierzby krzewiastej

Kierownik: prof. dr hab. Władysław Nowak

Okres umowy: 15.09.2009-03.08.2011

Kwota w PLN: 48 781
 1. Numer umowy: 44/8-R/2009/G

Temat: Wpływ nawożenia siarką i aplikacji biostymulatora Asahi SL na rozwój i plonowanie gorczycy białej (Sinapis alba L.)

Kierownik: dr hab. inż. Marcin Kozak

Okres umowy: 08.07.2009-10.05.2011

Kwota w PLN: 48 000Projekty badawcze finansowane przez MNiSW – rozwojowe


 1. Numer umowy: 66/2-R/2008/G

Temat: Geoekologiczne warunki środowiska przyrodniczego Parku Narodowego Gór Stołowych

Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Chodak

Okres umowy: 10.07.2008-30.06.2011

Kwota w PLN: 1 200 000
 1. Numer umowy: 6/8-R/2007/G

Temat: Opracowanie technologii uprawy miskanta olbrzymiego i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne i pozaenergetyczne.

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kotecki

Okres umowy: 05.03.2007-04.03.2010

Kwota w PLN: 1 044 400
 1. Numer umowy: 56/6-R/2007/G

Temat: Zagospodarowanie odpadów mineralnych i organicznych do rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych

Kierownik: prof. dr hab. Zofia Spiak

Okres umowy: 26.09.2007-25.09.2010

Kwota w PLN: 1 300 000
 1. Numer umowy: 86/5-R/2010/G

Temat: Analiza bezurazowych zdarzeń wypadkowych na potrzeby działań prewencyjnych w gospodarstwach Agencji Nieruchomości Rolnych

Kierownik: dr hab. inż. Józef Cież

Okres umowy: 01.11.2010-30.04.2013

Kwota w PLN: 530  490
 1. Numer umowy: 92/6-R/2010/G

Temat: Opracowanie metody chemicznej ekstrakcji gleby do oceny fitotoksyczności mikroelementów oraz prognozowania zanieczyszczenia środowiska

Kierownik: prof. dr hab. Zofia Spiak

Okres umowy: 15.11.2010-14.10.2013

Kwota w PLN: 1 300 000Projekty badawcze finansowane przez MNiSW – specjalne


 1. Numer umowy: IPY/272/2007/f

Temat: Struktura przestrzenna pola temperatury powietrza jako podstawa do rozpoznania mechanizmów funkcjonowania ekosystemów na obszarze Zachodniego Spitsbergenu

Kierownik: dr Krzysztof Migała, Uniwersytet Wrocławski

Kierownik zadania: dr Bronisław Wojtuń (projekt nr 42/1-R/07)

Okres umowy: 06.06.2007-05.04.2010

Kwota w PLN: 46 800
Umowy z podmiotami gospodarczymi


 1. Numer umowy: 14/2-R/1997

Temat: Dokumentacja zawartości metali ciężkich w glebach w rejonie składowiska Żelazny Most ze szczególnym uwzględnieniem wsi Tarnówek. Zleceniodawca: KGHM Polska Miedź SA

Kierownik: dr hab. Cezary Kabała

Okres umowy: 28.04.1997 – 14.11.2011

Kwota w PLN: 24 100 (za 2010r.)
 1. Numer umowy: 79/12-R/2010

Temat: Wykonanie usługi w programie „Badanie interakcji genotypowo-środowiskowej linii wsobnych i mieszańców kukurydzy dla oceny ich przydatności użytkowej” pt. „Wykonanie analiz statystycznych i interpretacji uzyskanych wyników”

Kierownik: dr hab. Henryk Bujak prof. nadzw.

Okres umowy: 15.10.2010-10.11.2010

Kwota w PLN: 30 000
 1. Numer umowy: 57/12-R/2010

Temat: Przeprowadzenie doświadczeń polowych PDO z pszenicą ozimą o metodyce K

Kierownik: dr hab. Henryk Bujak prof. nadzw.

Okres umowy: 24.05.2010-01.12.2010

Kwota w PLN: 3 890
 1. Numer umowy: 19/11-R/2009

Temat: Uprawa różnych odmian sorga na cele energetyczne

Kierownik: prof. dr hab. Leszek Kordas

Okres umowy: 1.04.2009-31.03.2010

Kwota w PLN: 28 670 (za 2010r.)
 1. Numer umowy: 45/11-R/2010

Temat: Uprawa różnych odmian sorga na cele energetyczne

Kierownik: Leszek Kordas

Okres umowy: 30.04.2010-30.04.2012

Kwota w PLN: 18 300 (za 2010r.)
 1. Numer umowy: 91/11-R/10

Temat: Analizy fizykochemiczne substratów pochodzenia roślinnego i z przemysłu rolno-spożywczego

Kierownik: prof. dr hab. Leszek Kordas

Okres umowy: 27.12.10 - 15.01.11

Kwota w PLN: 20 586
 1. Numer umowy: 85/11-R/2010

Temat: Rolnicze wykorzystanie popiołów ze spalania biomasy

Kierownik: dr inż. Roman Wacławowicz

Okres umowy: 20.09.2010-31.12.2010

Kwota w PLN: 12 200 (za 2010r.)
 1. Numer umowy: 5/4-R/2009

Temat: Analiza ekologiczna i faunistyczna wpływu odmiany MON 810 na wybrane grupy stawonogów

Kierownik: prof. dr hab. Michał Hurej

Okres umowy: 6.04.2009-1.12.2010

Kwota w PLN: 55 621
 1. Numer umowy: 59/4-R/2010

Temat: Badania podatności 3 spoin na przerastanie przez grzyby

Kierownik: dr inż. Krzysztof Matkowski

Okres umowy: 01.04.2010-15.07.2010

Kwota w PLN: 221 665
 1. Numer umowy: 83/4-R/2010

Temat: Badania porównawcze w zakresie skuteczności ochrony biocydowej tynków silikatowych, silikonowych i akrylowych

Kierownik: dr inż. Krzysztof Matkowski

Okres umowy: 01.12.2010-30.04.2011

Kwota w PLN: 58 560 |(realizacja w 2011 roku)
 1. Numer umowy: 84/4-R/2010

Temat: Badania podatności spoin na przerastanie przez grzyby

Kierownik: dr inż. Krzysztof Matkowski

Okres umowy: 06.12.2010-28.02.2011

Kwota w PLN: 6 100 (realizacja w 2011 roku)
 1. Numer umowy: GPI/Wdr/1/2005

Temat: Umowa o udostępnienie wyników pracy badawczej i ich wdrożenie

Kierownik: prof. dr hab. Pietr Stanisław

Okres umowy: 2005-2018

Kwota w PLN: 1 500 (za 2010r.)
 1. Numer umowy: 1/4-R/2009

Temat: Analiza i diagnostyka mikrobiologiczna oraz sprzedaż płytek do diagnostyki dla różnych podmiotów gospodarczych

Kierownik: prof. dr hab. Pietr Stanisław

Okres umowy: 01.01.2010 – 31.12.2010

Kwota w PLN: 13 684,74
 1. Numer umowy: 39/8-R/2010/E

Temat: Przeprowadzenie doświadczeń polowych PDO o metodyce K

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kotecki

Okres umowy: 24.05.2010 – 20.09.2010

Kwota w PLN: 9 678
 1. Numer umowy: 31/8-R/2010

Temat: Włączenie nawozów typu OP do technologii uprawy roślin strączkowych i zbożowych

Kierownik: dr hab. Marcin Kozak

Okres umowy: 04.05.2010 – 31.10.2010

Kwota w PLN: 14 000 1. Numer umowy: 73/6-R/2010

Temat: Oddziaływanie PRP SOL na plonowanie roślin oraz właściwości fizykochemiczne i mikrobiologiczne gleby

Kierownik: prof. dr hab. Zofia Spiak

Okres umowy: 20.08.2010-30.12.2012

Kwota w PLN: 109 800
 1. Numer umowy: 50/2010

Temat: Ocena składu chemicznego roślin, właściwości środowiska glebowego oraz możliwości przemieszczania się składników w głąb profilu glebowego

Kierownik: prof. dr hab. Zofia Spiak

Okres umowy: 08.06.2006 – 15.12.2010

Kwota w PLN: 36 000
 1. Numer umowy: 47/12-R/2009/G

Temat: Ocena genotypów kukurydzy pod względem zdolności anorogenicznych.

Kierownik: dr inż. Renata Galek

Okres umowy: 01.01.2010-31.12.2010

Kwota w PLN: 50 000
 1. Numer umowy: 43/12-R/2009/G

Temat: Identyfikacja źródeł genetycznej odporności na mączniaka w kolekcji linii, rodów i odmian żyta.

Kierownik: dr hab.prof. nadzw. Henryk Bujak

Okres umowy: 01.01.2010-31.12.2010

Kwota w PLN: 50 000


Projekty badawcze finansowane przez partnerów zagranicznych


  1. Numer umowy: 74/11-R/2009 z KWS SAAT AG (Niemcy)

Temat: Uprawa buraka cukrowego w różnych systemach uprawy konserwującej z zastosowaniem odmiany odpornej na Roundup

Kierownik: prof. dr hab. Leszek Kordas

Okres umowy: 15.10.2009-31.12.2012

Kwota w PLN: 90 000 (28 000 za 2010r.)
  1. Numer umowy: 75/11-R/2009 z KWS SAAT AG (Niemcy)

Temat: Ocena różnych systemów odchwaszczania buraka cukrowego w doświadczeniach polowych

Kierownik: prof. dr hab. Danuta Parylak

Okres umowy: 15.10.2009-31.12.2012

Kwota w PLN: 30 000 (28 000 za 2010r.)
  1. Numer umowy: PERG05-GA-2009-248080

Temat: The role and functioning of the PTOX in stress tolerance in extremophile Thellungiella halophila

Kierownik: dr Piotr Stępień

Okres umowy: 01.11.2009-21.10.2012

Kwota: 45 000 Euro (netto)
  1. Numer umowy: POIG 01.01.02-00-016/08

Temat: Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii.

Zadanie: Analiza i przygotowanie wsadu zawierającego organiczne odpady rolnicze, hodowlane i przemysłowe oraz odchody

Kierownik zadania: prof. dr hab. Józef Szlachta


  1. Numer umowy: UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00

Temat: Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne metody wspomagające wegetację roślin

Zadanie: Opracowanie technologii stabilizacji biologicznej plaż zbiorników poflotacyjnych przy wykorzystaniu geokompozytów sorbujących wodę

Kierownik zadania: prof. dr hab. Leszek Kordas


  1. Numer umowy: UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00

Temat: Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne metody wspomagające wegetację roślin

Zadanie: Ocena ryzyka stosowania geokompozytów”

Kierownik zadania: prof. dr hab. Stanisław Pietr


  1. Numer umowy: UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00

Temat: Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne metody wspomagające wegetację roślin

Zadanie: Ocena zastosowania geokompozytów sorbujących wodę w sadownictwie

Kierownik zadania: dr inż. Ewelina Gudarowska


  1. Numer umowy: UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00

Temat: Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne metody wspomagające wegetację roślin

Zadanie: Walidacja efektów wzrostu i zdrowotności byli i krzewów stosowanych w założeniach urbanistycznych

Kierownik zadania: dr inż. Katarzyna Wróblewska


  1. Numer umowy: UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00

Temat: Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne metody wspomagające wegetację roślin

Zadanie: Określenie zakresu poboru wody z geokompozytów dla wybranych gleb

Kierownik zadania: dr hab. Jarosław Kaszubkiewicz prof. nadzw.

Wykaz osób otrzymujących stypendia w ramach „GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów” - Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.2Lp.

Osoba realizująca badania

Temat pracy badawczej

1.

Karolina Walenczak

Charakterystyka gleb centralnej i wschodniej części Wrocławia

2.

Anna Jama

Wpływ komunalnych osadów ściekowych na rozwój i plonowanie wierzby krzewiastej (Salix viminalis).

3.

Joanna Góra

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na rozwój i plonowanie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus, Greek et Deu).

4.

Natalia Kazimierska

Wartość użytkowa mieszanek traw gazonowych przeznaczonych na boiska piłkarskie.

5.

Marta Czaplicka

Wpływ podkładki, korony rozpinanej oraz żywych ściółek na wzrost, plonowanie i jakość owocu kilku odmian gruszy.

6.

Leokadia Wojtala-Łozowska

Wpływ wybranych proekologicznych zabiegów agrotechnicznych na poprawę produkcyjności pszenicy ozimej uprawianej po sobie.

7.

Agnieszka Medyńska

P-Ta próchnicy leśnej w obiegu pierwiastków śladowych w zadrzewionych gruntach poP-Tnych w zasiągu oddziaływania przemysłu miedziowego.

8.

Jarosław Waroszewski

Związki między seriami pokryw stokowych a morfologią i właściwościami gleb Sudetów.

9.

Bernadeta Strochalska

Produkcja buraka cukrowego w różnych systemach uprawy konserwującej.

10.

Ewa Sylwia Aplas

Identyfikacjia i lokalizacja na chromosomach żyta markerów molekularnych oraz loci cech ilościowych

11.

Roman Pieprzka

Skład mineralogicznych i właściwości gleb wytworzonych z różnych skał macierzystych na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych

12.

Justyna Karolina Sołtysiak

Właściwości biologiczne i ekologiczne inwazyjnych chwastów w rodzaju rdestowiec (Fallopia spp.) w warunkach miejskich na przykładzie Wrocławia

Wykaz osób otrzymujących stypendia w ramach projektu „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji).Lp.

Osoba realizująca badania

Temat pracy badawczej

1.

Aplas Ewa

Identyfikacja i lokalizacja na chromosomach żyta markerów molekularnych oraz loci cech ilościowych

2.

Ćwiertniewska Marta

Współrzędna uprawa łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym

3.

Fugol Małgorzata

Ocena przydatności wybranych ubstratów pochodzenia rolniczego i przemysłowego do pozyskiwania biogazu na przykładzie wybranego powiatu rolniczego

4.

Gwiżdż Marta

Środowisko glebowe w rejonie składowiska odpadów z elektrowni Bełchatów i Adamów

5.

Jurkowski Andrzej

Identyfikacja genów odporności na mączniaka prawdziwego u żyta

6.

Kołodziejczyk Katarzyna

Analiza makroszczątków roślinnych jako podstawa oceny degradacji torfowisk użytkowanych rolniczo

7.

Lewińska Karolina

Rozpuszczalność i fitoprzyswajalność arsenu w glebach zanieczyszczonych w perspektywie ich biologicznej rekultywacji

8.

Medyńska Agnieszka

Rola próchnicy leśnej w obiegu pierwiastków śladowych w zadrzewionych gruntach porolnych w zasięgu oddziaływania przemysłu miedziowego

9.

Paluch Michał

Znaczenie biologicznej aktywizacji gleby w ograniczaniu negatywnych skutków uprawy pszenżyta ozimego w monokulturze
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət