Ana səhifə

Програма за повторно въвеждане на вида водна детелина


Yüklə 158 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü158 Kb.
ПРОГРАМА ЗА ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ВИДА ВОДНА ДЕТЕЛИНА (MENYANTHES TRIFOLIATA), КАТО ЧАСТ ОТ ВЪЗСТНОВЯВАНЕ НА ПРИРОДНО МЕСТООБИТАНИЕ 7140 ПРЕХОДНИ ТОРФИЩА И ПЛАВАЩИ ПОВДИЖНИ ТРЕСАВИЩА
Програмата за повторно въвеждане на вида и изготвена според изискванията на чл. 6 (т. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13) на НАРЕДБА № 4 ОТ 8 ЮЛИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕМЕСТНИ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ В ПРИРОДАТА
ВОДНА ДЕТЕЛИНА (Menyanthes trifoliata)

1. Предмет на програмата

Водната детелина (Menyanthes trifoliata) е изчезнал макрофит на Витоша, който по литературни данни (Петров 1984 и др.) се е срещал в приизворните торфища – при х. Боерица, под Черната скала и вероятно на други места. След негативните промени във водния режим, главно поради водоползване за питейни нужди, както и за събирането на растението за лечебни нужди, това довежда до промяна в природно местообитание: 7140 Преходни торфища и плаващи подвижни тресавища, което е едно от ключовите обекти на опазване на природния парк Витоша и защитената зона BG0000113 Витоша. Днес се счита, че водната детелина е изчезнала на Витоша, поради непотвърждаване на в находищата й от няколко десетилетия.

2. Цели на програмата

Възстановяване на изчезналата популация на вида в приизворните торфища на Витоша. Подпомагане на възстановяването на местообитание 7140 Преходни торфища и подвижни тресавища. (предмет на опазване в защитената зона), чрез създаване на жизнеспособни популации на вида водната детелина (типичен за хабитата) в подходящи местообитания в блатата. Преди това (пролетта и лятото на 2011 г.) трябва да бъдат проучени потенциалните местообитания на вида във Витоша. Като такива са основно горските торфища

между хижа Кумата и хотел Звездица и в района на Офелиите и потенциално – при Боерица. Ще се създадат 2 микропопулации от по 7-10 индивиди.


3. Описание на биологичните особености на вида

Многогодишно тревисто растение с дълго пълзящо коренище. Стъблата стерилни и цветоносни. Листата тройни, дяловете дълги 2,5–7 cm, елипсовидни. Цветоносните стъбла дълги 12–20 cm, безлистни, на върха с гроздовидни съцветия. Дяловете на чашката слабоизвити навън. Венчето 10–15 mm в диаметър, отвън розово, отвътре бледорозово или бяло, дяловете отвътре дългоресничести. Кутийката сферичнояйцевидна, семената гладки, кафяви. Цв. ІV–V, пл. VІ−VІІ. Опрашва се от насекоми и по-рядко от вятъра. Размножава се със семена и вегетативно. Семената са с ниска кълняемост и покълват на 2-3тата година.


4. Описание на екологичните изисквания на вида

Среща се из блата, мочури и торфища. Образува самостоятелни съобщества, като често видът се явява доминант.Среща се в България в Стара планина (Зап. – Петрохан; Ср. – Калофер – местн. Паниците), Софийски район (Казиченско блато - изчезнал), Знеполски район (Чехльово блато – изчезнал) -, Витошки район (Витоша – х. Боерица и Черната скала -изчезнал), Пирин, Рила (Самоковско и Дупнишко поле), Родопи (Зап. – Баташко блато - изчезнал; Ср. – Смолянски и Чаирски езера), Тракийска низина (край с. Дунавци, Казанлъшко - изчезнал); от 450 до около 1600 m н. в.


6. Данни за географските фактори в района на въвеждането на неместния вид

Климатът в района на въвеждане на вида е планински. Районът е подходящ за реаклиматизация на вида, има много приизворни торфища, разпространени в горския пояс сред смърчови гори. Надморската височина е подходяща – между 1600 и 1800 м.н.в. и е известно, че в непосредствена близост е имало находище на растението,


7. Данни за заплахи и лимитиращи фактори за разпространението на вида и за очакваното въздействие върху местни видове

Заплахите за вида създава основно пресушаването на мочурите, събирането му за лечебно растение и др. При изплитняване или продължително ниско ниво на водоемите, в рамките на повече от една година, съобществата на водната детелина изчезват и се заместват от мезофилни ливади, съобщества на камъш и др Според Евстатиева, Василев (1990), видът е много чувствителен към овлажняването на почвата, особено в началото на вегетацията (април, май). Недостатъчното овлажняване по това време рязко снижава образуването на надземна маса, както и влияе на растежа на коренищата и образуването на цветове. При благоприятно условия на вкореняване, растението цъфти още на следващата година. Предпочита слабо-кисели почви при рН 6-7.


8. Поддържащи и други мерки за вида, включително мерки за опазване извън естествената му среда, ако се налагат такива.

Адекватно управление на водните количества на територията на природен парк Витоша, съобразено с екологичните особености на вида. Необходимо е поддържане на достатъчно водно ниво през активния вегетационен сезон за вида – юни-август и избраните горски торфища и площадките, където ще се рекултивира растението. Много важно е площадките с рекултивирани растения, да бъдат заляти през март-април, когато се очаква да започне активната вегетация на водната детелина .


10. Методи и технологии за въвеждането на вида в горите, земите или водните площи в района на изпълнение на програмата

Предвижда се видът да бъде интродуциран от Чаирските езера, където видът има жизнеспособна популация. Ще бъдат събрани коренищата на 15-20 растения, през есента (края на август – септември). Коренищата може да се съхраняват в прясна вода. Трябва да се засади на подходящо място през есента, при наличие на воден слой.


11. Източници на придобиване на екземплярите

Защитена местност „Чаирите” - Чаирските езера в Родопите. Ще се вземат коренищата на 20-30 растения (може и целите растения) след края на .вегетационния сезон през септември.

12. Собственост върху земите, горите и водните площи, където ще се въвежда видът, и хипотези на уреждане на отношенията между заявителя и другите собственици, в случай че собствеността не е само на заявителя

Земите на Витоша, където се предвижда реинтродукцията са държавен горски фонд – публична собственост в защитена територия – природен парк Витоша.

13. Срок и график за изпълнението на програмата, стойност и източник на финансиране

Първи етап – Реинтродукция на Витоша:

Срок: 2 години (2011 – 2012 г.)

Стойност: 2926 лв.Източник на финансиране: програма ЛАЙФ+ на Европейския съюз, проект LIFE08 NAT/BG/000281Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори

Втори етап – Мониторинг:

Срок: 4 години (2013 г.)

Стойност: 1348 лв.Източник на финансиране: програма ЛАЙФ+ на Европейския съюз, проект LIFE08 NAT/BG/000281Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори

Изготвил: д-р Росен Цонев


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət