Ana səhifə

Rg sayı: 68 27 Haziran 1989


Yüklə 0.72 Mb.
səhifə1/9
tarix27.06.2016
ölçüsü0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
  RG Sayı:68 27 Haziran 1989

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Haziran 1989 tarihli Birleşiminde Kabul olunan “Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ) Yasası, Anayasanın 94(1) maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle ilan olunur.


Sayı :  41 / 1989

SİVİL  HAVACILIK DAİRESİ

(KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

(18/1991; 27/1993; 22/1998; 44/1998; 45/1999; 56/1999, 28/2006, 43/2008 sayılı değişiklik yasaları ile değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)MADDE DİZİNİ:

Madde 1. Kısa isim.

BİRİNCİ KISIM – GENEL KURALLAR.

Madde 2. Tefsir.

Madde 3. Dairenin kuruluş amacı.

İKİNCİ KISIM – KURULUŞ VE GÖREVLER.

Madde 4. Dairenin kuruluşu.

Madde 5. Dairenin görevleri.

ÜÇÜNCÜ KISIM – ÇALIŞMA ESAASLARI.

Madde 6. Yönetim.

Madde 7. Dairenin sorumluluğu ve Daireler arası işbirliği.

Madde 8. Yetki Devri.

Madde 9. Vardiya veya rotasyon usulü ile çalışma.

Madde 10. Sözleşmeli personel istihdamı.

DÖRDÜNCÜ KISIM – ÇEŞİTLİ KURALLAR.

Madde 11. Kadrolar – Birinci Cetvel.

Madde 12. Hizmet Şemaları – İkinci Cetvel.

Madde 13. Personele ödenecek tahsisatlar.

BEŞİNCİ KISIM – GEÇİCİ KURALLAR

Geçici Madde 1. İntibak işlemleri.

Geçici Madde 2. İntibak kuralı.

Geçici Madde 3. Kamu görevlilerinin mevcut barem içi artış tarihleri.

ALTINCI KISIM – SON KURALLAR.

Madde 14. Yürütme yetkisi.

Madde 15. Yürürlükten kaldırma.

Madde 16. Yürürlüğe Giriş.

(56/1999 Sayılı Yasada yer alan Geçici Kurallar):

Geçici Madde 1. İntibak işlemleri

--------------------------


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kısa İsim

1.

Bu Yasa, Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM

Genel KurallarTefsir

2.

Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:   
"Bakan", Ulaştırma İşleri ile görevli Bakanı anlatır.   
"Bakanlık" Sivil Havacılık Dairesinin bağlı olduğu Bakanlığı anlatır.   
"Daire", Sivil Havacılık Dairesini anlatır.   
"Müdür", Sivil Havcılık Dairesi Müdürünü anlatır.

Dairenin Kuruluş amacı

3.

Dairenin kuruluş amacı, sivil havacılık hizmetleri  ile havaalanları hizmetlerini, kamu güvenliği bakımından düzenlemek, geliştirmek ve denetlemektir.


İKİNCİ KISIM

Kuruluş ve GörevlerDairenin Kuruluşu

4.

Daire, bir Müdür yönetiminde, bir Müdür Muavini  ile, yeterli sayıda Yöneticilik, Meslekî ve Teknîk ve Genel Hizmet Sınıfı personeli ile Hava Trafik Kontrol şubesi, Teknik İşler Şubesi, Meydan İşletme Şubesi ile Meydan Haberleşme ve Meydan İtfaiye Biriminden oluşur.

Dairenin

görev ve yetkileri28/2006

30/1975


10/2000

Fasıl 299

Fasıl 330


5.

(1)

Dairenin görev ve yetkileri şunlardır:

  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası içerisinde seyreden uçaklarla, havaalanlarına iniş ve kalkış yapan uçakların, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) mevzuatı ile Hava Alanları ve Limanlar (Ücretleri) Yasası, Askeri Yasak Bölgeler Yasası, Uçak Trafiği Yasası ve Hava Alanları Yasası kuralları çerçevesinde güvenli, düzenli ve süratli bir biçimde uçmalarını sağlamak;

  2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti havaalanlarını işletmek ve havaalanlarının uluslararası standartlarda olmasını sağlamak amacıyla gelişen teknolojiye uygun teknik teçhizat, araç ve gereçleri sağlamak;

  3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti havaalanları için yaklaşma, alçalma ve kalkış planları yapmak ve bu planların uygulanmasını sağlamak;

(Ç) Yabancı ülkelerle hava anlaşmaları yapmak ve uçakların uçuş güvenliği ile ilgili olarak bu ülkelerle haberleşmek ve bilgi alış verişinde bulunmak;

(D) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti havaalanlarına sefer yapmak isteyen yabancı şirket ve uçak sahiplerine izin vermek;

(E) Hava seyrüseferi ile ilgili bilgileri toplamak, düzenlemek ve yayınlamak;

(F) Uçak kaza-kırımlarında arama, kurtarma işlemlerine katılmak ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO)ile Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC)’ın öngördüğü şekilde soruşturmayı yürütmek;

(G) Havaalanlarında verilen yer hizmetleri ile diğer hizmetleri düzenlemek ve denetlemek;

(H) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sivil havacılık sahasında ihtisas isteyen görevlerde bulunacak personelin lisanslarını düzenleyip vermek, yenilemek, sicillerini tutmak ve denetlemek;

(I) Sivil hava araçlarının tescilini yapmak, sicillerini tutmak, uçuşa elverişlilik sertifikalarını düzenlemek ve bunları denetlemek; ve

(İ) Sivil havacılıkla ilgili eğitim müesseselerini eğitim işlerinden sorumlu Bakanlıkla istişare ederek denetlemek.28/2006

(2)

Bakanlar Kurulu, yukarıdaki (1)’inci fıkranın uçak kaza-kırımlarında arama, kurtarma işlemlerine katılmak ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) ile Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC)’ın öngördüğü şekilde soruşturmayı yürütmekle ilgili (F) bendi; Havaalanlarında verilen yer hizmetleri ile diğer hizmetleri düzenlemek ve denetlemekle ilgili (G) bendi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sivil havacılık sahasında ihtisas isteyen görevlerde bulunacak personelin ihtisas koşullarının saptanması, lisansların verilemsi ve yenileme yöntemleri ve sicillerin tutulması ile ilgili (H) bendi ve sivil hava araçlarının tescilinin yapılması, sicillerinin tutulması, uçuşa elverişlilik sertifikalarının düzenlenmesi ve bunların denetlenmesi ile ilgili (I) bendinde yer alan konularda Tüzük yapabilir.

(*)


(2)

Bakanlar Kurulu, yukarıdaki (1)'inci fıkranın (H) bendinde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sivil havacılık sahasında ihtisas isteyen görevlerde bulunacak personelin ihtisas koşullarının saptanması, 1isansların verilmesi ve yenileme yöntemleri ve sicillerin tutulması ve (I) bendinde yer alan sivil hava araçlarının tescilinin yapılması, sicillerinin tutulması, uçuşa elverişlilik sertifikalarının düzenlenmesi ve bunların denetlenmesi konularında Tüzük yapabilir."ÜÇÜNCÜ KISIM

Çalışma Esasları


Yönetim

6.

Dairenin her kademedeki yöneticileri, yürütmekle yükümlü oldukları görevleri, Anayasa, Yasa, Tüzük ve Yönetmelik kurallarına ve ilgili plan ve programlara uygun olarak, Bakanlık genelge, yönerge ve emirleri çerçevesinde yürütmekle yükümlüdürler.


Dairenin Sorumlu-luğu ve Daireler arası işbirliği.

7.

(1)

Daire, hizmet alanına giren konularla ilgili olarak, Bakanlık ve/veya daireler ile yerel yönetimler arasında uyum sağlamakla ve bu kuruluşların görevlerini tam olarak etkin bir biçimde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almakla sorumludur.


(2)

Daire, kendi, görev alanına girmekle birlikte diğer bakanlık ve/veya daireler ile yerel yönetimleri de ilgilendiren konularda, ilgili bakanlık ve/veya daireler ve yerel yönetimler ile işbirliği yapmakla sorumludur.
Yetki devri

8.

Dairenin her kademedeki yöneticileri, belirli görevleri, sınırlarını açıkça belirtmek koşuluyla, yetki ve sorumlulukları ile birlikte, kısmen veya tamamen astlarına devredebilirler.  Ancak bu şekilde yetki devri üstün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Vardiya veya rotasyon usulü çalışma   

7/1979   


3/1982   
12/1982   
44/1982   
42/1983   
5/1984  
29/1984   
50/1984   
2/1985   
10/1986   
13/1986   
30/1986   
31/1987   
11/1988  
33/1988   
13/1989 34/1989

73/1989 8/1990

19/1990

42/1990


49/1990

11/1991


85/1991

11/1992


35/1992

3/1993


62/1993

10/1994


15/1994

53/1994


18/1995

12/1996


19/1996

32/1996


16/1997

24/1997


13/1998

40/1998


6/1999

48/1999


4/2000

15/2000


20/2001

43/2001


9.

Müdür, hizmetin gerektirdiği durumlarda ilgili personeli, Kamu Görevlileri Yasasının 105'inci maddesi kurallarına uygun olarak vardiya veya rotasyon usulü ile çalıştırabilir. 

Sözleşmeli personel istihdamı    

7/1979    


3/1982    
12/1982    
44/1982    
42/1983    
5/1984    
29/1984    
50/1984    
2/1985    
10/1986    
13/1986    
30/1986    
31/1987    
11/1988    
33/1988    
13/1989

34/1989


73/1989

8/1990


19/1990

42/1990


49/1990

11/1991


85/1991

11/1992


35/1992

3/1993


62/1993

10/1994


15/1994

53/1994


18/1995

12/1996


19/1996

32/1996


16/1997

24/1997


13/1998

40/1998


6/1999

48/1999


4/2000

15/2000


20/2001

43/2001


10.

Dairede, her yıl Bütçe Yasasında gösterilmek koşuluyla Kamu Görevlileri Yasanın 6'ncı maddesi kuralları çerçevesinde sözleşmeli personel istihdam edilebilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Kurallar

Kadrolar    11.
Birinci     
Cetvel.

43/2008


(1)

Dairede çalıştırılacak personele ilişkin kadroların adı, kadro sayısı, hizmet sınıfı, sınıf içindeki derecesi ve maaş baremleri, bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde öngörülmektedir.
(2)

Daire kadroları, her yıl Bütçe Yasasında gösterilir ve her  yıl Bütçe Yasasına konacak ödenekler çerçevesinde doldurulur.

7/1979    
3/1982    
12/1982    
44/1982    
42/1983    
5/1984    
29/1984    
50/1984    
2/1985    
10/1986    
13/1986    
30/1986    
31/1987    
11/1988    
33/1988    
13/1989

34/1989


73/1989

8/1990


19/1990

42/1990


49/1990

11/1991


85/1991

11/1992


35/1992

3/1993


62/1993

10/1994


15/1994

53/1994


18/1995

12/1996


19/1996

32/1996


16/1997

24/1997


13/1998

40/1998


6/1999

48/1999


4/2000

15/2000


20/2001

43/2001

(3)

Bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde her kadro için öngörülen baremler, Kamu Görevlileri Yasasına ekli Birinci Cetvelde öngörülen baremlerin karşılığıdır.

Hizmet şemaları İkinci Cetvel

43/2008


12.

(1)

Daire personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile nitelikleri bu Yasaya ekli İkinci Cetveldeki hizmet şemalarında öngörülmektedir.(2)

Müdür, Daire kadrolarında çalışmakta olan kamu görevlilerini, özlük haklarına ve statülerine halel gelmemek koşulu ile, mevkileri ile uygun diğer görevlerde çalıştırabilir.

Personele Ödenecek Tahsisatlar

2.45/1999

22/1984

36/1984


37/1984

8/1985


13.

Bu Yasanın 11’inci maddesine ekli Birinci Cetvelde öngörülen kadrolardan, aşağıda dökümü verilen mevkilerde görev yapan personel ile Geçici Personelin Kadrolanması (Özel Kurallar) Yasasının ek kadroları gösteren II.Cetvelinde yer alan kadrolardan aşağıda (1)’inci ve (3)’üncü fıkralarda belirtilen mevkilerde görev yapan personele, Sivil Havacılık Dairesine bağlı olarak havaalanlarında görev yaptıkları sürece, asli maaşlarının % 40’ı oranında “Radar Tahsisatı” ve “Havaalanı İtfaiye Özel Tahsisatı”; (2)’inci fıkrada belirtilen mevkilerde görev yapan personele ise asli maaşlarının %20’si oranında “Özel Tahsisat” verilir.

Ancak söz konusu tahsisatlar, emeklilik amaçları açısından dikkate alınmaz.

(1) Radar Tahsisatı Alacak Olan Kadrolar:Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı

(Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)-

Hava Trafik Kontrol Şube Amiri

III. Derece
-

Teknik İşler Şube Amiri

III. Derece
-

Meydan İtfaiye Şube Amiri


III. Dereceİdari Hizmetler Sınıfı
-

Meydan Haberleşme Sorumlusu

I. Derece
-

Hava Trafik Kontrol Ekip Sorumlusu

I. Derece
Liman Hizmetleri Sınıfı-

Hava Saha Kontrolörü

I. Derece
-

Kule Yaklaşma Kontrolörü

II. Derece
-

Hava Trafik Kontrolör Yardımcısı

III. Derece
-

Hava Trafik Kontrolör Yardımcısı

IV. DereceMühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı
-

Baş Mühendis

I. Derece
-

Elektronik Mühendisi

II. Derece
-

Elektronik Mühendisi

III. Derece
-

Makine Mühendisi

III. DereceTeknisyen Hizmetleri Sınıfı
-

Teknisyen

I. Derece
-

Teknisyen

II. Derece
-

Teknisyen

III: Derece
-

Teknisyen

IV. Derece
-

Telsiz Operatörü

I. Derece
-

Telsiz Operatörü

II. Derece
-

Telsiz Operatörü

III. Derece
-

Telsiz Operatörü

IV. DereceTeknisyen Yardımcılığı Hizmetleri sınıfı (Ek Kadro)
-

Sanatkar (Vasıflı Eleman)

II. Derece
-

II. Sınıf Ustabaşı

II. Derece
(2). Özel Tahsisat Alacak olan Kadrolar:Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı

(Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler):-

Müdür Muavini

II. Derece
-

Meydan İşletme Şube Amiri

III. Derece
Liman Hizmetleri Sınıfı:


-

Kıdemli Meydan İşletme Memuru

I. Derece
-

Meydan İşletme Memuru

II. Derece
-

Meydan İşletme Memuru

III. Derece
-

Meydan İşletme Memuru

IV. Derece
-

Danışma ve Enformasyon Memuru

IV. DereceYardımcı Genel Hizmetler sınıfı


(Ek Kadro)


-

Bekçi

II. Derece
(3). Havaalanı İtfaiye Özel Tahsisatı Alacak Olan

Kadrolar:

Teknisyen Hizmetleri sınıfı-

Meydan İtfaiye Memuru

I. Derece
-

Meydan İtfaiye Memuru

II. Derece
-

Meydan İtfaiye Memuru

III. Derece
-

Meydan İtfaiye Memuru

IV. Derece
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət