Ana səhifə

Resmî Gazete Sayı : 28159 (Mükerrer)


Yüklə 402 Kb.
səhifə1/3
tarix26.06.2016
ölçüsü402 Kb.
  1   2   3

31 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28159 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN

İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2012/14)

Kapsam ve dayanak

MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde EK-1, 2, 3 ve 4’te gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu kapsamda belirlenen kotaların dağıtımına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak 7. Maddede belirlenmiştir.İthalat işlemleri

MADDE 2 ‒ (1) Montreal Protokolünün Kopenhag değişiklikleri uyarınca, Kopenhag Değişikliklerine taraf olmayan (EK-A’da yer almayan) ülkelerden, EK-1’de GTİP’leri ile isimleri belirtilen eşyanın,

(2) Montreal Protokolünün Pekin Değişiklikleri uyarınca, Pekin Değişikliklerine taraf olmayan (EK-B’de yer almayan) ülkelerden, EK-2 ve EK-3’te GTİP’leri ile isimleri belirtilen eşyanın,

ithalatı yapılamaz.

Kotalar

MADDE 3- (1) EK-3’te GTİP ve isimleri verilen eşyanın, EK-B’de yer alan ülkelerden yapılacak ithalatı, EK-C’de belirtilen Laboratuvar ve Zorunlu Kullanım Alanları için gerek duyulan ithalat hariç olmak üzere, Ekonomi Bakanlığının (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Bakanlıkça 2012 yılı için verilecek toplam izin miktarı, aşağıdaki tabloda yer alan GTİP ve eşya tanımlarının karşılarında belirtilen miktarları geçemez. Bu miktarların dağıtımı Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Aşağıdaki tabloda yer alan eşya hariç olmak üzere, EK-3’te GTİP ve tanımları verilen diğer eşyanın her biri için izin verilecek ithalat miktarı ise, 2012 yılı için bir tondur.(3) EK-3’te GTİP ve tanımları yer alan eşyanın EK-C’de belirtilen Laboratuvar ve Zorunlu Kullanım Alanları için gerek duyulan, EK-B’de yer alan ülkelerden yapılacak ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir.

GTİP

EŞYANIN TANIMI

İZİN VERİLECEK İTHALAT MİKTARI (Ton)

2903.71.00.00.00

Klorodiflorometan

3.000

2903.72.00.00.00

Diklorotrifloroetanlar

10

2903.73.00.00.00

Diklorofloroetanlar

1.500

2903.79.11.00.17

Klortetrafloretan (tüm izomerleri)

1

3824.74.00.00.12

142B[(Klorodifloroetan),R-22 (klorodiflorometan)] karışımı

500

İthalatı yasak olan eşya

MADDE 4 ‒ (1) Aşağıda GTİP ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır.

GTİP

EŞYANIN TANIMI

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

2903.19.10.00.00

1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform)

2903.77.10.00.00

Trikloroflorometan

2903.77.20.00.00

Diklorodiflorometan

2903.77.30.00.00

Triklorotrifloroetanlar

2903.77.40.00.00

Diklorotetrafloroetanlar

2903.77.50.00.00

Kloropentafloroetan

2903.77.90.00.00

Diğerleri

3824.71.00.00.11

R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

İlgili kurumlardan izin alınacak eşya

MADDE 5 ‒ (1) Zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuvar amaçlı ithalat hariç olmak üzere, aşağıdaki tabloda GTİP ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. Söz konusu eşyanın zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuvar amaçlı ithalatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tabidir.

GTİP

EŞYANIN TANIMI

2903.39.11.00.00

Bromometan (metil bromür)

3808.91.90.00.11 3808.92.20.00.11 3808.92.90.00.11 3808.93.27.00.11 3808.93.30.00.11 3808.93.90.00.11 3808.94.90.00.11 3808.99.10.00.11 3808.99.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

İlgili kurumlardan izin alınacak eşya

MADDE 6 ‒ (1) Aşağıdaki tabloda GTİP ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. Ancak, EK-C/2’de Zorunlu Kullanım Alanları için kullanılmış ve rehabilite edilmemiş halon ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir.

GTİP

EŞYANIN TANIMI

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

Kotaların dağıtım esasları

MADDE 7 ‒ (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen ithalatı Bakanlığın (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan eşya ile ilgili ithal taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, firmaların bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi beş gün içerisinde EK-D’de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Bakanlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi esas alınır.

(2) Talep edilen miktarın toplam kota miktarından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak, talep edilen miktarın toplam miktardan daha fazla olması durumunda dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı ve ithalat performansları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

(3) Başvuru süresi sonrasında olabilecek ithal talepleri, ancak ilgili eşya için talep edilen miktarın tespit edilen miktardan daha düşük olması halinde, artan miktar için değerlendirmeye alınır. Bu kapsamdaki dağıtım, firma talepleri dikkate alınarak başvuru sırasına göre yapılır.

(4) Başvuruda bulunacakların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına kayıt olmaları zorunludur.İthal lisansının düzenlenmesi

MADDE 8 ‒ (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesi kapsamında verilecek ithal izinleri için Bakanlıkça ithal lisansı düzenlenir. Gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince söz konusu ithal lisansının ithalatçıya verilen nüshası aranır. Bu belgenin bir sureti gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Ancak, düzenlenen ithal lisansları Çevre ve Şehircilik Bakanlığından temin edilen kontrol belgesi ile birlikte işlerlik kazanır.İthal lisansı işlemleri

MADDE 9 ‒ (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2012 tarihine kadar geçerli olup, bu süre uzatılmaz.

(2) İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.(3) İthal lisansı kapsamında gerçekleştirilecek ithalat, sadece bu Tebliğ’in ekindeki başvuru formunda ithalatçı tarafından beyan edilen ve ithal lisansında belirtilen Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı gümrük kapılarından yapılabilir. İthal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ilgili firmaların talep etmesi halinde, ithal lisansı üzerinde Bakanlıkça uygun görülebilecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi

MADDE 10 ‒ (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip on gün içerisinde söz konusu lisansın firmaya verilen nüshasının aslı Bakanlığa iade edilir. İthalattan vazgeçilmesi durumunda, ithal lisansının aslının 1/8/2012 günü mesai bitimine kadar Bakanlığa iade edilmesi gerekir.

İthalatı yasak olan eşya

MADDE 11 ‒ (1) Aşağıdaki tabloda belirtilen eşyadan herhangi birini içeren EK-4/A’da GTİP ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan EK-4/B’de GTİP ve isimleri belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır.

GTİP

EŞYANIN TANIMI

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

2903.19.10.00.00

1,1,1,-Trikloroetan (metilkloroform)

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

2903.77.10.00.00

Trikloroflorometan

2903.77.20.00.00

Diklorodiflorometan

2903.77.30.00.00

Triklorotrifloroetanlar

2903.77.40.00.00

Diklorotetrafloroetanlar

2903.77.50.00.00

Kloropentafloroetan

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3824.71.00.00.11

R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət