Ana səhifə

Soós István Hóvirágok a Kis Jézuskának


Yüklə 1.53 Mb.
səhifə9/13
tarix25.06.2016
ölçüsü1.53 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Kilencnapi ájtatosság a Kisded Jézushoz


(Végezhető minden hónap 25-e előtt)
1. Örök Atya! a te tiszteletedre és dicsőségedre, az én lelkem és az egész világ üdvéért fölajánlom neked isteni Megváltónk születésének titkát. Dicsőség az Atyának stb.
2. Örök Atya! a te tiszteletedre és dicsőségedre s örök üdvömért fölajánlom neked a boldogságos Szűz Mária és Szent József szenvedéseit, melyeket Názáretből Betlehembe való hosszú s fáradságos útjukban kiállottak; és szívük aggodalmát, hogy nem találtak szállást, midőn a világ Megváltójának kellett születnie. Dicsőség az Atyának stb.
3. Örök Atya! a tiszteletedre és dicsőségedre s lelkem örök üdvéért fölajánlom neked amaz istálló jászolát, ahol Jézus született és a kemény szénát, mely neki ágyul szolgált, a hideget, melyet szenvedett, a pólyákat, melyekbe takartatott, a könnyeket, melyeket hullatott és a gyöngéd, de fájdalmas panaszhangokat, melyekre fakadt. Dicsőség az Atyának stb.
4. Örök Atya! a te tiszteletedre és dicsőségedre és örök üdvömért fölajánlom neked ama fájdalmat, melyet Jézus az isteni gyermek, gyöngéd testében érzett, midőn éles késsel körülmetélték; fölajánlom neked azon drága vért, melyet akkor először ontott az egész emberi nemzet üdveért. Dicsőség az Atyának stb.
5. Örök Atya! a te tiszteletedre és dicsőségedre s örök üdvömért fölajánlom neked a Kisded Jézus alázatosságát, önmegtagadását, türelmét, szeretetét s minden egyéb erényét, s hálát adok neked, szeretlek és vég nélkül magasztallak téged az isteni Ige megtestesülésének eme kimondhatlan titkáért. Dicsőség az Atyának stb.
V. Az ige testté lőn.

F. És közöttünk lakozék.


Könyörgés

Úr Isten, kinek egyszülött Fia a mi igazi testünkben megjelent, engedd kérünk, hogy az által, kit külsőleg hozzánk hasonlónak ismerünk, belsőleg megújulni méltók lehessünk. Ki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.


Üdvözlő ima a Kisded Jézushoz


Oh kisded gyermek alakjába rejtőzött nagy Isten, engedd, hogy kegyelemképed előtt emelkedvén, megismerjem nagyságodat, hatalmadat, jóságodat és minden tulajdonságodat.

Óh isteni gyermek! a legmélyebb tisztelettel szemlélem isteni orcádat, mely mint a nap, oly szelíden és kegyesen mosolyog jókra és rosszakra egyaránt. Vessetek, óh Jézusomnak nyájas szemei reám is egy kegyelemteljes pillantást s adjatok szemeimnek őszinte bánatkönnyeket, hogy ne kelljen egykor az ítélet napján haragos arcodtól félnem.

Óh édes Jézus! Csodálkozva magasztalom szent ajkaidat, melyek mennyei bölcsességtől áradoznak, és kegyelmeket osztogatnak a bűnösöknek. Nehogy azonban egykor kárhoztató ítéletet kelljen fölöttem kimodanod: tégy, kérlek, óh Jézusom, ajkaimra pecsétet, hogy azok bűnös szavakra, mások szeretetlen megítélésére soha meg ne nyíljanak, hanem a te igazságszeretetedet szívemen s ajkamon mindig megőrizzem.

Óh csodálatos gyermek! Áhítatos szeretettel csókolom szentséges kezecskéidet, melyeket kitársz, hogy az egész világot magadhoz öleld. Tisztelem mindenható kezedet, mellyel a világot vezérled és kormányzod, s kérlek intézd minden tetteinket a te dicsőségedre és nyújtsd ki a te jobbodat, hogy azon tisztelőidet, kik bizalommal hozzád fordulnak, folyton áldjad.

Üdvözöllek titeket is, Megváltómnak áldott lábai, melyek a világnak békességet hoztatok. Óh mennyit fáradtatok azon harminchárom év alatt, míg engemet, mint elveszett juhot, kerestetek, s utánam jártatok. Százezerszer adok hálát neked, óh kisded Jézusom, és kérlek, vezéreld az én lábaimat is az egyenes úton, mely hozzád vezet, ki az út, az igazság és az élet vagy.

Óh Jézusomnak szeretetteljes Szíve! Annyi ezerszer köszöntlek, ahányszor értem dobbantál. Fölajánlom, óh Jézusom, mennyei Atyádnak szent Szíved szeretetlángjait. Mennyire kell magamat szégyellnem, hogy az én szívem oly hideg, s csak nem akar viszontszeretetre gyulladni! Vedd el tőlem, Uram, e kemény szívet, s adj a te szívedhez hasonlót, hogy ezentúl méltón szerethesselek. Óh szerelmes Jézusom! ki érettem gyermekké lettél – add, hogy én is oly ártatlan, alázatos és jámbor legyek, mint ama gyermeteg lelkek, kikről azt mondottad: „Engedjétek a kisdedeket hozzám jönni, mert övék a mennyek országa.”

Arcodnak szépsége, szemeid nyájassága, ajkaid mosolygása, szeretettől lángoló Szíved, óh édes Jézuskám! bizalmat keltenek bennem, hogy reményemben nem csalatkozom, hanem meghallgatod imámat te, ki az Atyával és Szentlélekkel egyetemben uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Különféle imák a Kis Jézushoz – Jézus gyermekségének titkai


V. Isten, figyelmezz segítségemre!

F. Uram, siess segítésemre!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek-Istennek.

Miképen kezdetben vala most és mindörökkön örökké. Ámen. Miatyánk.


1. Édes kisded Jézus, ki Atyád öléből a mi üdvünkért leszállottál, Szentlélektől fogantattál, a Szűz méhét nem átallottad s megtestesülvén szolgai alakot öltöttél, kegyelmezz minekünk.

Kegyelmezz nekünk, óh kisded Jézus, kegyelmezz nekünk. Üdvözlégy Mária.


2. Édes kisded Jézus, ki szűz Anyád által Erzsébetet meglátogattad, hírnöködet, Keresztelő Jánost Szentlélekkel eltöltötted, és anyja méhében megszentelted, kegyelmezz minekünk.

Kegyelmezz nekünk stb. Üdvözlégy Mária.


3. Édes kisded Jézus, ki szűz Anyád méhébe szállva kilenc hónapig elzárkóztál, kire Szűz Mária és Szent József forróan vártak és a mennyei Atyának a világ üdvéért bemutattak, kegyelmezz minekünk.

Kegyelmezz nekünk stb. Üdvözlégy Mária.


4. Édes kisded Jézus, ki Betlehemben Szűz Máriától születtél, pólyába takartattál, kit az angyalok hirdettek, a pásztorok fölkerestek, kegyelmezz minekünk.

Kegyelmezz nekünk stb. Üdvözlégy Mária.

Jézusnak legyen dicsőség,

Ki a szent Szűztől szülétek,

Az Atyával s Szentlélekkel

Most és örökké szüntelen. Ámen.

V. Krisztus közel van hozzánk.

F. Jertek, imádjuk őt. Miatyánk.


5. Édes kisded Jézus, ki születésed után nyolc nap múlva körülmetéltettél, Jézusnak neveztettél, s így neved és véred által Megváltónknak mutattad magad, kegyelmezz minekünk.

Kegyelmezz nekünk stb. Üdvözlégy Mária.


6. Édes kisded Jézus, kihez a csillag a három bölcset vezette, kik téged szűz Anyád ölében imádtak, titokteljes adományokkal, arannyal, tömjénnel és mirhával megajándékoztak, kegyelmezz minekünk.

Kegyelmezz nekünk stb. Üdvözlégy Mária.


7. Édes kisded Jézus, kit szűz Anyád a templomban bemutatott, Simeon karjaira vett és Anna prófétaasszony Izrael népének kinyilatkoztatott, kegyelmezz minekünk.

Kegyelmezz nekünk stb. Üdvözlégy Mária.


8. Édes kisded Jézus, kit az istentelen Heródes halálra keresett, Szent József szűz Anyáddal Egyiptomba vitt, a kegyetlen vérfürdőtől megmentett és akit az ártatlan gyermekek vértanúsága megdicsőített, kegyelmezz minekünk.

Kegyelmezz nekünk stb. Üdvözlégy Mária.

Jézusnak legyen dicsőség,

Ki a szent Szűztől szülétek,

Az Atyával s Szentlélekkel

Most és örökké szüntelen. Ámen.

V. Krisztus közel van hozzánk.

F. Jertek, imádjuk őt. Miatyánk.


9. Édes kisded Jézus, ki szentséges Anyáddal, Máriával, és Szent Józseffel Heródes haláláig Egyptomban maradtál, kegyelmezz minekünk.

Kegyelmezz nekünk stb. Üdvözlégy Mária.


10. Édes kisded Jézus, ki szüleiddel Egyptomból Izrael földjére visszatértél és sokszoros fáradalmak után Názáret városába érkeztél, kegyelmezz minekünk.
11. Édes kisded Jézus, ki a názáreti szent házban szüleidnek engedelmeskedtél, szentségben éltél, a szegénység és munka terheit viselted, s bölcsességben, korban és kegyelemben növekedtél, kegyelmezz minekünk.

Kegyelmezz nekünk stb. Üdvözlégy Mária.


12. Édes kisded Jézus, kit szent szülőid tizenkét éves korodban Jeruzsálembe vezettek, s elveszítvén, fájdalommal kerestek, míg harmadnapon nagy örömükre az írástudók között megtaláltak, kegyelmezz minekünk.

Kegyelmezz nekünk stb. Üdvözlégy Mária.

Jézusnak legyen dicsőség,

Ki a szent Szűztől születék,

Az Atyával s Szentlélekkel

Most és örökké szüntelen. Ámen.


(Karácsony napján és nyolcada alatt.)
V. És az ige testté lőn. Alleluja.

F. És miköztünk lakozék. Alleluja.


(Évközben az Alleluja elmarad.)
(Vízkereszt napján és nyolcada alatt.)
V. Krisztus kinyilatkoztatta magát. Alleluja.

F. Jertek, imádjuk őt. Alleluja.


Könyörgés

Mindenható örök Isten, égnek, földnek Ura, ki magadat a kicsinyeknek kinyilatkoztattad: adjad, kérünk, hogy a te szent Fiad, a Kisded Jézus titkainak méltó ünneplése és azoknak követése által a kicsinyeknek megígért mennyországba juthassunk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət