Ana səhifə

Resmi gazete sayisi: 27435 resmi gazete tariHİ: 17. 12. 2009


Yüklə 114 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü114 Kb.
RESMİ GAZETE SAYISI: 27435           RESMİ GAZETE TARİHİ: 17.12.2009

KARAR SAYISI: 2009/15641 KARAR TARİHİ: 04.12.2009

DEĞİŞİKLİK: RESMİ GAZETE SAYISI: 27537           RESMİ GAZETE TARİHİ: 30.03.2010

KARAR SAYISI: 2010/259 KARAR TARİHİ: 22.03.2010

JAPON ULUSLARARASI İŞBIRLIĞI BANKASIYLA IMZALANAN İKRAZ ANLAŞMASI ÇERÇEVESINDE FINANSE EDILEN VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMIRYOLLAR, LIMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YABANCI PARA BIRIMINE DAYALI SABIT FIYAT GÖTÜRÜ BEDELLE IHALESI YAPILMIŞ OLAN “GEBZE-HAYDARPAŞA, SIRKECI-HALKALI BANLIYÖ HATLARININ İYILEŞTIRILMESI VE DEMIRYOLU BOĞAZ TÜP GEÇIŞI İNŞAATI” PROJESI KAPSAMINDA SÖZLEŞME BC1 DEMIRYOLU BOĞAZ TÜP GEÇIŞ, TÜNELLER VE İSTASYONLAR IŞI ILE YINE BU KAPSAMDA YABANCI PARA BIRIMININE DAYALI SABIT TEKLIF BIRIM FIYATLARLA IHALESI YAPILMIŞ OLAN YAPIM IŞLERININ MÜHENDISLIK VE MÜŞAVIRLIK HIZMETLERI IŞINE AIT FIYAT GÜNCELLEMESI HESABINDA UYGULANACAK ESASLARA ILIŞKIN KARAR

(4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ek 3 üncü maddesine göre)

4/12/2009 TARİHLİ VE 2009/15641 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ
KARAR
Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; Japon Uluslararası İşbirliği Bankasıyla imzalanan İkraz Anlaşmaları çerçevesinde Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından finanse edilen ve Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce yabancı para birimine dayalı sabit fiyat götürü bedelle 3 Ekim 2003 tarihinde ihalesi yapılmış olan Sözleşme BC1 Demiryolu Boğaz Tüp Geçiş, Tüneller ve İstasyonlar İşi ile yine bu kapsamda yabancı para birimine dayalı sabit teklif birim fiyatlarla 28 Ağustos 2000 tarihinde ihalesi yapılmış olan “Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi (Marmaray)” projesinin Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri İşinde arkeolojik kazıların ve tüneller üzerinde yer alan standart dışı yapılarla ilgili hukuki ve fiziki sorunların öngörülemeyecek gecikmelere yol açması ve inşaat ana girdi kalemlerindeki ve işçilik maliyetlerindeki müdebbir bir tacirin öngöremeyeceği artışlara ilaveten döviz kuru – Türk Lirası karşılığının da dengeli olmaması sebebiyle, yapım işleri için arkeolojik kazıların işi telafi edilemez şekilde engellemeye başladığı 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yapılan ve yapılacak imalatlar (Ocak 2006 dönemine ait hakediş dâhil) ile Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri İşleri için sözleşmesindeki bitiş tarihinden sonra yapılacak işlerde uygulanmak üzere fiyatların ihale anındaki reel değerlerine dönüştürülerek güncellenmesini sağlamak amacıyla uygulanacak esasları tespit etmek ve uygun koşullarda temin edilen kredilerin kısa sürede kullanımının sağlanarak yatırımların ekonomiye kazandırılması ve büyük çapta yolcu ve yük taşınmasını sağlayacak olan Marmaray Projesinin zaman kaybetmeden tamamlanarak hizmete açılmasını temin etmektir.
Güncelleme hesap esasları

MADDE 2- (1) 1 inci maddede belirtilen yapım işleri için 10 No’lu (Ocak 2006) Hakedişten, Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri İşleri için sözleşme süresinin bitim tarihinden itibaren işin bitimine kadar yapılacak işlerin sözleşmesinde belirtilen ödeme kalemleri aşağıda belirtilen usulle hesaplanacak (K) güncelleme katsayıları ile çarpılarak teklifin verildiği tarihteki reel değerlerine getirilir. Sözleşmenin ilgili maddesine göre görevli taşeron marifetiyle ve ilgili idarelerin güncel birim fiyatları ile yaptırılacak işler bu uygulamanın dışında kalacaktır.

(2) Güncellemeden doğan farklar ihale bedeli, teminat, keşif artışı ve bunlarla ilgili sözleşme hükümlerini etkilemez.

(3) Maliyet artış ve eksiliş tutarları aşağıdaki hesaplama yöntemlerine göre belirlenir.

a) Yapım işleri için aşağıdaki formül uygulanır.


K= Pn x (Zo/Zn)
b) Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri İşleri için aşağıdaki formül uygulanır.
K= Tn x (Zo/Zn)

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan hesap formüllerinin uygulanmasında;


K: Maliyet artış ve eksiliş tutarına ait katsayıyı,
Pn= [ax(In/Io) + b1x(Çn/Ço) + b2x(Dn/Do) + b3x(An/Ao) + b4x(TUn/TUo)+ b5x(DTn/DTo) + b6x(Mn/Mo) + b7x(Kn/Ko) + b8x(En/Eo) + b9x(Gn/Go)],
Zo: İhale tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Japon Yeni döviz alış

kurunu,
Zn: Hakediş düzenleme tarihinin içinde bulunduğu ayın birinci gününe ait (hafta sonu veya resmi tatil gününe rastlaması halinde izleyen ilk mesai gününe ait) teklife esas Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Japon Yeni döviz alış kurunu,


Tn: Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi (19/2/2001) ile uygulama yılı dönemine ait proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranlarını,
Pn: Ağırlıklı rayiç değişimini (Her iş grubu için ayrı ayrı tespit edilecektir),
a: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak işçilik oranını temsil

eden sabit katsayıyı,


b1: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak çimentonun ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,
b2: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak demirin/çeliğin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,
b3: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,
b4: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak tuğla ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,
b5: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak doğal taşın ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,
b6: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,
b7: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak kabloların ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,
b8: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak elektrikli makinelerin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,
b9: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak genel malzemelerin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,
Io,In: İşçilik ihale ayı rayici ve hakedişin ait olduğu ay rayici, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen, Ekim 2003 ile hakedişin ait olduğu aya ait asgari ücretleri,
Ço,Çn: Çimento ihale ayı rayici (Ekim 2003) ve hakedişin ait olduğu ay rayici, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay yayımlanan “2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi Alt Sektörlere Göre Endeksler Tablosu”ndan alınacak 265 numaralı “Çimento, kireç ve sıva alçısı” endeksini,
Do,Dn: Demir-çelik ihale ayı rayici (Ekim 2003) ve hakedişin ait olduğu ay rayici, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay yayımlanan “2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi Alt Sektörlere Göre Endeksler Tablosu”ndan alınacak 271 numaralı “Esas demir, çelik ve demir alaşımları” endeksini,
Ao,An: Akaryakıt ihale ayı rayici (Ekim 2003) ve hakedişin ait olduğu ay rayici, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay yayımlanan “2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi Alt Sektörlere Göre Endeksler Tablosu”ndan alınacak 232 numaralı “Rafine edilmiş petrol ürünleri” endeksini,
TUo,TUn: Tuğla ihale ayı rayici (Ekim 2003) ve hakedişin ait olduğu ay rayici, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay yayımlanan “2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi Alt Sektörlere Göre Endeksler Tablosu”ndan alınacak 264 numaralı “Fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri” endeksini,
DTo,DTn: Mimari malzemelerden doğal taşın ihale ayı rayici (Ekim 2003) ve hakedişin ait olduğu ay rayici, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay yayımlanan “2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi Alt Sektörlere Göre Endeksler Tablosu”ndan alınacak 141 numaralı “Taş” endeksini,
Mo,Mn: İnşaat makine ve araçları ihale ayı rayici (Ekim 2003) ve hakedişin ait olduğu ay rayici, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay yayımlanan “2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi Alt Sektörlere Göre Endeksler Tablosu”ndan alınacak 29 numaralı “Makine ve teçhizat b.y.s.” endeksini,
Ko,Kn: Kablolar ihale ayı rayici (Ekim 2003) ve hakedişin ait olduğu ay rayici, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay yayımlanan “2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi Alt Sektörlere Göre Endeksler Tablosu”ndan alınacak 313 numaralı “İzole edilmiş tel ve kablolar” endeksini,
Eo,En: Elektrikli makineler ihale ayı rayici (Ekim 2003) ve hakedişin ait olduğu ay rayici, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay yayımlanan “2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi Alt Sektörlere Göre Endeksler Tablosu”ndan alınacak 31 numaralı “Elektrikli makine ve cihazlar b.y.s.” endeksini,
Go,Gn: Genel malzemeler ihale ayı rayici (Ekim 2003) ve hakedişin ait olduğu ay rayici, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay yayımlanan “2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi Alt Sektörlere Göre Endeksler Tablosu”ndan alınacak “G” numaralı “ÜFE Genel” endeksini,
Sözleşme ayı rayici: (o) İndisi ile gösterilen Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, ihale zamanı “2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi Alt Sektörlere Göre Endeksler Tablosu”ndan alınacak pozlara ait 2003 Ekim ayı rayiç değerlerini ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 16 yaşını dolduranlar için tespit ettiği 2003 Ekim ayı aylık asgari ücreti,
Uygulama ayı rayici: (n) İndisi ile gösterilen Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, hakedişin ait olduğu ay için yayımlanan “2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi Alt Sektörlere Göre Endeksler Tablosu”ndan alınacak değerleri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 16 yaşını dolduranlar için tespit ettiği aylık asgari ücreti,
ifade eder.
(4) Her ödeme kaleminin maliyet artış ve eksiliş tutarlarına ait katsayının hesabında
EK-1’de yer alan tabloda gösterilen sabit katsayılar kullanılacaktır.
(5) İdare tarafından talimat verilen iş değişikliklerinde sözleşme birim fiyatlarının kullanılması halinde bu Karar hükümleri çerçevesinde ilgili ödeme kalemine ait katsayı hesaba katılarak değerlendirilir.
(6) Sözleşme BC1 Demiryolu Boğaz Tüp Geçiş, Tüneller ve İstasyonlar İşi için
1 Ocak 2006 tarihinden (10 No’lu Hakediş) sözleşmenin orijinal süresinin bitiş tarihi olan
28 Nisan 2009 tarihine (47 No’lu Hakediş) kadar hesaplanan K katsayısı (maliyet artış ve eksiliş tutarına ait katsayı) nedeniyle oluşan fark 0.80 oranı ile çarpılarak uygulanır.
İş programları ve ödenek dilimleri

MADDE 3- (1) Yükleniciler, bu Kararın uygulanmasını düzenleyen, Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü ile yapılacak sözleşme zeyilnamesinin imzasını müteakip yıllık iş miktarlarını, yıllık ödenekleri ve bunların aylara dağılımını gösteren ayrıntılı bir iş programı yapacaklar ve İdareye onaylatacaklardır.
(2) Herhangi bir yıla ait onaylı iş programındaki ödenek Yüklenicinin kusuru sebebiyle harcanamadığı takdirde ertesi yıl yapılacak hakedişlerde, bu hakediş toplamları, ödeneğin harcanamayan kısmına eşit olana kadar, iş programı gerçekleştirilmemiş yılın fiyat güncellemesi uygulanmasına devam edilecektir.
Cezalı çalışılan işlerde uygulama

MADDE 4- (1) Sözleşmesine göre süresi bitmiş, süre uzatımı alınmadan cezalı çalışılması durumunda, cezalı çalışılan süre içinde fiyat güncellemesi ödenmez; işe ana sözleşme gereği ceza kesilerek devam edilir.
Sözleşme tadilatı esasları

MADDE 5- (1) Sözleşme BC1 Demiryolu Boğaz Tüp Geçiş, Tüneller ve İstasyonlar İşi Yüklenicisi ile yapılacak ek anlaşma;
a) Orijinal bitiş tarihinden sonra Maliyet Merkezi 1 ve Maliyet Merkezi 2 ödemeleri; kesin teminat ve sigorta poliçeleri gerçek maliyetler üzerinden, Ön ve Genel Zamana Bağlı Masraflar, orijinal masraf merkezi tutarlarından EK-2’de yer alan tabloda gösterilen oranlarda ve fiyat artışları ile birlikte ödenmesi,

b) İhtiyat Kesintisinin geçici kabul şartı aranmaksızın banka teminat mektubu karşılığı serbest bırakılması,

c) Avans geri ödemesinin yeniden planlanması; Sözleşme BC1 Demiryolu Boğaz Tüp Geçiş, Tüneller ve İstasyonlar İşi sözleşmesinin eki Sözleşme Özel Koşularının Özeti (Ek-1)’nin, 14.2 maddesindeki B=%70, C=%95 olacak şekilde revize edilmesi,

ç) Aktivite Çizelgesindeki Ödeme Kalemleri; ödeme kalem sayısının mevcut 600 adetten 1000 adete arttırılması,

d) Revize İş Programının hazırlanması ve 28 Ekim 2013 tarihinin yeni tamamlanma tarihi olarak tespit edilmesi,

e) İş değişiklikleri ve hak taleplerine ait endirekt giderlerin ödenmesi; direkt maliyetin üzerine %12.5 ilave yapılarak ödenmesi,

prensip ve detaylarını içerecektir.
(2) “Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi (Marmaray)” projesinin Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri İşleri Yüklenicisi ile yapılacak ek anlaşmada, Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri İşleri için sözleşmesindeki sürenin Marmaray Projesi yapım işlerinin sürelerine paralel olarak düzenlenmesi ve süre artışına paralel olarak da üst limit aranmaksızın keşif artışı verilmesi hususları esas alınacaktır.


İdareye başvuru esasları

MADDE 6- (1) Bu Kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 30 takvim günü içinde
(30 uncu günün resmi tatil gününe gelmesi halinde takip eden ilk iş günü 30 uncu gün kabul edilmek üzere) Yükleniciler verecekleri dilekçeler ile;
a) Bu Karar hükümlerine göre işe devam etmek,

b) İşe, sözleşmesine göre devam etmek,


seçeneklerinden birini yazılı olarak talep edecek ve yapılacak ek anlaşma ile işlerine devam edecektir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen süre içinde herhangi bir talepte bulunulmamışsa işe sözleşme hükümleri dahilinde devam edileceği kabul edilmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EK-1

FİYAT FARKI HESABINA ESAS SABİT KATSAYILAR TABLOSU

 

SABİT KATSAYILAR

 

İşçilik

Çimento

Demir

Akaryakıt

Tuğla

Doğal Taş

Makine ve Ekipman

Kablo

Elektrikli Makineler

Genel

Asgari Ücret

265

271

232

264

141

29

313

31

Genel

CC

ÖDEME KALEMLERİ

 

a

b1

b2

b3

b4

b5

b6

b7

b8

b9

1

BAŞLANGIÇ VE GÖTÜRÜ KALEMLER

 

0,25

 

 

0,01

 

 

0,12

 

 

0,62

2

BAŞLANGIÇ VE GENEL VADELİ KALEMLER

 

0,73

 

 

0,10

 

 

0,02

 

 

0,15

3

HEMZEMİN VE İSTİNAT DUVARLI YARMA YAPILAR

F001-F006

0,12

0,22

0,24

0,18

 

 

0,24

 

 

 

4

AÇ/KAPA TÜNELLER

 

 

 

İNŞAAT İŞLERİ

F001-F005,F007

0,13

0,30

0,24

0,14

 

 

0,19

 

 

 

 

ELEKTRİK/MEKANİK İŞLERİ

F006

0,02

 

0,09

 

 

 

0,55

0,01

0,33

 

5

DELME TÜNELLER

F001-F012

0,10

0,23

0,22

0,08

 

 

0,37

 

 

 

6

BATIRMA TÜP TÜNEL

F001-F005

0,19

0,10

0,10

0,23

 

 

0,38

 

 

 

9,11, 12,18

İSTASYONLAR(YENİKAPI,SİRKECİ, ÜSKÜDAR,KAZLIÇEŞME)

 

 

 

İNŞAAT İŞLERİ

F001-F003,F006

0,14

0,28

0,20

0,14

 

 

0,24

 

 

 

 

ELEKTRİK/MEKANİK İŞLERİ

F004

0,02

 

0,09

 

 

 

0,55

0,01

0,33

 

 

MİMARİ İŞLER

F005

0,25

0,02

0,33

 

0,31

0,05

0,04

 

 

 

13

KÖPRÜLER

F001-F008

0,10

0,17

0,32

0,19

 

 

0,22

 

 

 

14

ALTYAPI AKTARIMLARI

F001-F008

0,11

0,16

0,32

0,16

 

 

0,25

 

 

 

15

HAT İŞLERİ

F001-F009

0,12

 

0,78

 

 

 

0,10

 

 

 

16

ELEKTRİK İŞLERİ

F001-F007

0,05

 

 

 

 

 

 

0,22

0,73

 

17

MEKANİK İŞLER

F001-F007

0,06

 

0,20

 

 

 

0,57

 

0,17

 

EK-2


MM 

POZ 

ZAMANA YAYILI KALEMLER

Uygulanacak Oran

(%)

No.2

It001

İdare ve Koordinasyon Faaliyetleri

70

No.2

It002

İnşaat İşlerinin Gözetimi

40

No.2

It003

İşveren Ofislerinin İdaresi

0

No.2

It004

İşverenin Konferans ve Teşhir Merkezinin İdaresi

 0

No.2

It005

İşverenin Kara Ulaşımının İdaresi

 0

No.2

It006

İşverenin Deniz Ulaşımının İdaresi

 0

No.2

It007

İşverenin Haberleşme Tesislerinin İdaresi

 0

No.2

It008

Yüklenici Ofislerinin İdaresi

40

No.2

It009

Yüklenici Atölyesinin İdaresi

40

No.2

It0010

Yüklenicinin Diğer Tesislerinin İdaresi

40

No.2

It0011

Aylık Fotoğraflar

100

No.2

It0012

Genel İnşaat Ekipmanı, Taşıtlar, Gemiler ve Botların İdaresi

30

No.2

It0013

Güç

40

No.2

It0014

İnşaat Sırasındaki Temizlik İşleri

40

No.2

It0015

Kusur Bildirim Döneminde Hazır Bulunma

 100


RESMİ GAZETE SAYISI: 27537           RESMİ GAZETE TARİHİ: 30.03.2010

KARAR SAYISI: 2010/259 KARAR TARİHİ: 22.03.2010
4/12/2009 TARIHLI VE 2009/15641 SAYILI KARARNAMENIN EKI KARARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA ILIŞKIN EKLI KARAR
(4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ek 3 üncü maddesine göre)

22/3/2010 TARİHLİ VE 2010/259 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – 4/12/2009 tarihli ve 2009/15641 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri İşleri için sözleşmesindeki bitiş tarihinden sonra yapılacak" ibaresi "Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri İşleri için sözleşmesindeki süre uzatımı verilmeden önceki bitiş tarihi olan 13/2/2009 tarihinden sonra yapılan ve yapılacak" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri İşleri için sözleşme süresinin bitim tarihinden itibaren işin bitimine kadar yapılacak" ibaresi "Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri İşleri için sözleşmesindeki süre uzatımı verilmeden önceki bitiş tarihi olan 13/2/2009 tarihinden itibaren işin bitimine kadar yapılan ve yapılacak" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Karar 17/12/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət