Ana səhifə

Prywatne Policealne Studium Zawodowe ul. Armii Krajowej 25 73-150 Łobez dane osobowe:


Yüklə 49 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü49 Kb.
Łobez, dnia.......................................
Prywatne Policealne Studium Zawodowe

ul. Armii Krajowej 25

73-150 Łobez

DANE OSOBOWE: ( wypełnić drukowanymi literami)

NAZWISKO


IMIĘ (IMIONA)

NUMER EWIDENCYJNY PESEL


DATA I MIEJSCE URODZENIAd d m m r r r r

NAZWISKO RODOWE

IMIE OJCA I MATKI

ADRES DO KORESPONDENCJI

ULICA I NR DOMU


KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOSC-

POCZTA

NUMER TELEFONU


P O D A N I E
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego

w Łobzie na kierunek ...................................................................................................................

w roku szkolnym 2015/2016

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z procesem rekrutacji.

Z poważaniem:
Załączniki.

 1. 3 zdjęcia

 2. kserokopia dowodu osobistego

 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał

 4. zaświadczenie z PUP ( dot. bezrobotnych, którzy chcą skorzystać z przysługującej im zniżki w opłacie czesnego)

 5. kserokopia aktu małżeństwa ( jeżeli świadectwo szkolne jest na nazwisko panieńskie).


INFORMACJA DLA SŁUCHACZY SZKÓŁ ZAOCZNYCH

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Plan zajęć oraz harmonogram zjazdów, a także terminy sesji egzaminacyjnych oraz inne informacje dotyczące funkcjonowania i organizacji szkoły znajdują się na tablicy ogłoszeń
  w szkole lub są dostępne na stronie internetowej WWW.edukacja-lobez.pl

 • Warunki zaliczenia semestru: złożenie w terminie pracy kontrolnej, obecność na zajęciach, zaliczenie egzaminu ustnego oraz uregulowanie opłaty za szkołę.

 • tematy prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów oraz termin ich zdawania nauczyciele podają słuchaczom na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym

 • prace kontrolne słuchacze przekazują bezpośrednio do rąk wykładowcy w terminie wskazanym przez nauczycieli

 • INDEKSY – zostaną przekazane słuchaczom nie wcześniej jak przed sesją egzaminacyjną. WAŻNE! Słuchacze zobowiązani są do wypełniania indeksów oraz uzyskania wpisów przez nauczycieli. Do sekretariatu kompletnie uzupełnione indeksy oddajemy po sesji egzaminacyjnej.

 • Legitymacje szkolne – dla osób, które potrzebują, proszę zgłaszać zapotrzebowanie
  w sekretariacie, będą wydawane na bieżąco.

 • Opłata za szkołę wynosi 110 zł miesięcznie płatne do 10 dnia następnego miesiąca (lub 100 zł dla osób bezrobotnych, które przedstawią stosowne zaświadczenie z Urzędu Pracy)

 • Formy płatności: gotówką w sekretariacie lub na konto bankowe – numer do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie.

 • Osoby, które z różnych przyczyn w trakcie roku szkolnego zrezygnują z nauki w szkole, zobowiązane są na piśmie poinformować o fakcie rezygnacji z nauki (złożyć pismo
  w sekretariacie). W przeciwnym wypadku będą obciążane kosztami opłaty czesnego do momentu formalnego zgłoszenia tego faktu.

STUDIUM:

 • Słuchacze Studium – do odbycia praktyki zawodowe w I semestrze (2015 r.) i w III semestrze (2016 r.) u pracodawców. Słuchacze są zobowiązani we własnym zakresie wyznaczyć pracodawcę, u którego będą odbywać praktykę zawodową.

 • W celu udokumentowania praktyki zawodowej – słuchaczom zostaną rozdane dzienniczki praktyk, które otrzymają po dostarczeniu danych adresowych pracodawców , u których będą je odbywać, celem podpisania z pracodawcą umowy ze szkołą na odbywanie praktyk.

 • Dokładne instrukcje dotyczące poprawnego wypełniania dzienniczków uzyskać można
  w sekretariacie szkoły.

Zapoznałem/łem się z treścią informacji:

……………………………………………………………………………..….

Czytelny podpis słuchacza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do szkoły.…………………………………………………………………………………

Czytelny podpis słuchacza


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət