Ana səhifə

Referat fra møte nr. 01/05 Trafikksikkerhetsutvalget I Sør-Trøndelag, onsdag 26. januar 2005


Yüklə 102 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü102 Kb.


REFERAT
fra møte nr. 01/05 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 26. januar 2005

kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje.
Til stede: Heidi Klokkervold (medlem)

Svein Harald Antonsen (medlem)

Ole Bech-Pedersen (medlem)

Odd Skavern (medlem)

Jorunn Lervik (Sosial- og helseavdeling/Fylkesmannen)

Aslak Olsen (Statens utdanningskontor)

Bjørn Wold (UP)

Elisabeth Nermoen (Politiet)

Trond Aune (Statens vegvesen, Trafikksikkerhet/vegforvaltning)

Kirsti Stokmo (FTU-sekretær)


Meldt forfall: Beate Marie Dahl Eide (medlem)

Bjørn Øyvind Engh (Enhet for regional utvikling Fylkeskommunen)

Arne Øiamo (Politiet)

Erik Spilsberg (Statens vegvesen, Trafikksikkerhet/vegforvaltning)

Bård Morten Johansen (Trygg Trafikk)

Arnfinn Dalsaune (ATL)

Odd Andresen (Divisjon utdanning)
Ikke meldt forfall: Wenche Vuttudal (varamedlem)

Odd Skavern, nestleder, ønsket velkommen på møtet.

Han viste til problem med utenlandske trailere på vinterføre. Hvordan virker effekten av tiltak som er rettet mot dem. Ønsket mer informasjon om dette på neste møte.
Endring av sakslisten til sak - orientering. Det var innmeldt 2 tema:

Finn Blakstad, Statens vegvesen om "Trafikkulykker i Sør-Trøndelag 2004" og Jorunn Lervik om "Hvor mange av elevene går til skolen i Sør-Trøndelag".


Med endringen ble møteinnkalling og saksliste – enstemmig godkjent.

T-SAK 01/05 GODKJENNING AV MØTEREFERAT FRA MØTE NR. 06/04

(17.11.04)
Jorunn Lervik: viste til sak 38/04, og opplyst at i forbindelse med å legge til rette for bedre helse er arbeidet med samordning av midler hos fylkesmannen og fylkeskommunen i gang.
Med opplysningen ble referatet – enstemmig godkjent.

ORIENTERING:

Finn Blakstad, Statens vegvesen - Trafikkulykker i Sør-Trøndelag 2004.

Denne foreløpige statistikken bygger på politirapporterte personskadeulykker. På landsbasis er hardt alvorlige ulykker gått ned, mens mindre alvorlige ulykker har økt.

I Sør-Trøndelag kan det se ut som den største økningen av ulykker skjer på Europa- og riksveger. Det er registrert 14 drepte. Ca. halvparten av ulykkene skjer i Trondheim, men det er relativt mange ulykker i Orkdal. Disse ulykkene har forbindelse til fart. De fleste ulykker skjer om høsten.

Trafikksikkerhetsutvalget vil få tilsendt rapport når den foreligger.


Statens vegvesen planlegger å holde pressekonferanse vedrørende trafikkulykker i Sør-Trøndelag. Ønsker ett samarbeid mellom politiet, Trygg Trafikk, Statens vegvesen og trafikksikkerhetsutvalget. Kan utvalget tenke seg å delta på denne?

Trafikksikkerhetsutvalget er positiv til å delta på pressekonferansen.


Jorunn Lervik, Sosial- og helseavdeling, Fylkesmannen - skoleveien.

Bedre fysisk helse gir mindre ulykker. Det er viktig å legge tilrette for fysisk aktivitet blant befolkningen. Barn og unge er i fokus. Det må mer helse inn i all samfunnsplanlegging. Fysisk aktivitet blant barn og unge er for lav.


Tabellen viser andel barn som gikk eller syklet til/fra skolen i 2000:

Sted

1-4 kl.

5-7 kl.

8-10 kl.

Norge

44 %

60 %

52 %

Sør-Trøndelag

45 %

59 %

53 %


Odd Skavern vedrørende etablering av regionalt samordningsutvalg innen kontroll og overvåking.

Lederne i Trafikksikkerhetsutvalgene i Region midt er enig om at det blir opprettet ett samordningsutvalg. Samordningen for å få større effekt av tiltakene med politisk forankring. Nedsatt arbeidsgruppe har forbedt konferanse som vil bli arrangert 8.- 9. februar med tema: Handlingsplaner for ulike etater og organisasjoner, strukturering av trafikksikkerhetsarbeidet i region, styringssignaler fra våre ledere, ulykkesanalysegruppen til Statens vegvesen.


Orienteringene ble tatt til etterretning.
T-SAK 02/05 MIDLER TIL TRAFIKKSIKKERHET I 2005

Heidi Klokkervold: Prosjektet "Hjem for en 50-lapp". I budsjettet er det avsatt 400 000 kr til prosjektet. Hva slags penger er det? Hva med del finansiering fra andre?
Innstilling til vedtak:

Trafikksikkerhetsutvalget godkjenner endringene innenfor postene TS-befaringer i kommunene og oppfølging av handlingsplan i samsvar med neden forstående tabell.
Fylkesvegbudsjett 2005

Budsjett

2005

Forslag

2005

Tilsagn

TS-befaringer i kommunene

1 100 000

700 000
Oppfølging handlingsplan

1 000 000

600 000

137 000

TS-tiltak fylkesveger (Aksjon skoleveg)

4 000 000

4 000 000

3 800 000

Tilskudd - TS til kommunene (Aksjon skoleveg)

2 000 000

2 000 000

2 300 000

"Hjem for en 50-lapp

400 000

400 000
Støtte til TS-tiltak
800 000
Trafikksikkerhetsutvalg - drift

100 000

100 000
Trygg Trafikk fylkessekretær til kontorhold/reiser

150 000

150 000
Sum

8 750 000

8 750 000Kvaliteten på skolesekkene er slik at den kan brukes i flere år. Er det mulig å skifte farge på skolesekken fra år til år. Til neste møte ønsker utvalget at det blir undersøkt om det er mulig.


Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
T-SAK 03/05 FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2005

Innstilling til vedtak:

Trafikksikkerhetsutvalget godkjenner forslag til møteplan for 2005.


Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
T-SAK 04/05 TRAFIKKSIKKERHETSPRIS

Innstilling til vedtak:

Trafikksikkerhetsutvalget ønsker å dele ut trafikksikkerhetspris i henhold til statuttene.


Midlene, 10 000/20 000 kr, til prisen hentes fra posten "Støtte til trafikksikkerhetstiltak".
Svein H. Antonsen: Forslag at det til neste møte blir lagt fram forslag til nye statuetter for utdeling av trafikksikkerhetspris.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Odd Skavern forlot møtet. Heidi Klokkervold tok over som leder av møtet.
T-SAK 05/05 STØTTE TIL TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK OG AKSJON

SKOLEVEG - SØKNAD OM OVERFØRING AV TILDELTE MIDLER TIL 2005

Heidi Klokkervold: Søknaden fra Trondheim kommune "Singsakerringen - nedsatt hastighet/sikring av krysningspunkt". Etter det som fremgår av brevet har prosjektet blitt endret i forhold til opprinnelig søknad. Utvalget har behov for mer informasjon om prosjektet. Begrunnelse for trafikksikkerhets gevinst.
Innstilling til vedtak:

Trafikksikkerhetsutvalget godkjenner at følgende får overført tildelte midler fra 2004 til 2005:

"Aksjon skoleveg"

Kommune

Prosjekt

Tildeling

Trondheim

S.P. Andersens veg-signalregulering/gangfelt/belysning av g/s-veg

404 000

Trondheim

Singsakerringen - nedsatt hastighet/sikring av krysningspunkt

1 500 000

Trondheim

Kong Øysteins veg - signalregulering signalreg av gangfelt/rundkj

1 172 000

Trondheim

Olderdalen - Vikåsen - Kv opparb/belysning turveg

720 000

M Gauldal

Budal skole - Fv 622 oppstillingsplass-/snuplass for buss

731 237

Skaun

Åsbygdvegen - fartshindrende tiltak

80 000

Skaun

Gammelvegen - Kleiva - opprusting av gangveg

37 000

Hemne

Grøtnes - fv 311 busslomme og leskur

30 000

"Støtte til trafikksikkerhetstiltak"Kommune

Prosjekt

Tildeling

Rissa

Skaugdalen skole - besøk til Eberg trafikkgård

2 100

Dette under forutsetning av at tiltaket blir gjennomført i 2005.


Heidi Klokkervold: Forslag, som innstilling til vedtak, unntatt "Singsakerringen". Henvendelse til Trondheim kommune hvor det blir bedt om mer informasjon om endringer i tiltaket.
Forslaget ble enstemmig vedtak.
Vedtak:

Trafikksikkerhetsutvalget godkjenner at følgende får overført tildelte midler fra 2004 til 2005:

"Aksjon skoleveg"

Kommune

Prosjekt

Tildeling

Trondheim

S.P. Andersens veg-signalregulering/gangfelt/belysning av g/s-veg

404 000

Trondheim

Kong Øysteins veg - signalregulering signalreg av gangfelt/rundkj

1 172 000

Trondheim

Olderdalen - Vikåsen - Kv opparb/belysning turveg

720 000

M Gauldal

Budal skole - Fv 622 oppstillingsplass-/snuplass for buss

731 237

Skaun

Åsbygdvegen - fartshindrende tiltak

80 000

Skaun

Gammelvegen - Kleiva - opprusting av gangveg

37 000

Hemne

Grøtnes - fv 311 busslomme og leskur

30 000

"Støtte til trafikksikkerhetstiltak"Kommune

Prosjekt

Tildeling

Rissa

Skaugdalen skole - besøk til Eberg trafikkgård

2 100

Dette under forutsetning av at tiltaket blir gjennomført i 2005.


Henvendelse til Trondheim kommune hvor det blir bedt om mer informasjon om endringer i tiltak i "Singsakerringen".

T-SAK 06/05 TRYGG TRAFIKKS LANDSMØTE I 2005 - FORSLAG PÅ

MEDLEMMER FOR PERIODEN 2005 - 2007
Saken ble lagt fram på møtet uten innstilling til vedtak.
Vedtak:

Trafikksikkerhetsutvalget konkluderte med at det denne gangen ikke vil bli sendt forslag til kandidater fra Sør-Trøndelag.


T-SAK 07/05 ORIENTERINGSSAKER:

a) Referat fra møte i Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag 23.11.04.

b) Referat fra møte i Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag 14.12.04.

c) Protokoll frå møte nr. 8/2004 i fylkestrafikktryggingsutvalet 13.12.04

d) Brev fra Mopedlærerne i Trøndelag til Statens vegvesen -

Trafikkopplæringa grunnskolen.

e) Brev fra Statens vegvesen til Sør-Trøndelag politidistrikt - Forslag til

trafikkforebyggende tiltak ved bruk av kampanjeskilting i trafikkregion 2.

Henvendelsen fra Sør-Trøndelag politidistrikt blir tatt opp som egen sak på

neste møte.


T-SAK 08/05 KORT ORIENTERING FRA KONSULTATIVE MEDLEMMER,

SAMT EVENTUELLE INNSPILL FRA FASTE MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER
Ingen orientering.

Møtet slutt kl. 12.30.Neste møte: 9. mars 2005.

Odd Skavern/Heidi Klokkervold Kirsti StokmoNestleder/leder FTU-sekretærVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət