Ana səhifə

Прилог Назив института – факултета који подноси захтев


Yüklə 206.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü206.5 Kb.


Прилог 5.
Назив института – факултета који подноси захтев:

Институт за нуклеарне науке „Винча“
РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА
I Општи подаци о кандидату

Име и презиме: Наста Танић

Година рођења: 1963

ЈМБГ: 2609963715163

Назив институције у којој је кандидат стално запослен:

Институт за нуклеарне науке „Винча“

Дипломирао-ла: Општа биологија година: 1988. факултет: Биологија

Магистрирао-ла: Молекуларна биологија година: 1995. факултет: Биологија

Докторирао-ла: Молекуларна биологија година: 2004. факултет: Биологија

Постојеће научно звање: Научни сарадник

Научно звање које се тражи: Научни сарадник

Област науке у којој се тражи звање: Природно-математичке и медицинске

Грана науке у којој се тражи звање: Биологија

Научна дисциплина у којој се тражи звање: Молекуларна онкологенетика

Назив научног матичног одбора којем се захтев упућује: Одбор за биологију


II Датум избора-реизбора у научно звање:

Научни сарадник: 28. 12. 2004.

Виши научни сарадник:

III Научно-истраживачки резултати (прилог 1 и 2 правилника):

Од избора у научно звање Научни сарадник


1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације међународног значаја (уз доношење на увид) (М10):
број вредност укупно
М11 =

М12 =


М13 =

М14 =


М15 =

М16 =


М17 =

М18 =


2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20):
број вредност укупно

М21 = 2 8 16

М22 = 1 5 5

М23 = 2 3 6

М24 =

М25 =


М26 =

М27 =


М28 =

  1. Зборници са међународних научних скупова (М30):

број вредност укупно

М31 =

М32 = 1 1.5 1.5

М33 =


М34 =

М35 =


М36 =

  1. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације (М40):

број вредност укупно

М41 =

М42 =


М43 =

М44 =


М45 =

М46 =


М47 =

М48 =


М49 =
5. Часописи националног значаја (М50):
број вредност укупно

М51 =


М52 =

М53 =


М54 =

М55 =


М56 =  1. Зборници скупова националног значаја (М60):

број вредност укупно

М61 =

М62 =


М63 =

М64 =


М65 =

М66 =  1. Магистарске и докторске тезе (М70):

број вредност укупно

М71 =


М72 =


  1. Техничка и развојна решења (М80)

број вредност укупно

М81 =


М82 =

М83 =


М84 =

М85 =


М86 =


  1. Патенти, ауторске изложбе, тестови (М90):

број вредност укупно

М91 =


М92 =

М93 =


IV Квалитативна оцена научног доприноса (прилог 1 правилника):


  1. Показатељи успеха у научном раду:

(Награде и признања за научни рад додељене од стране релевантних научних институција и друштава; уводна предавања на научним конференцијама и друга предавања по позиву; чланства у одборима међународних научних конференција; чланства у одборима научних друштава; чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, рецензије научних радова и пројеката)  1. Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовању и формирању научних кадрова:

(Допринос развоју науке у земљи; менторство при изради мастер, магистарских и докторских радова, руковођење специјалистичким радовима; педагошки рад; међународна сарадња; организација научних скупова)
Др Наста Танић је активни члан Друштва генетичара Србије и Српског биолошког друштва.

Менторство

Др Наста Танић је непосредно руководила и била члан комисије за одбрану 5 дипломских радова. Поред тога, др Наста Танић је учествовала у изради и била члан Комисије за одбрану докторске дисертације др Татјане Драмичанин. Тренутно, др Наста Танић непосредно руководи израдом две докторске дисертације: Нина Јовановић и Радослав Давидовић.Међународна сарадња

Током свог истраживачког рада др Наста Танић је остварила веома успешну међународну сарадњу са лабораторијом др Волтер Ђиаретија (Dr Walter Giaretti) из Националног Института за истраживање канцера (National Institute for Cancer Research)у Ђенови и са лабораторијом Проф. Јакоба Гопаса (Dr Jacob Gopas), са Одељења за имунологију и микробиологију, Бен Гурион Универзитета (University of Ben Gurion) у Бер-Шеви (Beer Sheva), Израел.

  1. Организација научног рада:

(Руковођење пројектима, потпројектима и задацима; технолошки пројекти, патенти, иновације и резултати примењени у пракси; руковођење научним и стручним друштвима; значајне активности у комисијама и телима Министарства за науку и технолошки развој и телима других министарстава везаних за научну делатност; руковођење научним институтцијама)
Др Наста Танић је руководила тематским целинама у оквиру пројеката #2019 и #143010 финансираних од стране Министарства за науку и технолошки развој.

4. Квалитет научних резултата:

(Утицајност; параметри квалитета часописа и позитивна цитираност кандидатових радова; ефективни број радова и број радова нормиран на основу броја коаутора; степен самосталности и степен учешћа у реализацији радова у научним центрима у земљи и инхостранству; допринос кандидата реализацији коауторских радова; значај радова)
Др Наста Танић је у својој истраживачкој каријери до сада објавила 22 научна рада од којих 5 радова у врхунским међународним часописима (М21), 3 рада у истакнутим међународним часописима (М22) и 5 радова у међународним часописима (М23). Број и категоризација радова др Насте Танић након стицања научног звања Научни сарадник дат је на почетку овог резимеа.

Према бази података Science Citation Index за период 1996. до 2009. др Наста Танић има 31 цитат (не рачунајући самоцитате).


ЦИТИРАНОСТ
РАД: Tanić N, Brkić G, Dimitrijević B, Dedović-Tanić N, Gefen N, Benharroch D, Gopas J. Identification of differentially expressed mRNA transcripts in drug-resistant versus parental human melanoma cell lines. Anticancer Research 26: 3-8; 2006.

Цитирају у научним радовима:

1. Zwielly A, Gopas J, Brkić G, Mordechai S. Discrimination between drug-resistant and non-resistant human melanoma cell lines by FTIR spectroscopy . Analys,t 134 (2): 294-300, 2009.


РАД: Tanić N, Vujošević M, Dedović-Tanić N, Dimitrijević B. Differential gene expression in yellow-necked mice Apodemus flavicollis (Rodentia, Mammalia) with and without B chromosomes. Chromosoma, 113(8): 418-427, 2005.

Цитирају у научним радовима:

2. Carchilan M, Kumke K, Mikolajewski S, Houben A. Rye B chromosomes are weakly transcribed and might alter transcriptional activity of A chromosome sequences. Chromosoma, 118 (5): 607-616, 2009.

3. Topashka-Ancheva M.N, Zordanova T.Z. Comparative analysis of the karyotype sensitivities of Apodemus flavicollis and laboratory mice to DNA-damaging agents. Jurnal of Natural History, 42(): 269-278, 2008.

4. Abril V.V, Duarte J.M.B. Chromosome polymorphism in the Brasilian dwarf brocket deer, Mazama nana (Mammalia, Cervidae). Genetics and Molecular Biology, 31 (1): 53-57, 2008.

5. Jones RN, Viegas W, Houben A. A century of B chromosomes in plants: So what? Annals of Botany, 101 (6): 765-775, 2008.

6. Vujošević M, Jojić V, Bugarski-Stanojević V, Blagojević J. Habitat quality and B chromosomes in the yellow.necked mouse Apodemus flavicollis. Italian Jurnal of Zoology, 74 (4): 313-316, 2007.

7. Jojić, V., Blagojević, J., Ivanović, A., Bugarski-Stanojević, V., Vujošević, M. Morphological integration of the mandible in yellow-necked field mice: The effects of B chromosomes. Journal of Mammalogy, 88 (3), pp. 689-695, 2007.

8. Murakami, A., Mano, N., Rahman, M.H., Hirose, H. MMP-9 is expressed during wound healing in Japanese flounder skin. Fisheries Science, 72 (5), pp. 1004-1010, 2006.

9. Vujošević, M., Jojić, V., Blagojević, J. Intra individual variation in the number of B chromosomes in the yellow-necked mouse, Apodemus flavicollis (Mammalia, Rodentia). Folia Biologica, 53 (1-2), pp. 75-78, 2005.
РАД: Brkić G, Gopas J, Tanić N, Dedović-Tanić N, Bencharrosh D, Finkelstein-Jowarowsky E, Kedar I, Dimitrijević B. Genomic instability in drug-resistant human melanoma cell lines detected by Alu-I-arbitrary-primed PCR . Anticancer Research, (3 B) 2601-2608, 2003.

Цитирају у научним радовима:

10. Zwielly A, Gopas J, Brkić G, Mordechai S. Discrimination between drug-resistant and non-resistant human melanoma cell lines by FTIR spectroscopy. Analyst, 134 (2): 294-300, 2009.

11. Fedida-Metula S, Elhyany S, Tsory S, Segal S, Hershfinkel M, Sekler I, Fishman D. Targeting lipid rafts inhibits protein kinase B by disrupting calcium homeostasis and attenuates malignant properties of melanoma cells. Carcinogenesis, 29 (8):1546-1554, 2008.
РАД: Vranić V, Savovski K, Dedović N, Dimitrijević B. Hematological toxicity associated with tiazofurin-influence on erythropoiesis . Toxicology Letters, (1-3) 81-90, 2000.

Цитирају у научним радовима:

12. Vranić-Mandušić V, Subota V, Savovski K, Medić L, Dramićanin T, Jozanov-Stankov O, Popov-Čeleketić D, Dimitrijević B. Erythrocytotoxicity of tiazofurin in vivo and in vitro detected by scanning probe microscopy. Toxicology Letters, 146 (3): 275-284, 2004.

13. Stošić-Gruijišić S, Savić-Radojević A, Maksimović-Ivanić D, Marković M, Bumbaširević V, Ramić Z, Mostarica-Stojković M. Down-regulation of experimental allergic encephalomyelitis in DA rats by tiazofurin. Journal of Neuroimmunology, 130 (1-2): 66-77, 2002.
РАД: Tanić N, Dedović N, Vujošević M, Dimitrijević B. DNA profiling of B chromosomes from the yellow-necked mouse Apodemus flavicollis (Rodentia, mammalia). Genome Research, (1) 55-61, 2000.

Цитирају у научним радовима:

14. Vujošević M, Jojić V, Bugarski-Stanojević V, Blagojević J. Habitat quality and B chromosomes in the yellow.necked mouse Apodemus flavicollis. Italian Jurnal of Zoology, 74 (4): 313-316, 2007.

15. Tosta VC, Tavares M.G, Fernandes-Salomao T.M,Barros E.G, Campos L.A.O, Camacho J.P.M. Development of a SCAR marker for the analysis of B chromosome presence in Partamona helleri (Hymenoptera, Apidae). Cytogenetic and Genome Research, 116 (1-2): 127-129, 2007.

16. Vujošević, M., Jojić, V., Blagojević, J. Intra individual variation in the number of B chromosomes in the yellow-necked mouse, Apodemus flavicollis (Mammalia, Rodentia). Folia Biologica, 53 (1-2): 75-78, 2005.

17. Blagojević J, Vukićević-Radić O, Vujošević M. B chromosomes and asymmetry of eye lenses in the yellow-necked mouse, Apodemus flavicollis (Rodentia, Mammalia). Belgian Journal of Zoology, 135 (1): 79-81, 2005.

18. Blagojević J, Vujošević M. B chromosomes and developmental homeostasis in the yellow-necked mouse, Apodemus flavicollis (Rodentia, Mammalia): Effects on nonmetric traits. Heredity, 93 (3): 249-254, 2004.

19. Tosta VC, , Fernandes-Salomao TM, Tavares MG, Pompolo SG, Barros EG, Campos LAO. A RAPD marker associated with B chromosomes in Partamona helleri (Hymenoptera, Apidae). Cytogenetic and Genome Research, 106 (2-4): 279-2, 2004.

20. Wójcik, J.M., Wójcik, A.M., Macholán, M., Piálek, J., Zima, J. The mammalian model for population studies of B chromosomes: The wood mouse (Apodemus). Cytogenetic and Genome Research, 106 (2-4): 264-270, 2004.

21. Vujošević, M., Blagojević, J. B chromosomes in populations of mammals Cytogenetic and Genome Research, 106 (2-4): 247-256, 2004.

22. Castiglia, R. Cytogenetic analysis of Apodemus flavicollis in Italy: First report of B chromosomes and X-chromosorne heteromorphism. Mammalia, 67 (4): 599-601, 2003.

23. Karamysheva, T.V., Andreenkova, O.V., Bochkaerev, M.N., Borissov, Y.M., Bogdanchikova, N., Borodin, P.M., Rubtsov, N.B. B chromosomes of Korean field mouse Apodemus peninsulae (rodentia, Murinae) analysed by microdissection and FISH Cytogenetic and Genome Research, 96 (1-4):154-160, 2002.
РАД: Milašin J, Pujić N, Dedović N, Nikolić Z, Petrović V, Dimitrijević B. High incidence of H-ras oncogene mutations in squamous cell carcinoma of lip vermilion. Journal of Oral Pathology and Medicine, (7): 298-301, 1994.

Цитирају у научним радовима:

24. Campo-Trapero J, Cano- Sanchez J, Palacios-Sanchez B, Sanchez-Gutierezz JJ, Gonzales-Moles A, Bascones-Martinez A. Update on molecular pathology in oral cancer and precancer. Anticancer Research 28 (2 B): 1197-1205, 2008.

25. Bettendorf O, Piffko J, Bankfalvi A. Prognostic and predictive factors in oral squamous cell cancer: Important tools for planning individual therapy? Oral Oncology, 40 (2): 110-119, 2004.

26. Silverman Jr. S, Sugerman PB. Oral premalignancies and squamous cell carcinoma. Clinics in Dermatology, 18 (5): 563-568, 2000.

27. Williams HK. Molecular pathogenesis of oral squamous carcinoma. Journal of Clinical Pathology - Molecular Pathology, 53 (4): 165-172, 2000.

28. Khuder SA. Etiologic clues to lip cancer from epidemiologic studies on farmers. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 25 (2): 125-130, 1999.

29. Tamura A, Ohnishi K, Ishikawa O, Miyachi Y. Flow cytometric DNA content analysis of ultraviolet light-induced squamous cell carcinomas. A comparative study of squamous cell carcinomas of the lip and those arising from other sites of sun-damaged skin. Acta Dermato-Venereologica, 77 (6): 425-427, 1997.

30. Scully C, Field JK. Genetic aberrations in squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN), with reference to oral carcinoma (Review). International Journal of Oncology, 10 (1): 5-21, 1997.

31. Johnson JW, Warnakulasuriy S, Tavassoli M. Hereditary and environmental risk factors; clinical and laboratory risk markers for head and neck, especially oral, cancer and precancer. European Journal of Cancer Prevention, 5 (1): 5-17, 1996.

V Оцена комисије о научном доприносу кандидата са образложењем:

Др Наста Танић запослена је у Лабораторији за молекуларну генетику и радиобиологију Института за нуклеарне науке „Винча“ од 1988. године где се бави испитивањем молекуларне генетике канцера.

Из прегледа објављених резултата научног рада и пратећих активности може се закључити да др Наста Танић у потпуности задовољава услове за реизбор у звање Научни сарадник. Њена научна активност представља значајан допринос расветљавању актуелних проблема везаних за молекуларну патогенезу малигних болести. Др Наста Танић је афирмисани истраживач у области молекуларне биологије малигне ћелије, способна да самостално дефинише научни проблем, а потом креативно и критички приступи његовом истраживању и решавању. У потпуности влада методологијом и савременим истраживачким техникама те, сходно томе, учествује у свим фазама истраживачког рада који је пред себе и групу са којом ради поставила.

Др Наста Танић поседује изражену способност за тимски рад и смисао за организацију рада на свим нивоима. Са тим у вези, кандидат поседује ширину у научном расуђивању засновану на креативности, ентузијазму и изузетном познавању проблематике којом се бави.

Др Наста Танић, такође, показује висок степен спремности и способности да обучава млади истраживачки кадар кроз организовање експерименталног рада у лабораторији и преношење сопствених знања

Имајући у виду целокупну научну, педагошку и друштвену активност, актуелност истраживачке проблематике и значај постигнутих резултата, мишљења смо да др Наста Танић представља преданог и свестраног научног радника који испуњава све услове прописане Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата, па предлажемо Научном већу да др Насту Танић поново изабере (реизбор) у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК.ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Др Богомир Димитријевић
МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ НАУЧНИХ ЗВАЊА

За природно-математичке и медицинске струке


Диференцијални услов-

Од првог избора у претходно звање до избора у звање..........потребно је да кандидат има најмање ХХ поена,

који треба да припадају следећим категоријама:Неопходно

XX=


Остварено

Научни сарадник

Укупно

16

28.5

М10+М20+М31+М32+М33

М41+М42

10


28.5

М11+М12+М21+М22

М23+М24 ≥


5


27.0


Виши научни сарадник

Укупно

48
М10+М20+М31+М32+М33

М41+М42+М51

40

М11+М12+М21+М22

М23+М24+М31+М32+М41+М42 ≥


28


Научни саветник

Укупно

65
М10+М20+М31+М32+М33

М41+М42+М51 ≥50
М11+М12+М21+М22

М23+М24+М31+М32≥35
За избор у научног саветника је потребно да је публикован један рад категорија М41-45 М51-52 на српском језику или језицима националних мањина.NAUČNOM VEĆU INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE „VINČA“

Na 16. redovnoj sednici Naučnog veća Instituta za niklearne nauke »Vinča«, odrzanoj 14. 10. 2009. godine imenovani smo u komisiju za ocenu naučno-istraživačkog rada i utvrđivanje ispunjenosti uslova za reizbor dr Naste Tanić, naučnog saradnika Laboratorije za molekularnu genetiku i radiobiologioju. Na osnovu dokumenata kojima raspolažemo, kao i na osnovu ličnog uvida u rad kandidata, dostavljamo Naučnom veću sledećiIZVEŠTAJ
1. BIOGRAFSKI PODACI
Nasta Tanić je rođena 26. 09. 1963 godine u Đakovici. Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu, a studije Opšte biologije PMF-a Univerziteta u Beogradu, upisala školske 1983/ 84. Studije je završila sa prosečnom ocenom 9.41, a diplomirala na temu: "Efekat gladovanja i uklanjanja interskapularnog mrkog masnog tkiva na simpato-adrenalnu aktivnost i metaboličke odgovore u pacova" pod rukovotstvom prof. Vukosave Davidović.

Poslediplomske studije na smeru Molekularna biologija i biohemija, Biološkog fakulteta, upisala je školske 1989/90 godine. Magistarsku tezu "Aktivacija ras protoonkogena u benignim i malignim tumorima glave i vrata" uradila je u Laboratoriji za molekularnu genetiku i radiobiologiju Instututa "Vinča" pod rukovodstvom dr Bogomira Dimitrijevića. Magistarsku tezu je branila 23. 11. 1995. godine na Biološkom fakultetu.

Doktorsku tezu pod naslovom "Molekulska patogeneza tumora glave i vrata", urađenu u Laboratoratoriji za molekularnu genetiku i radiobiologiju Instituta u Vinči pod rukovodstvom dr Bogomira Dimitrijevića, odbranila je 19. 07. 2004. na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Zvanje naučni saradnik, stekla je 28. 12. 2004 godine. Nasta Tanić zaposlena je u Laboratoriji za molekularnu genetiku i radiobiologioju Instituta za nuklearne nauke "Vinča" od 1. 10. 1988. Tokom istraživačkog rada ostvarila je veoma uspešnu međunarodnu saradnju sa laboratorijom Dr Walter Giaretti-a (Volter Điareti) iz Nacionalnog Instituta za istraživanje kancera (National Institute for Cancer Research) u Genovi i sa laboratorijom Dr Jacob Gopas-a sa Ben Gurion Univerziteta (University of Ben Gurion) u Ber Ševi (Beer Sheva), Israel, gde je obavljala deo svojih istraživanja. Rezultate svojih istraživanja Dr Nasta Tanić publikovala je u više od 20 međunarodnih i domaćih naučnih časopisa.2. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD
Naučno-istraživačka delatnost dr Naste Tanić vezana je, pre svega, za izučavanje molekularnih osnova razvića kancera, odnosno za definisanje molekularnih karakteristika premalignih i malignih stanja. Preciznije rečeno, dr Nasta Tanić se bavila istraživanjima čiji je osnovni cilj definisanje molekularnih markera koji bi omogućili jasno razlikovanje normalnog, premalignog i malignog fenotipa. Obiman naučno-istraživački rad dr Naste Tanić u oblasti molekularne onkogenetike obuhvata više tematskih celina.

Prvu tematsku celinu čine istraživanja vezana za analizu onkogene aktivacije gena iz familije ras i njihov značaj u nastanku i progresiji malignih tumora kolorektalne (colon, rectum) i urogenitalne regije (bubrezi, bešika, testisi, prostata). Dr Nasta Tanić se ovim istraživanjima bavila u okviru projekta „Molekularne osnove kancerogeneze“ finansiranog od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije iz programa osnovnih istraživanja pod rukovodstvom dr Bogomira Dimitrijevića.

Drugu tematsku celinu, centralnu u naučno-istraživačkom radu dr Naste Tanić, predstavljaju istraživanja koja se bave karakterizacijom i definisanjem molekularnih markera koji bi omogućili jasno razlikovanje normalnog, premalignog i malignog fenotipa glaveno vratne regije. Sa tim u vezi, dr Nasta Tanić je proučavala ulogu pojedinih onkogena (H-ras, c-myc) i tumor supresora (p53) u promociji i progresiji tumora glaveno-vratne regije, kao i nastanak i stepen genomske nestabilnosti u premalignim lezijama (leukoplakije i hronični laringitisi) i planocelularnim karcinomima usne duplje. Kandidat se ovom temom bavi od 1996 godine a istraživanja je realizovala u okviru tri sukcesivna projekata finansirana od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj (od 2006. godine saradnik je na projekatu #143010) a pod rukovodstvom dr Bogomira Dimitrijevića.

Treću tematsku celinu u naučno-istraživačkom radu kandidata dr Naste Tanić predstavljaju istraživanja fenomena rezistencije malignih melanoma na hemoterapiju koja su realizovana u okviru projekta osnovnih istraživanja Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj (#2019) pod rukovodstvom Dr Bogomira Dimitrijevića, a u saradnji sa laboratorijom Dr Jacob Gopas-a sa Ben Gurion Univerziteta (University of Ben Gurion) u Ber Ševi (Beer Sheva), Israel.

Kraći period u svom istraživačkom radu dr Nasta Tanić posvetila je i kreiranju nove metode za detekciju, genotipizaciju i kvantifikaciju Hepatitis B virusa, koji ima onkogeni potencijal, a sa ciljem unapređivanja dijagnostičkih i prognostičkih metoda. Ovaj rad je realizovan u okviru projekta osnovnih istraživanja Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj (#143010) pod rukovodstvom Dr Bogomira Dimitrijevića.

Pored molekularne onkogenetike, osnovne oblasti interesovanja i istraživačkog rada, dr Nasta Tanić se do 2005. godine bavila analizom molekularne strukture B hromozoma kao potencijalnih vektora u genskoj terapiji. Konkretnije, to su istraživanja vezana za molekularnu karakterizaciju B hromozoma kod sisara, odnosno, detekciju DNK markera karakterističnih za B hromozome i identifikaciju aktivnih gena na B hromozomima.3. NAUČNA KOMPETENTNOST
Kroz dosadašnji naučno-istraživački rad naučna kompetentnost dr Naste Tanić se može sumirati u sledećem sažetku kategorizacije i evaluacije naučnih rezulta:
NAKON IZBORA U ZVANJE NAUČNI SARADNIKkategorija

broj

vrednost

ukupno

M21

2

8

16

M22

1

5

5

M23

2

3

6

M20 UKUPNO27

M32

1

1.5

1.5

TOTAL28.5

4. ANALIZA REZULTATA
Pregled objavljenih radova pokazuje da se naučno-istraživački rad dr Naste Tanić nakon izbora u zvanje naučni saradnik realizovao kroz dve oblasti i nekoliko tematskih celina. Osnovna istraživačka delatnost kandidata se u ovom periodu odvijala u oblasti molekularne onkogenetike. Pored ovoga, dr Nasta Tanić bavila se izučavanjem i analizom molekularne strukture B hromozoma kao potencijalnih vektora u genskoj terapiji.

Naučni radovi koji se odnose na izučavanje molekularnih osnova razvića kancera obuhvataju:

(i) rad koji se bavi detekcijom i analizom genomske nestabilnosti u premalignim lezijama glaveno-vratne regije, leukoplakijama, i identifikacijom dodatnih genetičkih markera premalignih i/ili malignih stanja koristeći rezultate analize genomske nestabilnosti (rad pod rednim brojem 20). U ovom radu ispitivane su leukoplakije, beličaste promene u sluzokoži usne duplje, čija se učestalost maligne alteracije kreće oko 20%. Uporedna analiza DNK izolovane iz normalnog i leukoplakičnog tkiva istih individua AP-PCR profilisanjem (DNK fingerprint) pokazala je prisustvo izrazito visokog stepena genomske nestabilnosti kod više od 90% testiranih leukoplakija što predstavlja vrlo zanimljiv i za mnoge neočekivan rezultat. Naime, destabilizacija genoma jeste jedan od najranijih događaja u procesu kancerogeneze te je i očekivana u premalignim lezijama ali ne u takvom stepenu i naročito ne takvog intenziteta kod leukoplakija koje se po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji ne sverstavaju čak ni u premaligne lezije. Ovi rezultati su bili osnova za postavljanje hipoteze o evolutivnoj prirodi razvića tumora glave i vrata i još jedan doprinos sve popularnijoj hipotezi o Darvinističkoj evoluciji kancera. Pomenuti rezultati su autore prosto naterali da probaju da identifikuju bar neke od gena koji su pogođeni genomskom nestabilnošću i strukturno izmenjeni. Nakon kloniranja i sekvenciranja identifikovani su neki od mutaciono izmenjenih gena i ti rezultati su još zanimljiviji od prethodnih. Identifikovani su mobilni elementi genoma (transpozoni), DNK metil-transferaza (gen za enzim koji ima ključnu ulogu u održanju metilacionog statusa genoma a samim tim posredno u regulaciji ekspresije gena), tkivni inhibitor metaloproteinaze (gen za protein koji sprečava remodeliranje ekstraćelijskog matriksa prilikom invazije i metastaze tumora) itd. Istovremeno, mutaciona analiza p53 gena je pokazala da je ovaj tumor supresorski gen inaktiviran kod 40% ispitanika. Ovako visok stepen inaktivacije p53 gena jasno ukazuje na njegov značaj u najranijim fazama razvića oralnih maligniteta i sa prethodno iznesenim rezultatima sugeriše mogući redosled događaja u genezi malignog fenotipa pločastih epitela glaveno–vratne. Ovim radom autori su jasno pokazali da se u genomu prekanceroznih promena oralnog epitela mogu detektovati lezije karakteristične za već transformisanu ćeliju što navodi na zaključak da je paket promena koji će leukoplakiju prevesti u karcinom spreman mnogo pre same promocije tumora.

(ii) rad koji se bavi detekcijom i karakterizacijom razlika u transkripcionim profilima normalnog i tumorskog (melanomskog) tkiva (rad pod rednim brojem 24). preciznije rečeno, kandidat dr Nasta Tanić se u ovom radu bavi istraživanjima fenomena rezistencije malignih melanoma na hemoterapiju koja se sve češće dovodi u direktnu vezu sa destabilizacijom humanog genoma. Naime, istraživanja jasno pokazuju da se AP-PCR-om generisani DNK profili parentalnih i iz njih izvedenih rezistentnih melanomskih linija (selektanata) razlikuju što ukazuje na postojanje genomske nestabilnosti. U potrazi za konkretnim kandidat genima odgovornim za sticanje rezistencije na hemoterapeutike urađena je karakterizaciju ukupnih transkripcionih profila parentalne i rezistentnih melanomskih linija metodom za analizu razlika u ekspresiji gena tj. metodom diferencijalne ekspresije (DD RT-PCR). Diferencijalno eksprimirani geni su verifikovani Real Time RT-PCR-om i njihova potencijalna uloga u sticanju multidrag rezistencije prodiskutovana u radovu. Naglašavamo da je u ovom radu za analizu genske ekspresije po prvi put na našem prostoru upotrebljena metoda PCR u realnom vremenu (Real Time RT-PCR), najpouzdanija za ovu vrstu studija.

(iii) rad koji se bavi identifikacijom i uspostavljanjem novih prognostičkih biomarkera za tumore dojke (rad pod rednim brojem 23); Konkretnije, u ovom radu autori analiziraju i porede ekspresiju TGF beta1 proteina u aksilarnim limfnim nodusima (čvorovima) kod kojih su detektovani maligni depoziti (transformisane ćelije) sa ekspresijom u onim limfnim čvorovima istog pacijenta, koji su nakon patohistološke analize označeni kao normalni (bez depozita). Budući da je nivo proteina TGF beta1 u metastatskim aksilarnim nodusima statistički značajno viši u odnoso na normalne autori zaključuju da je TGF beta1 potencijalni marker predikcije za pacijentkinje sa tumorom dojke. Istovremeno, treba naglasiti da ovaj rad po prvi put opisuje citoplazmatski ekstrakt iz aksilarnih limfnih nodusa kao izvor materijla za kvantifikaciju TGF beta1 proteina

(iv) rad koji opisuje novu metodu za istovremenu detekciju, genotipizaciju i kvantifikaciju Hepatitis B virusa (rad pod rednim brojem 22). Ovo je tipičan metodološki rad u kome autori prezentiraju novu metodu koja će sigurno imati prilično zapaženu kliničku primenu s obzirom da omogućava simultanu detekciju, genotipizaciju i kvantifikaciju opakog Hepatitis B virusa. Samim tim što omogućava više analiza istovremeno predstavlja značajan metodološki napredak koji značajno smanjuje troškove ovih analiza (kada se rade pojedinačno), skraćuje vreme potrebno za dobijanje relevantnih rezultata i povećava dijagnostičku preciznost i pouzdanost.

Pored navedenog, Dr Nasta Tanić je bila uključena i u analizu molekularne strukture DNK jedinki sa i bez B hromozoma kod žutogrlog miša, Apodemus flavicollis (Rodentia, Mammalia). Upotrebom AP PCR-a utvrđeno je postojanje sekvenci specifičnih za B hromozome što je potpuno nov nalaz kod sisara i predstavlja prvu karakterizaciju DNK B hromozoma kod ove sisarske vrste. Takođe je prvi put konstatovano postojanje izmenjene i povećane ekspresije tri gena vezana za prisustvo B hromozoma. Ovi nalazi su omogućili postavljanje hipoteze o načinu održavanja B hromozoma u populacijama ove vrste (rad pod brojem 21).

5. DRUŠTVENI I PEDAGOŠKI RAD
Dr Nasta Tanić je aktivni član Društva genetičara Srbije i Srpskog biološkog društva.

Dr Nasta Tanić je rukovodila tematskim celinama u okviru projekata #2019 (2000 – 2005) i #143010 (2006 - 2010) na kojima je izrađeno više diplomskih i magistarskih radova i nekoliko doktorskih disertacija. Kandidat je neposredno rukovodio izradom i bio član komisije za odbranu pet diplomskih radova. Pored toga, dr Nasta Tanić je učestvovala u izradi i bila član komisije za odbranu doktorske disertacije dr Tatjane Dramićanin.

Trenutno, naš kandidat dr Nasta Tanić neposredno rukovodi izradom dve doktorske disertacije na projektu #143010: Nine Jovanović i Radoslava Davidovića.
6. MEĐUNARODNA SARADNJA
Dr Nasta Tanić je tokom istraživačkog rada ostvarila veoma uspešnu međunarodnu saradnju sa laboratorijom Dr Walter Giaretti-a (Volter Điareti) iz Nacionalnog Instituta za istraživanje kancera (National Institute for Cancer Research) u Genovi i sa laboratorijom Dr Jacob Gopas-a sa Ben Gurion Univerziteta (University of Ben Gurion) u Ber Ševi (Beer Sheva), Israel, gde je obavljala deo svojih istraživanja.

7. MIŠLJENJE I PREDLOG KOMISIJE
Iz pregleda objavljenih rezultata naučnog rada i pratećih aktivnosti može se zaključiti da dr Nasta Tanić u potpunosti zadovoljava uslove za izbor u zvanje viši naučni saradnik. Njena naučna aktivnost predstavlja značajan doprinos rasvetljavanju aktuelnih problema vezanih za molekularnu patogenezu malignih bolesti. Dr Nasta Tanić je afirmisani istraživač u oblasti molekularne biologije maligne ćelije, sposoban da samostalno definiše naučni problem, a potom kreativno i kritički pristupi njegovom istraživanju i rešavanju. U potpunosti vlada metodologijom i savremenim istraživačkim tehnikama, te shodno tome, učestvuje u svim fazama istraživačkog rada koji je pred sebe i grupu sa kojom radi postavila.

Dr Nasta Tanić poseduje izraženu sposobnost za timski rad i smisao za organizaciju rada na svim nivoima. Sa tim u vezi, kandidat poseduje širinu u naučnom rasuđivanju zasnovanu na kreativnosti, entuzijazmu i izuzetnom poznavanju problematike kojom se bavi.

Dr NastaTanić, takođe, pokazuje visok stepen spremnosti i sposobnosti da obučava mladi istraživački kadar kroz organizovanje eksperimentalnog rada u laboratoriji i prenošenje sopstvenih znanja.

Imajući u vidu celokupnu naučnu, pedagošku i društvenu aktivnost, aktuelnost istraživačke problematike i značaj postignutih rezultata, mišljenja smo da dr Nasta Tanić predstavlja predanog i svestranog naučnog radnika koji ispunjava sve uslove propisane Pravilnikom o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučno-istraživačkih rezultata da bude reizabran u naučnog saradnika. Stoga sa posebnim zadovoljstvom predlažemo Naučnom veću Instituta za nuklearne nauke “Vinča“ da usvoji ovaj referat i predlog da se dr Nasta Tanić ponovo izabere u zvanje viši naučni saradnik.


Članovi komisije:
________________________

Dr Bogomir Dimitrijević,

Naučni savetnik

Institut za nuklearne nauke

»Vinča«
________________________

Dr Koviljka Krtolica

Naučni savetnik

Institut za nuklearne nauke

»Vinča«
________________________

Dr Sabera Ruždijić

Naučni savetnik

Institut za biološka istraživanja

»Siniša Stanković«


BIBLIOGRAFIJA
I. RADOVI OBJAVLJENI PRE STICANJA ZVANJA NAUČNI SARADNIK

M20 – Radovi u naučnim časopisima međunarodnog značajaM21. Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu
1. N Tanić, N. Dedović, M. Vujošević, B. Dimitrijević. „DNA profiling of B Chromosomes from the yellow-necked Apodemus flavicollis (Rodentia, Mammalia)“, Genome Research, 10: 55-61, 2000.

M21=8. kat. Biochemistry & Molecular Biology (11/265); IF=9.863.


2. J. Milašin, Pujić N, Dedović N, Nikolić Ž, Petrović V and Dimitrijević B.“High incidence of H-ras oncogene mutations in squamous cell carcinoma of lip vermilion“, J. Oral. Pathol. Med., 23: 298-301, 1994.

M21=8. kat. Dentistry, Oral Surgery & Medicine, (6/33); IF=1.468.


3. J. Milašin, Pujić N, Dedović N, Gavrić M, Vranić V, Petrović V and Minić M.“H-ras gene mutations in salivary gland pleomorphic adenomas“, Int. J. Oral. Maxillofacial.Surg., 22: 359-361, 1993.

M21=8. kat. Dentistry & Odontology, (8/33); IF=0.950.


M22. Rad u istaknutom međunarodnom časopisu
1. V. Vranić, K. Savovski, N. Dedović, B. Dimitrijević. „Hematological toxicity associated with tiazofurin-influence on erythropoiesis“, Toxicology Letters, 114: 81-90, 2000.

M21=8. kat. Toxicology (14/76); IF=2.242.


2. N. Valinić-Razumenić, Pujić N., Dedović N., Kostić K. And Nastić-Mirić D.“Labelling of leukocytes with 99m Tc-HMPAO for scintigraphy of inflammatory lesions and absceses“, Nucl. Med. Biol., 19: 251-256, 1992.

M22=5. kat. Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imiging (22/69); IF=0.863


M23. Rad u međunarodnom časopisu
1. G. Brkić, J. Gopas, N. Tanić, N. Dedović-Tanić, D. Benharroch, E. Finkelstein-Jawrowsky, I. Kedar, B. Dimitrijević: "Genomic instability in drug resistant human melanoma cell line detected by Alu-I arbitrary primed PCR", Anticancer Research, 23:2601-2608, 2003.

M21=3. kat. Oncology (75/113); IF=1.447.


2. Davidović, V., Glišić, S. and Dedović, N. "Implications of interscapular brown adipose tissue removal and sucrose overfeeding on the sympatho - adrenal activity and metabolic responses." Comp. Biochem. Physiol., 97A: 217-219, 1990.

M23=3. kat. Biochemistry & Molecular Biology (105/138); IF=0.826.


3. Davidović, V., Dedović, N. And Glišić, S. “Sympatho-adrenal activity and metabolic responses in fasted rats – the role of interscapular brown adipose tissue“, Comp. Biochem. Physiol., 91A: 697-700, 1988.

M23=3. kat. Biochemistry & Molecular Biology (105/138); IF=0.826.M50. Časopisi nacionalnog značaja
M51. Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja
1. N. Dedović, Milašin J., Stefanović D. and Dimitrijević B. "Unusually low frequency of c-Ki-ras mutations in colorectal cancer" Arh. Biol. Sci., 45: 45P-46P, 1993.

M51=2
2. J. Milašin, Pujić N., Dedović N. and Nikolić Z. "Ras gene mutations in lip carcinoma." Arh. Biol. Sci., 43: 21P-22P, 1991.

M51=2

M52. Rad u časopisu nacionalnog značaja
1. T. Ninković, N. Dedović, R. Kosanović, B. Dimitrijević, O. Josipović, M. Vukadinović, J. Milašin: "Amplifikacija c-myc onkogena u prekancerozama usne duplje i larinksa", Stom Glas S, 50: 117-119, 2003.

M52=1.5
2. P. Šekarić, N. Dedović, J. Milašin, S. Mićić, G. Stamenković, B. Dimitrijević: Mutational analysis of H-ras oncogene and p53 tumor suppressor gene in tumors of the urinary tract in Serbian population", Jurnal of BUON, 5:191-196, 2000.

M52=1.5
3. J. Milašin, N. Dedović, P. Šekarić, M. Jurišić, V. Petrović, B. Dimitrijević: "H-ras oncogene activation in a recurrent odontogenic keratocyst", Balk J Stom, 1: 105-106, 1997.

M52=1.5
4. J. Milašin, Petrović V., Nikolić Ž., Dedović N., Pujić N. and Vranić V. "Učestalost aktivacije ras onkogena u planocelularnih karcinoma donje usne," Stornatološki Glasnik Srbije, 40: 7-10, 1993.

M52=1.5
5. J. Milašin, Dedović, N., Pujić, N., Vranić V., Micić S., Dimitrijević, B. and Diklić, V. "Ras gene mutations in bladder tumors." Arhivum Urologicum, 14: 35-40, 1992.

M52=1.5
M53. Rad u naučnom časopisu


1. R. Kosanović, Dedović N., Dimitrijević B. and Milašin J. "Aktivacija ras i myc onkogena i inaktivacija p53 tumor supresor gena u malignim tumorima larinksa." Medicinska Istraživanja, 33(4): 16-19, 1999.

M53=1


2. N. Dedović, Josipović O., Vukadinović M. and Dimitrijević B. "Analiza ras i p53 gena u oralnim leukoplakiama." Medicinska Istraživanja, 33(4): 13-16, 1999.

M53=1


M71. Odbranjena doktorska disertacija
1. Nasta Tanić. Molekulska patogeneza tumora glave i vrata. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2004.
M72. Odbranjena magistarska teza
1. Nasta Tanić. Aktivacija ras protoonkogena u benignim i malignim tmorima glave i vrata. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1995.
II. RADOVI PUBLIKOVANI POSLE IZBORA U ZVANJE NAUČNI SARADNIK

M20 – Radovi u naučnim časopisima međunarodnog značajaM21. Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu
1. Nasta Tanić, Nikola Tanić, Jelena Milašin, Miroslav Vukadinović, Bogomir Dimitrijević. „Genomic instability and tumor specific DNA alterations in oral leukoplakias.“ European Jurnal of Oral Sciences, 117: 231-237, 2009.

M21=8. kat.: Dentistry, Oral Surgery & Medicine (13/51); IF=2.071.
2. Nikola Tanić, Mladen Vujošević, Nasta Tanić-Dedović, Bogomir Dimitrijević. “Differential gene expression in yellow-necked mice Apodemus flavicollis (Rodentia, Mammalia) with and without B chromosomes“, Chromosoma, 113: 418-427, 2005.

M21=8. kat.: Genetics & Heredity (35/127); IF= 4.065.
M22. Rad u istaknutom međunarodnom časopisu
1. Nikola Tanić, Boban Stanojević, Nasta Tanić, Stephan Schaefer, Hubert GM Niesters, milena Božić, Bogomir Dimitrijević. „Concurrent quantitation of the A and D genotypes of hepatitis B virus.“ Journal of Virological Methods, 161(2): 265-270, 2009.

M22=5. kat.: Biotechnology & Applied Microbiology (67/144); IF=2.077.
M23. Rad u međunarodnom časopisu
1. Vesna Ivanović, Nasta Dedović-Tanić, Zorka Milovanović, Silva Lukić, Srđan Nikolić, Vladimir Baltić, Bratislav Stojiljković, Nikola Budišin, Kiril Savovski, Miroslav Demajo, Bogomir Dimitrijević. „Quantification of Transforming Growth Factor Beta 1 Levels in Metastatic Axillary Lymph Node Tissue Extracts from Breast Cancer Patients.“ Analytical and Quantitative Cytology and Histology 31(5): 288-295, 2009.

M23=3. kat.: Cell Biology (81/155); IF=2.940.
2. Nikola Tanić, Gordana Brkić, Bogomir Dimitrijević, Nasta Dedović-Tanić, Nir Gefen, Daniel Benharroch, jacob Gopas. „ Identification of differentially expressed mRNA transcripts in drug-resistant versus parental human melanoma cell lines.“ Anticancer Research, 26: 2137-2142, 2006.

M23=3. kat.: Oncology (100/125); IF=1.604.
M30. Zbornici međunarodnih naučnih skupova
M32. Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvodu.
1. Tanić N, Tanić N, Milašin J, Vukadinović M, Dimitrijević B. Tumor-specific alterations in oral premalignant lesions. 19th Asia Pacific Cancer Conference. Nov 15-17, Tehran, Iran, 2007.

М32=1.5
CITIRANOST NAUČNIH RADOVA (prema Science Citation Index-u)

RAD: Tanić N, Brkić G, Dimitrijević B, Dedović-Tanić N, Gefen N, Benharroch D, Gopas J. Identification of differentially expressed mRNA transcripts in drug-resistant versus parental human melanoma cell lines. Anticancer Research 26: 3-8; 2006.
Citiraju u naučnim radovima:
1. Zwielly A, Gopas J, Brkić G, Mordechai S. Discrimination between drug-resistant and non-resistant human melanoma cell lines by FTIR spectroscopy . Analys,t 134 (2): 294-300, 2009.
RAD: Tanić N, Vujošević M, Dedović-Tanić N, Dimitrijević B. Differential gene expression in yellow-necked mice Apodemus flavicollis (Rodentia, Mammalia) with and without B chromosomes. Chromosoma, 113(8): 418-427, 2005.
Citiraju u naučnim radovima:
2. Carchilan M, Kumke K, Mikolajewski S, Houben A. Rye B chromosomes are weakly transcribed and might alter transcriptional activity of A chromosome sequences. Chromosoma, 118 (5): 607-616, 2009.
3. Topashka-Ancheva M.N, Zordanova T.Z. Comparative analysis of the karyotype sensitivities of Apodemus flavicollis and laboratory mice to DNA-damaging agents. Jurnal of Natural History, 42(): 269-278, 2008.
4. Abril V.V, Duarte J.M.B. Chromosome polymorphism in the Brasilian dwarf brocket deer, Mazama nana (Mammalia, Cervidae). Genetics and Molecular Biology, 31 (1): 53-57, 2008.
5. Jones RN, Viegas W, Houben A. A century of B chromosomes in plants: So what? Annals of Botany, 101 (6): 765-775, 2008.
6. Vujošević M, Jojić V, Bugarski-Stanojević V, Blagojević J. Habitat quality and B chromosomes in the yellow.necked mouse Apodemus flavicollis. Italian Jurnal of Zoology, 74 (4): 313-316, 2007.
7. Jojić, V., Blagojević, J., Ivanović, A., Bugarski-Stanojević, V., Vujošević, M. Morphological integration of the mandible in yellow-necked field mice: The effects of B chromosomes. Journal of Mammalogy, 88 (3), pp. 689-695, 2007.
8. Murakami, A., Mano, N., Rahman, M.H., Hirose, H. MMP-9 is expressed during wound healing in Japanese flounder skin. Fisheries Science, 72 (5), pp. 1004-1010, 2006.
9. Vujošević, M., Jojić, V., Blagojević, J. Intra individual variation in the number of B chromosomes in the yellow-necked mouse, Apodemus flavicollis (Mammalia, Rodentia). Folia Biologica, 53 (1-2), pp. 75-78, 2005.

RAD: Brkić G, Gopas J, Tanić N, Dedović-Tanić N, Bencharrosh D, Finkelstein-Jowarowsky E, Kedar I, Dimitrijević B. Genomic instability in drug-resistant human melanoma cell lines detected by Alu-I-arbitrary-primed PCR . Anticancer Research, (3 B) 2601-2608, 2003.
Citiraju u naučnim radovima:
10. Zwielly A, Gopas J, Brkić G, Mordechai S. Discrimination between drug-resistant and non-resistant human melanoma cell lines by FTIR spectroscopy. Analyst, 134 (2): 294-300, 2009.
11. Fedida-Metula S, Elhyany S, Tsory S, Segal S, Hershfinkel M, Sekler I, Fishman D. Targeting lipid rafts inhibits protein kinase B by disrupting calcium homeostasis and attenuates malignant properties of melanoma cells. Carcinogenesis, 29 (8):1546-1554, 2008.
RAD: Vranić V, Savovski K, Dedović N, Dimitrijević B. Hematological toxicity associated with tiazofurin-influence on erythropoiesis . Toxicology Letters, (1-3) 81-90, 2000.
Citiraju u naučnim radovima:
12. Vranić-Mandušić V, Subota V, Savovski K, Medić L, Dramićanin T, Jozanov-Stankov O, Popov-Čeleketić D, Dimitrijević B. Erythrocytotoxicity of tiazofurin in vivo and in vitro detected by scanning probe microscopy. Toxicology Letters, 146 (3): 275-284, 2004.
13. Stošić-Gruijišić S, Savić-Radojević A, Maksimović-Ivanić D, Marković M, Bumbaširević V, Ramić Z, Mostarica-Stojković M. Down-regulation of experimental allergic encephalomyelitis in DA rats by tiazofurin. Journal of Neuroimmunology, 130 (1-2): 66-77, 2002.
RAD: Tanić N, Dedović N, Vujošević M, Dimitrijević B. DNA profiling of B chromosomes from the yellow-necked mouse Apodemus flavicollis (Rodentia, mammalia). Genome Research, (1) 55-61, 2000.
Citiraju u naučnim radovima:
14. Vujošević M, Jojić V, Bugarski-Stanojević V, Blagojević J. Habitat quality and B chromosomes in the yellow.necked mouse Apodemus flavicollis. Italian Jurnal of Zoology, 74 (4): 313-316, 2007.
15. Tosta VC, Tavares M.G, Fernandes-Salomao T.M,Barros E.G, Campos L.A.O, Camacho J.P.M. Development of a SCAR marker for the analysis of B chromosome presence in Partamona helleri (Hymenoptera, Apidae). Cytogenetic and Genome Research, 116 (1-2): 127-129, 2007.
16. Vujošević, M., Jojić, V., Blagojević, J. Intra individual variation in the number of B chromosomes in the yellow-necked mouse, Apodemus flavicollis (Mammalia, Rodentia). Folia Biologica, 53 (1-2): 75-78, 2005.
17. Blagojević J, Vukićević-Radić O, Vujošević M. B chromosomes and asymmetry of eye lenses in the yellow-necked mouse, Apodemus flavicollis (Rodentia, Mammalia). Belgian Journal of Zoology, 135 (1): 79-81, 2005.
18. Blagojević J, Vujošević M. B chromosomes and developmental homeostasis in the yellow-necked mouse, Apodemus flavicollis (Rodentia, Mammalia): Effects on nonmetric traits. Heredity, 93 (3): 249-254, 2004.
19. Tosta VC, , Fernandes-Salomao TM, Tavares MG, Pompolo SG, Barros EG, Campos LAO. A RAPD marker associated with B chromosomes in Partamona helleri (Hymenoptera, Apidae). Cytogenetic and Genome Research, 106 (2-4): 279-2, 2004.
20. Wójcik, J.M., Wójcik, A.M., Macholán, M., Piálek, J., Zima, J. The mammalian model for population studies of B chromosomes: The wood mouse (Apodemus). Cytogenetic and Genome Research, 106 (2-4): 264-270, 2004.
21. Vujošević, M., Blagojević, J. B chromosomes in populations of mammals Cytogenetic and Genome Research, 106 (2-4): 247-256, 2004.
22. Castiglia, R. Cytogenetic analysis of Apodemus flavicollis in Italy: First report of B chromosomes and X-chromosorne heteromorphism. Mammalia, 67 (4): 599-601, 2003.
23. Karamysheva, T.V., Andreenkova, O.V., Bochkaerev, M.N., Borissov, Y.M., Bogdanchikova, N., Borodin, P.M., Rubtsov, N.B. B chromosomes of Korean field mouse Apodemus peninsulae (rodentia, Murinae) analysed by microdissection and FISH Cytogenetic and Genome Research, 96 (1-4):154-160, 2002.

RAD: Milašin J, Pujić N, Dedović N, Nikolić Z, Petrović V, Dimitrijević B. High incidence of H-ras oncogene mutations in squamous cell carcinoma of lip vermilion. Journal of Oral Pathology and Medicine, (7): 298-301, 1994.

Citiraju u naučnim radovima:
24. Campo-Trapero J, Cano- Sanchez J, Palacios-Sanchez B, Sanchez-Gutierezz JJ, Gonzales-Moles A, Bascones-Martinez A. Update on molecular pathology in oral cancer and precancer. Anticancer Research 28 (2 B): 1197-1205, 2008.
25. Bettendorf O, Piffko J, Bankfalvi A. Prognostic and predictive factors in oral squamous cell cancer: Important tools for planning individual therapy? Oral Oncology, 40 (2): 110-119, 2004.
26. Silverman Jr. S, Sugerman PB. Oral premalignancies and squamous cell carcinoma. Clinics in Dermatology, 18 (5): 563-568, 2000.
27. Williams HK. Molecular pathogenesis of oral squamous carcinoma. Journal of Clinical Pathology - Molecular Pathology, 53 (4): 165-172, 2000.
28. Khuder SA. Etiologic clues to lip cancer from epidemiologic studies on farmers. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 25 (2): 125-130, 1999.
29. Tamura A, Ohnishi K, Ishikawa O, Miyachi Y. Flow cytometric DNA content analysis of ultraviolet light-induced squamous cell carcinomas. A comparative study of squamous cell carcinomas of the lip and those arising from other sites of sun-damaged skin. Acta Dermato-Venereologica, 77 (6): 425-427, 1997.
30. Scully C, Field JK. Genetic aberrations in squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN), with reference to oral carcinoma (Review). International Journal of Oncology, 10 (1): 5-21, 1997.
31. Johnson JW, Warnakulasuriy S, Tavassoli M. Hereditary and environmental risk factors; clinical and laboratory risk markers for head and neck, especially oral, cancer and precancer. European Journal of Cancer Prevention, 5 (1): 5-17, 1996.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət