Ana səhifə

Programa analitică / fişa disciplinei date despre program


Yüklə 155 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü155 Kb.

PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program

Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea

Inginerie Alimentară

Departamentul

Tehnologii Alimentare, Siguranţa Producţiei Alimentare şi a Mediului

Domeniul de studii

Ingineria Produselor Alimentare

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Controlul şi expertiza produselor alimentare
 1. Date despre disciplină

Denumirea disciplinei

ANALIZĂ SENZORIALĂ

Titularul activităţilor de curs

Conf. dr. ing. Georgiana Gabriela CODINĂ

Titularul activităţilor de seminar

Conf. dr. ing. Georgiana Gabriela CODINĂ

Anul de studiu

IV

Semestrul

II

Tipul de evaluare

E

Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementarăDAP

Categoria de opţionalitate a disciplinei:

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)DO
 1. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

Număr de ore pe săptămână

4

Curs

2

Seminar

-

Laborator

2

Proiect

-

Totalul de ore din planul de învăţământ

56

Curs

28

Seminar

-

Laborator

28

Proiect

-
Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

14

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

6

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

14

Tutoriat

14

Examinări

8

Alte activităţi:

-
Total ore studiu individual

56

Total ore pe semestru

56

Numărul de credite

4
 1. Precondiţii (acolo unde este cazul)

Curriculum

 • Biologie

Competenţe

 • Capacitatea de analiză şi sinteză; identificarea problemelor, gândire inductivă, gândire deductivă, înţelegerea prezentării orale.
 1. Condiţii (acolo unde este cazul)

Desfăşurare a cursului

 • Laptop, ecran de proiecţie, videoproiector

Desfăşurare aplicaţii

Laborator

 • Laborator specializat pentru analiză senzorială (E 026)

 1. Competenţe profesionale

  • Capacitatea de a descrie tehnicile de analiză senzorială pentru caracterizarea produselor alimentare;

  • Abilitatea de a alege metoda de analiză senzorială optimă în funcţie de tipul de aliment şi obiectivele propuse;

  Competenţe transversale

  • Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice.

  • Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii şi îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi.

  • Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă pentru adaptarea la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea capacităţilor personale şi profesionale.

  • Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor de analiză senzorială a produselor alimentare.

  Competenţe cognitive

  • Cunoaşterea si înţelegerea noţiunilor fundamentale care ţin de calitatea senzorială a produselor alimentare, definirea conceptelor de bază privind caracteristicile senzoriale ale produselor alimentare, ale metodelor de degustare care pot fi utilizate, folosirea corectă a termenilor specifici în studiul evaluării senzoriale;

  • Explicarea factorilor care condiţionează reuşita degustării; explicarea modului prin care sunt selecţionaţi degustătorii care pot să facă parte din echipa de evaluare senzorială; analiza metodei de degustare senzorială care se pretează cel mai bine în evaluarea calităţii senzoriale a produselor testate; explicarea şi interpretarea rezultatelor senzoriale obţinute;

  Competenţe afectiv-valorice

  • Potenţarea curiozităţii ştiinţifice, prin aducerea la „zi” a cunoştinţelor din domeniul analizei senzoriale a produselor alimentare;

  • Capacitatea de a găsi argumente şi a le folosi în susţinerea unui punct de vedere;

  • Acceptarea diversităţii şi a noului din domeniu;

  • Deprinderi de comunicare (expunerea în faţa unei audienţe, dezbaterea, dialogul, ascultarea empatică);

  • Capacitatea de a modera discuţii tehnice şi personale;

  • Capacitatea de a manifesta spirit critic şi autocritic în legătură cu realizările profesionale;

  • Încurajarea gândirii critice şi cercetării individuale;

  • Stimularea creativităţii

  • Capacitatea de a lucra în echipă.

  • Reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice, satisfacţia de a răspunde;

  • Implicarea în activităţi practice în legătură cu disciplina

  • Abilitatea de a utiliza informaţii din domenii apropiate

  • Capacitatea de a avea un comportament etic.
  Competenţe specifice acumulate
 1. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

Obiectivul general al disciplinei

Familiarizarea viitorilor specialişti de industrie alimentară cu modul de percepere a senzaţiilor create de produsele alimentare, cu metodele utilizate în analiza senzorială a produselor alimentare şi metodele de interpretare a datelor obţinute în urma analizei senzoriale.

Obiectivele specifice

Curs

 • Cunoaşterea semnificaţiei conceptului actual de calitate a produselor alimentare;

 • Familiarizarea cu nomenclatura specifică analizei senzoriale a produselor alimentare;

 • Cunoaşterea factorilor care condiţionează reuşita degustării;

 • Cunoaşterea însuşirilor degustătorului, a organelor de simt, a senzaţiilor şi a modului în care acestea influenţează evaluarea senzorială;

 • Cunoaşterea detaliilor privind tehnica degustării, a modului în care se face notarea, clasificarea si caracterizarea produselor alimentare;

 • Cunoaşterea metodelor de evaluare senzorială a produselor alimentare.

Laborator

 • Utilizarea metodelor de evaluare senzorială în vederea aprecierii calităţii produselor alimentare.
 1. Conţinuturi

Curs

Nr. ore

Metode de predare

Observaţii

1. Evoluţia în timp a ştiinţei analiza senzorială a produselor alimentare

1

Prelegere / Prezentare PPT
2. Rolul analizei senzoriale în aprecierea calităţii produselor alimentare

2.1. Calitatea produselor alimentare

2.2. Evaluarea calităţii produselor alimentare

2.3. Rolul analizei senzoriale în activitatea societăţilor comerciale de industrie alimentară5

Prelegere / Prezentare PPT
3. Acceptabilitatea produselor alimentare pe baza evaluării senzoriale

3.1. Relaţia psiho-afectivă dintre om şi aliment

3.2. Utilitatea biologică a percepţiei senzoriale

3.3. Mecanismul percepţiei senzoriale

3.4. Răspunsul senzoriale şi alegerea alimentară


6

Prelegere / Prezentare PPT
4. Senzaţiile şi rolul lor în analiza senzorială a produselor alimentare

4.1. Senzaţiile gustative

4.2. Senzaţiile olfactive

4.3. Senzaţiile vizuale

4.4. Senzaţiile cutanate


4

Prelegere / Prezentare PPT
5. Condiţiile şi tehnica analizei senzoriale

5.1. Alegerea echipei de degustători

5.2. Pregătire probelor pentru analiză senzorială

5.3. Condiţiile necesare pentru desfăşurarea analizei senzoriale2

Prelegere / Prezentare PPT
6. Metodologia analizei senzoriale

6.1. Metode analitice de examinare senzorială

- Metode de apreciere a calităţii (metoda punctajului)

- Metode de diferenţiere a calităţii (metoda probelor pereche, metoda triunghiulară, metoda duo-trio, metoda doi din cinci, metoda „A” sau diferit de „A”)

6.2. Metode preferenţiale


10

Prelegere / Prezentare PPT
Bibliografie

1. Segal R., Barbu I., Analiza senzorială a produselor alimentare, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1982

2.Charalambous G., Analysis of Foods and Beverages: Headspace Techniques, Academic Press, New York, 1978.

3. Diaconescu I., Păunescu C., Analiza senzorială în societăţile comerciale, Ed. Uranus, Bucureşti, 2003.

4. Banu C. (coord.), Calitatea şi analiza senzorială a produselor alimentare, Ed. Agir, Bucureşti, 2007

5. Apostu S., Nahiu A., Analiza senzorială a alimentelor, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2008

6. Iordăchescu G., Analiză senzorială-instrument pentru diversificarea şi controlul calităţii produselor alimentare, Ed. Academica, Galaţi, 2009.

7. Stoian V., Marea carte a degustării vinurilor, Ed. Artprint, Bucureşti, 2006.

8. Hădărugă D., Hădărugă N., Compuşi odoranţi şi aromatizanţi, Ed. Politehnica, Timişoara, 2003.

9. Marisli R. (coord.), Sensory-directed flavour analysis, CRC Press, 2007.

10. Beauchamp G.K., Bartoshuk L. (coord.), Tasting and smelling, Academic Press, New York, 1997.

11. Gacula M.C. (coord.), Descriptive sensory analysis in practice, Food&Nutrition Press, Connecticut, 1997.

12. Hootman R. (coord.), Manual of descriptive analysis testing for sensory evaluation, ASTM Publication, Philadelphia, 1992.

13. Yantis J.E. (coord.), The role of sensory analysis in quality control, ASTM Publication, Philadelphia, 1992.

14. Frewer L., Trijp H. (coord.), Understanding consumers of food products, CRC Press, New York, 2007.

15. Moskowitz H.R., Munoz A.M., Gacula M.C., Viewpoints and controversies in sensory science and consumer product testing, Food&Nutrition Press, Connecticut, 2003.

16. Jackson R.S. (coord.), Wine tasting – A professional handbook, Academic Press, New York, 2009.Bibliografie minimală

 1. Apostu S., Nahiu A., Analiza senzorială a alimentelor, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2008

 2. Yantis J.E. (coord.), The role of sensory analysis in quality control, ASTM Publication, Philadelphia, 1992

 3. Beauchamp G.K., Bartoshuk L. (coord.), Tasting and smelling, Academic Press, New York, 1997

 4. Segal R., Barbu I., Analiza senzorială a produselor alimentare, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1982
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)

Nr. ore

Metode de predare

Observaţii

1. Testarea aptitudinilor de evaluare senzorială

6

Lucru individual
2. Analiza senzorială a vinului

2

Lucru individual
3. Analiza senzorială a vinului spumant

2

Lucru individual
4. Analiza senzorială a brânzei telemea

2

Lucru individual
5. Analiza senzorială a băuturilor răcoritoare

2

Lucru individual
6. Analiza senzorială a berii

2

Lucru individual
7. Analiza senzorială a pâinii

2

Lucru individual
8. Analiza senzorială a produselor lactate fermentate

2

Lucru individual
9. Analiza senzorială a băuturilor răcoritoare

2

Lucru individual
10. Analiza senzorială a cafelei

2

Lucru individual
11. Analiza senzorială a uleiului de măsline

2

Lucru individual
12. Analiza senzorială a laptelui

2

Lucru individual
Bibliografie

 1. Apostu S., Nahiu A., Analiza senzorială a alimentelor, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2008

 2. Banu C. (coord.), Calitatea şi analiza senzorială a produselor alimentare, Ed. Agir, Bucureşti, 2007

 3. Yantis J.E. (coord.), The role of sensory analysis in quality control, ASTM Publication, Philadelphia, 1992.

 4. Jackson R.S. (coord.), Wine tasting – A professional handbook, Academic Press, New York, 2009.

Bibliografie minimală

1. Banu C. (coord.), Calitatea şi analiza senzorială a produselor alimentare, Ed. Agir, Bucureşti, 2007
 1. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica abordată în cadrul disciplinei asigură dobândirea cunoştinţelor specifice domeniului de ingineria produselor alimentare, contribuind la obţinerea aptitudinilor practice, a flexibilităţii şi a securităţii pe piaţa muncii, prin armonizarea cu cerinţele angajatorilor privind competitivitatea.
 1. Evaluare

Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota finală

Curs

Operaţionalitate minimă a cunoştinţelor teoretice.

Test docimologic

50%

Laborator

Operaţionalitate minimă a cunoştinţelor practice.

Evaluare pe parcurs

50%

Standard minim de performanţă

 • capacitatea de a utiliza şi de a recunoaşte terminologia de specialitate specifică disciplinei analiză senzorialăData completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

20.05. 2013

Conf. dr. ing. Georgiana Gabriela CODINĂ

Conf. dr. ing. Georgiana Gabriela CODINĂData avizării în departament

Semnătura directorului de departament
Conf. dr. ing. Ana LEAHU
/


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət