Ana səhifə

S smlouva tatutární město Ostrava


Yüklə 90.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü90.5 Kb.

Příloha I.
S


Smlouva
tatutární město Ostrava

magistrát

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli


STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, PSČ 729 30

zřízené podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

IČ 00845451

zastoupená primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA

(dále jen „Statutární město Ostrava“)

na straně jedné
a
Český atletický svaz

se sídlem Diskařská 100, 169 00 Praha

spolek registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 123

IČ 00539244

zastoupený předsedou PaedDr. Liborem Varhaníkem

(dále jen „Český atletický svaz“)

na straně druhé
označované dále také jako „smluvní strany“


Smlouvu o spolupráci při uspořádání

Kontinentálního poháru IAAF 2018

Článek I


Úvodní ustanovení


 1. Rada Mezinárodní asociace atletických federací (dále jen „IAAF“) rozhodla na svém zasedání konaném dne 19. 11. 2014 v Monaku o přidělení pořadatelství Kontinentálního poháru IAAF 2018 (dále jen „Kontinentální pohár“) statutárnímu městu Ostravě a Českému atletickému svazu.

 2. V návaznosti na výše zmíněné rozhodnutí uzavřeli statutární město Ostrava a Český atletický svaz na jedné straně a IAAF a společnost DENTSU INC. (dále jen DENTSU“) na straně druhé Dohodu o organizaci události Kontinentální pohár IAAF 2018 - v anglickém originále označovanou jako „Event Organisation Agreement IAAF Continental Cup 2018“ (dále jen „Dohoda o organizaci“).

 3. Statutární město Ostrava a Český atletický svaz jsou si vědomi společných závazků vyplývajících pro ně z Dohody o organizaci. Prohlašují tímto, že vyvinou – a to jak společně, tak každá ze smluvních stran samostatně – veškeré potřebné úsilí potřebné ke splnění závazků z Dohody o organizaci a ke zdárnému uspořádání a průběhu Kontinentálního poháru.

 4. Statutární město Ostrava a Český atletický svaz jsou si vědomi schopností a možností, kterými může každá ze smluvních stran – vzhledem k jejich odlišné právní formě, organizační struktuře, cílům pro který byly zřízeny či založeny, personálnímu obsazení, zkušenostem a znalostem v rozličných oblastech lidské činnosti, odborné způsobilosti, finančním a majetkovým poměrům, jakož i dalším vlastnostem a dovednostem – přispět ke splnění závazků z Dohody o organizaci a ke zdárnému uspořádání a průběhu Kontinentálního poháru.

 5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem uzavírají statutární město Ostrava a Český atletický svaz tuto smlouvu, kterou upravují svá vzájemná práva a povinnosti společných pořadatelů Kontinentálního poháru.

 6. Bez ohledu na dále uvedené se statutární město Ostrava a Český atletický svaz zavazují, že ve všech záležitostech týkajících se přípravy a uspořádání Kontinentálního poháru budou vůči třetím stranám vystupovat po předchozí vzájemné dohodě.

 7. Žádná ze smluvních stran neučiní bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany jakékoliv kroky, v jejichž důsledku by bylo ohroženo zdárné uskutečnění Kontinentálního poháru či bylo uskutečnění Kontinentálního poháru znemožněno vůbec.

Článek 2


Zřízení a činnost Organizačního výboru


 1. Statutární město Ostrava a Český atletický svaz zřídí v souladu s Dohodou o organizaci Organizační výbor Kontinentálního poháru (dále jen „Organizační výbor“) jako nejvyšší orgán pověřený k zajištění splnění veškerých povinností spojených s uspořádáním Kontinentálního poháru a k péči o veškerá práva spojená s uskutečněním Kontinentálního poháru.

 2. Organizační výbor je kolektivní orgán složený ze zástupců obou smluvních stran. Organizační výbor bude zřízen bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy. Členové Organizačního výboru budou jmenováni po předchozí dohodě obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že členy Organizačního výboru lze odvolat se souhlasem a po dohodě obou smluvních stran. Na uvolněné místo po odvolaném členu Organizačního výboru bude bezodkladně jmenován nový člen Organizačního výboru na návrh té smluvní strany, která původně nominovala odvolaného člena.

 3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré organizační záležitosti spojené s uspořádáním Kontinentálního poháru na půdě Organizačního výboru, pokud tato smlouva anebo zvláštní dohoda smluvních stran neurčí jinak.

 4. O veškerých záležitostech spojených s přípravou a uspořádáním Kontinentálního poháru rozhoduje Organizační výbor ve sboru a při dodržení demokratických principů.

 5. Zřízením Organizačního výboru nezanikají ani statutární městu Ostravě ani Českému atletickému svazu žádné závazky plynoucí jim z Dohody o organizaci.

 6. Výnosy vzniklé v souvislosti s konáním Kontinentálního poháru jdou ve prospěch Českého atletického svazu v těch případech, kdy jsou v Dohodě o organizaci stanoveny jako příjmy organizátora.

 7. Náklady v Dohodě o organizaci určené jako náklady Českého atletického svazu a/nebo statutárního města Ostrava a/nebo finanční závazky v Dohodě o organizaci určené jako závazky Českého atletického svazu a/nebo statutárního města Ostrava, vzniklé v souvislosti s konáním Kontinentálního poháru, jdou k tíži Českého atletického svazu, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

 8. Činnost Organizačního výboru po administrativní stránce zajišťuje koordinátor jako k tomu určený pracovník. Koordinátorem bude odborně způsobilá osoba, určená po dohodě obou smluvních stran. Koordinátor není členem Organizačního výboru.

 9. Organizační výbor může ke koordinaci přípravy a uspořádání Kontinentálního poháru zřídit jako svůj orgán výkonný výbor, složený z osob zodpovědných za organizaci jednotlivých úseků přípravy a uspořádání.

 10. Činnost Organizačního výboru bude ukončena po uspořádání Kontinentálního poháru a splnění všech souvisejících povinností, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 3


Podpora statutárního města Ostrava


 1. Statutární město Ostrava podpoří přípravu a uspořádání Kontinentálního poháru tím, že:  1. zabezpečí spolupráci a součinnost Městské policie Ostrava při dopravních opatřeních nutných v souvislosti s konáním Kontinentálního poháru

  2. zabezpečí spolupráci a součinnost jím zřízených zdravotnických zařízení při zdravotnickém zabezpečení Kontinentálního poháru

  3. zajistí prostřednictvím svých zástupců v orgánech Dopravního podniku města Ostravy, a.s. možnost bezplatného využití městské hromadné dopravy akreditovaným účastníkům Kontinentálního poháru po celou dobu jeho konání včetně 2 dní předcházejících době konání a 1 dne následujícího po skončení

  4. umožní parkování vozidel návštěvníků Kontinentálního poháru na předem k tomu účelu vyhrazených parkovištích v okolí Městského stadionu

  5. zajistí vydání potřebných povolení ke vjezdu do pěších zón či do jinak z hlediska pohybu vozidel omezených zón pro vozidla oficiálního autoparku Kontinentálního poháru v těch případech, kdy je to nezbytné pro plynulou a plnohodnotnou dopravu akreditovaných účastníků Kontinentálního poháru

  6. bude prostřednictvím svých představitelů (primátor, náměstci primátora, radní) prezentovat sebe i Organizační výbor při společenských událostech souvisejících s přípravou a konáním Kontinentálního poháru – zejména při zahajovacím ceremoniálu a závěrečném banketu. Statutární město Ostrava rovněž po dohodě s Českým atletickým svazem zajistí účast svých představitelů na ceremoniálech vyhlašování vítězů a předávání cen

  7. po předchozí dohodě umožní Organizačnímu výboru, resp. Českému atletickému svazu využití reklamních prostředků (boardy, city-lighty a další reklamní nosiče), které má pro svoje potřeby smluvně dlouhodobě zajištěny anebo které samo provozuje a to v době a na místech přiměřených účelu propagace Kontinentálního poháru

  8. udělí DENTSU a KOMERČNÍM PŘIDRUŽENÝM ORGANIZACÍM ve smyslu Dohody o organizaci veškerá povolení a oprávnění nezbytná k prodeji a distribuci výrobků, včetně zboží s licencí Kontinentálního poháru na jakémkoli místě v Ostravě dle přání DENTSU

  9. bude propagovat a prezentovat konání Kontinentálního poháru prostřednictvím vlastních periodických i neperiodických tiskovin a prostřednictvím vlastních prostředků elektronické komunikace (internet)

  10. umožní používání symbolů statutárního města Ostravy v souvislosti s konáním Kontinentálního poháru

  11. zohlední při plánování a realizaci oprav komunikací a dalších obdobných akcí zabezpečovaných ve vlastní režii plánovaný termín konání Kontinentálního poháru tak, aby se předešlo provádění takovýchto akcí v době konání Kontinentálního poháru v blízkosti oficiálních hotelů, Městského stadionu, tréninkového stadionu a na přesunových trasách mezi těmito body

  12. přímo anebo prostřednictvím jím zřízených organizací spolupracuje na prodeji a distribuci vstupenek na Kontinentální pohár

  13. v dalších nezbytných případech zajistí součinnost jím zřízených organizací.
 1. Podporu prováděnou podle bodu 1 zajistí statutární město Ostrava bez nároku na náhradu nákladů, které mohou jemu přímo anebo jím zřízeným organizacím v té souvislosti vzniknout.

 2. Mimo podpory poskytnuté podle bodu 1 a mimo nákladů hrazených na poskytnutí podpory uvedené v bodu 1 statutární město Ostrava vyčlení a poskytne v návaznosti na své disponibilní prostředky ze svých rozpočtových prostředků dotaci právnímu subjektu, který bude vykonávat činnosti Organizačního výboru, a to pro potřeby Organizačního výboru v celkové výši 15.000.000 Kč (slovy patnáctmilionůkorunčeských). Tato podpora bude poskytnuta postupně v období let 2017 až 2018. Skutečné poskytnutí dotace bude odvislé od příslušných rozhodnutí Zastupitelstva města Ostravy v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Statutární město Ostrava se zavazuje při poskytnutí finanční podpory stanovit takové podmínky, aby bylo možno podporu použít k účelům nezbytným pro úspěšné uspořádání Kontinentálního poháru. Statutární město Ostrava se zavazuje, že stanoví jako termín pro vyúčtování celé podpory nejdříve 31. prosince 2018.

 3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že statutární město Ostrava neponese žádné další náklady nutné na úhradu činností, ke kterým je statutární město Ostrava a Český atletický svaz povinen společně a nerozdílně dle Dohody o organizaci, ani žádné jiné finanční závazky vyplývající z Dohody o organizaci.

Článek 4

Podpora Českého atletického svazu
 1. Český atletický svaz zajistí podporu a uspořádání Kontinentálního poháru zejména tím, že:
  1. dá k dispozici Organizačnímu výboru své odborníky, disponující znalostmi a zkušenostmi s pořádáním mezinárodních atletických závodů úrovně Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Světový pohár a Evropský pohár

  2. zajistí uspořádání atletických soutěží Kontinentálního poháru delegací potřebného počtu kvalifikovaných atletických rozhodčích v souladu s Pravidly atletiky a předpisy IAAF

  3. vyvine veškeré úsilí nezbytné k zajištění financování těch výdajů souvisejících s přípravou a uspořádáním Kontinentálního poháru, které nejsou zajištěny podle článku 3

  4. jako členská federace IAAF zajistí přenos veškerých informací potřebných pro řádnou přípravu a uspořádání Kontinentálního poháru od orgánů a aparátu IAAF k Organizačnímu výboru, případně k statutárnímu městu Ostravě. Zejména pak zajistí bezodkladný přenos o rozhodnutích, směrnicích a pravidlech, které jsou z hlediska přípravy a uspořádání Kontinentálního poháru pro činnost Organizačního výboru relevantní. Zajistí také bezodkladné předání informací o termínech a místech akcí spojených s přípravou a uspořádáním Kontinentálního poháru, zejména pak o plánovaných návštěvách delegátů IAAF, pracovníků DENTSU a IAAF, apod.

  5. dá k dispozici Organizačnímu výboru veškeré dokumenty a informace vzešlé z přípravy a realizace kandidatury Kontinentálního poháru tak, aby mohly tyto být Organizačním výborem optimálně využity při přípravě a uspořádání Kontinentálního poháru

  6. zajistí součinnost České televize jako organizace zodpovědné za výrobu a distribuci televizního signálu

  7. zajistí účast významných osobností české atletiky minulosti i současnosti – bývalých i současných medailistů olympijských her, mistrovství světa a Evropy či světových rekordmanů - při propagačních, prezentačních a společenských aktivitách v době přípravy a konání Kontinentálního poháru

  8. vlastními silami a prostřednictvím svých regionálních orgánů a sdružených členů spolupracuje na prodeji a distribuci vstupenek na Kontinentální pohár

  9. bude propagovat prostřednictvím svých periodik a dalších prostředků masové prezentace, které má k dispozici, přípravu a konání Kontinentálního poháru. K propagaci a prezentaci přípravy a konání Kontinentálního poháru využije také veškerých možností, které jsou mu k dispozici v rámci smluvních vztahů uzavřených s jeho mediálními partnery.

  10. umožní pro účely Kontinentálního poháru používání svých symbolů

  11. garantuje splnění veškerých povinností vyplývajících pro smluvní strany této smlouvy z Dohody o organizaci, které nejsou uvedeny v čl. 3 této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 1. Podporu vymezenou v bodě 1 zajistí Český atletický svaz buď vlastními silami anebo prostřednictvím svých územních orgánů, sdružených členů anebo dceřiných společností a to s přihlédnutím k charakteru a rozsahu konkrétního druhu podpory.

 2. Podporu prováděnou podle bodu 1 zajistí Český atletický svaz na své vlastní náklady, tedy bez nároku na náhradu nákladů, které mohou jemu přímo, jeho územním orgánům, sdruženým členům anebo dceřiným společnostem vzniknout. Smluvní strany se výslovně dohodly, že mimo jiné Český atletický svaz výlučně ponese finanční závazek uhradit USD 100.000,-, jak je uvedeno v bodě 4.2.25 (i) Dohody o organizování a závazek uhradit pojistné z titulu veškerých pojistných smluv uvedených v  článku 8.2 Dohody o organizování.

Článek 5


Další ujednání smluvních stran


 1. Vzhledem k tomu, že:
 1. statutární město Ostrava je v souvislosti s uspořádání mezinárodních atletických závodů Kontinentální pohár IAAF 2018 pouze pořadatelským městem a jako takové je povinno na základě této smlouvy plnit pouze některé, taxativně stanovené povinnosti vyplývající z Dohody o organizaci, zatímco převážnou většinu závazků vyplývajících z Dohody o organizaci je dle této smlouvy povinen plnit Český atletický svaz;

 2. dle Dohody o organizaci jsou statutární město Ostrava a/nebo Český atletický svaz povinni plnit stanovené povinnosti společně a nerozdílně;

 3. statutární město Ostrava nese objektivní odpovědnost (bez ohledu na vis maior) za porušení závazků stanovených v Dohodě o organizaci statutárnímu městu Ostrava a/nebo (také výlučně jen) Českému atletickému svazu bez možnosti vyvinit se;

 4. statutární město Ostrava a/nebo Český atletický svaz se dle Dohody o organizaci zaručují za splnění závazků třetích osob, jejichž vůle a její projev navenek není v moci statutárního města Ostrava a/nebo Českého atletického svazu, případně se zavazují k zajištění splnění závazků třetími osobami, kteréžto nemohou nijak ovlivnit a dále se zavazují zajistit zdržení se stanoveného (byť bezprávního) konání ze strany všech osob, stejně tak přebírají odpovědnost za záruky poskytnuté třetí stranou, nebo záruky třetí stranou neposkytnuté, byť předpokládané (zejména záruky Vlády České republiky);

 5. statutární město Ostrava a/nebo Český atletický svaz se dle Dohody o organizaci zavazují zajistit záležitosti spadající do výkonu veřejné moci vykonávané nezávisle na statutárním městě Ostrava a/nebo Českém atletickém svazu;

 6. statutární město Ostrava a/nebo Český atletický svaz se dle Dohody o organizaci zavazují k poskytnutí některých plnění bezúplatně, respektive za současného nesení nákladů ze strany statutárního města Ostrava a/nebo Českého atletického svazu, kteréžto ve svém souhrnu představují vysokou finanční zátěž (včetně nesení veškerých daňových povinností za dotčené subjekty);

 7. plnění závazků statutárního města Ostrava a/nebo Českého atletického svazu podléhá cizím (nikoliv českým) právním předpisům a/nebo vnitřním (i budoucím) předpisům IAAF a/nebo DENTSU, a to bez zohlednění českého právního řádu, včetně právní úpravy zadávání veřejných zakázek;

 8. statutární město Ostrava a/nebo Český atletický svaz mohou být penalizovány na základě uvážení bez blíže specifikovaných pravidel;

 9. statutární město Ostrava a/nebo Český atletický svaz nemají možnost ukončit jednostranně Dohodu o organizaci, zatímco IAAF a/nebo DENTSU mohou jednostranně ukončit Dohodu o organizaci mimo jiné také na základě subjektivního zhodnocení intenzity porušení smluvní povinnosti ze strany statutárního města Ostrava a/nebo Českého atletického svazu

 10. statutární město Ostrava je povinno odškodnit zúčastněné subjekty i v případech, kdy žádnou škodu nezpůsobí;

 11. statutární město Ostrava nemá možnost se obrátit na soud (rozhodčí doložka)

a vzhledem k tomu, že:


Statutární město Ostrava je územním samosprávným celkem, který hospodaří s péčí řádného hospodáře s veřejnými finančními prostředky, jehož náplň činnosti běžně nespočívá v organizování mezinárodních sportovních akcí, a kteréžto je dle českých právních předpisů povinno hájit zájmy své a svých občanů se smluvní strany za účelem vyvážení postavení statutárního města Ostrava a jeho oprávněných zájmů vůči převzatým povinnostem a závazkům včetně finančních dopadů v případě jejich nesplnění, dohodly, že Český atletický svaz je povinen nahradit statutárnímu městu Ostrava veškerou finanční újmu, která vznikne v majetkové sféře města v důsledku finančního či jakéhokoliv jiného postihu statutárního města Ostrava ze strany IAAF a/nebo DENTSU v souvislosti s Dohodou o organizaci (penalizace, náhrada škody či jiné odškodnění, smluvní pokuta, jiná, Dohodou o organizaci stanovená povinnost), a to ve všech případech, vyjma těch, kdy k finančnímu postihu statutárního města Ostrava dojde v důsledku přímého porušení jeho povinnosti, kterou statutární město Ostrava mohlo a mělo samo (bez ohledu na vůli třetí osoby) splnit. V případech, kdy je nesplnění povinnosti vyplývající z Dohody o organizaci závislé na vůli třetí osoby a jejím konání či na rozhodnutí orgánu veřejné moci, postačí, že statutární město Ostrava prokáže, že za účelem splnění povinností vynaložilo veškeré úsilí, které lze na něm spravedlivě v souladu s právními předpisy požadovat.

Článek 6


Prezentace smluvních stran


 1. Smluvní strany se zavazují vystupovat při propagaci a prezentaci příprav a konání Kontinentálního poháru směrem k veřejnosti a zejména směrem ke sdělovacím prostředkům společně a jednotně.

 2. Závazek sjednaný v bodě 1 plní smluvní strany prioritně prostřednictvím své účasti v Organizačním výboru.

 3. Smluvní strany mohou bez ohledu na ustanovení bodů 1 a 2 používat při své samostatné prezentaci navenek označení „pořadatel Kontinentálního poháru“ či jiné podobné označení včetně oficiálního loga Kontinentálního poháru, ze kterého vyplývá jejich vztah a odpovědnost ke Kontinentálnímu poháru jako sportovní a společenské akci při respektování podmínek stanovených pro takové účely v Dohodě o organizaci. Je-li to vzhledem k účelu a okolnostem prezentace žádoucí, uvedou smluvní strany uvedené označení takovým způsobem, ze kterého bude vyplývat i existence a činnost druhé smluvní strany.

 4. Ustanovení bodů 1 až 3 platí, pokud Dohoda o organizaci neurčuje jinak.

Článek 7


Doba a místo plnění smlouvy


 1. Veškerá plnění a závazky vyplývající z této smlouvy budou prováděny na místech, která budou vzhledem k účelu této smlouvy přiměřené jejímu cíli – řádné přípravě a uspořádání Kontinentálního poháru – vhodná a způsobilá. Takovými místy jsou vždy bez ohledu na další okolnosti území statutárního města Ostravy, sídlo IAAF a sídlo Českého atletického svazu.

 2. Smluvní strany se zavazují zahájit plnění závazků plynoucích z této smlouvy bezprostředně po jejím podpisu. Činnost smluvních stran vyplývající z této smlouvy nemůže být pak ukončena dříve, než budou vypořádány veškeré závazky vzniklé v souvislosti s přípravou a uspořádáním Kontinentálního poháru bez ohledu na to, zda se jedná o závazky mezi smluvními stranami navzájem či o závazky vůči třetím stranám.

Článek 8


Změny v plnění smlouvy a odstoupení od smlouvy


 1. Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby změn v obsahu a plnění této smlouvy, projednají své požadavky a vzájemně si je odsouhlasí. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy je možno provést pouze očíslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

 2. Smluvní strany se dohodly, že důvodem k odstoupení od této smlouvy ze strany statutárního města Ostravy i Českého atletického svazu může být pouze nekonání Kontinentálního poháru z důvodů vyšší moci (požár, zemětřesení, válka, občanská válka, povodeň, odejmutí pořadatelství ze strany IAAF). V tomto případě nevzniká žádné smluvní straně nárok na náhradu škody a má se za to, že smlouva zaniká s účinky ke dni doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

 3. Smluvní strany se výslovně dohodly pro případ, že v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou jednou ze smluvních stran bude uplatněn jakýkoli finanční postih vůči oběma stranám této smlouvy na základě Dohody o organizaci, je povinna jej uhradit smluvní strana, která porušila své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

Článek 9


Závěrečná ustanovení


 1. Smluvní strany se dohodly pro případ, že bude adresátem odmítnuto převzetí písemnosti zaslané v souvislosti s touto smlouvou, že takovou písemnost budou považovat za doručenou okamžikem uplynutí třetího dne ode dne jejího odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

 2. Práva a povinnosti z této smlouvy se vztahují v plném rozsahu i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

 3. V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neplatné ustanovení bude nahrazeno takovým platným ustanovením, které se právně přípustným způsobem co nejvíce přibližuje účelu zamýšlenému oběma smluvními stranami při uzavření smlouvy. Totéž platí pro případné mezery ve smlouvě.

 4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

 5. O uzavření této smlouvy rozhodlo v souladu s § 41 zákona č.128/2000 Sb.na straně statutárního města Ostravy Zastupitelstvo města Ostravy svým usnesením č…….. ze dne ……….2015.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva. Každý ze stejnopisů je originálem této smlouvy.


Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva tak, jak byla sepsána, odpovídá jejich pravé vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne …………2015 V Ostravě dne…………..2015


Ing. Tomáš Macura, MBA PaedDr. Libor Varhaník

primátor předsedaStatutárního města Ostravy Českého atletického svazu

Stránka zVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət