Ana səhifə

Questiones ad examen rigorosum de philosophia Tételjegyzék a filozófiai szigorlatra 2014-ben Logika


Yüklə 53.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü53.5 Kb.

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

2013-2014. tanévQuestiones ad examen rigorosum de philosophia

Tételjegyzék a filozófiai szigorlatra

2014-ben
Logika (beugrók)

1. Igazság és helyesség kérdése a logikában, különös tekintettel az induktív és a deduktív érvelésre
2. Határozza meg a következő fogalmakat (ahol lehet, hozzon példát): performatív nyelvhasználat, konklúzió indikátorok, argumentum ad hominem, állításoperátorok.
3. Vázolja a különbséget az irrelevanciából és a helytelen indukcióból fakadó érvelési hibák között. Adjon példát!
4. Mi a különbség a hangsúly, ekvivokáció és amfibólia érvelési hibái között? Mondjon példát mindegyikre!
5. Hogyan különbözik a modus tollens nevű következtetési forma a modus ponens nevűtől?
6. Határozza meg a kondicionális és bikondicionális fogalmakat, a köztük levő különbséget illusztrálja logikai értékük felírásával is!
7. Miben különbözik a következtetés igazságfüggvények, illetve természetes levezetés útján való ellenőrzése?
8. Ellenőrizze természetes levezetés útján a megadott következtetést.

Ismeretelmélet (beugrók)

1. Adja meg a következő fogalmak definícióit: (a) filozófia; (b) fogalom; (c) tapasztalás (általában); (d) értékközömbös megismerés – elkötelezett megismerés.
2. Mit állapított meg Descartes az általa ismert filozófiáról és milyen következtetéseket vont le ebből?
3. Mi az empirizmus következménye a tudományos ismeretszerzésre nézve?
4. Mi a jelentősége az a priori szintetikus ítéleteknek Kant rendszerében, és mit jelentenek Kantnál a kategóriák?
5. Miben áll Kant kopernikuszi fordulata s milyen következménnyel jár ez a valóság megismerhetőségére nézve?
6. Mi az újpozitivizmus álláspontja az emberi megismerésre nézve, s hogyan tudjuk ezt az álláspontot cáfolni?
7. Az ismereteleméleti kérdés megoldásához a kérdés felmerülésének behatóbb vizsgálata vezet el. – Mit jelent ez?
8. A transzcendentális dedukció
Vallásfilozófia

1. A vallásfilozófia fogalma és módszere
2. Isten a világvallások szerint
3. Isten és a rossz problémája
4. A filozófiai hagyomány istenérvei
5. A valláskritika főbb ellenvetései
6. A vallási tapasztalat természete
7. Isten tulajdonságainak kérdése
8. A vallás és az etika összefüggései
9. Kitekintés a vallások teológiájára

Metafizika

1. Mi a metafizika? Miért tekinthetjük Parmenidészt és Platónt a metafizika kezdeteinek? Mik a létkérdés (feltevésének/tárgyalásának) alapvető nehézségei?
2. Mi a metafizikai kérdés, mik a jellemzői? A lét szó lehetséges értelmezései, és a létleírás lehetséges szintjei.
3. Kinek a metafizika-értelmezésére hagyatkozik Kant metafizika-kritikája? Miért és hogyan kritizálja a metafizikát? Lehetségesnek tartja-e egyáltalán?
4. Mi Heidegger alapvető kritikája a metafizikával szemben, és hogyan próbál ő megoldást kínálni? Honnan indul ki, miként kívánja megérteni a létet?
5. Jellemezze a heideggeri „semmi” fogalmát. Milyen szerepe van a heideggeri létfilozófiában?
6. A léttulajdonságok (transzcendentálék): res, unum, aliquid, bonum, verum.
7. Milyen újdonságot jelent a heideggeri „alétheia” fogalma a hagyományosan „adaequatio”-ként értelmezett igazság fogalmával szemben? Milyen kapcsolatot feltételezhetünk a kettő között?
8. A lét szerkezeti alapelvei és metafizikai jelentőségük.
9. Szubsztancia és akcidens Arisztotelész filozófiájában (Metafizika és Kategóriák), fontosságuk az egész arisztotelészi rendszer szempontjából; lehetőség és valóság (potentia – actus) tana.
10. Röviden mutassa be, hogy Aquinói Tamás metafizikája mit köszönhet Arisztotelésznek, és mondjon példát arra, hogy miben lép tovább Arisztotelészhez képest.
11. A létből való részesedés tana Szent Tamás szerint, és annak lehetséges platóni alapjai.
12. Az analógia jelentése, formái és jelentősége a klasszikus metafizikában. A létanalógia elemei Arisztotelésznél és Szent Tamásnál, és az istenismeretre vonatkozó kitételek.

13. Az okság: Arisztotelész, Aquinói Tamás nézete, valamint Hume kritikája. A metafizikai okság elve.
14. A metafizika vége? Honnan indul a metafizika krízise, milyen lehetséges válaszok születnek rá a kortárs filozófiai gondolkodásban?
Antropológia

1. Az ember mint világra nyitott lény. Mit nevezhetünk az antropológia kopernikuszi fordulatának? Világ és külvilág megkülönböztetése; az ember világa. Az emberi nyitottság értelmezése.
2. Az emberi létfeladat és a nyelv. Mit jelent a „szimbolikus észlelésvilág“? A nyelv és a kultúra valamint az emberi fantázia szerepe
3. Az ember szabad léte. Vázolja a szabadság filozófiai struktúráját. A szabad akarat problémája. A szabadság társadalmi struktúrája. A szabadság fogalom története
4. Az ember halálos léte. A hálál filozófiai értelmezése. Örökkévalóságunk történése.
5. Az ember társadalmi és személyes léte. Az individualizmus ideológiája. A társadalom az emberben. Társadalmi determinizmus és szabadság.
6. Társadalom és személy. Az ember személy volta. Az „én" szerkezete.
Kozmológia

1. Hol a helye a kozmológiának a filozófián belül? Mivel foglalkozik és milyen szempontból? Miért érdekes és fontos? Miért kell, hogy minden embert érdekeljen?
2. Miért fontos újítás a természet görög fogalma? Milyen nézőpont kapcsolódik hozzá? Milyen módon lehetséges hozzáállni a természet tanulmányozásához? Ezek közül melyik kettő szintézise határozta meg a későókortól fogva a középkor végéig Európa kultúráját?
3. Miért kérdéses számunkra ma a világ, ill. a lét jósága? Hogyan gondolkodtak erről a kérdésről az ókorban? Arisztotelész hogyan s miért osztotta föl két részre a világot?
4. Mi újat hoznak az ión természetbölcselők a homéroszi eposzok mitikus világához képest? Mi kutatásuk alapvető tárgya, ill. kulcsfogalma? Ismertesse a négy elem arisztotelészi elméletét és a hozzá kapcsolódó kozmológiát!
5. Platón számára miért fontos a természettudomány és a matematika? Melyik ad igazi tudást, s mi e tudás célja? Milyen fontos tudományos-bölcseletei elveket hagyományozott Platón az utókorra? Milyen a mai természettudományban is fontos fogalmat alkalmaz Anaximandrosz, Püthagórász és Platón is?
6. Értékelje Püthagórász kultúr- és tudománytörténeti jelentőségét! Hogyan készítette elő Platón munkásságát? Mi Hérakleitosz, ill. Parmenidész megoldása a kozmológiai problémára? Ehhez képes hol helyezhető el Platón, ill. Arisztotelész? Hogyan készítik elő ők ketten a középkori gondolkodást és világképet?
7. Miért lehet „nagyszerű téma” a csillagászat a középkori ember számára? Mik a középkori világ(kép) alapvető vonásai s honnan erednek?
8. Mit értünk a középkori kultúra szövegközpontúságán és hogyan értékelhetjük ezt? Ismertesse és értékelje bölcseletileg Bonaventúra könyvmetafizikáját! Tényleg hittek a középkori modellben a középkoriak?
9. Miért nevezhetjük a XVII-XVIII. századot az európai öntudat kríziskorszaknak? Mi minden változott meg ekkor? Hogyan jellemezhetők e változások, s mi volt alapvető okuk? Értékelje a változások teológiai, etikai-politika és antropológiai következményeit? Mi a kialakult helyzet nagy dilemmája?
10. Mi a modern világkép két alapvető vonása, s hogyan alakulnak ki? Hasonlítsa össze a modern és a középkori világképet! Hogyan alakul a történelem és a biológia viszonya a modernitásban?
11. Hogyan értékelhetjük tudományos, ill. bölcseleti szempontból a középkori világkép lerombolását? Mire képes egy tudományos magyarázat? Milyen két alapvető ismérvnek kell eleget tennie? Vajon a tudomány abszolút vagy relatív tudást ad nekünk? Milyen alapon hasonlíthatunk össze két tudományos elméletet?
12. Ismertesse az antropikus kozmológiai érvet! Vajon a tudomány zavarát jelenti-e? Mi a bölcseleti jelentősége? Milyen hermeneutikai nehézségek kapcsolódnak hozzá?
13. Mi az antropikus kérdés és a metafizikai kérdés viszonya? Mi a metafizika alapkérdése? Milyen módon válaszolhatunk az antropikus kérdésre? Értékelje a válaszlehetőségeket!

Filozófiatörténet

1. Mi a filozófia fogalma és módszere? Mi a filozófia viszonya a szaktudományokhoz? Mi a filozófia viszonya a valláshoz (teológiához)? Miben áll a filozófia történetisége?
2. A szofista világnézet és Szókratész filozófiája
3. Platón filozófiája
4. Arisztotelész filozófiája
5. Szent Ágoston, Boëthius, Pszeudo-Dionüsziosz
6. Aquinói Szent Tamás filozófiája
7. A „modernitás” kezdetei: N. Cusanus, F. Bacon, G. Galilei
8. Racionalizmus: R. Descartes, B. Spinoza, G. W. Leibniz, B. Pascal
9. Az angolszász empirizmus: T. Hobbes, J. Locke, G. Berkeley, D. Hume
10. A francia felvilágosodás: J-J. Rousseau, Voltaire
11. I. Kant kritikai transzcendentális filozófiája
9. G. W. Fr. Hegel dialektikus szellemfilozófiája
10. Fr. Nietzsche életfilozófiája és a nihilizmus (hogyan érti ő a nihilizmust, hogyan vezet az ő filozófiája is nihilizmushoz), hatása a posztmodern gondolkodásra (posztmodern jellemzői)
11. Ludwig Wittgenstein és a nyelvfilozófia
12. K. Jaspers és J.P. Sartre egzisztencializmusa
13. E. Husserl és M. Heidegger „fenomenológiája”
14. H.G. Gadamer és a hermeneutika
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət