Ana səhifə

Příloha A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka u lusthausu


Yüklə 362.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü362.5 Kb.
Příloha

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

přírodní památka U LUSTHAUSU

(dle § 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)


Název zvláště chráněného území:

U Lusthausu


Předměty ochrany a jejich popis:

1. Fragment smíšených jasanovo-olšových lužních lesů s výskytem významných druhů rostlin a živočichů

2. Populace ohrožené bledule jarní (Leucojum vernum)

3. Typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem1 vyhlášena evropsky významná lokalita CZ0610025 Habrová seč a které se nacházejí na území přírodní památky


Popis předmětů ochrany:

A. ekosystémy

Název ekosystému (biotopu)

Podíl plochy v ZCHÚ (%)

Popis ekosystému

L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy

(odpovídá typu přírodního stanoviště 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy Alno-Padion, Alnion incanae a Salicion albae)cca 60 %


Úzká potoční niva s rozpadlými porosty olšin s dominancí olše lepkavé (Alnus glutinosa). V bylinném patře rostou vlhkomilné druhy rostlin, např. Stellaria alsine, Pulmonaria obscura, Stellaria media, Salvia glutinosa, Persicaria hydropiper, Myosotis nemorosa. Roste zde ohrožená bledule jarní (Leucojum verum), která zde v květnu byla zaznamenána ve velké pokryvnosti.


B. druhy

Název druhu

Stupeň ohrožení*

Aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ

Popis biotopu druhu,

další poznámky

bledule jarní, (Leucojum vernum)

§3

porost 10 × 30 m v západní části území

Roste ve vlhkých listnatých lesích, v lužních a suťových lesích a na vlhkých loukách

* dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 175/2006 Sb.
Cíle ochrany zvláště chráněného území:

Zamezení nebo zmírnění nepříznivých vlivů působících na samovolné vývojové procesy v přirozeném ekosystému, tvořícím předmět ochrany chráněného území (v dlouhodobém horizontu ponechání samovolnému vývoji).


Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území:

Přírodní památka (ve smyslu § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody


a krajiny)


Návrh bližších podmínek ochrany:

Výčet činností a zásahů, které mají být podle § 44 odst. 3 zákona č. 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Jsou navržené s ohledem na předmět ochrany a cíle ochrany přírodní památky:  1. měnit vodní režim

Změnou vodního režimu se rozumí zásahy, jejichž následkem dojde ke zrychlení nebo zpomalení odtoku vody z daného území, ke zvýšení či snížení hladiny povrchové i podzemní vody v předmětném území. Takové zásahy by měly zásadní vliv na existenci předmětů ochrany a mohou být realizovány pouze po předchozím souhlasu orgánu ochrany přírody.

  1. zřizovat nová myslivecká zařízení (krmeliště, vnadiště, újediště a slaniska)

Rostlinná společenstva citlivě reagují na zvýšený obsah dusíku a fosforu v půdě. Myslivecká zařízení způsobují koncentraci zvěře na poměrně malé ploše, která vede ke zvýšenému sešlapu a k nadbytku živin (zejména dusík a fosfor) pocházejících z trusu zvířat nebo přímo z předkládaných krmiv. Jak zvýšený sešlap, tak nadbytek živin významně ovlivňují biochemické poměry v půdě, a tím rostlinná společenstva.

  1. zakládat skládky či úložiště jiných materiálů, a to i přechodně

Deponování jakéhokoliv materiálu, byť materiálu biologického (např. dřevo z těžby lesa, pokosená tráva), a to i přechodně, může mít vliv na druhové složení vegetace v místě a blízkém okolí skladování, a působit tak změny v druhovém složení společenstev.
Přehled katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených navrhovanou přírodní památkou:

Katastrální území: 706795 Nové Syrovice

Číslo parcely podle KN

Druh pozemku podle KN

Způsob využití pozemku podle KN

Číslo listu vlastnictví

Výměra parcely celk. podle KN (m2)

Výměra parcely KN v MZCHÚ (m2)

838

lesní pozemek
230

9290

9092

Celkem

9092

Pozn.:

Uvedené pozemky a jejich výměry, jsou zjištěné pomocí GIS aplikací (zobrazení katastrálních map). Na základě výsledků projednání nového vyhlášení PP bude provedeno geodetické zaměření území (tzv. záznam podrobného měření změn) a vytyčení hranic PP v terénu

Odůvodnění návrhu na nové vyhlášení zvláště chráněného území:Hlavní důvody návrhu na nové vyhlášení PP:

Územní ochrana přírodní památky U Lusthausu se datuje již od roku 1988, kdy byla poprvé vyhlášena Okresním národním výborem V Třebíči. Jedním z důvodů nového vyhlášení této přírodní památky je potřeba přesného vymezení přírodní památky tak, aby byla zajištěna ochrana přírodních fenoménů, jež jsou jejím předmětem ochrany. Stávající vymezení přírodní památky citací parcelního čísla je velmi nepřehledné a může podléhat změnám v katastru nemovitostí, proto je nutné na základě přesných geodetických podkladů jednoznačně vymezit hranice přírodní památky.

Přírodní památka U Lusthausu se nachází v jižní části Kraje Vysočina asi 7 km JZ od Moravských Budějovic. Je součástí rozsáhlejšího lesního komplexu a leží v nadmořské výšce cca 450 m n. m. Biotopově se jedná o úzkou potoční nivu s rozpadlými porosty olšin a částečným zastoupením stanovištně nepůvodních dřevin, především smrku.

V horní části PP U Lusthausu se nachází jasanovo-olšový luh (L2.2) s dominancí olše lepkavé (Alnus glutinosa). V bylinném patře na jaře dominuje početná populace ohrožené bledule jarní (Leucojum vernum), v letním aspektu pak převládá kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Kromě těchto dvou typických druhů lze v bylinném podrostu najít i další typické druhy, např. lilek potměchuť (Solanum dulcamara), ostřici řídkoklasou (Carex remota), čarovník pařížský (Circaea lutetiana), řeřišnici hořkou (Cardamine amara), prvosenku vyšší (Primula elatior), kostřavu obrovskou (Festuca gigantea), ptačinec mokřadní (Stellaria alsine), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), ptačinec prostřední (Stellaria media), šalvěj lepkavou (Salvia glutinosa), rdesno peprník (Persicaria hydropiper), pomněnku hajní (Myosotis nemorosa), aj.

Ze zoologického hlediska je nejvýznamnější výskyt motýla perleťovce fialkového (Boloria Euphrosyne). Jedná se o lokální a ustupující druh perleťovce, který obývá otevřené plochy v lesních porostech (světliny, paseky), členité lesní lemy apod.

Lokalita zcela naplňuje požadavky § 36 zákona na zvláště chráněné území v kategorii přírodní památka: jedná se o přírodní útvar menší rozlohy, naleziště vzácných a ohrožených druhů v menších ekosystémech, s regionálním ekologickým a vědeckým významem

Bližší ochranné podmínky PP jsou navrženy tak, aby umožňovaly naplnění cílů, zejména udržení či zlepšení stavu přírodní památky v rámci lesnického hospodaření.
Ochranné pásmo nebude zvlášť vyhlašováno, bude jím v souladu s § 37 odst. 1 zákona o ochraně přírody území do vzdálenosti 50m od hranic přírodní památky

Přílohy:

1. Katastrální mapa s podrobným zákresem hranic PP a jejího ochranného pásma


2. kopie základní mapy ČR 1:10 000 s orientačním zákresem hranic PP a jejího ochranného pásma1 Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalitVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət