Ana səhifə

Sinavsiz tesk belgeleri hakkinda biLGİ notu


Yüklə 56 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü56 Kb.
SINAVSIZ TESK BELGELERİ

HAKKINDA BİLGİ NOTU

14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik”  kapsamında esnaf ve sanatkar odalarımızca eğitim, sınav ve belgelendirme yapılmaktadır.

Odalarımız sınavsız TESK ustalık ve sınavsız TESK esnaflık belgelerini üyelerine ve üyelerinin yanlarında çalışanlara düzenleyebilecektir. Esnaf ve sanatkarlarımızın talebi doğrultusunda düzenlenecek olan belgeler, meslek dalının kapsama alınması halinde MEB belgeleri ile doğrudan değiştirilecektir. Bunun için belgelerin usulüne uygun olarak düzenlenmesi, Yönetmelikte belirtilen form ve diğer evrakın doldurulması ve usulüne uygun olarak, belirtilen sürelerde muhafazası zorunludur.

1- Belge düzenlenebilecek kişiler: Sınavsız TESK ustalık ve sınavsız TESK esnaflık belgesi ilgili Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 14 Ocak 2008 tarihinden önce, 3308 sayılı Kanun gereğince mesleğinde ustalık belgesi almak isteyenlerde aranan asgari yaş (18 yaş) ve öğrenim şartını taşıyanlardan, 5362 sayılı Kanuna tabi bir işyeri sahibi olan ve/veya bu işyerinde fiilen usta olarak çalışanlara, talepleri halinde düzenlenebilecektir. Bu tarihten sonra işyeri açanlar için sınavlı belge düzenlenmesi mümkündür.

Belge düzenlenecek kişilerin 5362 sayılı Kanuna tabii bir işyeri sahibi olduğunu ilgili esnaf odası ve esnaf ve sanatkar sicili kayıtları ile belirtmesi gerekmektedir. 5362 sayılı Kanuna göre esnaf ve sanatkar odaları, üyeleri olan esnaf ve sanatkarlara ve bunların yanlarında çalışanlara hizmet sunmak amacıyla kurulmaktadır. Dolayısıyla odalarımız, odanın üyesi olmayanlara ya da üye esnaf ve sanatkarların yanında çalışmayanlara belge düzenleyemeyecektir.2- İşyeri sahibinin beyanı: 5362 sayılı Kanuna tabii esnaf ve sanatkar işyerlerinde çalışanlardan Yönetmeliğin gerektirdiği şartları taşıyarak sınavsız ustalık ve esnaflık belgesi almak isteyenlerin Yönetmelik ekinde bulunan başvuru formlarını (Ek 12 ve Ek 16) doldurarak çalışmışlıklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Başvuru sahipleri adı geçen formlara ilave olarak 2008/49 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuş olan ve ilişikte bir örneği verilen dilekçeyi de dolduracak ve forma ekleyeceklerdir.

3- Çalışanların sosyal güvenliği: 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddeleri gereğince, çalışanların sigorta kayıtlarının yaptırılması ve primlerinin düzenli olarak ödenmesi yasal zorunluluktur. Yanlarında çalıştırdığını beyan ettikleri kişilerin çalıştırıldığı süre içinde sigorta primlerinin ödenmemesi halinde, esnaf ve sanatkarlarımızın ağır idari para cezaları ve gecikme faizi ile karşılaşması söz konusudur. Bu nedenle esnaf ve sanatkarlarımızın yanlarında çalıştırdığını beyan ettikleri kişilerin çalıştığı döneme ait sigorta kaydını yaptırmış ve primlerini ödemiş olmaları gerekmektedir.

4- Belgeye yazılacak meslek dalı: Esnaf ve sanatkarların sicil kaydında yazılı olan meslek dalında belge düzenlenebilecektir. Vergi kaydı ile sicil kaydı arasında farklılık olması halinde de sicil kaydı esas alınacaktır.

Büfecilik meslek dalı ile iştigal eden ancak sicil kaydı Bakkallık, Bayilik, Büfecilik olan esnaf ve sanatkarlarımızın belgelendirmesi hususu 2008/91 No’lu genelgemiz ile açıklanmıştır. Buna göre bir büfede, "Şarküteri, Bakkal ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı" meslek tanımında yer alan ürünlerin büyük bir bölümü satılıyorsa, burada çalışanlar ve işyeri sahibi esnaf  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belgelendirilecektir. Büfede tek bir ürün satışı yapılıyorsa (örneğin: gazete büfesi, ekmek büfesi, tekel büfesi gibi), bu işyeri sahibi ve çalışanları, mesleği 3308 sayılı Kanunun kapsamı dışında olduğu için, bağlı olduğu oda tarafından belgelendirilecektir. Odalar TESK esnaflık ve ustalık belgelerini düzenlerken, belge üzerindeki “meslek dalı” bölümüne “Bakkallık, Bayilik, Büfecilik ” meslek dalını yazacak ve yanına parantez içinde hangi tür büfe ise o ibareyi (tekel, ekmek, gazete büfesi vb.) ekleyecektir.

Berber ve kuaförlerin yanlarında manikür -pedikürcü ve ağdacı olarak çalışanlar için de aynı yöntem izlenecektir. İşyeri sahibi yanlarında çalışanların bu meslek dalında usta olduğunu beyan edecek, belgeye Manikür ve Pedikürcülük ya da Ağdacı yazılacaktır.

Diğer meslek dallarında benzer sorunlar yaşanması halinde bununla ilgili olarak Konfederasyonumuzdan görüş alınması ve bu görüşe göre işlem yapılması uygun görülmektedir.

5- Belge düzenlenecek meslek dalları: 61 No’lu genelge ekinde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve TESK tarafından, ilgili Yönetmelik gereğince kurulan komisyon tarafından hazırlanan kapsam dışı meslek dalları listeleri esas alınacaktır. Bu listede bulunmayan meslek dallarında belge düzenlenmeyecektir. Yanlarında çalışanlar için belge düzenlenirken, işyeri sahibinin beyanı alınacak ve işyeri sahibi yanında çalışan kişinin hangi meslek dalında usta olduğunu bu beyanda belirtecektir.

Ulaştırma sektörü kapsam dışı esnaf meslekleri listesinde yer almaktadır. Bu sektörde yer alan meslek dallarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim, sınav ve belgelendirme yapılmadığından bu meslekler kapsam dışı kabul edilmektedir. Ancak bu sektördeki birçok meslek dalında belgelendirme, Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan karayolu taşıma mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. Dolayısıyla Ulaştırma Bakanlığı tarafından karayolu taşıma mevzuatı ile belgelendirilen meslek dallarında odalarımızın belge düzenlemesi gerekmemektedir.

Söz konusu listeler 2008 yılında hazırlanmıştır. Çalışmanın tamamlanmasından sonra bu listede yer alan bazı meslek dalları, Mesleki Eğitim Kurulu kararı ile 3308 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır. Aşağıda belirtilen ve kapsama alınmış olan meslek dallarında odalarımız tarafından belge düzenlenmeyecektir. 2011/61 No’lu genelgenin ekinde yer alan kapsam dışı meslek dalları listesinde sehven unutulan söz konusu meslek dalları;

Sanatkarlık meslekleri listesinde;

55. Turistik, Otantik Hediyelik ve Hatıra Eşya İmalatçılığı

69. Bahçe Düzenleme, Peyzaj İşleri

84. Çeyizlik Eşya İmalatçılığı

93. İşlemecilik, Nakışçılık işleri

meslek dallarıdır.

Bunun yanında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun Kapsamı Dışında Kalan Sanatkarlık Meslekleri Listesinin 34. sırasında yer alan Bisiklet ve Motosiklet İmalatçılığı meslek dalından sonra gelmek üzere, Bisiklet Tamirciliği meslek dalı kapsam listesine ilave edilmiştir.6- Birden çok meslek dalında belge düzenlenmesi: İşyeri sahibinin birden çok meslek dalında sicil kaydına sahip olması ve gerekli kriterleri taşıması halinde birden çok belgenin bağlı olduğu odalar tarafından düzenlenmesi mümkündür.

7- Kullanılacak formlar: Odalarımız, kapsam dışı meslek dallarında eğitim, sınav ve belgelendirme uygulamasına ilişkin tüm belge, form, çizelge ve defterleri bağlı bulundukları birlikler vasıtasıyla Konfederasyonumuzdan temin edecektir. Yönetmelik ekinde bulunan bu belgelerin çoğaltılarak kullanılması mümkün değildir.

Sınavsız ustalık belgesi için kullanılacak basılı evrak: Yönetmelik ekinde örnekleri bulunan ve TESK’den istenecek olan belgeler;

 1. Ek-2/a: Ustalık Belgesi (sınavsız)

 2. Ek 4- Ustalık Belgesi Başvuru Kayıt Defteri (sınavlı-sınavsız)

 3. Ek 7- Ustalık Belgesi Almaya Hak Kazananlar Defteri ((sınavlı-sınavsız)

 4. Ek 11- Ustalık Belgesi Başvuru Formu (Sınavsız-işyeri sahipleri için)

 5. Ek 12- Ustalık Belgesi Başvuru Formu (Sınavsız-çalışanlar için)

Sınavsız esnaflık belgesi için kullanılacak basılı evrak: Yönetmelik ekinde örnekleri bulunan ve TESK’den istenecek olan belgeler;

 1. Ek-3/c: Esnaflık Belgesi (sınavsız)

 2. Ek-3/d: Esnaflık Belgesi (sınavsız-cüzdan şeklinde)

 3. Ek 6- Esnaflık Belgesi Başvuru Kayıt Defteri (sınavlı-sınavsız)

 4. Ek 9- Esnaflık Belgesi Almaya Hak Kazananlar Defteri ((sınavlı-sınavsız)

 5. Ek 15- Esnaflık Belgesi Başvuru Formu (Sınavsız-işyeri sahipleri için)

 6. Ek 16- Esnaflık Belgesi Başvuru Formu (Sınavsız-çalışanlar için)

8- Başvuruda İstenecek Belgeler : Başvuruda bulunanlardan; Yönetmelik ekinde olan ve odalarca TESK’den birlikleri aracılığı ile istenecek olan;

 • TESK Esnaflık Belgesi Başvuru Formunu/ TESK Ustalık Belgesi Başvuru Formunu (çalışanlar ve işyeri sahipleri için ayrı ayrı) doldurması istenecektir.

Bunun yanında

 • Nüfus Cüzdanı Sureti,

 • 2 Adet Fotoğraf (Fotoğraflardan biri başvuru formuna, diğeri ise esnaflık/ustalık belgesine yapıştırılacaktır. Esnaflık/ustalık belgesine yapıştırılacak olan fotoğrafın üzerine mutlaka oda mührü basılacaktır. )

istenecektir.

9- Odanın Yapacağı İşlemler : Yukarıda sayılan evrakları eksiksiz olarak tamamlayıp, ilgili odaya teslim edenlere esnaflık belgesi/ustalık belgesi oda tarafından düzenlenerek verilecektir. Bütün belgeler bir dosyada muhafaza edilecek, bu dosyaya kişinin başvuru kayıt defterindeki sıra numarası verilecektir. Oda Yönetim Kurulu belge almak için başvuruda bulunanlardan, gerekli şartları taşıdığı için belge düzenlenecek olanlara ilişkin karar alacak, kararda belge düzenlenecek kişilerin isim listesi de bulunacaktır.

Esnaflık belgesi/ustalık belgesi düzenlenen kişiye ait bütün bilgi ve belgeler bir dosyada muhafaza edilecek, bu dosyaya kişinin başvuru kayıt defterindeki sıra numarası verilecektir.Bu gibilerin başvuruları Esnaflık Belgesi Başvuru Kayıt Defterine /Ustalık Belgesi Başvuru Kayıt Defterine  kaydedilecektir. Bu defter sınavlı ve sınavsız uygulama için ortak olarak kullanılmaktadır. Başvurusu kabul edilen kişilere şartları belge almaya uygun ise belgeleri verilecek, belge verildikten sonra kişi ile ilgili bilgiler Esnaflık Belgesi Almaya Hak Kazananlar Defterine / /Ustalık Belgesi Almaya Hak Kazananlar Defterine kaydedilecektir. Bu defter sınavlı ve sınavsız uygulama için ortak olup ilerde belgenin zayi durumunda büyük önem taşıyacağı için titizlikle ve mutlaka tutulmalıdır.

10- Alınacak ücretler: Odalarımız belge düzenlenecek olan esnaf ve sanatkarlardan 2011/55 No’lu genelgenin B tablosunda duyurulmuş olan hizmet karşılığını tahsil edecektir. Basılı evrak bedeli olarak ise 2008/79 No’lu genelgemiz ile duyurulan tarifede yer alan belge bedelleri tahsil edilecektir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət