Ana səhifə

Rutin vid tillbud och arbetsskada för studenter vid LiU


Yüklə 130 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü130 Kb.Titel

Rutin vid tillbud och arbetsskada för studenter vid LiU

()
Ägare/godkännare
Personalchef

Randi HellgrenUtfärdare
UF/PA

Monika RissanenIdentitet


Gäller fr.o.m.

2011-03-23Utgåva

2
Utfärdad den

2011-02-23Dokumenttyp

RutinRutin vid anmälan om tillbud och arbetsskada


För att LiU ständigt skall vara en attraktiv, utvecklande och trygg studieplats för studenter är det viktigt att LiU snabbt åtgärdar fel och brister i studiemiljön men också tar tillvara på konstruktiva förslag om hur LiU kan utvecklas som studieplats.

Har det inträffat en olycka eller allvarligt tillbud kontaktar du som student snarast det centrala arbetsmiljöombudet för studenter som i sin tur hanterar händelsen enligt följande rutiner.


Tillbud

Med tillbud avses en oönskad, plötslig, incident som höll på att orsaka en personskada men av gynnsamma omständigheter gjort att det stannat vid en påminnelse om vilka risker som finns. Tillbud anmäls av studenten själv på blanketten ”Anmälan om tillbud”. Ifylld blankett skickas till det centrala arbetsmiljöombudet för studenterna (CAMO-stud) för kännedom och underskrift, som i sin tur skickar den vidare till berörd personalintendent för vidare hantering (ex kan anmälan skickas till berörd enhet i syfte att förhindra att liknande incidenter inträffar och ta bort de eventuella risker som kunnat identifieras). Personalintendenten informerar om händelsen i den Lokala samverkansgruppen (LSG) och diarieför blanketten på institutionen samt skickar kopia till Personalavdelningen som svarar för att informationen lyfts i den centrala samverkansgruppen (CSG). Den som har avgivit ett förbättringsförslag i anmälan av tillbud får återkoppling på sitt ärende inom en vecka normalt sett.

Här finner du blanketten för ”Anmälan om tillbud”
Arbetsskada

Som student är du försäkrad under studietid vid arbetsskada och under direkt färd mellan bostaden och universitetet. Som arbetsskada räknas: • olycksfall (skada som uppkommer på studieplatsen inkl stickskador, skär sig, blir skadad av en annan person)

 • färdolycksfall (ex halka, påkörd, cykla omkull på väg till eller ifrån föreläsning/universitetet)

 • arbetssjukdom (tex fysisk eller psykisk överbelastning eller vid smitta av något ämne i laboratoriemiljön etc)


Student som drabbas av en arbetsskada, oavsett om de lett till sjukfrånvaro eller inte, anmäler själv incidenten snarast möjligt på försäkringskassans blankett, ”Anmälan om arbetsskada”. Beskriv händelseförloppet utförligt och lämna förslag på hur liknade händelser kan undvikas i framtiden. Studenten undertecknar anmälan och skickar blanketten till CAMO-stud som i sin tur kontrollerar blankettens ifyllnad och händelseförloppet för att sedan underteckna blanketten och skicka den vidare till berörd personalintendent.
Personalintendenten svarar för vidare intern hantering av utredning och påskrift (ex kan anmälan skickas till berörd enhet i syfte att förhindra att liknande incidenter inträffar och ta bort de eventuella risker som kunnat identifieras samt att kontakt tas med studenten). Den som har avgivit ett förbättringsförslag i anmälan av olyckan får återkoppling på sitt ärende inom en vecka normalt sett. Personalintendenten kontrollera organisationsnummer och övriga allmänna uppgifter om LiU är ifyllda. Universitetets påskrift innebär inget godkännande av skadan - endast att man tagit del av anmälan och att den är riktigt ifylld. Personalintendenten ansvarar även för att informera om händelsen i den lokala samverkansgruppen (LSG) och svarar för att skicka in blanketten till Försäkringskassan samt att blanketten diarieförs på institutionen. Kopia skickas även till den skadade studenten samt till Personalavdelningen.
Olyckshändelser med allvarliga personskador, där student/-er skadats svårt på grund av olycksfall eller annan skadlig inverkan i studierna, ska händelsen omedelbart anmälas till Arbetsmiljöverket av prefekt/motsvarande per telefon (Tfn 010-730 90 00).

Här finner du blanketten för Anmälan om arbetsskada (FKF 9210)


Personskadeförsäkring för studenter - ersättningsanspråk

Som student (i teoretisk utbildning och VFU) är du försäkrad under studietid och under direkt färd/resa mellan bostaden och universitetet. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall, färdolycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta, till exempel efter nålstick, eller kontakt med smittämne i laboratorium. Försäkringen ger ersättning för kostnader som uppkommit överstigande 500 kronor (då självrisken vid varje skadehändelse är 500 kronor). Ersättning ges för exempel trasiga kläder, utlägg för läkarvård, sjukvård, mediciner, sveda och värk, tandskador mm.


Om studenten har ersättningsanspråk för de kostnader olyckan/personskadan medfört, ska studenten också skicka in skadeanmälan till Kammarkollegiet, enligt blankett för ”Personskada studerande”. Student skickar in ifylld blankett tillsammans med Försäkringskassans blankett om arbetsskada till CAMO-stud som i sin tur skickar försäkringen vidare till personalintendenten för vidare hantering. Universitetets påskrift intygar att studenten går vid universitetet. Personalintendenten kontrollera organisationsnummer, övriga allmänna uppgifter om LiU är ifyllda och svarar för att skicka in blanketten till Kammarkollegiet samt att blanketten diarieförs på institutionen. Ytterligare information om studerande försäkring finns på, http://www.kammarkollegiet.se/forsakringar/studenter/student 

Här finner du blanketten för Personskada studerande


OBS! Kammarkollegiets försäkring gäller inte vid studier i hemmet.
Avvikelse från ovanstående rutin

 • Om olyckan skett i en undervisningssal som;

  • Labb- eller slöjdsal ska anmälan skickas till labbansvarig eller lärare verksamma inom ämnet för vidare handläggning.

  • Lokesalar ska anmälan skickas till Loke direkt.

 • Allmänna ytor – anmälan skickas till Loke direkt .

 • Vid verksamhetsförlagd utbildning/praktik kontaktas handledaren.

 • Om olyckan sker till och från universitetet skickas anmälan till Personalavdelningen.

Var hittar jag mer information i dessa frågor?


Mer om LAF finns på www.fk.se

Mer om studerande försäkring finns på www.kammarkollegiet.se

Kraven från arbetsmiljöverket hittar du på www.av.se

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets broschyr ADI 161 - vägledning vid utredningsarbete

Stöd och hjälp


Personalintendenter/Administrativ chef

Arbetsmiljöombud för studenterStudenthälsan, www.student.liu.se/studenthalsan

Arbetsmiljöverket, www.av.se


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət