Ana səhifə

Souhrn údajů o přÍpravku název přÍpravku


Yüklə 183.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü183.5 Kb.
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
Calgel

Orální gel


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Lidocaini hydrochloridum monohydricum 3,3 mg a

cetylpyridinii chloridum monohydricum 1,0 mg v 1 g gelu.


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA
Orální gel.

Popis: žlutohnědý gel charakteristické vůně, stejnorodého vzhledu.4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Calgel je určen ke zmírnění bolesti způsobené prořezáváním zubů, ke zklidnění bolestivých

dásní dítěte.

Calgel má rovněž mírné antiseptické účinky.
4.2 Dávkování a způsob podání
Přípravek Calgel je určen kojencům od 5 měsíců.
Calgel je určen k topické aplikaci na postiženou dáseň.
Malé množství gelu, přibližně 7,5 mm, vytlačte na čistý koneček prstu a jemně vtírejte
do postižené dásně. V případě potřeby opakujte po 20 minutách, nejvýše šestkrát denně.

4.3 Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli složku tohoto přípravku.
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Doporučené dávky by neměly být překročeny.

Pacienti se vzácnými vrozenými problémy nesnášenlivosti fruktózy by neměli tento přípravek používat.


4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Dosud nejsou známy interakce orálního gelu Calgel s jinými přípravky. Byly hlášeny interakce mezi intravenózně podávanými léčivy lidokainem a perorálním prokainamidem, perorálním fenytoinem samotným nebo v kombinaci s fenobarbitalem, primidonem nebo karbamazepinem, perorálním propranololem a draslík nešetřícími diuretiky včetně bumetanidu, furosemidu a thiazidu.

Tyto účinky nejsou pravděpodobně pro používání orálního gelu Calgel relevantní.


4.6 Těhotenství a kojení
Není relevantní.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Není relevantní.
4.8 Nežádoucí účinky
Pokud je přípravek Calgel správně používán, neměly by se nežádoucí účinky vyskytnout.
V jednotlivých případech však byly po lokální injekci hlášeny projevy hypersenzitivity
na lidokain-hydrochlorid u dospělých a dětí od 12 let. Hypersenzitivita se v těchto případech projevovala lokalizovanými edémy s dýchacími obtížemi mírné závažnosti nebo generalizovanou vyrážkou.
Heřmánek, minoritní součást herbální přísady upravující chuť, může být příčinou alergických reakcí. Projevy hypersenzitivity na heřmánek se obvykle manifestují dýchacími obtížemi u atopických jedinců. Byly popsány anafylaktické reakce u jedinců požívajících bylinné přípravky s obsahem heřmánku. U citlivých jedinců se mohou vyskytovat pozitivní kožní reakce při používání přípravků obsahujících heřmánek.
V případě výskytu jakýchkoli neočekávaných nežádoucích účinků musí být ukončeno používání přípravku a je nutná porada s lékařem.
4.9 Předávkování
Příznaky

Nadměrná lokální aplikace přípravku Calgel se může projevit známkami poruchy funkce hltanu
s následnou poruchou polykání. Tato příhoda byla hlášena u dospělého, který kloktal a spolkl
5 ml 2% roztoku lidokain-hydrochloridu (což odpovídá 100 mg lidokainu). Dávka však odpovídá jednotlivé dávce 5,4 g orálního gelu Calgel přepočtené na odpovídající povrch těla a povrch hltanu
u dítěte od 3 měsíců. Je velmi nepravděpodobné, a to i při nesprávném použití (příliš časté nebo nadměrné aplikaci) přípravku Calgel, že by mohlo být dosaženo takových koncentrací lidokain-hydrochloridu nebo cetylpyridinium-chloridu, které by mohly vyvolat klinicky významné toxické účinky.

V případě předávkování je zapotřebí ukončit používání přípravku a konzultovat s lékařem vzniklou situaci.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Stomatologické přípravky, různá jiná léčiva pro lokální léčbu v dutině

ústní


ATC kód: A01AD11
Lidokain je lokální anestetikum k místní aplikaci.
5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Nebyly studovány.
5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
Předklinické údaje kromě dat uvedených v ostatních bodech SPC nejsou k dispozici.
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1 Seznam pomocných látek
nekrystalizující sorbitol 70 %

xylitol


ethanol 96 %

glycerol


hyetelóza

hydrogenoricinomakrogol 2000

lauromakrogol 450

makrogol 300

sodná sůl sacharinu

levomenthol

bylinné aroma

karamel


dihydrát citronanu sodného

monohydrát kyseliny citronové

čištěná voda
6.2 Inkompatibility
Neuplatňuje se.
6.3 Doba použitelnosti
3 roky.
6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C.
6.5 Druh obalu a velikost balení
Lakovaná hliníková tuba se šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty, krabička.
Velikost balení: 10 g.
6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním
Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
McNeil Products Limited c/o Johnson & Johnson

Foundation Park, Roxborough Way

Maidenhead, Berkshire

SL6 3UG, Velká Británie


8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)
95/127/95-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
22.2.1995/29.6.2005

10. DATUM REVIZE TEXTU
18.3.2009

/


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət