Ana səhifə

Present Active Ind


Yüklə 326 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü326 Kb.
David Alan Black ~ Verbs 18-102 ~ a b g d e z h q i k l m n x o p r s j t u f c y w


18-19 Present Active Ind

19 Future Active Ind.

48-49 Imperfect Active Indicative

49 Aorist Active Ind

52 Imperfect Active Indicative

52 2nd Aorist Act Indicative

70 Perfect Active Indicative

71 Second Perfects (no k)

73 Pluperfect Active Ind

74 Present Act Ind (Perfect )

74 Imperfect Act Ind (Pluperfect)

lu,w

lu,sw

e'luon

e'lusa

e;leipon

e;lipon

le,luka

ge,grafa

evlelu,kein

oi;da

h;|dein

lu,eij

lu,seij

e'luej

e'lusaj

e;leipej

e;lipej

le,lukaj

ge,grafaj

evlelu,keij

oi;daj

h;|deij

lu,ei

lu,sei

e'lue (n)

e'luse(n)

e;leipe (n)

e;lipe (n)

le,luke(n)

ge,grafe(n)

evlelu,kei

oi;de(n)

h;|dei

lu,men

lu,somen

e;lu,omen

e;lu,samen

e;lei,pomen

e;li,pomen

lelu,kamen

gefra,famen

evlelu,keimen

oi;damen

h;|deimen

lu,ete

lu,sete

e'lu,ete

e'lu,ssate

e;lei,pete

e;lipete

lelu,kate

gefra,fate

evlelu,keite

oi;date

h;|deite

lu,ousi(n)

lu,sousi(n)

e'luon

e'lusan

e;leipon

e;lipon

lelu,kasi(n)

gefra,fasi(n)

evlelu,keisan

oi;dasi(n)

h;|deisan

lu,w

lu,w

lu,w

lu,w

lei,pw

lei,pw

lu,w

gra,fw

lu,w

oi;da

h;|dein

w

w

e-n

e-a

e-n

e-n

le&ka

ge-a

evle&kein

a

n

eij

eij

e-j

e-j

e-j

e-j

le&kaj

ge-aj

evle-keij

aj

eij

ei

ei

e- alt ( n)

e- alt ( n)

e- alt ( n)

e- alt ( n)

le&ke

ge-e (n)

evle-kei

e

ei

men

men

e-men

e-men

e-men

e-men

le&kamen

ge-men

evle-keimen

men

men

te

te

e-te

e-te

e-te

e-te

le&kate

ge-te

evle-keite

te

te

ousi(n)

ousi(n)

e-san

e-n san

e-n san

e-n san

le&kasi (n)

ge-si(n)

evle-keisan

si(n)

san


I loose

I will loose

I was loosing

I loosed

I was leaving

I left

I have loosed

I have written

I had loosed

I know (gnw,skw)

I was

knowing


81 Present M/Passive Ind

87 Perfect M/P Indicative

88 Future Mid Indicative

94 Imperfect M/ P(2nd Aor(M/P)

94B First Aorist Middle

95 2nd Aorist Middle Ind

96 Pluperfect M/P

99 First Aorist Passive Ind

100 2nd Aorist Pass Ind

101 1st Future Pass Ind Ending

102 2nd Future Pass Inc Ending

lu,omai

le,lumai

lu,somai

evluo,mhn

evlusa,mhn

evlipo,mhn

evlelu,mhn

evlu,qhn

egra,fhn

luqh,somai

grafh,somai

lu,h|

le,lusai

lu,sh

evlu,ou

evlu,sw

evili,,pou

evle,luso

evlu,qhj

evgra,fhj

luqh,sh|

grafh,sh|

lu,etai

le,utai

lu,setai

evlu,eto

evlu,sato

eli,peto

evle,luto

evlu,qh

evgra,fh

luqh,setai

grafh,setai

luo,meqa

lelu,meqa

luso,meqa

evluo,meqa

evlusa,meqa

elipo,meqa

e,leu,meqa

evlu,qhmen

evgra,fhmen

luqhso,meqa

grafhso,meqa

lu,esqe

le,lusqe

lu,sesqe

evlu,esqe

evlu,sasqe

eli,pesqe

evle,lusqe

evlu,qhte

evgra,fhte

luqh,sesqe

grafh,sesqe

lu,ontai

le,luntai

lu,sontai

evlu,onto

evlu,santo

eli,ponto

evle,lunto

evlu,qhsan

evgra,fhsan

luqh,sontai

grafh,sontai

lu,w

lu,w

lu,w

lu,w

lu,w

lei,pw

lu,w

lu,w

gra,fw

lu,w

gra,fw

mai

le-mai

mai

e-mhn

e-mhn

mhn

evle-mhn

e&qhn

e&,fhn

qh,somai

fh,somai

sai

le-sai

sh|

e-so

e-so

so

ele-so

e&qhj

ev&,fhj

qh,sh

fhsh|

tai

le-tai

tai

e-to

e-to

to

ele-to

e&qh

ev&,fh

qh,setai

fh,setai

meqa

le-meqa

meqa

e-meqa

e-meqa

meqa

ele-meqa

e&qhmen

ev&,fhmen

qhso,meqa

fhso,meqa

sqe

le-sqe

sqe

e-sqe

e-sqe

sqe

ele-sqe

e&qhte

ev&,fhte

qh,sesqe

fh,sesqe

ntai

le-ntai

tai

e-nto

e-nto

nto

ele-nto

e&qhsan

ev&,fhsan

qh,sontai

fh,sontai


loose myself..

for my self I am being loosed

I have loosed myself I have loosed for myself have been loosed

I will loose for myself I will loose my self Future passive later.

I was loosing myself for myself myself was- I was being loosed

I loosed myself –I loosed for myself – I myself loosed

I leave myself

For my self I leave

I had loosed myself

I had loosed for myself

I had been loosed

I was loosed

I was written

I will be loosed

I will be written

LCarlson September 2014


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət