Ana səhifə

Projekt: „aktywny gimnazjalista jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Priorytetu IX programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Yüklə 112 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü112 Kb.CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt: „AKTYWNY GIMNAZJALISTA” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiRegulamin konkursu na realizację inicjatyw szkolnych

w projekcie Aktywny Gimnazjalista


I. Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa zasady przystąpienia do konkursu na realizację inicjatyw szkolnych (dalej jako konkurs inicjatyw) w ramach projektu "Aktywny gimnazjalista" (dalej jako projekt) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

2. Celem realizacji inicjatyw jest wzrost kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów Gimnazjum w Dobroszycach oraz realizacja działań społecznie użytecznych dla społeczności szkolnej i mieszkańców Gminy Dobroszyce.

3. Organizatorem konkursu inicjatyw jest Fundacja Manufaktura Inicjatyw przy współpracy z Gimnazjum w Dobroszycach i Gminą Dobroszyce.

4. Koordynatorem realizacji konkursu jest Daniel Bogacz (koordynator projektu) przy współpracy z Dyrektor Iwoną Höhlhubmer (koordynator z ramienia Gimnazjum).

5. Wszelkie informacje nt. konkursu i realizacji inicjatyw do uzyskania są mailowo pod adresem: d.bogacz@manufakturainicjatyw.pl lub telefonicznie tel. 71 347 95 19.


II. Realizatorzy inicjatyw

1.Realizatorem inicjatywy może być grupa składająca się z minimum 3, a maksimum 5 osób - uczniów Gimnazjum w Dobroszycach uczestniczących w projekcie "Aktywny Gimnazjalista".

2. Każda grupa realizująca inicjatywę objęta będzie opieką merytoryczną wytypowanego przez szkołę nauczyciela.

3. Realizatorzy przy realizacji inicjatyw mogą korzystać z pomocy i wsparcia innych osób: rodziców oraz kolegów i koleżanek jako wolontariuszy.

4. Każda grupa może złożyć w niniejszym konkursie 1 wniosek i realizować 1 inicjatywę.

5. Każdy uczeń (uczestnik projektu) może brać udział w pracach tylko 1 grupy.III. Zasady przyznania dofinansowania na realizację inicjatywy

1. Dofinansowanie przyznawane na realizację inicjatywy odbywa się na drodze otwartego konkursu wniosków.

2. Wniosek zawiera dwa formularze: 1. Zarys projektu inicjatywy szkolnej oraz 2. Budżet inicjatywy szkolnej.

3. Formularze wniosku dostępne są do pobrania na stronie www.manufakturainicjatyw.pl w zakładce o projekcie Aktywny Gimnazjalista.

4. Kompletny i poprawnie wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 11.05.2015r. do godz. 16.00 wysyłając go mailem na adres: d.bogacz@manufakturainicjatyw.pl.

5. Maksymalna wartość przyznanego dofinansowania inicjatywy wynosi 700 zł

6. Maksymalna ilość inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie: 3

7. Okres realizacji inicjatyw: od 14.05 do 02.06.2015r.

8. Zakres tematyczny inicjatyw obejmować może działania w sferze: edukacji, sportu i rekreacji, turystyki, kultury i sztuki, historii i patriotyzmu, integracji międzypokoleniowej, promowania przedsiębiorczości.

9. Przedmioty dofinansowania (rodzaje działań) mogą stanowić: warsztaty edukacyjne, spotkania, debaty i dyskusje, koncerty, wystawy, gry terenowe, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, prezentacje i pokazy, realizacja filmu edukacyjnego, nagranie relacji i wywiadów, stworzenie izby pamięci, organizacja imprezy sportowej, rekreacyjnej lub turystycznej, wydanie publikacji i inne.

10. Inicjatywa uwzględniać powinna realizację działań społecznie użytecznych dla społeczności szkolnej i/lub mieszkańców Gminy Dobroszyce. (Adresatem działań nie może być tylko wąskie grono uczestników grupy składającej wniosek i realizującej inicjatywę).

IV. Wydatki ponoszone w ramach inicjatywy

1. Wydatki w ramach dofinansowania inicjatywy są kwalifikowalne (możliwe do zrealizowania), jeżeli są:

a) niezbędne dla realizacji inicjatywy,

b) racjonalne i efektywne,

c) zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji inicjatywy,

d) są udokumentowane w postaci rachunków lub faktur,

e) zostały przewidziane w budżecie inicjatywy.

2. Wydatki stanowić mogą:

a) koszty osobowe merytoryczne (w tym np. trenerów, ekspertów, specjalistów realizujących zadania). Wynagrodzenie w ramach inicjatywy może być przewidziane jedynie dla zatrudnianych specjalistów, bez których nie byłaby możliwa jej realizacja.

b) koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania (w tym np. materiały

edukacyjne, wynajem niezbędnego sprzętu, zakup artykułów spożywczych, nagrody dla uczestników w konkursach itp.).

c) koszty promocji inicjatywy (w tym np. druk plakatów).

3. W ramach wnioskowanej kwoty nie można wliczyć wynagrodzenia koordynatorów inicjatywy, kosztów ich przejazdów, rozmów telefonicznych, zakupu środków trwałych.

4. Rzeczy zakupione w ramach dotacji stanowić będą własność Gimnazjum.

5. Środki przyznane na realizację 3 wybranych w ramach projektu inicjatyw wydatkowane będą przelewem na podstawie przedstawionych koordynatorom projektu przez realizatorów dokumentów finansowych (rachunków i faktur). Ww. dokumenty powinny jako dane odbiorcy zawierać dane:

Fundacja Manufaktura Inicjatyw

ul. Legnicka 65

54-206 Wrocław

NIP: 894-300-33-06

Istnieje możliwość otrzymania części środków (do ok. 30% wysokości budżetu) zaliczkowo w gotówce, po uzupełnieniu i podpisaniu przez osobę dorosłą (rodzica lub opiekuna jednego z uczniów z grupy realizującej inicjatywę) dokumentu zaliczki.

6. Ostateczna wysokość przyznanego dofinansowania może się różnić od wnioskowanej kwoty i zależy od decyzji Komisji Konkursowej.
V. Rozliczenie dofinansowania

1. Z otrzymanego dofinansowania realizatorzy zobowiązani są rozliczyć się pod względem rachunkowym i merytorycznym w terminie 2 tygodni od zakończenia inicjatywy.

2. Rozliczenie należy przedłożyć koordynatorom projektu.

3. Wszystkie dokumenty księgowe powinny być wystawiane na organizatora konkursu.

4. Niewydatkowane środki w gotówce, powinny zostać zwrócone do koordynatorów najpóźniej ze złożeniem rozliczenia.

5. Realizatorzy inicjatyw zobowiązani są promować dofinansowaną inicjatywę w środowisku lokalnym, umieszczając wzmiankę o wsparciu finansowym inicjatywy przez Europejski Fundusz Społeczny w odpowiedniej formie i przy użyciu odpowiednich znaków graficznych (szczegółowych instrukcji udzieli grupom koordynator projektu)


VI. Ocena wniosków

1. Wnioski zostaną ocenione przez Komisję Konkursową składającą się z 4 osób - 2 przedstawicieli Fundacji Manufaktura Inicjatyw oraz 2 przedstawicieli Gimnazjum.

2. Ocenie poddane zostaną następujące kryteria wg następującej skali punktowej:

a) Czy działania są skierowane do społeczności szkolnej lub mieszkańców Gminy Dobroszyce i adresaci działań są wyraźnie określeni? / 0-3 pkt.

b) Czy działania będące przedmiotem wniosku są ważne dla społeczności lokalnej i dlaczego? / 0-5 pkt.

c) W jakim stopniu wskazany cel (cele) inicjatywy odpowiada/ją na zidentyfikowane potrzeby? /0-3 pkt.

d) Czy działania zaplanowane w projekcie są zasadne i zgodne z celem/i? / 0-5 pkt.

e) Czy projekt zakłada przy realizacji działań współpracę z partnerami? /0-2 pkt.

f) Czy wnioskodawcy posiadają odpowiednie zasoby potrzebne do zrealizowania projektu? /0-5 pkt.

g) Czy formy realizacji inicjatywy są innowacyjne i atrakcyjne? / 0-5 pkt.

h) Jakie są wartości edukacyjno-wychowawcze wynikające z realizacji inicjatywy? Czy inicjatywa promuje aktywność i prowadzi do wzrostu kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów Gimnazjum? / 0-5 pkt.

i) Na ile kalkulacja kosztów w budżecie jest uzasadniona i spójna z planowanymi działaniami? Na ile proponowane wydatki są niezbędne do realizacji zadania? /0-5 pkt.

j) Na ile przyjęte do kalkulacji stawki są realne i zgodne z cenami rynkowymi? / 0-2 pkt.

k) Czy projekt wnioskodawcy przewiduje udział wolontariuszy ? /0-2 pkt.

Maksymalna ilość punktów: 42

3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 14.05.2015r. Stworzona zostanie lista rankingowa zawierająca ocenę punktową poszczególnych wniosków, wraz z informacją które zostały wyłonione do realizacji oraz maksimum 2 inicjatywy rezerwowe. Lista rankingowa opublikowana będzie w sekretariacie Gimnazjum.


VII. Pozostałe

1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, w każdym czasie, bez podania przyczyny.2. Informacja o zmianach musi być zamieszczona na stronie Fundacji i podana do wiadomości uczestnikom konkursu.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət