Ana səhifə

Sprawozdanie Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2010


Yüklə 1.55 Mb.
səhifə5/15
tarix25.06.2016
ölçüsü1.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Wpływ niektórych czynników środowiskowych na powstawanie uszkodzeń mechanicznych bulw ziemniaka – prof. dr hab. Urszula Prośba-Białczyk


W badaniach prowadzonych na plantacjach produkcyjnych ziemniaka frytkowego uprawianego na glinie ciężkiej (klasa II i III) i glinie lekkiej (klasa IVb i Va i b) analizowano stopień uszkodzeń mechanicznych powstających podczas zbioru. Próby pobierano trzykrotnie podczas dnia, w godzinach porannych, w południe i wieczorem, z trzech stanowisk kombajnu – z taśmy sitowej, stołu selekcyjnego i zbiornika.. Wykazano, że warunki glebowe są istotnym czynnikiem kształtującym powstawanie uszkodzeń mechanicznych bulw ziemniaka. Właściwości gleby ciężkiej stymulują powstawanie uszkodzeń mechanicznych. Czynnikiem istotnie kształtującym powstawanie uszkodzeń mechanicznych jest przebieg pogody w okresie zbioru oraz interakcja z warunkami glebowymi. Okresowa posucha w warunkach gliny ciężkiej przyczynia się do powstawania uszkodzeń wewnętrznych.

Publikacje:

Prośba-Białczyk U., Spyrka B. 2010. Wpływ niektórych czynników na powstawanie uszkodzeń mechanicznych bulw ziemniaka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych.


Katedra Żywienia Roślin


 1. Rola i funkcjonowanie terminalnej oksydazy plastydowej u Thellungiella halophila rosnącej w warunkach stresu solnego - dr Piotr Stępień

Adaptacyjne doświadczenia hodowlane prowadzące do opracowania skutecznej metody uprawy Arabidopsis thaliana i Thellungiella halophila w pomieszczeniach fitotronowych Katedry Żywienia Roślin.Wstępne doświadczenia nad metodą izolacji organelli subkomórkowych (chloroplastów, frakcjonowanych błon tylakoidów) z materiału roślinnego z udziałem wirowań różnicowych i gradientów stężeń typu Percoll.

Publikacje:

Stepien P., Johnson G.N. 2010. Proteomical profile of Thellungiella halophila chloroplast under salt stress. Journal of Experimental Botany (po pozytywnej recenzji w druku)
 1. Kryteria oceny poprzemysłowego obiektu bezglebowego dla potrzeb rekultywacji- prof. dr hab. Zofia Spiak, dr inż. Krzysztof Gediga

Zgromadzone w zbiorniku Konrad Nr 3 odpady flotacyjne rud miedzi charakteryzują się wieloma cechami niekorzystnymi dla wegetacji roślin tak jak: mała przewiewność, duża retencja wód opadowych, złe warunki powietrzno-wodne, mała ilość składników przyswajalnych dla roślin, brak substancji organicznej, stosunkowo wysoka zawartość Pb i Cu. Dla tych utworów antropogenicznych zaproponowano metodykę badania i oceny bezglebowego podłoża w aspekcie przyszłych rozwiązań rekultywacyjnych, uwzględniających geologiczne i hydrogeologiczne warunki oraz przydatne do tego celu materiały i substancje, a także zabiegi agrotechniczne kształtujące właściwości podłoża w celu umożliwienia wegetacji roślin poprzez: poprawę właściwości fizycznych, zapewnienie łatwo dostępnych dla roślin makro i mikroelementów, utrzymanie właściwego odczynu, zwiększenie liczebności i aktywności metabolicznej mikroorganizmów biorących udział w procesach glebotwórczych, zabezpieczenie gruntu przed rozwojem niepożądanych mikroorganizmów.

Publikacje:

Spiak Z., Gediga K., Kaszubkiewicz J, Kołwzan B., Grabas K., Grotowski A., Mizera W. 2010. Leading Assessment Criteria Of The Postindustrial Soil-Less Object For Remediation Need (w druku).
 1. Analiza zawartości fosforu w glebie, jako wskaźnik dawnego osadnictwa - dr inż. Krzysztof Gediga

Badania ratownicze w Dzielnicy prowadzone są od 2004 roku. W 2009 r. rozpoczęto projekt wieloaspektowych badań nieinwazyjnych obejmujących: badania geomagnetyczne, z wykorzystaniem

gradientometru Bartington Grad 601-2,- badania geochemiczne związane z analizą zawartości fosforu w glebie prowadzone metodą laboratoryjną oraz polowymi metodami ilościowymi, półilościowymi oraz jakościowymi, - prospekcję lotniczą, szczegółowe badania powierzchniowe, w trakcie których wykonywana jest trójwymiarowa lokalizacja wszelkich znalezisk, - badania wykopaliskowe wybranych fragmentów stanowiska Celem projektu jest ocena wartości poznawczych

i zakresu stosowalności wykorzystywanych metod.

Publikacje:

Furmanek M., Gediga K., Piszcz. U. 2010. Neolithic houses in the light of phosphate analysis. British Archeological Reports (w druku)
 1. Przydatność wybranych gatunków roślin w siewie czystym i w mieszankach dooraz odpadów do rewitalizacji odpadów poflotacyjnych - prof. dr hab. Zofia Spiak, dr inż. Krzysztof Gediga

W doświadczeniu mikropoletkowym prowadzonym w Iwinach na osadniku poflotacyjnym badano przydatność niektórych roślin motylkowatych i ich mieszanek z trawami do celów rewitalizacji osadów poflotacyjnych. Doświadczenie obejmowało dodatki różnego rodzaju odpadów mineralnych i ich mieszanek w różnych proporcjach. Wszystkie mieszanki odpadów stosowano w dawkach pojedynczych i podwójnych. Uzyskane rezultaty porównywano do obiektu kontrolnego, który stanowił osad poflotacyjny. Każdy wariant powtarzano czterokrotnie. Na tak przygotowane poletka uprawiano wymienione gatunki roślin. W ciągu roku wegetacji rośliny zebrano trzykrotnie i analizowano ich skład chemiczny. Stwierdzono, ze zawartość miedzi we wszystkich badanych roślinach nie przekroczyła 25 mg/kg s.m. Całkowita zawartość Cu w osadzie poflotacyjnym kształtowała się na poziomie wynosiła 1773 mg/kg, a dostępnej dla roślin w wyciągu DTPA mieściła się w zakresie od 330 do 412 mg/kg w zależności od obiektu i ilości dodatków mineralnych. Każdy z wariantów zapewniał stabilne plonowanie roślin oraz poprawiał właściwości fizyko – chemiczne podłoża.

Publikacje:

Spiak Z., Gediga K., Kaszubkiewicz J, Kołwzan B., Grabas K., Grotowski A., Mizera W. 2010. Usefulness of some plant species and byproducts for revitalization of post-flotation dumping site. Proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment: 526-529.
 1. Testy wzrostowe chwastów. Porównanie wrażliwości Chenopodium album i Viola arvensis na działanie herbicydów sulfonylomocznikowych - dr.inż. Anna Demczuk

W pracy oceniano wrażliwość Chenopodium album i Viola arvensis na działanie herbicydów sulfonylomocznikowych. Rośliny do testów wzrostowych pozyskiwano z siewek zebranych na polach uprawnych a następnie umieszczano je w fitotronie Po 7 dniach uprawy w fitotronie rośliny opryskiwano herbicydami Sekator 6,25WD (o stężeniu odpowiadającemu dawce 100, 200, 300 g∙ha-1) i Titus 25 DF (o stężeniu odpowiadającemu dawce 20, 40, 60 g∙ha-1). Po tygodniu od oprysku analizowano wzrost roślin na podstawie: wysokości części nadziemnych oraz ich świeżej i suchej masy. W suchym materiale roślinnym oznaczano zawartość białka całkowitego. Na działanie obu herbicydów sulfonylomocznikowych bardziej wrażliwa była Chenopodium album niż Viola arvensis. Chenopodium album wykazała podobną wrażliwość na działanie Sekatora 6,25 WG i Titusa 25 DF. Dużych różnic we wrażliwości na oba herbicydy nie wykazano również u Viola arvensis. Herbicydy stosowane w najniższych zalecanych dawkach w istotny sposób hamowały wzrost Chenopodium album i Viola arvensis. Zwiększenie dawek herbicydów miało niewielki wpływ na stopień ograniczenia wzrostu badanych chwastów. Chenopodium album i Viola arvensis pozyskane z siewek mogą być wykorzystywane, jako rośliny testowe do wstępnych badań nad fitotoksycznością herbicydów.


 1. Odmianowa reakcja pszenicy na syntetyczne regulatory wzrostu -dr inż. Edward Grzyś

Badania realizowane były w warunkach laboratoryjnych, w doświadczeniach wazonowych oraz w warunkach polowych. W doświadczeniach laboratoryjnych kontynuowano badania nad reakcją korzeni i części nadziemnej siewek odmian pszenicy jarej i ozimej na stosowanie dwóch retardantów: Antywylegacza płynnego 675 SL oraz Moddusa 250 EC. Regulatory wzrostu stosowano w trzech fazach: BBCH 31, 32, 37. W trakcie wegetacji roślin w odstępach 2 tygodniowych od zastosowania pierwszego oprysku pobierano próby roślin i oznaczano zawartość chlorofili, oraz aktywność reduktazy azotanowej(V), aktywność kwaśnej fosfatazy a także dokonywano pomiarów biometrycznych (na 15 roślinach) dotyczących wysokości roślin i długości poszczególnych międzywęźli.

W liściach roślin poddanych opryskom retardantami odnotowano wyższą zawartość chlorofili oraz zwykle większą aktywność enzymu reduktazy azotanowej. Reakcja ta dotyczyła zarówno odmian pszenicy jarej jak i ozimej uprawianych zarówno w warunkach laboratoryjnych, wazonowych i polowych. W obrębie badanych odmian pszenicy jarej i ozimej odnotowano znaczne różnice w stopniu skrócenia długości źdźbła pod wpływem stosowanych retardantów.Publikacje:

Grzyś E., Demczuk A., Sacała E. 2010. Reakcja odmian pszenicy ozimej na retardanty (Moddus 250 EC i Antywylegacz Płynny 675 SL). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin (w druku).
 1. Wpływ selenu na plon oraz zawartość tego składnika w lucernie w zależności od gatunku gleby, na jakiej była uprawiana. – dr hab. Barbara Patorczyk-Pytlik, prof. UP

Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu dodatku selenu do gleb o zróżnicowanym składzie granulometrycznym (piasku gliniastego lekkiego, gliny lekkiej oraz pyłu ilastego) na plonowanie oraz zawartość Se w lucernie, zbieranej dwukrotnie w okresie wegetacji. Selen zastosowano w dawkach: 0, 20, 40 i 60 μg·kg-1 gleby w postaci roztworu wodnego Na2SeO3.

Dodatek selenu do piasku gliniastego lekkiego w dawkach 20 i 40 μg·kg-1 gleby nie wpływał na plonowanie lucerny, natomiast 60 μg·kg-1 spowodowało obniżenie ilości zebranej biomasy. Istotnie większy plon, niż z obiektów kontrolnych oraz nawożonych pozostałymi dawkami, stwierdzono w warunkach uprawy lucerny na glinie lekkiej pod wpływem 20 μg.kg-1, a na glebie pylastej po zastosowaniu 60 μg·kg-1. Zawartość selenu w roślinach zwiększała się wraz ze wzrostem dawki tego składnika, z tym, że jedynie na glinie lekkiej z dodatkiem 60 μg·kg-1 kształtowała się ona na poziomie pokrywającym zapotrzebowanie zwierząt na ten mikroelement.

Właściwości użytych gleb oraz wielkość dawki selenu zróżnicowały dostępność tego pierwiastka dla roślin. Wraz ze wzrostem ilości wprowadzonego do gleby selenu zwiększała się ilość tego składnika przechodząca do obu ekstraktorów, z tym, że zawartość Se-DTPA była około dwukrotnie większa niż Se-HCl. Zawartość Se w lucernie istotnie zależała od ogólnej zawartości tego pierwiastka w glebie, a także od zawartości form Se wyekstrahowanych DTPA oraz HCl o stężeniu 1mol·dm-3.

Publikacje:

Patorczyk-Pytlik B., Zimoch A. 2010.The effect of selenium on alfalfa yielding and the content of this element in alfalfa in relation to the type of soil the plant was cultivated in. Ecological Chemistry and Engineering. (w druku)
 1. Ocena zdolności wykorzystania cynku z gleby przez wybrane odmiany różnych gatunków roślin uprawnych –dr inż. Łukasz Wall

Celem badań była ocena różnych odmian pszenicy, kukurydzy i rzepaku pod kątem zdolności pobierania cynku z podłoża. Doświadczenia wegetacyjne prowadzone były przez okres 5 tygodni, ocenie poddano 10–15 różnych odmian pszenicy, kukurydzy i rzepaku. Na tej podstawie wybrane zostały do doświadczeń wazonowych te odmiany roślin uprawnych, które charakteryzują się największymi takimi zdolnościami. W drugim etapie badań w doświadczeniach wazonowych uprawiano wyselekcjonowane odmiany pszenicy, rzepaku i kukurydzy. Doświadczenie prowadzone było na glebie lekkiej i ciężkiej, o zróżnicowanym odczynie – kwaśnym i obojętnym. Uprawiane były po 4 odmiany każdej rośliny, 3 odmiany charakteryzujące się największymi zdolnościami wykorzystania cynku i jedna odmiana charakteryzującą się średnimi zdolnościami, co umożliwi dokonania oceny i porównania poszczególnych odmian.
Prowadzone w jednostce w sposób ciągły badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe z określeniem dyscyplin i kierunków
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska

Nauki rolnicze i leśne – agronomia, kształtowanie środowiska - gleboznawstwo, ochrona środowiska rolniczego


 1. Badania nad właściwościami fizycznymi, fizykochemicznymi i chemicznymi gleb organicznych.

 2. Badania nad dynamiką wybranych właściwości gleb leśnych terenów górskich oraz obszarów chronionych.

 3. Mobilność i przemiany pierwiastków śladowych w glebach zanieczyszczonych.

 4. Charakterystyka procesów glebowych w zróżnicowanych warunkach biogeoekologicznych.

 5. Transformacja materii organicznej w różnych ekosystemach.

 6. Badania monitoringowe gleb terenów objętych ochroną lub zagrożonych ekologicznie.

 7. Degradacja gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi i ich rekultywacja.


Instytut Inżynierii Rolniczej
Nauki rolnicze – inżynieria rolnicza, bioinżynieria


 1. Energetyczne wykorzystanie i przetwarzanie biomasy i innych nośników energii odnawialnych, jako źródła energii

 2. Kształtowanie cech techniczno-eksploatacyjnych maszyn rolniczych stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Oddziaływanie maszyn i ciągników rolniczych na środowisko glebowe

 3. Bezpieczeństwo pracy i ergonomiczne kształtowanie warunków pracy w rolnictwie

 4. Doskonalenie przetwarzania produktów roślinnych w aspekcie uzyskania produktu najwyższej jakości. Badania reologiczne surowców roślinnych i produktów spożywczych


Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Nauki ekonomiczne – ekonomia, zarządzanie, marketing,

Nauki humanistyczne - socjologia, psychologia,

Nauki rolnicze – agronomia – ekonomika rolnictwa, ekonomika ochrony środowiska


 1. Perspektywy rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich Dolnego Śląska

 2. Przemiany agrarne na Dolnym Śląsku

 3. Oddziaływanie instrumentów WPR na gospodarstwa i obszary wiejskie

 4. Ekonomiczno-organizacyjne problemy ochrony roślin i ochrony środowiska

 5. Przekształcenia własnościowe i strukturalne w rolnictwie

 6. Sprawność oddziaływania służb doradczych

 7. Procesy integracyjne w rolnictwie

 8. Zarządzanie i efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw rolnych

 9. Znaczenie i rola technologii informatycznych (TI) na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw rolników indywidualnych

 10. Ekonomiczne aspekty mechanizacji gospodarstwa rolnych

 11. Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

 12. Strategie firm na rynkach międzynarodowych – analiza strategii wejść

 13. Badania preferencji konsumentów produktów żywnościowych w Polsce i wybranych krajach UE

 14. Strategie marketingowe na rynkach międzynarodowych

 15. Oddziaływanie samorządu terytorialnego na aktywizację społeczno-gospodarczą obszarów wiejskich

 16. Polska mniejszość narodowa na Słowacji i na Ukrainie

 17. Argumentacja, perswazja, manipulacja jako techniki wpływu społecznego


Katedra Botaniki i Ekologii Roślin
Nauki biologiczne – biologia, ekologia – biologia i ekologia roślin, ochrona środowiska przyrodniczego


 1. Badania naturalnych ekosystemów niżowych i górskich na Dolnym Śląsku (ze specjalnym uwzględnieniem Sudetów i zagrożenia bioróżnorodności ekosystemów).

 2. Rośliny inwazyjne jako zagrożenie dla środowiska abiotycznego i biotycznego. Biologia gatunków inwazyjnych na Dolnym Śląsku i ich zagrożenie dla istniejącej różnorodności florystycznej.

 3. Ekologiczne skutki skażenia środowiska. Indykacyjna rola różnych grup roślin.

 4. Badania lądowych ekosystemów polarnych w Arktyce (Spitsbergen).

 5. Zagrożenia związane z „zakwitami” sinic i glonów w zbiornikach wodnych Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

 6. Badania florystyczno-stratygraficzne torfowisk z różnych rejonów Polski oraz konieczność ich ochrony.

 7. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach taksonomicznych ramienic (Charophyta) i roślin wyższych.

 8. Stan zachowania i metody ochrony stanowisk paproci serpentynitowych na Dolnym Śląsku – wraz ze wskazaniem kierunków rekultywacji hałd odpadowych i kamieniołomów serpentynitu.

 9. Biologia storczykowatych (Orchidaceae) w Polsce. Taksonomia rodzaju Dactylorhiza na Dolnym Śląsku.


Katedra Fizyki i Biofizyki

Nauki biologiczne – biofizyka


 1. Badanie aktywności przeciwutleniającej polifenoli roślinnych w odniesieniu do błony biologicznej oraz ich wpływ na strukturę i funkcję błony.

 2. Elektrofizjologia oddziaływań związków metaloorganicznych z kanałami jonowymi tonoplastu.

 3. Modyfikacja błon biologicznych i modelowych przez związki biologicznie aktywne.

 4. Badanie oddziaływań lipid-DNA z wykorzystaniem fluorescencyjnej spektroskopii korelacyjnej (FCS) -badania prowadzone na Czech Academy of Science w Pradze.

 5. Badania procesu micelizacji i oddziaływania z błonami modelowymi jonowych i niejonowych surfaktantów.

 6. Badanie mechanizmów toksyczności wybranych organicznych związków cyny i ołowiu na błony biologiczne i modelowe oraz ochrony błon przed toksykantami.


Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa

Nauki rolnicze – agronomia - biologia rolnicza, genetyka roślin, hodowla roślin, biotechnologia rośłin, fizjologia roślin, nasiennictwo.


 1. Genetyczne podstawy hodowli zbóż chlebowych i kukurydzy.

 2. Zwiększenie zmienności genetycznej łubinu andyjskiego (Lupinus mutabilis Sweet).

 3. Określenie zmienności i odziedziczalności cech użytkowych żyta, pszenicy, kukurydzy i łubinu indyjskiego.

 4. Zastosowanie markerów molekularnych do selekcji niektórych cech użytkowych roślin uprawnych.

 5. Opracowanie metod kultur in vitro dla wybranych gatunków roślin.

 6. Wyprowadzanie mieszańców oddalonych w rodzaju Lupinus.

 7. Twórcza i zachowawcza hodowla odmian uprawnych wiesiołka (Oenothera paradoxa Hudziok).

 8. Hodowla zachowawcza topinamburu (Helianthus tuberosus).

 9. Opracowanie nowych metod hodowli kukurydzy z wykorzystaniem selekcji indeksowej.

 10. Badania nad możliwością zastosowania biostymulacji laserowej do podwyższenia parametrów warunkujących wartość siewną i plonowanie zbóż, roślin warzywnych i zielarskich.


Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni

Nauki rolnicze – agronomia - uprawa roli i roślin, ekologia rolnicza, ochrona roślin, herbologia, łąkarstwo, kształtowanie terenów zieleni


 1. Możliwości regulowania warunków siedliskowych roślin uprawnych.

 2. Optymalizacja polowej produkcji roślinnej.

 3. Nowe systemy uprawy roli i roślin.

 4. Biologia, ekologia i zwalczanie chwastów

 5. Optymalizacja wykorzystania traw w produkcji łąkowej, rekultywacji, ochronie przyrody oraz rekreacji.

 6. Waloryzacja przyrodnicza, krajobrazowa oraz ocena możliwości wykorzystania roślin w kształtowaniu terenów zieleni.


Katedra Ochrony Roślin wraz z Zakładem Mikrobiologii Rolniczej

Nauki rolnicze – agronomia - ochrona roślin, entomologia, fitopatologia, mikrobiologia,


 1. Szkodliwa i pożyteczna entomofauna oraz patogeny w zmieniających się agroekosystemach i na terenach zurbanizowanych

 2. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na szkodliwość wybranych agrofagów

 3. Skład gatunkowy i szkodliwość patogenów w zmieniających się agroekosystemach i na terenach zurbanizowanych

 4. Aktywność fizjologiczna odpornych na fungicydy mutantów Trichoderma spp.

 5. Czynniki warunkujące efektywne wykorzystanie szczepów bakterii rizosferowych i endorizosferowych w biologicznej ochronie roślin

 6. Zdolność do produkcji związków indolowych przez dwa szczepy; Pseudomonas acidovorans (RZ110) i Pseudomonas sp. X oraz ich mutantów transpozonowych na różnych podłożach z L-Tryptofanem.

 7. Wpływ metabolitów bakterii (produktów degradacji materii organicznej) na wzrost wybranych fitopatogenicznych grzybów z rodzaju Fusarium oraz na aktywność wydzielanych przez nie CWDE (celulaz, pektynaz, ksylanaz i proteaz).


Katedra Ogrodnictwa

Nauki rolnicze – agronomia, ogrodnictwo - sadownictwo, warzywnictwo, dendrologia, nawożenie roślin ogrodniczych i uprawa roślin zielarskich, oraz rośliny ozdobne 1. Kompleksowe opracowanie technologii produkcji warzyw w uprawie polowej na zbiór w różnych porach roku, z uwzględnieniem metod produkcji rozsady, sposobu sadzenia, rozstawy, zastosowania płaskich okryć oraz odmiany i terminu zbioru

 2. Wykorzystanie żywych ściółek jako proekologicznej metody uprawy warzyw polowych

 3. Badania nad biologią, wymogami siedliskowymi i agrotechniką warzyw mało rozpowszechnione w uprawie

 4. Ocena skuteczności nawożenia doglebowego, dolistnego i fertygacji z uwzględnieniem wartości biologicznej plonu warzyw polowych oraz szklarniowych

 5. Optymalizacja nawożenia mineralnego i organicznego roślin przyprawowych i leczniczych

 6. Opracowanie technologii produkcji wybranych gatunków ziół z uwzględnieniem metod uprawy, sposobu i terminu zakładania plantacji oraz wieku roślin

 7. Ocena przydatności do warunków klimatycznych Dolnego Śląska nowych odmian i podkładek różnych gatunków roślin sadowniczych

 8. Ocena skuteczności różnych metod osłabiania wzrostu drzew, a w szczególności zastosowania podkładek karłowych, cięcia korzeni, sposobów sadzenia i prowadzenia drzew

 9. Ograniczenie ilości stosowanych pestycydów w uprawach sadowniczych poprzez zastosowanie technologii uprawy gleby w rzędach drzew eliminujących herbicydy

 10. Ocena wybranych metod intensyfikacji uprawy brzoskwini przy wykorzystaniu różnych sposobów sadzenia, formowania i cięcia drzew, podkładek oraz metody uprawy gleby

 11. Ocena wpływu zastosowania geokompozytów sorbujących wodę na wzrost i owocowanie jabłoni

 12. Zastosowanie regulatorów wzrostu w rozmnażaniu roślin ozdobnych.

 13. Wykorzystanie geokompozytów w uprawie roślin ozdobnych.

 14. Analiza dendrologiczna wybranych miejsc Dolnego Śląska


Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin

Nauki rolnicze – agronomia - uprawa roślin


 1. Zagadnienia przyrodnicze i agrotechniczne w uprawie zbóż:

 • Reakcja jęczmienia jarego na zróżnicowany poziom agrotechniki,

 • Określenie wartości gospodarczej kilku odmian jęczmienia ozimego,

 • Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny ziarna pszenicy twardej ozimej,

 • Wpływ nawożenia mikroelementami na wartość słodowniczą ziarna jęczmienia browarnego.

 • Kształtowanie plonu i jakości ziarna wybranych gatunków pszenicy

 • Wysokość i jakość plonu ziarna pszenicy w zależności od nawożenia preparatem PRP

 • Reakcja form ozimych i jarych owsa na termin siewu.

 1. Badania nad odpornością odmian ziemniaka na choroby wirusowe i grzybowe oraz ich zwalczanie, na tle innych czynników agrotechnicznych

 2. Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na wartość technologiczną kilku od­mian buraka cukrowego

 3. Nowe technologie uprawy roślin strączkowych:

 • Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na rozwój i plonowanie grochu siewnego.

 • Współrzędna uprawa łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym

 1. Doskonalenie uprawy rzepaku ozimego, jarego i lnu oleistego, przy uwzględnieniu wpływu przedplonu, nawożenia i ochrony roślin na jakość surowca:

 • Wpływ zagęszczenia roślin w łanie na wysokość i jakość plonu trzech odmian rzepaku ozimego.

 • Porównanie wartości gospodarczej odmian rzepaku ozimego.

 • Ocena preparatu PRP i biostymulatorów w uprawie rzepaku ozimego.

 • Wpływ nawożenia borem i zróżnicowanymi dawkami azotu na rozwój i plonowanie rzepaku jarego

 • Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem, makro- i mikroelementami na plon i profil kwasów tłuszczowych trzech odmian rzepaku jarego.

 • Wpływ terminu i sposobu zbioru oraz nawożenia makro- i mikroelementami na wartość siewną nasion lnu oleistego.

 1. Uprawa roślin na cele paszowe:

 • Ocena wysokości i jakości plonów kukurydzy uprawianej współrzędnie z roślinami strączkowymi.

 • Porównanie plonowania gatunków z podrodziny prosowatych.

 • Możliwości uprawy soi pastewnej współrzędnie z kukurydzą.

 1. Proekologiczne aspekty uprawy roślin

 • Uprawa Miscanthusa na cele energetyczne.

 • Wierzba energetyczna, jako odnawialne źródło energii oraz jej wykorzystanie do fitoremediacji terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi.

 • Spartina preriowa jako odnawialne źródło energii oraz możliwość zastosowania osadów pościekowych do jej nawożenia.


Katedra Żywienia Roślin
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət