Ana səhifə

År 2003, den 24. april, ble det holdt møte i fylkesutvalget på fylkeshuset, Sarpsborg, under ledelse av fylkesvaraordføreren. Til stede


Yüklə 54 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü54 Kb.
Protokoll

År 2003, den 24. april, ble det holdt møte i fylkesutvalget på fylkeshuset, Sarpsborg, under ledelse av fylkesvaraordføreren.
Til stede:

Arne Øren hadde forfall. I hans sted møtte


Bjørn Eriksen.
Solbjørg Lervik
Odd Heltorp
Andreas Lervik
Anne Steinsland
Svein Christoffersen, fylkesvaraordfører
Bente Holm Sælid hadde forfall. I hennes sted møtte
Anne Koht-Norbye.
Inger Stølan
Ingrid Willoch hadde forfall. I hennes sted møtte
Peter Kuran
Ragnar Jørgen Steg
Ulf Leirstein hadde forfall. I hans sted møtte
Jon Gåsvatn.


Følgende saker ble behandlet:Saksnr.:

03/436

Sak A nr. 33/2003 – Godkjenning av fylkesutvalgets protokollerFylkesutvalgets behandling:

Det fremkom ingen merknader til det protokollerte fra møte 20. mars 2003.


Votering:

Fylkesutvalget vedtok enstemmig å godkjenne protokollene.Saksnr.:

03/1183

Sak A nr. 34/2003 – Protokoller fra internasjonale samarbeidsorganerFylkesrådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.Fylkesutvalgets behandling:

Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.


Votering:

Fylkesrådmannens forslag til vedtak.Saksnr.:Sak A nr. 35/2003 – Justering av budsjettmidler mellom rammeområdet Administrativ ledelse og fellesfunksjoner og Kultur, inkl Østfold fylkesbibliotekFylkesrådmannens forslag til innstilling:

Rammeområdet Administrativ ledelse og fellesfunksjoner (funksjon 420) reduseres med


kr 200.000,-, fra kr 53 873 700,- til kr 53 673 700,-.
Rammeområdet Kultur, inkl Østfold fylkesbibliotek (funksjon 771) styrkes med kr 200 000,-, fra kr 14 182 700,- til kr 14 382 700,-.
Fylkesutvalgets behandling:

Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.


Votering:

Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Saksnr.:Sak A nr. 36/2003 – Månedsrapport pr 28.02.2003Fylkesrådmannens forslag til vedtak:


 1. Månedsrapporten pr. 28.02.2003 tas til orientering.

 2. Det bevilges kr 0,1 mill av investeringsfondet fra aksjesalg, E011, med restsaldo etter denne bevilgningen på kr 1 292 391,- til påkostninger, og kr 0,1 mill omdisponeres fra vedlikehold av fylkeshuset til vedlikehold vedrørende personalhytta på Røsholmen.

Omdisponeringen av vedlikeholdsmidlene innebærer en overføring av midler mellom to rammeområder. Kr. 0,1 mill overføres fra rammeområde Interne servicefunksjoner til rammeområdet Administrativ ledelse og fellesfunksjoner.
Fylkesutvalgets behandling:

Representanten Solbjørg Lervik (Ap) framsatte følgende endringsforslag:

Det legges fram egen sak med tanke på å avhende eiendommen.


Representanten Peter Kuran (H) framsatte følgende endringsforslag:

Røsholmen personalhytte takseres og vurderes solgt.


Votering:

Peter Kuran trakk sitt forslag.


Fylkesrådmannens forslag til vedtak punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Fylkesrådmannens forslag til vedtak punkt 2 fikk ingen stemmer.

Solbjørg Lerviks endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets vedtak lyder således:


 1. Månedsrapporten pr. 28.02.2003 tas til orientering.

 2. Det legges fram egen sak med tanke på å avhende eiendommen.


Saksnr.:

98/850

Sak A nr. 37/2003 – Mosseregionen – ny skolestruktur. Melding om status og framdrift


Fylkesrådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.


Fylkesutvalgets behandling:

Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.


Votering:

Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Saksnr.:

02/4380

Sak A nr. 38/2003 – Tilbudsstrukturen – videregående skoler 2003/2004Fylkesrådmannens forslag til vedtak:

De foreslåtte endringene i tilbudsprofilen og forslagene til strukturelle tilpasninger vedtas.


Fylkesutvalgets behandling:

Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.


Votering:

Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.Saksnr.:

02/4055

Sak A nr. 39/2003 – Ungdomsinformasjonskontorene (Unginfo)Fylkesrådmannens forslag til vedtak:

Unginfo-prosjektet videreføres av Østfold fylkeskommune ved at:
 1. Aktivitetene samordnes med oppgavene rundt Ungdommens fylkesting og elevombudsordningen i Fylkeshuset, Sarpsborg.

 2. Unginfo–satsningen konsentreres i hovedsak om drift og videreutvikling av nettbasert informasjon med utgangspunkt i portalen til Unginfo.Fylkesutvalgets behandling:

Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.


Votering:

Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Saksnr.:

96/5824

Sak A nr. 40/2003 – Invitasjon til å øke stiftelseskapitalen i Østfoldforskning (STØ)Fylkesrådmannens forslag til vedtak:

Det bevilges kr 500.000 til Stiftelsen Østfoldforskning som Østfold fylkeskommunes del av den omsøkte forhøyelse av Stiftelseskapitalen i STØ.

Tilskuddet dekkes over 140000.4800.17002 Regionalt Utviklingsprogram/prosjekter.
Fylkesutvalgets behandling:

Bjørn Eriksen fratrådte som inhabil etter forvaltningslovens § 6, 1.ledd.


Votering:

Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).Saksnr.:

03/1167

Sak A nr. 41/2003 – Regional Utviklingsplan 2003 for ØstfoldFylkesrådmannens forslag til vedtak:


 1. Regional handlingsplan 2003 m/vedlegg vedtas og legges til grunn for fylkeskommunens videre arbeid med regional utvikling.

 2. De overførte midlene fra Statsbudsjettet kap.551, post 60 ”Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling” fordeles slik:

 • kr 5 000 000 til SND (etablererstipend og bedrifts- og næringsutvikling i distriktene)

 • kr 450 000 til kommunale næringsfond (Aremark, Marker og Rømskog)

 • kr 8 000 000 til INTERREG IIIA

 • kr.140.000 til vannforsyningsprosjekt i Rømskog kommune

 • kr.460.000 til øvrig prosjektoppfølging i.f.t. RUP

 1. Rådmannen arbeider videre med oppfølging av de ulike prosjekter og programmer i RUP 2003. Det avsettes inntil 1 mill. kr. til oppfølging av RUP for Nedre Glomma-regionen. Kr. 460.000 disponeres til videre oppfølging av øvrige aktuelle tiltak i RUP 2003. Det fremmes egne saker for politisk behandling for tildeling av midlene.

 2. Det fremmes egen sak om fylkeskommunens rolle og evt. deltakelse i partnerskap for etablering av kunnskapsparker i Østfold.Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Solbjørg Lervik (Ap) framsatte følgende tileggsforslag:

Forslagene som ble vedtatt i komiteene innarbeides i RUPen.


Votering:

Fylkesrådmannens forslag til vedtak og Solbjørg Lerviks tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.Saksnr.:Sak A nr. 42/2003 – Ny organisering av Samhandlingsforum – Østfold UtviklingFylkesrådmannens forslag til vedtak:

Fylkesutvalget slutter seg til forslag til organisering og drift av Østfold Utvikling, med den fylkeskommunale representasjon som fremgår av saken.


Fylkesutvalgets behandling:

Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.


Votering:

Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.Saksnr.:Sak A nr. 43/2003 – Generalforsamling i stiftelsen Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold – deltakelseFylkesutvalgets behandling:

Representanten Solbjørg Lervik (Ap) framsatte følgende forslag:

Bjørn Eriksen deltar på generalforsamlingen.


Votering:

Forslaget fra Solbjørg Lervik ble enstemmig vedtatt.Saksnr.:Sak A nr. 44/2003 – Invitasjon til Europakonferanse
Fylkesutvalgets behandling:

Representanten Andreas Lervik (Ap) framsatt følgende forslag:

Fylkeskommunen deltar på konferansen med tre folkevalgte.Fylkesvaraordføreren framsatte følgende forslag:

Andreas Lervik og Inger Stølan deltar. Det avklares hvorvidt Ingrid Willoch eller Ulf Leirstein deltar.Votering:

Forslagene fra Lervik og fylkesordføreren ble vedtatt enstemmig.

Forhandlingene avsluttet.

Møtet hevet.Svein Christoffersen
fylkesvaraordfører
Anne-Lise Kristoffersen
sekretær
Neste møte i fylkesutvalget er berammet til 28. mai 2003.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət