Ana səhifə

Списък на публикуваните материали на доцент дтн Атанас Иванов Павлов


Yüklə 169.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü169.5 Kb.


Списък на публикуваните материали

на доцент дтн Атанас Иванов Павлов

Институт по микробиология „Стефан Ангелов” – БАН

Списъкът съдържа 82 научни труда, от които 2 глави от книги в съавторство, 45 публикации в специализирани международни списания с импакт фактор, 18 – в български специализирани списания, 5 – в международни реферирани сборници, 10 – в български реферирани сборници. В списъка са приложени и 32 резюмета на доклади на международни и национални научни форуми и автореферати на дисертации за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” и научна степен „Доктор на техническите науки”


І. Публикувани материали във връзка с дисертацията за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”


 1. Павлов А. Автореферат за придобита образователна и научна степен “Доктор”.


І.1. В чуждестранни научни списания

 1. Ilieva M., Pavlov A. Rosmarinic acid production by Lavandula vera MM suspension culture. Applied Microbiology and Bioitechnology, 47:683-688, 1997. IF=1,331

 2. Kovatcheva E., Pavlov A., Koleva I., Ilieva M., Mihneva M. Rosmarinic acid from Lavandula vera MM cell culture. Phytochemistry, 43(6), 1243-1244, 1996. IF=1,115

 3. Ilieva M., Pavlov A. . Rosmarinic acid by Lavandula vera MM cell suspension: Phosphorus effect. Biotechnology Letters, 18(8):913-916, 1996. IF=0,963


І.2. В български научни списания

 1. Ilieva M., Pavlov A., Kovatcheva E. Mihneva M. Growth and phenolics production of cell suspension culture of Lavandula vera MM. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 9(4):27-29, 1995.

 2. Ilieva M., Kojuharova A., Pavlov A., Mihneva A., Shterev I. Cultivation of plant cell suspension from Nicotiana tabacum 1507 and Lavandula vera MM in aqueous two-phase polymer systems - Biotechnology and Biotechnological Equipment, 9(1):71-76, 1995.


ІІ. Публикувани материали във връзка с конкурса за ст. н . с. ІІ ст.

ІІ.1. Монографи

 1. Ilieva M., Pavlov A., Kovatcheva E. Further Research into Lavandula Species: Cell Cultures of Lavandula vera and Rosmarinic Acid Production. In: Genus Lavandula – series “Medicinal and Aromatic Plants (M. Lis-Balchin - ed), Taylor & Francis Publishers, 2002.


ІІ.2. В чуждестранни научни списания

 1. Ilieva M., Pavlov A., Bakalova A. Phosphodiesterases production in an Aqueous Two-phase system by N. tabacum 1507. Applied Biochemistry and Biotechnology, 90:(3), 261-272, 2001. IF=0,828

 2. Kovatcheva E., Koleva I., Ilieva M., Pavlov A. Mincheva M., Konuslieva M. Antioxidant activity of extracts from L. vera MM cell cultures. Food Chemistry, 72:295-300, 2001. IF=1,156

 3. Pavlov A., Ilieva M., Mincheva M. Realease of rosmarinic acid by Lavandula vera MM cell suspension in two-phase culture systems. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 17:417-421, 2001. IF=0,445

 4. Pavlov A., Panchev I., Ilieva M. Nutrient Medium Optimization for Rosmarinic Acid Production by L. vera MM Cell Suspension. Biotechnology Progress, 16:668-670, 2000. IF=1,897

 5. Ilieva M., Bacalova A., Pavlov A. Production of phosphohydrolases by Nicotiana tabacum 1507 cell suspension culture. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 60:155-158, 2000. IF=0,444

 6. Pavlov A., Ilieva M. The influence of phenylalanine on accumulation of rosmarinic and caffeic acids by Lavandula vera MM cell culture. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 15(3):397-399, 1999. IF=0,570

 7. Ilieva M., Pavlov A. Rosmarinic acid production by L. vera MM cell suspension culture: Nitrogen effect. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 15(6):671- 675, 1999. IF=0,570

 8. Ilieva M., Bacalova A., Pavlov A., Mihneva M., Dolaptchiev L. Production of phosphomonoesterases by Nicotiana tabacum 1507 in aqueous two-phase system. Biotechnology and Bioengineering, 51:488-493, 1996. IF=2,350


ІІ.3. В български научни списания

 1. Ilieva M., Kratchanova M., Pavlova E., Dimova T., Petrova D., Pavlov A., Mihneva M. Polygalacturonase adnd pectinmethylesterase activities during growth of N. tabacum 1508 cell suspension. Scientific Works, UHT , XLVI:185-190, 2001.

 2. Ilieva M., Bacalova A. Kojucharova A., Pavlov A., Mihneva M. Biosyntesis of phosphohydrolases by Nicotiana tabacum 1507 in aqueous two - phase systems. Comptes Rendus de lAcademie Bulgare des Sciences, 48(6): 69-72, 1995.

 3. Кожухарова Л., Илиева М., Павлов А., Минчева M., Стоянова Н. Изследване на антимикробното действие на екстракти от клетъчна култура Nicotiana tabacum 1507. Научни трудове УХТ, 41(2): 61-169, 1995.

 4. Крачанова M., Павлова Е., Илиева M., Панчев И., Павлов А., Михнева M. Екзополизахариди от клетъчна суспензия на Nicotiana tabacum 1508. Научни трудове УХТ, 41(2): 257-267, 1995.

 5. Крачанова M., Илиева M., Павлова E., Панчев И., Павлов A., Михнева M. Polysaccharides from plant cell suspension of Helianthus annuus 1805. Научни трудове УХТ, 41(2): 247-256, 1995.

 6. Ilieva M., Kovatcheva E., Michneva M., Pavlov A., Jontcheva N., Genov N. Influence of polymeric adsorbents on production of phenolics from Nicotiana tabacum 1507 cell culture. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 8(4):25-30, 1994.


ІІ.4. В чуждестранни реферирани сборници

 1. Pavlov A., Georgiev M., Burrus M., Stoilova M. Cultivation of plant cell suspension cultures in 3 L lab bioreactor.1. Relationship between dissolved oxygen, growth and rosmarinic acid byosinthesis by Lavandula vera MM cell suspension. Proceedings of the First International Congress on Bioreactor Technology in Cell, Tissue Culture and Biomedical Applications, 14-18 July, 2003, Tampere, Finland, pp. 243-249, 2003.

 2. Kratchanova M., Ilieva M., Pavlova E., Pavlov A., Marcova N. Immunologically active polysaccarides from cell culture of H. annuus 1805. In: Progress in Biotechnology - Pectins and Pectinases, J. Visser and A. Voragin (Eds), Elsivier Science BV, vol. 14, 679-686, 1996. ISBN - 0-444-82330-1

 3. Ilieva M., Kratchanova M., Pavlova E., Dimova T., Pavlov A. Polygalacturonase and pectinmethylesterase activities during growth of H. Annuus 1805 cell suspension. In: Progress in Biotechnology - Pectins and Pectinases, J. Visser and A. Voragin (Eds), Еlsivier Science BV, vol. 14, 869-874, 1996. ISBN - 0-444-82330-1

 4. Ilieva M., Kojuharova L., Pavlov A., Kovatcheva E. Antimicrobial activity of phenolic compounds from cell culture of Lavandula vera - Bioactive Substances in Food of Plant origin, 1, 172-177, 1994, Proceedings of the International Euro Food Toxicology, IV Conference, 22-24 September, Olsztin, Poland, 1994.


ІІ.5. В български реферирани сборници

 1. Георгиев M., Ковачева E., Павлов A., Илиева M. Екстракция на розмаринова киселина от клетъчна биомаса на Lavandula vera MM. Международна конференция “50 години Университет по хранителни технологии, pp. 182-187, 2003.

 2. Георгиев M., Павлов A., Илиева M. Влияние на концентрацията на разтворения кислород върху растежа и биосинтеза на розмаринова киселина от растителна клетъчна суспензия Lavandula vera MM. Международна конференция “50 години Университет по хранителни технологии, pp. 188-193, 2003.

 3. Ковачева E., Павлов A., Ковачева П., Илиева M., Кожухарова Л. Антимикробна и антирадикалова активности в клетъчна култура Rosa damascena Mill 1803. Международна конференция “50 години Университет по хранителни технологии, рр. 176-181, 2003.

 4. Kojuharova A., Pavlov A., Ilieva M., Kovatcheva E. Immobilization of L. vera MM cells on fibrous skelton of Luffa cilindrica - Proceding of Bioprocess Engineering'95, 2-5 October 1995, Sofia, 34-37, 1995.

 5. Kojuharova L., Pavlov A., Ilieva M., Michneva M. Kovatcheva E. Enhancement of phenolic compaunds synthesis from Plant Cell Culture of Lavandula vera MM. Proceding of Bioprocess Engineering'95, 2-5 October 1995, Sofia, 24-27, 1995.


ІІІ. Публикувани материали във връзка с дисертацията за придобиване на научна степен „Доктор на техническите науки”


 1. Павлов А. Автореферат за придобита научна и “Доктор на техническите науки”.


ІІІ.1. Монографи

 1. Georgiev M., Georgiev V., Weber J., Bley Th., Ilieva M., Pavlov A. Agrobacterium rhizogenes-mediated genetic transformations: A powerful tool for the production of metabolites. Genetically Modified Plants. Nova Science Publishers, ISBN:978-1-60456-696-3, pp. 99-126, 2008.


ІІ.2. В чуждестранни научни списания

 1. Georgiev V., Weber J., Bley Th., Pavlov A. Improved procedure for nucleous extraction for DNA measurements by flowcytometry of red beet (Beta vulgaris L.) hairy roots. Journal of Bioscience and Biotechnology, 107 (4): 439-441, 2009. IF=2.174

 2. Pavlov A., Berkov S., Weber J., Bley Th. Hyoscyamine biosynthesis in Datura stramonium hairy root in vitro systems with different ploidy levels. Applied Biochemistry and Biotechnology, 157:210-225, 2009. IF=1.420

 3. Weber J., Georgiev V., Pavlov A., Bley Th. Flow cytometric investigations of diploid and tetraploid plants and in vitro cultures of Datura stramonium and Hyoscyamus niger. Cytometry (Part A), 73A:931 -939, 2008. IF=3.259

 4. Georgiev V., Ilieva M., Bley Th., Pavlov A. Betalain production in plant in vitro systems. Acta Physiologiae Plantarum, 30:581-593, 2008. IF=0.807

 5. Pavlov A., Georgiev M., Bley Th. Batch and Fed-batch Production of Betalains by Red Beet (Beta vulgaris) Hairy Roots in a Bubble Column Reactor. Zeitschrift fur Naturforschung, 62C:439-446, 2007. IF=0.756

 6. Georgiev M.I., Pavlov A.I., Bley Th. Hairy root type plant in vitro systems as sources of bioactive substances. Applied Microbiology and Biotechnology, 74:1175-1185, 2007. IF=2.475

 7. Pavlov A., Bley Th. Betalains biosynthesis by Beta vulgaris hairy root culture in a temporary immersion cultivation system. Process Biochemistry, 41:848-852, 2006. IF=2.008

 8. Pavlov A., Kovatcheva P., Tuneva D., Ilieva M., Bley Th – Radical scavenging activity and Stability of Betalains from Beta vulgaris hairy root culture in Simulated Conditions of Human Gastrointestinal Tract. Plant Food for Human Nutrition, 60:43-47, 2005. IF=0,472

 9. Pavlov A., Georgiev V., Ilieva M. Betalain biosynthesis by red beet (Beta vulgaris L.) hairy root culture. Process Biochemistry, 40:1531-1533, 2005. IF=1,796

 10. Berkov S., Pavlov A. A rapid densitometric method for the analysis of hyoscyamine and scopolamine in solanaceous plants and their transformed root cultures. Phytochemical Analysis 15:141-145, 2004. IF=1,385

 11. Pavlov A., Georgiev V., Kovatcheva P. Reletionship between type and age of inoculum and betalains biosynthesis by B. vulgaris hairy root culture. Biotechnology Letters, 25 (4):307-309, 2003. IF=0,778

 12. Berkov S., Pavlov A., Kovatcheva P., Stanimirova P., Philipov S. Alkaloid Spectrum in Diploid and Tetraploid Hairy Root Cultures of Datura stramonium. Zeitschrift fur Naturforschung, 58C, 42-46, 2003. IF=0,729

 13. Pavlov A., Kovatcheva P., Georgiev V., Koleva I., Ilieva M. Biosynthesis and Radical Scavenging Activity of Betalains during the Cultivation of Red Beet (Beta vulgaris) Hairy Root Cultures. Zeitschrift fur Naturforschung, 57C, 640-644, 2002. IF=0,783


ІІІ.3. В български научни списания

 1. Георгиев В., Павлов А., Илиева М. Биосинтез на беталаини от трансформирана коренова култура Beta vulgaris cv. Detroit Dark Red при елиситиране с ванадил сулфат. Научни трудове УХТ, LV:319-324, 2008.

 2. Георгиев В., Павлов А., Илиева М. Физиологичен отговор на трансформирана коренова култура Beta vulgaris cv. Detroit Dark Red при елиситиране с ванадил сулфат. Научни трудове УХТ, LV:313-318, 2008.

 3. Павлов А. - Проточно-цитометрични изследвания на Datura innoxia и Beta vulgaris cv. Egypt. Списание на БАН, 3:45-50, 2007.

 4. Pavlov A., Bley Th. Betalains biosynthesis by Beta vulgaris L. hairy root culture in different bioreactor systems. Scientific Works, University of Food Technologies, 52(2):299-304, 2005.


ІІІ.4. В чуждестранни реферирани сборници

 1. Georgiev M., Pavlov A., Bley Th. Betalains by transformed Beta vulgaris roots in stirred tank bioreactor: batch and fed-batch processes. Proceedings of the Second International Conference on Bioreactor Technology in Cell, Tissue Culture and Biomedical Applications. With an Additional Theme: Molecular Farming (Sorvari, S. and Toldi, O. eds). Saariselkä, Lapland, Finland, 27-31 March 2006, pp. 22-28, 2006.


ІІІ.5. В български реферирани сборници

 1. Berkov S., Pavlov A., Georgiev V., Stanimirova P., Kovacheva P., Philipov S. Alkaloid Spectra of diploid and tetraploid plants and transgenic root cultures of Datura stramonium. Annuaire de I’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, 96(4):95-98, 2004.


ІV. Публикувани материали във връзка с конкурса за ст. н. с. І ст.
ІV.1. В чуждестранни научни списания

 1. Georgiev V., Weber J., Kneschke E.-M., Denev P., Bley Th., Pavlov A. Antioxidant activity and phenolic content of betalain extracts from intact plants and hairy root cultures of the red beetroot Beta vulgaris cv. Detroit Dark Red. Plant Food for Human Nutrition, 65:105–111, 2010. IF=2.016 - 2009

 2. Weber J., Georgiev V., Haas Ch., Bley Th., Pavlov A. Ploidy levels in Beta vulgaris (red beet) plant organs and in vitro systems. Engineering in Life Sciences, 10(2): 139–147, 2010. IF=1.240 - 2009

 3. Georgiev M., Georgiev V., Penchev P., Antonova D., Pavlov P., Ilieva M., Popov S. Volatile metabolic profiles of cell suspension cultures of Lavandula vera, Nicotiana tabacum and Helianthus annuus, cultivated under different regimes. Engineering in Life Sciences, 10(2): 148–157, 2010. IF=1.240 - 2009

 4. Pavlov A. Plant cells and algae in bioreactors. Engineering in Life Science, 9 (3): 154–155, 2009. IF 1.240

 5. Pavlov A., Georgiev V., Marchev A.., Berkov S. Nutrient medium optimization for hyoscyamine production in diploid and tetraploid Datura stramonium L. hairy root cultures. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 25:2239-2245, 2009. IF=1.082

 6. Berkov S., Pavlov A., Georgiev V., Bastida J., Burrus M., Ilieva M., Codina C. Alkaloid Synthesis and Accumulation in Leucojum aestivum in vitro Cultures. Natural Product Communications, 4 (3):359-364, 2009. IF=0.745

 7. Georgiev V., Berkov S., Georgiev M., Burrus M., Codina C., Bastida J., Ilieva M., Pavlov A. Optimized Nutrient Medium for Galanthamine Production in Leucojum aestivum L. in vitro Shoot System. Zeitschrift fur Naturforschung, 64C:219-224, 2009. IF=0.800

 8. Pavlov A., Berkov S., Courot E., Gocheva T., Tuneva D., Pandova B., Georgiev M., Georgiev V., Yanev S., Burrus M., Ilieva M. Galanthamine production by Leucojum aestivum in vitro systems - Process Biochemistry, 42:734-739, 2007. IF=2.336

 9. Georgiev M., Kuzeva S., Pavlov A., Kovacheva E., Ilieva M. Elicitation of rosmarinic acid by Lavandula vera MM cell suspension culture with abiotic elicitors. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 23:301-304, 2007. IF=0.745

 10. Georgiev M., Heinrich M., Kerns G., Bley Th., Pavlov A. Production of iridoits and phenolics by transformed Hapagophytum procumbens root cultures, Engineering in Life Sciences, 6 (6):593-596, 2006. IF=0.964

 11. Georgiev M., Pavlov A., Ilieva M. Selection of high rosmarinic acid producing Lavandula vera MM cell lines, Process Biochemistry, 41: 068-2071, 2006. IF=2.008

 12. Georgiev M., Kuzeva S., Pavlov A., Kovacheva E., Ilieva M. Enhanced Rosmarinic Acid Production by Lavandula vera MM Cell Suspension Culture through Elicitation with Vanadyl Sulphate. Zeitschrift fur Naturforschung, 61C: 241-244, 2006. IF=0.720

 13. Pavlov A., Georgiev M., Ilieva M. Production of rosmarinic acid by Lavandula vera MM cell suspension in bioreactor: Effect of dissolved oxygen concentration and agitation. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 21:389-392, 2005. IF=0.634

 14. Pavlov A., Werner S., Ilieva M., Bley Th. Characteristuc of Helianthus annuus plant cell culture as a producer of immunologically active exopolysaccharides. Engineering in Life Sciences, 5(3): 280-283, 2005.

 15. Pavlov A., Popov S., Kovacheva E., Georgiev M., Ilieva M. Valatile and polar compounds in Rosa damascene Mill 1803 cell suspension. Journal of Biotechnology, 118:89-97, 2005. IF=2.687

 16. Pavlov A., Georgiev M., Panchev I., Ilieva M. Optimization of rosmarinic acid production by Lavandula vera MM plant cell suspension in a laboratory bioreactor. Biotechnology Progress, 21:394-396, 2005. IF=1,985

 17. Berkov S., Pavlov A., Ilieva M., Burrus M., Popov S., Stanilova M. GC/MS of alkaloids in Leucojum aestivum plants and their in vitro cultures. Phytochemical Analysis, 16:98-103, 2005. IF=1,398

 18. Georgiev M., Pavlov A., Ilieva M. Rosmarinic acid production by Lavandula vera MM cell suspension: the effect of temperature. Biotechnology Letters, 26:855-856, 2004. IF=0,849


ІV.2. В български научни списания

 1. Georgiev M., Pavlov A. Physiological peculiarities of Lavandura vera MM cell suspension culture in stirred tank reactor. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 23:836-839, 2009. IF=0.291

 2. Ivanov I., Berkov S., Pavlov A. Improved HPLC method for determination of Amaryllidaceae alkaloids. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 23:809-813, 2009. IF=0.291

 3. Georgiev V., Stuker A., Bley Th., Pavlov A. Hyoscyamine biosynthesis by diploid and tetraploid Datura stramonium L. hairy root cultures in a temporary immersion cultivation system. Advances in Bulgarian Science, 2-3:42- 47, 2008.

 4. Иванов И., Георгиев М., Георгиев В., Илиева М., Павлов А. Двуфазни системи за биосинтез на галантамин: Адсорбционен капацитет на смолите Amberlte XAD. Научни трудове УХТ, LV: 325-330, 2008.

 5. Weber J., Georgiev V., Pavlov A., Ilieva M., Bley Th. – Flow cytometry investigations of Datura Inoxia. Scientific Works, University of Food Technologies, LIV: 431-436, 2007.

 6. Georgiev V., Weber J., Pavlov A., Ilieva M., Bley Th. Flow cytometry investigations of Beta vulgaris cv. Egypt and in vitro systems obtained from it. Scientific Works, UFT, LIV:425-430, 2007.


ІV.3. В български реферирани сборници

 1. Георгиев М., Георгиев В., Гочева Т., Тунева Д., Павлов А., Илиева М., Burrus M. Оптимизация на хранителната среда за биосинтез на галантамин от на shoot култура Leucojum aestivum. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2005”, УХТ, Пловдив рр.311-315, 2005.

 2. Павлов А., Георгиев М., Георгиев В., Гочева Т., Тунева Д., Илиева М., Burrus M. Култивиране на shoot култури от Leucojum aestivum в биореактор. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2005”, УХТ, Пловдив рр.305-310, 2005.

 3. Pavlov A., Bley Th. Betalains biosynthesis by red beet (Beta vulgaris L.) hairy root culture: Radical scavenging activity and stability during cultivation and in simulated conditions of Human Gastrointestinal Tract. Proceedings of the International Conference Food Science, Technique and Technologies, 27-29 October, 2004 Plovdiv, pp. 225-230, 2004.


V. Публикувани материали след конкурсите

V.1. В чуждестранни научни списания

 1. Ivanov I., Georgiev V., Georgiev M., Ilieva M., Pavlov A*. Galanthamine and related alkaloids production by Leucojum aestivum L. shoot culture using a temporary immersion technology. Applied Biochemistry and Biotechnology, 2010, in press. IF=1.420

 2. Berkov S., Pavlov A., Georgiev V., Weber J., Bley Th., Viladomat F., Bastida J., Codina C. Changes in apolar metabolites during in vitro organogenesis of Pancratium maritimum. Plant Physiology and Biochemistry. 2010, in press. IF=2.485

 3. Georgiev V., Ivanov I., Berkov S, Pavlov A*. Alkaloids biosynthesis by Pancratium maritimum L. shoots in liquid culture. Acta Phys. Plant, 2010, in press. IF=1.232

V.2. В български научни списания

 1. Georgiev V., Ivanov I., Pavlov A. Obtaining and selection of Pancratium maritimum L. in vitro cultures with acetylcholinesterase inhibitory action. Biotechnol and Biotechnol Eq. 24: 149-153, 2010. IF=0.291V.3. В чуждестранни реферирани сборници


V.4. В български реферирани сборници

 1. Георгиев В., Иванов И., Павлов А*. Ацетилхолинестераза инхибиращо действие на алкалоидни екстракти от in vitro системи на Galanthus elwesii Hook. fil. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2005”, УХТ, Пловдив, 2010, под печат.


VІ. Резюмета от доклади, изнесени на национални и международни симпозиуми
VІ.1. Поканен лектор

 1. Pavlov A. Plant in vitro systems as sources of bioactive substances.- Key Note Lecture (пленарна лекция). European BioPerspectives, Cologne, Germany. 30.05.2007-01.06.2007.


VІ.2. Лекции

 1. Ivanov I., Georgiev V., Berkov S., Pavlov A. Alternative approach for bioactive alkaloid production by Bulgarian medicinal plants.6th CMAPSEEC, Antalya, Turkey, 18-24 April, 2010.

 2. Георгиев В., Иванов И., Георгиев М., Илиева И. и Павлов А. Биологично-активни вещества от растителни in-vitro системи, Конференция Устойчиво Аграрно Развитие на България в Европейския Съюз, Тракийски Университет, Стара Загора, България, 08-09 Май 2008.

 3. Georgiev V., Ivanov I., Georgiev M., Ilieva M., Berkov S., Pavlov A. Alkaloids biosynthesis in Amaryllidaceae plant in vitro systems. European BioPerspectives, Hanover, Germany, 7-9 October 2008.

 4. Weber J., Georgiev V., Pavlov A., Ilieva M., Bley Th. Investigations of plant in vitro systems by Flow Cytometry, 17th Annual Meeting of the German Society of Cytometry, Regensburg, Germany, 10-13 October 2007.

 5. Pavlov A. Flow cytometry investigations of plant in vitro systems. 60 years The Stephan Angeloff institute of Microbiology, 15 March, 2007, Sofia


VІ.3. Постерни презентации

 1. Georgiev V., Ivanov I., Pavlov A. Obtaining and selection of Pancratium maritimum L. in vitro cultures with acetylcholinesterase inhibitory action. Second Balkan Conference on Biology, 21-23 May 2010, Plovdiv

 2. Georgiev M., Pavlov A. Physiological peculiarities of Lavandura vera MM cell suspension culture in stirred tank reactor. XI ANNIVERSARY SCIENTIFIC CONFERENCE. 120 YEARS OF ACADEMIC EDUCATION IN BIOLOGY. 45 YEARS FACULTY OF BIOLOGY, 2009

 3. Ivanov I., Berkov S., Pavlov A. Improved HPLC method for determination of Amaryllidaceae alkaloids. XI ANNIVERSARY SCIENTIFIC CONFERENCE. 120 YEARS OF ACADEMIC EDUCATION IN BIOLOGY. 45 YEARS FACULTY OF BIOLOGY, 2009

 4. Haas C., Weber J., Georgiev V., Bley Th., Pavlov A. Flow cytometric DNA measurements of red beet intact plants and in vitro cultures. 19th Annual Conference of the German Sosaety of Cytometry, 14-16 October, 2009, Leipzig, Germany

 5. Georgiev V., Ivanov I, Pavlov A., Georgiev M., Ilieva M. Galanthamine production by Leucojum aestivum in vitro shoot cultures. 7 th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE & SIF Natural Products with Pharmaceutical, Nutraceutical, Cosmetic and Agrochemical Interest. 3-8 August, Athens, 2008.

 6. Georgiev V., Weber J, Pavlov A, Ilieva M, Bley Th Flow cytometry investigations of Beta vulgaris cv. Egypt and in vitro systems obtained from it. Sächsischer Biotechnologie, Leipzig, Germany, November 2007

 7. Weber J, Georgiev V., Pavlov A, Ilieva M, Bley Th Flow cytometry investigations of Datura innoxia. Sächsischer Biotechnologie, Leipzig, Germany, November 2007

 8. Georgiev M., Pavlov A., Bley Th. Scale-up production of betalains from hairy roots of Beta vulgaris in a bubble column bioreactor: batch and fed-batch processes, Dechema Annual Meeting, Wiesbaden, Germany, 26-28 September, 2006.

 9. Pavlov A, Berkov S, Weber J, Ilieva M, Bley Th – tropane alkaloid biosynthesis in diploid (2n) and tetraploid (4n) Datura stramonium hairy root cultures, International Symposium “Chemistry, Pharmacology and Biosynthesis of Alkaloids” April 25-29, Beleg, Antalya, Turkey, 2006

 10. Pavlov A., Bley Th. Betalains biosynthesis by Beta vulgaris L. hairy root culture in different bioreactor systems. Bioperspectives. Wiessbaden, Germany, 10-12 May, 2005.

 11. Werner S., Pavlov A., Bley Th. Characteristic of Helianthus annuus plant cell culture as a producer of immunologically active exopolysaccharides. Innovationkongress Chemoe und Biotechnologie, 27-28 April 2005, Dresden, Germany.

 12. Павлов А., Георгиев М., Георгиев В., Гочева Т., Тунева Д., Илиева М., Burrus M. Култивирате на shoot култури от Leucojum aestivum в биореактор. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2005”, УХТ, 13-14 Октомври, 2005, Пловдив.

 13. Георгиев М., Георгиев В., Гочева Т., Тунева Д., Павлов А., Илиева М., Burrus M. Оптимизация на хранителната среда за биосинтез на галантамин от на shoot култура Leucojum aestivum. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2005”, УХТ, 13-14 Октомври, 2005, Пловдив.

 14. Pavlov A., Georgiev M., Burrus M., Stoilova M. Cultivation of cell suspension cultures in 3L Lab bioreactor. 1. Relationship between dissolved oxygen, growth and rosmarinic acid production by Lavandula vera MM cell suspension. 1st International Congress on Bioreactor Technololgy in Cell, Tissue Cultures and Biomedical Applications, 14-18 July, 2003, Tampere, Finland.

 15. Георгиев M., Павлов A., Илиева M. Влияние на концентрацията на разтворения кислород върху растежа и биосинтеза на розмаринова киселина от растителна клетъчна суспензия Lavandula vera MM. Международна конференция “50 години Университет по хранителни технологии, 15-17 Октомври, 2003, Пловдив.

 16. Георгиев M., Ковачева E., Павлов A., Илиева M. Екстракция на розмаринова киселина от клетъчна биомаса на Lavandula vera MM. Международна конференция “50 години Университет по хранителни технологии, 15-17 Октомври, 2003, Пловдив.

 17. Ковачева E., Павлов A., Ковачева П., Илиева M., Кожухарова Л. Антимикробна и антирадикалова активности в клетъчна култура Rosa damascena Mill 1803. Международна конференция “50 години Университет по хранителни технологии, 15-17 Октомври, 2003, Пловдив.

 18. Ilieva M, Pavlov A, Kovacheva E – Rosmarinic acid by Lavandula vera MM cell culture, Tenth Congress of the Bulgarian Microbiologists, 9-12 October, 2002, Plovdiv

 19. Pavlov A, Kovatcheva P, Tuneva D, Ilieva M– Biosynthesis and radical scavenging activity during the cultivation of Beta vulgaris hairy root cultures. Agrobacterium rhizogenes as a natural gene transfer system Tenth Congress of the Bulgarian Microbiologists, 9-12 October, 2002, Plovdiv

 20. М. Илиева, М. Крачанова, Е. Павлова, Ц. Димова, Д Петрова, А. Павлов, М. Михнева – Полигалактуроназна и пектинметилестеразна активност по време на растежа на клетъчна култура N. tabacum 1508 – ПОЛИЗАХАРИДИ 2001 ПЛОВДИВ - 28-31.10.2001

 21. Kovatcheva E, Pavlov A, Ilieva M - Stimulation of rosmarinic acid secretion by Lavandula vera MM cell culture with polymeric adsorbents - 2nd International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries on Chemical Sciences for Sustainable development. June 6-9, 2000, Halkidiki, Greece

 22. Koleva I, Kovatcheva E, Pavlov A, Ilieva M, Mincheva M - Antioxidant activity of extracts from L. vera MM cell culture - 2000 Years of Natural Products Research – Past Present and Future, Abs.N: 670, July 26-30, 1999, Amsterdam, The Netherlands

 23. Koleva I, Kovatcheva E, Pavlov A, Ilieva M, Mihneva M - Rosmarinic acid from Lavandula vera MM cell culture - FUTURE TRENDS IN PHYTOCHEMISTRY. A Young Scientists Symposium, 12-15 May, Rolduc, The Netherlands, 1996

 24. Ilieva M, Kratchanova M, Pavlova E, Dimova T, Petrova D, Pavlov A, Mihneva M - Polygacturonase and pectinmethylesterase activities during growth of Nicotiana tabacum 1508 cell suspension - XVIII INTERNACIONAL CARBOHYDRATE SYMPOSIUM, July 21-26, Milano, Italy, 1996

 25. Kratchanova M, Ilieva M, Pavlova E, Pantchev I, Pavlov A - Immunologically active polysaccharides from cell culture of Helianthus annuus 1805 and Nicotiana tabacum 1508- Ecoimmunology and Ecoimmunoprophylaxis, Sofia, 24-25 06. 1995.

 26. Ilieva M, Bacalova A, Michneva M, Pavlov A - Production of phosphohydrolytic enzymes by Nicotiana tabacum 1507, cultivated in two-phase aqueous system - Tenth Balkan Biochem.& Biophys. days, Varna, 22-25 may, 1994

 27. М. Илиева, М. Крачанова, И. Панчев, Е. Павлова, М. Михнева, А. Павлов - Полизахариди от клетъчна суспензия на N. tabacum 1508 - ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ "40 ГОДИНИ ВИХВП" - 11-12 ноември, Пловдив,1993

 28. М. Крачанова, М.Илиева, Е. Павлова, И. Панчев, М. Михнева, А. Павлов - Полизахариди от клетъчна суспензия на H. annuus 1805 - ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ "40 ГОДИНИ ВИХВП" - 11-12 ноември, Пловдив,1993

 29. Л. Кожухарова, М. Илиева, А. Павлов, М. Михнева, Д. Стоянова - Изследване на антимикробното действие на екстракти от Nicotiana tabacum 1507 - ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ "40 ГОДИНИ ВИХВП" - 11-12 ноември, Пловдив,1993


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət