Ana səhifə

Projekt realizowany w ramach programu „Razem bezpieczniej


Yüklə 447.5 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü447.5 Kb.

RZĄDOWY PROGRAM

OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ

„RAZEM BEZPIECZNIEJ”projekt realizowany w ramach programu „Razem bezpieczniej” 1. Informacje ogólne.

  1. Numer i nazwa obszaru działania.

4.2 Bezpieczeństwo w Szkole

  1. Powiat / gmina, miasto /.

województwo zachodniopomorskie

  1. Tytuł projektu.

Bezpieczna Szkoła”

  1. Termin i miejsce realizacji / powiat, gmina, miasto, /.

placówki oświatowe województwa zachodniopomorskiego

termin realizacji styczeń – grudzień 2013 rok


  1. Wnioskowana kwota dotacji.

80 300 zł


  1. Harmonogram planowanych działań w ramach projektu.

lp

Opis działania

Planowany

Termin realizacjiI.
1.

2.

3.Określenie planu działań w Programie „Bezpieczna Szkoła
Konkurs „Bezpieczna Szkoła”
Działalność szkoleniowa

Działalność wydawniczaOd stycznia do grudnia 2013r

styczeń-grudzień 2013


kwiecień – grudzień 2013

styczeń – grudzień 2013
II.

1.
2.

3.

4.

5.


6.

7.


8.

9.

10.


11.

12.

13.

14.


15.
16.

17.


18.

19.
20.

21


Realizacja Programu „Bezpieczna Szkoła”
I. Konkurs Bezpieczna Szkoła

Nadsyłanie do konkursu realizowanych przez szkoły inicjatyw profilaktycznych

Audyt zgłoszonych szkół

Organizacja finału edycji 2012/2013

Promocja edycji 2013/2014

rozesłanie zaproszeń do urzędów miast i gmin województwa do udziału ich szkół w Programie

Rozpoczęcie przygotowań do gali finałowej podsumowującej edycję 2013/2014
II.Policyjne Studium Bezpieczeństwa

Organizacja 6 zjazdów edycji 2012/2013

organizacja zamknięcia i podsumowania edycji 2012/2013

nabór uczestników edycji 2013/2014 Organizacja zjazdów PSB 2013/2014


III.Organizacja wywiadówek profilowanych

udział w wywiadówkach


IV.Organizacja szkoleń dla nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się wychowaniem młodego człowieka

przygotowanie szkoleń(opracowanie programu, pozyskanie wykładowców, wybór miejsca szkolenia)

nabór uczestników i realizacja szkoleń
V.Opracowanie i wydanie II edycji publikacji „Bezpieczna Szkoła”

opracowanie podręcznika

druk podręcznika dystrybucja podręcznika

VI.Opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych adresowanych do uczniów w postaci tablic edukacyjnych pn. „Moja pierwsza edukacja prawna” . Organizacja konkursu dla młodzieży szkolnej

Opracowanie graficzne tablic

druk tablic

dystrybucja

ogłoszenie konkursu „Moja pierwsza edukacja prawna

rozstrzygnięcie konkursu VII.Wydanie materiałów edukacyjnych

materiały w formie elektronicznej ( na płycie DVD) propagujące bezpieczeństwo w szkole.


Od kwietnia do grudnia 2013r

do maja 2013r


styczeń – maj 2013r

czerwiec 2013r

czerwiec - wrzesień 2013r

grudzień 2013


styczeń - maj 2013r

czerwiec 2013r
wrzesień 2013r

październik-grudzień 2013r

styczeń-grudzień 2013r
styczeń-luty 2013r

marzec-grudzień 2013r


styczeń-czerwiec 2013r

lipiec- sierpień 2013r

wrzesień -- grudzień 2013r


maj-czerwiec 2013r

lipiec 2013r

wrzesień 2013r

marzec 2013


maj – czerwiec 2013r
wrzesień 2013r

III.
1

2

3


4
5Wdrożenie projektu
Przeprowadzenie procedury otartego konkursu ofert
Powołanie komisji konkursowej w celu wyboru oferenta/oferentów
Zawarcie umowy z wybranych oferentem na dofinansowanie i realizację zadania publicznego
Realizacja zadania publicznego
Rozliczenie i kontrola realizacji zadania publicznego


Styczeń – grudzień 2013

Marzec – kwiecień 2013

Kwiecień 2013

Kwiecień – maj 2013


Maj – grudzień 2013


2014 r.
  1. Kalkulacja przewidywanych kosztów projektu.

Rodzaj kosztu


Jednostka

miary

Cena

jednostkowa

brutto


Koszt

całkowity


Kwota dotacji


Środki

własne


Konkurs Bezpieczna Szkoła w tym:
9 000,00
9 000,00

Nagrody dla szkół

3 szt.

5 szt.


750zł

650 zł


2 250,00

3 250,00

5 500,00

Organizacja gali finałowej

usługa

2 000,00

2 000,00
2 000,00

Wynajem sali

usługa

1500

1 500,00
1500,00

Policyjne Studium Bezpieczeństwa

w tym :5 500,00

5 500,00
Materiały szkoleniowe

70egz.

30,00

2 100,00

2 100,00
Honoraria wykładowców

10 godzin dydaktycznych

100,00

1 000,00

1 000,00poczęstunek


8 zjazdów x 60 osób


5zł

2 400,00

2 400,00

szkolenia27 000,00

27 000,00
Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników

100 osobodni

150zł osobodzień

15 000,00

15 000,00
honoraria

75 godzin dydaktycznych

100 zł/godzina

7 500,00

7 500,00
Materiały szkoleniowe

150 egz.

30,00

4 500,00

4 500,00
książka

Bezpieczna Szkoła31 500,00

25 000,00

6 500,00

Oprawa graficzna

usługa

1500,00

1 500,00

1 500,00
Druk

1500 egz

20 zł

30 000,00

23 500,00

6 500,00

tablice edukacyjne7 000,00

7 000,00
Oprawa graficzna

Usługa

500,00

500,00

500,00
druk

1000 szt

6,5 zł

6 500,00

6 500,00
Nagrody w konkursie „Moja pierwsza edukacja prawna”

10 nagród

140 zł

1400,00
1 400,00

materiały edukacyjne (płyty DVD)

1500 Szt.

6 zł

9 000,00

9 000,00
Koszty administracyjne

w tym
Obsługa księgowa

Opłaty telefoniczne

Materiały biurowe tonery


10 miesięcy

10 miesięcy


10

615 zł

150zł x 2


85zł

10 000,00

6 150,00


3 000,00
850,00

6 800,00

4 500,00


2000,00
300,00

3 200,00

1650,00


1000,00
550,00


RAZEM


100 400,0080 300,0020 100,00
  1. Dane osoby uprawnionej w urzędzie wojewódzkim / powiatu, gminy, miasta / do kontaktu i udzielania informacji dotyczącej projektu /adres, imię i nazwisko, stanowisko, telefon, email/.

kom. Marzena Maćkowiak-Pluta, Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie, tel. 91/82-15-208

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. 70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4. Ewelina Madoń – inspektor, tel. 91 43 03 731,e-mail: emadon@szczecin.uw.gov.pl
II. Informacje o projekcie.


  1. Charakterystyka projektu. /opis szczegółowy planowanych działań np. w zakresie akcji informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych, inwestycyjnych itp./

Bezpieczna Szkoła to program, który przewiduje przede wszystkim zacieśnienie współpracy ze wszystkimi placówkami oświatowymi naszego regionu w celu stałej wymiany doświadczeń i rozwiązywania najtrudniejszych sytuacji kryzysowych w postępowaniu z osobami nieletnimi. Udział w programie jest dobrowolny, placówki oświatowe zgłaszają się na własną prośbę, chcąc poddać się specyficznej ocenie realizowanych działań profilaktycznych i zabezpieczeń technicznych szkoły. Program realizowany jest od dziewięciu lat. W każdej edycji programu uczestniczy średnio siedemdziesiąt placówek oświatowych przez cały rok szkolny współpracuje z Policją chcąc podnieść zakres bezpieczeństwa na swoim terenie. Współpraca ta w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 będzie polegała na realizacji profilaktycznych rad pedagogicznych w każdej zgłoszonej do programu placówce oświatowej i wywiadówek profilowanych adresowanych do rodziców dzieci. Nasze działania będą uzupełnieniem realizowanych inicjatyw profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży danej placówki oświatowej.

Zagadnienia omawiane w szkole w bieżącym roku szkolnym będą dotyczyły postępowania z uczniem pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających, reagowania na objawy przemocy i agresji, przestępstwa internetowe, zagrożenia ładunkami wybuchowymi, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz wszelkie aspekty prawa i funkcjonowania szkoły w sytuacjach kryzysowych. W związku z prowadzoną edukacją prawną dzieci i młodzieży pragniemy każdą placówkę oświatową, która przystąpi do programu wyposażyć w specjalne tablice edukacyjne adresowane do uczniów z zakresu odpowiedzialności prawnej za swoje czyny. Tablice mają być eksponowane w widocznym dla wszystkich uczniów miejscu a nauczyciele w oparciu o przedstawione na nich informacje będą prowadzić zajęcia poświęcone bezpieczeństwu. Podobnie jak w poprzednich edycjach, także w tym roku szkolnym w ramach programu Bezpieczna Szkoła odbędzie się swoista forma edukacji osób bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w szkole. Policyjne Studium Bezpieczeństwa z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, każdy nauczyciel w trakcie cyklicznych spotkań ma okazje przepracować różnego rodzaju sytuacje kryzysowe z przedstawicielami instytucji interwencyjnych, sądem, lekarzami a także innymi nauczycielami, którzy dzieląc się własnymi doświadczeniami pomagają innym rozwiązać zaistniały problem.

W trakcie realizacji studium zaplanowanych jest dziewięć spotkań tematycznych rozłożonych cyklicznie przez cały rok szkolny. Spotkania realizowane będą w oparciu o siły i zaplecze techniczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz zaproszonych gości. Program Bezpieczna Szkoła kończy uroczysta forma podsumowania współpracy, zakończona wyłonieniem laureatów najciekawszych pomysłów na bezpieczeństwo w szkole a także rozdaniem dyplomów ukończenia Policyjnego Studium Bezpieczeństwa podpisanych przez Kuratora Oświaty w Szczecinie i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Program „Bezpieczna Szkoła” obejmuje swoim zakresem działania kilka podprogramów profilaktycznych ukierunkowanych na bezpieczeństwo ucznia. Są to:


 1. Konkurs dla placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego na najciekawszy projekt profilaktyczny realizowany przez szkołę na rzecz bezpieczeństwa ucznia i lokalego środowiska. Promowane jest zaangażowanie w działania profilaktyczne nie tylko uczniów i grona pedagogicznego ale także rodziców, samorządu, instytucji i organizacji społecznych. Konkurs trwa przez cały rok szkolny. Realizowany jest przez KWP w Szczecinie od dziewięciu lat

 2. Policyjne Studium Bezpieczeństwa to swoiste „studia podyplomowe” adresowane do nauczycieli

 3. Realizacja wywiadówek profilowanych adresowanych do rodziców

 4. Organizacja szkoleń dla nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się wychowaniem młodego człowieka z zakresu przeciwdziałania przemocy wśród młodzieży oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

 5. Opracowanie II wydania publikacji „Bezpieczna Szkoła” jako materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla szkół. Książka zawiera artykuły pomocne dla nauczycieli w ich codziennej pracy. Autorami artykułów będą przedstawiciele Sądu Okręgowego w Szczecinie, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ratownicy medyczni, przedstawiciele Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego, przedstawiciele policji.

 6. Opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych adresowanych do uczniów w postaci tablic edukacyjnych pn. „Moja pierwsza edukacja prawna”

 7. Organizacja konkursu dla uczniów 5 i 6 klas szkół podstawowych „Moja pierwsza edukacja prawna”.

 8. Wydanie wszystkich materiałów edukacyjnych opracowanych w ramach programu „Bezpieczna Szkoła” w formie elektronicznej ( na lycie DVD) i przekazanie jej wszystkim szkołom województwa zachodniopomorskiego.  1. Adresaci projektu.pośredni
- Program adresowany jest do wszystkich placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego. Jest ich 2119. Na bazie dotychczasowych doświadczeń w realizacji programu „Bezpieczna Szkoła” szacujemy udział:

 • dzieci i młodzież szkolna wszystkich typów placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego w liczbie ok. 20 000 uczniów,

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni w liczbie ok. 2500 osób

 • rodzice, lokalne społeczności – 3500 rodziców

bezpośredni
szkoły i inne placówki oświatowe.

Program ten zawiera cztery podprogramy mogące funkcjonować samoistnie. Są to:

-realizowany od dziewięciu lat konkurs Bezpieczna Szkoła , do którego co roku przystępuje ponad sto szkół i innych placówek oświatowych,
nauczyciele

- w ramach programu pn. „Policyjne Studium Bezpieczeństwa, w którym w każdej edycji uczestniczy na zasadzie wielokrotności ok. 500 nauczycieli

- szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ukierunkowane na przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy adresowane do 300 nauczycieli i pedagogów

- szkolenia nauczycieli w ramach szkoleń rad pedagogicznych ok. 2800 nauczycieli


uczniowie klas adresaci konkursu „Moja pierwsza edukacja prawna
rodzice i otwarte spotkania z mieszkańcami

- wywiadówki profilowane, w których w ciągu roku szkolnego uczestniczy ok. 3500 rodziców

- spotkania z lokalnymi społecznościami na tematy związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży – rocznie uczestniczy w nich ok. 800 osób  1. Instytucje zaangażowane w realizację projektu. /partnerzy, instytucje współpracujące/

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

20 Komend powiatowych i miejskich województwa zachodniopomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Prefektura Straży Miejskich i Gminnych Województwa Zachodniopomorskiego

straże miejskie poszczególnych gmin

Urzędy Gmin szkół uczestniczących w programie Bezpieczna Szkoła (114 gmin)

Szkoły i placówki oświatowe wszystkich typów.


  1. Zakres działania i stopień zaangażowania w realizację instytucji wspierających projekt. /podział zadań/.

KWP oraz KPP/KMP - współpraca merytoryczna i logistyczna realizowanego programu. Przewidywana jest wspólna realizacja wszystkich elementów programu

Urząd Marszałkowski – wniosek o dofinansowanie programu, wspólna organizacja szkoleń

Kuratorium – współpraca przy realizacji Policyjnego Studium Bezpieczeństwa

Straże miejskie i Gminne – współudział w działaniach edukacyjnych w ramach PSB oraz w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania patologiom oraz przemocy wśród młodzieży.

Urzędy gmin – współpraca w realizacji działań profilaktycznych i edukacyjnych na terenie szkół. Udział agend urzędów miast i gmin odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sprawy oświatowe oraz przeciwdziałanie patologiom w szkoleniach

  1. Uzasadnienie potrzeby realizacji. /analiza oczekiwań, potrzeb społeczności/.

Skupiając się na statystykach między innymi policyjnych, widzimy jak kształtuje się przestępczość z udziałem osób nieletnich. Analizując to zjawisko możemy wziąć pod uwagę kilka podstawowych kwalifikacji karnych z uwzględnieniem przestępczości pospolitej. Na terenie naszego województwa w 2011 roku doszło do 7181 czynów karalnych popełnionych przez 3451 osób nieletnich. Najgroźniejszych przypadków przemocy, czyli rozbojów i wymuszeń rozbójniczych, a także tych przy użyciu groźnego i niebezpiecznego narzędzia na terenie naszego województwa, w ubiegłym roku było ich 514. Zostały popełnione przez 195 osób niepełnoletnich. Liczbami, na które zwracamy szczególną uwagę jest liczba osób nieletnich zaangażowanych w przestępczość narkotykową. W ubiegłym roku na terenie naszego regionu było ich 216, popełniły one 1038 czynów karalnych związanych z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Nawiązując do tego zjawiska, mimo, że dane policyjne informują nas wyłącznie o zjawiskach natury kryminalnej należy przypuszczać, że część innych przestępstw oraz czynów karalnych popełniana jest pod wpływem alkoholu i podobnie działających środków. Są to między innymi bójki i pobicia, których w minionym roku na terenie naszego województwa odnotowaliśmy 232. Sprawcami tego typu zdarzeń było aż 365 osób. Oprócz statystyki policyjnych również inne badania (np. ESPAD) wskazują na rosnący wzrost zagrożenia patologiami i przemocą wśród młodzieży. Część tych sytuacji niestety ma miejsce w placówkach oświatowych, a także w miejscu zamieszkania, czyli tam gdzie teoretycznie młoda osoba powinna mieć najlepszą opiekę i czuć najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dlatego uważamy, że należy kontynuować naszą pracę kierunkując ją w dalszym ciągu do placówek oświatowych i młodego odbiorcy. Niepokojącym jest fakt, że tak dużo młodych osób skierowało swoją agresję w kierunku funkcjonariusza publicznego. W minionym roku na terenie naszego województwa 152 osoby popełniły 424 czyny karalne z tej kategorii przestępstw. Wszyscy mamy świadomość, że bezpieczna szkoła to nie taka, która jedynie na zewnątrz tworzy wizerunek szkoły bez skazy, bez problemów. Bezpieczna szkoła to szkoła, w której kadra i uczniowie potrafią zachować się w różnego rodzaju kryzysowych sytuacjach oraz znają obowiązujące procedury prawne.

Chcąc inspirować szkoły do dbania o bezpieczeństwo Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie organizuje kolejną edycję Programu „Bezpieczna Szkoła” - konkursu dla wszystkich placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego, w którym nagradzane są ciekawe pomysły wpływające na poprawę bezpieczeństwa na ich terenie. Konkurs jest swego rodzaju formą giełdy pomysłów profilaktycznych i rozwiązań praktycznych, które w konsekwencji stają się bazą informacji do wykorzystania przez inne placówki. Jako, że działania profilaktyczne w szkołach są stałym elementem współpracy szkół z lokalną policją, program jest także formą docenienia niełatwej przecież pracy zarówno nauczycieli jak i policjantów. Uczestnicy konkursu mają możliwość z pomocą Policji zorganizować „Policyjny Dzień Bezpieczeństwa”, w trakcie którego mają okazję przeszkolić wszystkich nauczycieli i rodziców z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Kolejną formą edukacyjną w programie jest realizacja „Policyjnego Studium Bezpieczeństwa”.
Policyjne Studium Bezpieczeństwa to propozycja dla osób odpowiedzialnych lub zainteresowanych problemami bezpieczeństwa swojej szkoły. Zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy policji oraz przedstawicieli innych instytucji będą odbywały się raz w miesiącu przez cały rok szkolny. Wykłady, warsztaty, ćwiczenia praktyczne będą dotyczyły problemów związanych m.in. z zagrożeniami terrorystycznymi, bezpieczeństwem w ruchu drogowym, agresją i przemocą , substancjami psychoaktywnymi oraz wieloma innymi zagadnieniami będącymi w zainteresowaniu szkoły. Dodatkowym atutem Bezpiecznej Szkoły jest szansa wygrania ciekawych nagród, które maja na celu służyć bezpieczeństwu i rozwoju młodzieży w szkole. Dla nas jest to również okazja do sprecyzowania współpracy Policji z placówkami oświatowymi oraz określenie przypadków w jakich nasza instytucja powinna interweniować w szkole.


  1. Uzasadnienie wyboru i charakterystyka proponowanych metod wsparcia. /w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zjawisk przestępczości pospolitej i patologii społecznych.; ile osób zostanie przeszkolonych, jak projekt wpłynie na wzmocnienie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przestępczości itp./.

Celem zwiększenia stopnia bezpieczeństwa uczniów oraz ograniczenia liczby przestępstw nieletnich, a także w celu intensyfikowania ze strony szkół o bezpieczeństwo ucznia od dziewięciu lat Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie realizuje Program „Bezpieczna Szkoła”.

Jest to konkurs dla wszystkich placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego, w którym nagradzane są ciekawe pomysły wpływające na poprawę bezpieczeństwa na ich terenie. Konkurs jest swego rodzaju formą giełdy pomysłów profilaktycznych i rozwiązań praktycznych, które w konsekwencji stają się bazą informacji do wykorzystania przez inne placówki. Jako, że działania profilaktyczne w szkołach są stałym elementem współpracy szkół z lokalną policją, program jest także formą docenienia niełatwej pracy zarówno nauczycieli jak i policjantów. Uczestnicy konkursu mają możliwość z pomocą Policji zorganizować „Policyjny Dzień Bezpieczeństwa”, w trakcie którego mają okazję przeszkolić wszystkich nauczycieli i rodziców z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.Celem konkurs Bezpieczna Szkoła jest aktywizacja placówek oświatowych do intensyfikowania działań zapobiegawczych w zakresie bezpieczeństwa, inspirować do opracowywania i wdrażania nowych programów profilaktycznych oraz dostarczać wiedzy z zakresu wiktymologii i zasad unikania zagrożeń.

„Bezpieczna Szkoła” to także budowa lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa oraz angażowanie jak najszerszego kręgu osób, instytucji i organizacji mających wpływ na wychowanie młodego człowieka do działań umacniających lokalne więzi, sprzyjających poszanowaniu prawa i przestrzeganiu norm prawnych i moralnych. Realizacja Programu „Bezpieczna Szkoła” tym samym powinna poprawić współpracę miedzyinstytucjonalną w tym przede wszystkim pomiędzy szkołą, a rodzicami i policją.


Policyjne Studium Bezpieczeństwa

- to propozycja dla osób odpowiedzialnych lub zainteresowanych problemami bezpieczeństwa swojej szkoły. Zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy policji oraz przedstawicieli innych instytucji będą odbywały się raz w miesiącu przez cały rok szkolny.

Wykłady, warsztaty, ćwiczenia praktyczne będą dotyczyły problemów związanych m.in. z zagrożeniami terrorystycznymi, bezpieczeństwem w ruchu drogowym, agresją i przemocą , substancjami psychoaktywnymi oraz wieloma innymi zagadnieniami będącymi w zainteresowaniu szkoły. na zakończenie PSB uczestniczący w nim nauczyciele maja obowiązek opracować w formie elektronicznej prezentację, na wybrany temat z zakresu bezpieczeństwa, która będzie pomocna do prowadzenia przez nich szkoleń rad pedagogicznych. Prace zaliczeniowe uczestników są powielane i udostępniane szkołom jak materiał do szkoleń wewnętrznych. W ten sposób rozszerza się krąg osób objętych działaniami edukacyjnymi i profilaktycznymi policji.
Wywiadówki profilowane

- to forma wsparcia przez Policję działań edukacyjnych szkół w obszarze bezpieczeństwa. Realizowane są tematy m.in. z zakresu uzależnień, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i inne. Wywiadówki realizowane są w oparciu o kadrę Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz wcześniej przeszkolonych policjantów komend powiatowych i miejskich oraz strażników miejskich i gminnych mających w obowiązkach kontakt ze szkołami. Upowszechniana jest wiedza na temat zagrożeń ich skali, możliwości przeciwdziałania, odpowiedzialności prawnej młodego człowieka, oraz odpowiedzialności rodziców za czyny podopiecznych. Rocznie tego typu edukacją objętych jest około 2500 – 3000 rodziców.


Organizacja szkoleń

- ma na celu dostarczenie przede wszystkim nauczycielom, ale także przedstawicielom instytucji i organizacji zajmujących się wychowaniem młodego człowieka wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy wśród młodzieży oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. W tym roku na wniosek środowisk pedagogicznych program szkoleń obejmie zasady udzielania pomocy przedmedycznej oraz zasady prowadzenia negocjacji z uczniem sprawcą czynu karalnego lub z przejawami demoralizacji. Przewiduje się realizację dziesięciu szkoleń, których udział weźmie trzysta osób. Dobór uczestników będzie ukierunkowany na doprowadzenie do sytuacji aby w jednym szkoleniu brali udział przedstawiciele różnych instytucji z danego terenu. W ten sposób chcemy doprowadzić do zacieśnienia współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami celem przyspieszenia czasu ich reakcji na problem oraz podniesienie efektywności i skuteczności ich pracy.


Wydawnictwa stanowić będą materiał szkoleniowy oraz samoistnie będą mogły być wykorzystane jako materiał edukacyjny w szkołach. Planuje się wydać te materiały w liczbie pozwalającej na dostarczenie ich do każdej szkoły województwa.
W konsekwencji podejmowanych działań profilaktycznych i edukacyjnych liczymy na wzrost uwrażliwienia dyrekcji szkół i grona pedagogicznego oraz rodziców na problematykę bezpieczeństwa wśród młodzieży, skuteczniejszą analizę zagrożeń, a tym samym ograniczenie liczby przestępstw z udziałem nieletnich oraz ograniczenie liczby zdarzeń gdzie ofiarami są nieletni. W wyniku działań edukacyjnych powinna wzrosnąć świadomość prawna młodzieży oraz ich wiedza na temat zagrożeń współczesnego świata co w konsekwencji powinno wpłynąć na ograniczenie zachowań społecznie nagannych w tym na alkoholizm i nikotynizm wśród młodych ludzi.


 1. Monitoring i efekty realizacji projektu.

  1. Zakładane rezultaty projektu.

W dotychczasowych dziewięciu edycjach Programu wzięło udział około 650 placówek oświatowo- wychowawczych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Z tej liczby 45 z nich zostało przez ten okres nagrodzonych za wyjątkowe podejście do kształtowanie bezpieczeństwa na swoim terenie i innowacyjne podejście do działań profilaktycznych. 220 nauczycieli oraz pracowników placówek oświatowych wzięło udział w czterech edycjach Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. We wcześniejszych edycjach Programu realizowano Szkolne Dni Profilaktyki, w tej chwili szkoleniowe rady pedagogiczne w ramach których działaniami edukacyjnymi objęto około 5000 nauczycieli. Liczba spotkań z rodzicami i uczniami także jest imponująca. Fakt, że z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie udziałem w Programie i w jego wszystkich elementach, jest jego wymiernym efektem. Dzięki realizacji Programu od dziesięciu lat sukcesywnie wspierana jest współpraca Policji z placówkami oświatowymi naszego województwa. Problem bezpieczeństwa, profilaktyki i unikania zagrożeń stał się tematem wielu publicznych dyskusji i działań wspieranych finansowo przez samorządy lokalne. Największym osiągnięciem dla organizatorów Programu jest jednak olbrzymie zaufanie jakim to środowisko darzy Policję i stała chęć współpracy czasami nawet przekraczająca możliwości realizacyjne. Wymiernym rezultatem współpracy ze szkołami naszego województwa jest również chęć ograniczenia niebezpiecznych sytuacji oraz zdarzeń natury kryminalnych z udziałem dzieci i młodzieży lub tych w których młodzi ludzie ucierpieli. Przewidujemy ograniczenie w wyniku podejmowanych działań przestępczości nieletnich oraz zjawisk patologicznych (w tym ograniczenie mody na sięganie pośrodki odurzające) o około 20%.
  1. Metody monitorowania rezultatów projektu oraz sprawozdawczość.

Ewaluacja projektu i ocena stopnia jego realizacji realizowana jest przez organizatorów. Prowadzona jest na podstawie przyjętych w programie zasad zbierania opinii od uczestników w trakcie realizowania poszczególnych jego elementów i etapów, jest to miedzy innymi:

- Analiza jakościowa realizowanego Programu w oparciu o badania sondażowe wśród

przedstawicieli placówek biorących udział w programie.

- Analizy ilościowej, której miernikiem jest liczba uczestników poszczególnych

elementów Programu


Taka forma ewaluacji pozwoli nam określić stopień zainteresowania Programem a także da okazję jego uczestnikom wypowiedzieć się na temat jego jakości i osiągniętych rezultatów  1. Znaczenie realizacji projektu w kontekście kierunków i założeń programu.

Realizacja Programu „Bezpieczna Szkoła” z uwagi na zasięg i problematykę, którą obejmuje służy przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa uczniów zarówno w szkole jak i poza nią poprzez redukcję czynów karalnych popełnianych przez młodzież oraz redukcję zdarzeń zagrażających dzieciom i młodzieży. Program ten podnosi także poziom poczucia bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Uwrażliwia wszystkich, którzy działają na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na sprawy patologii Społecznych, a także przyspiesza reakcję i podnosi skuteczność działań zapobiegawczych szczególnie w odniesieniu do sytuacji kiedy młody człowiek sięga po alkohol, narkotyki czy inne środki odurzające oraz papierosy. Powinien wytworzyć modę na „nie branie” oraz wywołać powszechny brak tolerancji dla sięgania przez młodzież po używki. Prowadzone działania edukacyjne czy to w ramach Policyjnego Studium Bezpieczeństwa, czy w ramach szkoleń z zakresu przeciwdziałania patologiom i przemocy wśród młodzieży podniosą wiedzę uczestników na temat środków psychoaktywnych, form przemocy wśród młodzieży oraz sposobów przeciwdziałania.

Szeroki krąg odbiorców- od nauczycieli, pedagogów i pielęgniarek szkolnych po przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policjantów i strażników miejskich i gminnych pozwoli na budowanie lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa uczniów oraz podniesie skuteczność i szybkość ich działania. Angażowanie jak najszerszego kręgu osób, instytucji i organizacji mających wpływ na wychowanie młodego człowieka przyczyni się do umacniania lokalnych więzi, sprzyjając będzie poszanowaniu prawa i przestrzeganiu norm prawnych i moralnych. Realizacja Programu „Bezpieczna Szkoła” tym samym powinna poprawić współpracę międzyinstytucjonalną w tym przede wszystkim pomiędzy szkołą, a rodzicami i policją.

Angażowanie do działań w ramach „Bezpiecznej Szkoły” przedstawicieli innych służb mundurowych, w tym straży miejskich i gminnych podniesie poziom dotychczasowej współpracy z policją, a tym samym powinno zaowocować zwiększeniem ochrony szkół m.in. poprzez zwiększenie liczby wspólnych patroli.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət