Ana səhifə

Referat Generalforsamling Region Syd Den 28. maj 2011, Haderslev


Yüklə 53.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü53.5 Kb.


side af


ReferatGeneralforsamling Region Syd

Den 28. maj 2011, Haderslev
1. Valg af dirigent

Efter indstilling fra bestyrelsen valgtes Ejvind Andersen (Rindby) til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlighed.


Jørgen Østermark, Region Øst og Erik Skjøtt, Region Nord blev valgt som stemmetællere
2. Beretning ved regionsformand Ole Wiil

Velkommen til den årlige generalforsamling i Region Syd. Jeg har valgt denne gang, at starte til tiden. Det er dejligt igen at se, at så mange har fundet vej til Haderslev. Det vidner om interesse for regionens aktiviteter. Og jeg må sige, at tilmeldingen igen i år har været ganske tilfredsstillende, det er meget glædeligt. Deltagelsen til vores fest i aften er 96, lidt færre end sidste år, men dog tilfredsstillende.


En særlig velkomst skal lyde til foreningens direktør Bent Soelberg og til Hans Nørgaard som jo desværre er med for sidste gang, idet Hans har valgt at gå på pension pr. 1. september. Også en velkomst til vore venner fra de øvrige regioner, og en særlig velkomst til vores gamle regionsformand og tidligere landsformand, Peder Dall Jørgensen. Endelig en velkomst til de af vore passive medlemmer, firmaerne, der deltager.
Det er nu blevet rutine, at generalforsamlingerne gennemføres om foråret og ikke som før hen i september. Grunden er jo den, at FVD vedtægter og spilleregler for budgettering blev ændret i forbindelse med kommunalreformen.
I 1. kvartal udmelder landsbestyrelsen retningslinier for budgetteringen, hvorefter regionsbestyrelsen udarbejder budgetforslag som efterfølgende behandles i landsbestyrelsen. I 2. kvartal afholder regionerne generalforsamling, hvor budgetforslaget fremlægges, hvorefter landsbestyrelsen i 3. kvartal udarbejder det endelige budgetforslag som så behandles af FVD repræsentantskab i 4. kvartal.
Min beretning vil blive relativt kortfattet og ikke beskæftige sig med landspolitik, da jeg efter generalforsamlingen vil skifte til landsformandskasketten og gennemføre et indlæg om FVD aktiviteter og politik.
Ved generalforsamlingen sidste år i Haderslev blev Bent Nielsen, Lorens Jessen og jeg selv genvalgt. Bestyrelsens sammensætning er fortsat uændret således:
Formand: Ole Wiil, Oksbøl

Næstformand: Peter Storgaard, Taulov

Sekretær: Steen Thomsen, Abild

Kasserer og kursusleder: Lorens Jessen, Kliplev

Bestyrelsesmedlem: Bent Nielsen, Tinglev
Regionen tæller 298 medlemmer, Altså ingen tilgang, men heller ingen afgang. Har I kendskab til et vandværk i Jeres område, der endnu ikke har indset de indlysende fordele, der er ved at være medlem af FVD, beder jeg om, at I overbeviser dem og får dem til at melde sig ind. Alene vandværksforsikringen, som er skræddersyet til vandværker, betaler kontingentet og hertil kommer jo god information i Vandposten og på vore kurser. Og så må vi jo ikke glemme det gode fællesskab, som vi alle værner om her i region Syd.

Udover, naturligvis vores normale bestyrelsesmøder, ca. 10 møder om året, til varetagelse af regionens drift, har vi i den forløbne periode også været optaget af at følge vandrådenes arbejde.


Det har betydet, at vi har deltaget i en række af vandrådenes fællesmøder med kommunerne og tillige har haft den store glæde at være inviteret til flere af vandrådenes repræsentantskabsmøder. Lad mig her sige, at vi med tak tager imod alle de invitationer vi kan få, og at vi vil bestræbe os på at møde flittigt op for at følge vandrådenes arbejde. Vi deltager også gerne i vandrådenes bestyrelsesmøder, såfremt der måtte være specifikke emner som I ønsker at drøfte med os.
Lad mig også sige, at det er imponerende at se, det engagement der lægges for dagen i vandrådene og de resultater, der opnås. Tak for det.
I november afholdt vi er særdeles velbesøgt kursus i budget og regnskab gennemført af vores dygtige underviser Bente Jepsen. Kursusmaterialet og håndbogen er helt opdateret og vi ser kurset som en nødvendighed for nye kasserere, men også de gamle kan have god gavn af at få repeteret stoffet, ligesom kurset er åbent for bestyrelsesmedlemmer. Hele bestyrelsen har jo økonomisk ansvar i forhold til vandværkets drift. Vi gentager succesen til efteråret den 8. november på Hotel Rødding.
Ved årets begyndelse lagde vi så ud med det nye kursus i vandværksdrift efter den nye håndbog nummer 6. Kurserne blev gennemført den 1. og 3. marts, men var så efterspurgte, at vi måtte oprette en venteliste og gennemføre et ekstra kursus. Underviseren var Henrik Laugesen fra Kemic Vandrens i Give som har stor viden om vandværksdrift og tillige serverer det omfattende stof på en let tilgængelig måde.
Den 14. april afholdt vi så Grundkursus i Bestyrelsesarbejde, som sædvanlig og for sidste gang, sikkert og rutineret gennemført af Hans Nørgaard. Der er ingen tvivl om, at vi så rigtigt, da vi flyttede det fra marts til april, hvor de fleste værker har afholdt deres generalforsamlinger og valgt nye medlemmer ind i bestyrelserne som har behov for at komme på bestyrelseskursus. Også her var der overvældende tilslutning.
For at klæde de nye vandråd bedst muligt på og tillige få gjort op, hvad status er i de enkelte kommuner, gennemførte vi en kursus-/temaaften på Hotel Rødding den 27. april. Aftenens program var rettet imod vandrådsformænd og medlemmer af koordinationsfora.
Vi begyndte traditionelt med en god dansk ret i restauranten, hvorefter de enkelte vandrådsformænd aflagde beretning. Herefter gennemførte Bent Lilholm fra Krüger et interessant indlæg om lovgivning og dokumenteret drikkevandssikkerhed og Henrik Laugesen fra Kemic et spændende indlæg om åbne og lukkede filtre. Aftenen blev afsluttet med et indlæg fra vores direktør Bent Soelberg om foreningens tiltag på vandrådsområdet. En rigtig god aften med en god debat og mange interesserede spørgsmål.
Vi havde den store glæde, at alle vandråd i de 12 kommuner var repræsenteret, ligesom der mødte kommunale sagsbehandlere op, men desværre kun fra tre kommuner. Regionen er derfor i færd med at opbygge en kontaktliste til alle kommunale sagsbehandlere, så vi fremover kan invitere ved direkte henvendelse – vi håber, det giver pote.
Vi er allerede meget langt med aktivitetskalenderen for 2012 som vi forventer at kunne præsentere i Vandposten og på FVD hjemmeside allerede tidligt på efteråret.
Den 22. september var vi i Stilling og besøge målerfabrikken Kamstrup og allerede den 29. september på besøg ved Eurofins i Vejen, affødt af debatten og kritikken af prøvetagning på værkerne og på ledningsnettet, besøget her var så efterspurgt, at vi måtte gentage succesen.
Den 5. april var det så Wavin i Hammel og endelig den 27. – 28. april gennemførte vi en interessant bustur til Grundfos i Wahlstedt i Nordtyskland, hvor vi, udover at høre på interessante indlæg om energioptimering og avanceret pumpeteori, også aflagde besøg på fabrikken som fremstiller pumper og andet avanceret udstyr. Alt i alt 4 supergode og interessante besøg med god tilslutning.
Den 15. september besøger vi så Silhorko i Stilling og så må vi se, hvad 2012 bringer.
I august gennemførte vi en meget interessant temaaften for regionens vandværksbestyrelser og driftspersonale på Hotel Rødding med deltagelse af indbudte firmaer.

Vi startede, ikke overraskende, med et godt måltid mad. De tre indlæg var fra: Brdr. Dahl, Wavin og Thvilum.


For 8. år i træk gennemfører vi så igen temaaften på Hotel Rødding, nemlig den 25. august. Vi indleder som sædvanlig aftenen med at få lidt at spise Denne gang er det Rambøl, Leif Koch og A-Control, der vil berige os med gode og interessante indlæg. Efter kaffe og spørgeperiode er der arrangeret en miniudstilling af de tre firmaer i et tilstødende lokale. Med en deltagerpris på kun 125 kr. er det et overkommeligt arrangement og der deltager da også normalt omkring 100 interesserede vandværksfolk. Så vi håber igen på stort fremmøde.
Vandværksudstillingen gennemføres nu hvert år i Fredericia, denne gang den 24. september. Udstillingen gennemføres meget professionelt og firmaerne er særdeles tilfredse. Jeg har da også kun hørt rosende ord fra vores medlemmer. Vi håber, at I vil støtte op om arrangementet. Her er jo mulighed for at blive præsenteret for nye produkter, at knytte kontakter og endelig er der jo den sociale dimension, nemlig at vi får lejlighed til at hilse på hinanden.
Regnskab 2010, som kassereren i detaljer vil redegøre for, og her skal I holde ørene stive, udviser et negativt resultat på -5.836, men det skyldes jo, at revisoren har ladet det uforbrugte tilskudsbeløb for 2010 på 27.908 indgå i regnskabet som en periodisering, selvom udgiften endnu ikke er afholdt. Man kan sige, at det er et sundhedstegn, at vi holder os under det beløb, der årligt tildeles regionen, nemlig 262.600 kr. Det er således positivt, at vi har udvist sund økonomisk sans, så vi kan aflevere lidt af tilskuddet igen. Som I nok husker, er der jo indført fælles kontingent for alle vandværker i landet og tillige ens kriterier for tildeling af penge til at drive regionen for.

Og det er vel rimeligt nok, vi skal jo ikke puge penge sammen, men drive regionen fornuftigt og forsvarligt.


Bemærkes skal det også, at kørselsudgifterne nu er indeholdt i de enkelte konti, så man fremover får et mere retvisende billede af prisen for de enkelte aktiviteter.
Da vi ydermere er i stand til at præsentere en egenkapital på omkring 635.000 kr., synes vi, at resultatet er meget tilfredsstillende.
I 2011 har vi justeret budgettet, dels for at indarbejde kørselsgodtgørelsen i de enkelte konti og dels, fordi landbestyrelsen har besluttet, at honorarerne til bestyrelsen nu omsider skal pristalsreguleres fra 93.000 i 2010 til 95.000 i 2011 og i 2012 til 97.500.
Og i budget 2012, som vi skal behandle i dag, vil I se, at mange af posterne ligner budget 2011. Jeg tror, vi er ved at gafle os ind, også selvom der på kursussiden kan forekomme udsving afhængig af antal deltagere. Så sammenfattende må jeg sige, at regionens økonomi er sund.
Når jeg ser tilbage på året som gik, må jeg konstatere, at det igen har været et godt, arbejdsrigt år for de forbrugerejede vandværker og, at målsætningen om at bevare den decentrale vandforsyning, trods alt stadig holder.
Vi ønsker fortsat at kæmpe for og bevare vore almene vandværker, hvor beslutningerne træffes af folkevalgte forbrugere og hvor vi selv ejer vores vandforsyning.
Men der er meget nyt og det kræver, at vi står sammen og alle medvirker til, at bakke op om de nye vandråd som har en meget væsentlig rolle at spille i forhold til kommunerne.
Jeg vil gerne udtrykke en stor ros til de ildsjæle der lige nu lægger mange kræfter i at få vandrådene til at fungere. Fra Region Syd vil vi gøre alt, hvad der står i vores magt for at hjælpe Jer - kald blot på os.
Tak til vore passive medlemmer som har givet støtte her til vor generalforsamling, de er nævnt her på bagsiden af indkaldelsen.
Jeg vil gerne sige tak til alle Jer, som lægger et så stort og for det meste ulønnet arbejde i den private vandforsyning.
Og tak til FVD sekretariat v/direktør Bent Soelberg og samtlige medarbejdere for godt samarbejde i året, der er gået. En særlig tak skal lyde til vores trofaste og solide støtte udi vanskelige vandværksspørgsmål, Hans Nørgaard. Tak for god rådgivning og for gode kurser.
Til slut en tak til mine bestyrelseskolleger for godt og solidt samarbejde i det forløbne år. Vi har holdt mange møder og diskuteret vidt og bredt, men vore beslutninger er altid truffet i enighed.
Der var ingen bemærkninger til beretningen

3. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse

Kassereren gennemgik regnskabets enkelte poster.Regnskabet godkendt

Kassereren gennemgik herefter budget 2012.Budgettet godkendt
4. Indkomne forslag.

Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag.5. Valg til regionsbestyrelse

Peter Storgaard, Taulov og Steen Thomsen, Abild blev genvalgt.

6. Valg af 3 suppleanter

Bente Jepsen, Holsted og Børge Nielsen, Padborg blev genvalgt, medens Hans Andersen, Bramdrupdam blev nyvalgt.

7. Valg af revisor

Claus Jørgensen, Tinglev blev genvalgt som revisor.
8. Valg af revisorsuppleant

Claus Skovbjerg, Give og Rindby, blev genvalgt som revisorsuppleant.
9. Eventuelt

Formanden oplyste, at næste års generalforsamling afholdes den 2. juni 2012 på Hotel Harmonien i Haderslev.


Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.
Formanden takkede herpå dirigenten og mødedeltagerne for en velgennemført generalforsamling .

Referent Hans Nørgaard


__________________ ___________________________________

Dato Dirigent Ejvind AndersenRegion Syd, generalforsamlingsreferat 2011


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət